Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A KEF elmúlt 12 hónapja – Élő és várható keretmegállapodásos eljárások, várható változások és előrejelzések

267 views

Published on

Az előadás az IVSZ 2018-as Közbeszerzési Konferenciáján hangzott el, 2018. 12. 04-én.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A KEF elmúlt 12 hónapja – Élő és várható keretmegállapodásos eljárások, várható változások és előrejelzések

 1. 1. 1 A KEF elmúlt 12 hónapja, élő és várható keretmegállapodások, várható (publikus) változások-előrejelzések Gyergyai László osztályvezető KEF Közbeszerzési Igazgatóság Központosított Közbeszerzési Főosztály Információ-technológiai Osztály Budapest, 2018. december 04.
 2. 2. Tematika • Visszatekintés • Keretmegállapodások • Kbt. módosítás • Merre tovább? 2
 3. 3. 3 Visszatekintés
 4. 4. 4 2016. 05. 17. 2017. 02. 01. 2018. 04. 15. Fontosabb események
 5. 5. KEF éves forgalom alakulása 5
 6. 6. 6 Keretmegállapodások Elektronikus a 2. rész Elektronikus a 2. rész Elektronikus a 2. rész Elektronikus a 2. rész Elektronikus a 2. rész Elektronikus a 2. rész Elektronikus a 2. rész Elektronikus a 2. rész Elektronikus a 2. rész
 7. 7. 7 34 db önálló keretmegállapodás; 251 Partner; 470,5 Mrd HUF keretösszeg 16 Nyomatelőállító-rendszerek-2018 125 ~ 39 500
 8. 8. 2019. január 1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosul 8 Kbt. módosítás
 9. 9. 9 Merre tovább?
 10. 10. 10 Keretmegállapodások alapján tervezett eljárások
 11. 11. 11 További tervezett eljárások • Megjelenítők • Szünetmentes áramforrások
 12. 12. Dinamikus Beszerzési Rendszer (DBR) és / vagy KeretMegállapodások (KM) 12
 13. 13. Kbt. 32. § (2) bekezdés • A központosított közbeszerzési rendszer működtetéséért a központi beszerző szerv felelős. A rendszert igénybe vevő ajánlatkérő felelős a közbeszerzés általa lefolytatott részeinek megvalósításáért, így különösen a központi beszerző szerv által működtetett dinamikus beszerzési rendszerből való megrendelésért, vagy a központi beszerző szerv által kötött keretmegállapodás alapján - a verseny újbóli megnyitásával vagy anélkül - történő beszerzésért. 13
 14. 14. Kbt. 106. § • (2) A dinamikus beszerzési rendszert elektronikus folyamatként kell működtetni, amelyben az ajánlatkérő és az ajánlattevők között minden kommunikáció elektronikusan történik. • (3) A dinamikus beszerzési rendszerhez annak teljes időtartama alatt bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági feltételeknek. • (4) Az ajánlatkérő a dinamikus beszerzési rendszert több részre oszthatja, az adott részben megvalósítandó közbeszerzések objektív jellemzői (különösen az adott részben megkötendő szerződések legnagyobb értéke vagy a teljesítés helye) alapján. Ebben az esetben az eljárást megindító vagy - előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén - meghirdető felhívásban fel kell tüntetnie az egyes részeket és ezek jellemzőit. Az ajánlatkérőnek minden rész tekintetében külön kell meghatároznia az alkalmassági feltételeket. A 61. § (4)-(6) bekezdése nem alkalmazandó. 14
 15. 15. Kbt. 107. § (1) bekezdés • (1) A dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre az ajánlatkérő a meghívásos eljárás részvételi szakaszának szabályait, a dinamikus beszerzési rendszerben a beszerzés megvalósítására a meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszának szabályait alkalmazza az ezen alcímben foglalt eltérésekkel. A 83. § (3) bekezdése nem alkalmazandó. 15
 16. 16. A Kbt. 107. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: • (2) Az eljárást megindító vagy – előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén – meghirdető felhívásban fel kell tüntetni, hogy az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert alkalmaz. Az eljárás megindításakor a közbeszerzési dokumentumokban a beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy a tervezett beszerzések jellege egyértelműen megállapítható legyen, valamint meg kell határozni a tervezett beszerzések becsült mennyiségét, a beszerzendő áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások esetleges kategóriákba sorolását és az egyes kategóriák jellemzőit, valamint a leglényegesebb szerződéses feltételeket, amelyek alapján a gazdasági szereplők eldönthetik, hogy jelentkeznek-e a dinamikus beszerzési rendszerbe. A rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg kell elérhetővé tenni. 16
 17. 17. A Kbt. 107. § (4) bekezdés • (4) Az alkalmassági feltételeknek megfelelő minden részvételre jelentkezőt fel kell venni a dinamikus beszerzési rendszerbe, az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők száma nem korlátozható. 17
 18. 18. A Kbt. 107. § (5) bekezdés • (5) A dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napjától számított harminc napnál rövidebb időtartamban, a gyorsított eljárás szabályai nem alkalmazhatóak. Ez a részvételi határidő a rendszer felállítására, annak keretében az első közbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívás megküldésére irányadó. A rendszerben megvalósítandó további közbeszerzések tekintetében nem határozhatóak meg újabb részvételi határidők, a rendszer fennállásának teljes időtartama alatt lehet részvételre jelentkezni. 18
 19. 19. A Kbt. 107. § (6) bekezdés • (6) Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a beérkezésüktől számított tíz munkanapon belül köteles elbírálni és a részvételre jelentkezőket a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételükről vagy annak elutasításáról értesíteni. A határidő indokolt esetben - különösen hiánypótlás vagy felvilágosítás kérése esetén - tizenöt munkanapra meghosszabbítható. A dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a bírálat időtartama hosszabb időtartamra is meghosszabbítható, ebben az esetben a részvételi jelentkezések bírálatának befejezéséig nem küldhető meg az első közbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívás. A részvételi jelentkezések elbírálásáról összegezést csak a dinamikus beszerzési rendszer felállításakor kell készíteni. Az ajánlatkérő minden részvételre jelentkezőt értesít a bírálat meghosszabbított időtartamáról. 19
 20. 20. A Kbt. 107. § (7) bekezdés • (7) Az ajánlatkérő az egyes közbeszerzések megvalósítása érdekében a rendszerbe felvett minden gazdasági szereplőt felhív arra, hogy nyújtson be ajánlatot. Ha a dinamikus beszerzési rendszert részekre osztották, az ajánlatkérőnek az adott részbe felvett minden gazdasági szereplőt fel kell hívnia ajánlat benyújtására. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított tíz napnál rövidebb időtartamban. A nem központi ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghatározására alkalmazhatja a 84. § (6) bekezdését. 20
 21. 21. A Kbt. 107. § (8) bekezdés • (8) Az adott közbeszerzés tekintetében az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely a dinamikus beszerzési rendszerről szóló, az eljárást megindító, vagy - előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén - meghirdető felhívásban közzétett értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette. A részvételi jelentkezések és ajánlatok bírálatára a 69. §-t kell alkalmazni azzal a különbséggel, hogy az ajánlatkérő a rendszer fennállásának teljes időtartama alatt bármikor felhívhatja a rendszerbe felvett gazdasági szereplőket, hogy öt munkanapon belül nyújtsák be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatuk aktualizált változatát. 21
 22. 22. A Kbt. 107. § (9) bekezdés • (9) Az eljárást megindító, vagy - előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén - meghirdető felhívásban az ajánlatkérőnek fel kell tüntetnie a dinamikus beszerzési rendszer fennállásának időtartamát. A fennállás időtartamának megváltozásáról a külön jogszabályban meghatározott hirdetményt kell közzétenni. 22
 23. 23. A Kbt. 107. § (10) bekezdés • (10) A gazdasági szereplők számára a dinamikus beszerzési rendszerben való részvételre tekintettel nem számolható fel díj. 23
 24. 24. A Kbt. 109. § (1) – (14) bekezdések • (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia az ajánlatához. 24
 25. 25. Néhány gondolat az elektronikus katalógushoz • 25
 26. 26. A Kbt. 109. § (1) – (14) bekezdések • (5) Ha az ajánlatok elektronikus katalógusok formájában történő benyújtását követően egynél több gazdasági szereplővel keretmegállapodás megkötésére kerül sor, az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a verseny egyes konkrét közbeszerzések tekintetében való újranyitása frissített katalógusok alapján történjen. • (6) … a) az adott közbeszerzés követelményeihez igazítva ismételten nyújtsák be elektronikus katalógusaikat, töltsék fel új termékeiket b) értesíti az ajánlattevőket, hogy a már benyújtott elektronikus katalógusokból gyűjti össze azokat az információkat, amelyek az adott közbeszerzéshez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek. 26
 27. 27. A Kbt. 109. § (1) – (14) 27 Katalógus (Árlista) aktualizálás, nem csak az árak tekintetében! AK részéről az információgyűjtés rendszeres is lehet! Ekkor nem kell előre értesítést küldeni AT-k részére, de indokolni kell a közbeszerzési dokumentumokban. AT értesíti AK-t a csere okáról! AT kizárólag a cserélt termékkel műszakilag egyenértékű vagy meghatározó műszaki paramétereiben kedvezőbb termékkel frissítheti a katalógust! Nem kötelező a katalógust frissíteni! Nincs lehetőség tárgyalásra! /A Kbt. 84. § (2) bekezdésre tekintettel/ AK az információgyűjtést elhalaszthatja, visszavonhatja! AT elutasíthatja az információgyűjtést.
 28. 28. 28 e-Első rész e-Második rész t maximálisan 48 hónap, konkrét-valós intézményi beszerzés, verseny újranyitás v. megrendelés, keretszám Keretmegállapodás megkötése! Zárógondolatok DBR fennállásának időtartama, konkrét-valós intézményi beszerzés, verseny újranyitás v. megrendelés, nincs keretszám DBR felállítása! min. 30 nap EEKD bekérés
 29. 29. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 29 https://www.kozbeszerzes.gov.hu/ kkpsupport@kef.gov.hu

×