Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keretmegállapodásos eljárások tapasztalatai

88 views

Published on

Az előadás az IVSZ 2018-as Közbeszerzési Konferenciáján hangzott el, 2018. 12. 04-én.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Keretmegállapodásos eljárások tapasztalatai

 1. 1. 1 Keretmegállapodásos eljárások tapasztalatai (tanulságok ajánlattevők részére) Közbeszerzési Konferencia 2018 . Budapest 2018. december 04. KEF Közbeszerzési Igazgatóság Központosított Közbeszerzési Főosztály Információ-Technológiai osztály
 2. 2. Jogszabályok  2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  168/2004. (V. 25.) Korm. rendeletet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről  14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról  320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről  321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról  424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer szabályairól ……….. 2
 3. 3. Elektronikus közbeszerzés szabályozása I.  2017.02.01-től hatályos a Kbt. 31.§ (5) és 32.§ (3) bekezdései alapján „A központosított közbeszerzési eljárásokban a központi beszerző szerv és a gazdasági szereplők között minden írásbeli kommunikáció elektronikus úton történik.” A Központosított közbeszerzési eljárásokat és a versenyújranyitásokat a központosított közbeszerzési portálon kellett lefolytatni (www.kozbeszerzes.gov.hu)  2018.04.15.-től hatályos a Kbt. 40.§ (1) bekezdése „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani.” A Központosított közbeszerzési eljárásokat az ekr.gov.hu oldalon kell lefolytatni. 3
 4. 4. Elektronikus közbeszerzés szabályozása II.  424/2017. (XII.19.) Korm. Rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján „a keretmegállapodás alapján az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés esetén az elektronikus kommunikáció az EKR-től eltérő informatikai rendszerben is történhet.”  424/2017. (XII.19.) Korm. Rendelet 2.§ (6) bekezdése alapján „Nem kötelező az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az elektronikus kapcsolattartás során az EKR alkalmazása a központi beszerző szerv által kötött keretmegállapodás alapján - a verseny újbóli megnyitásával vagy anélkül - történő beszerzés megvalósításakor” A versenyújranyitásokat továbbra is a központosított közbeszerzési portálon kell lefolytatni (www.kozbeszerzes.gov.hu)  424/2017. (XII.19.) Korm. Rendelet 2.§ (7) bekezdése alapján „ Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás teljes iratanyagát utólag rögzíteni.” 4
 5. 5. Elektronikus közbeszerzés szabályozása III.  424/2017. (XII.19.) Korm. Rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján „ Az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.”  Az EKR működésével kapcsolatos kérdésekkel és esetleges üzemzavarokkal kapcsolatban az EKR üzemeltetőjéhez (NEKSZT Kft.-Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. https://nekszt.hu/) kell fordulni. ……….. 5
 6. 6. Hatályos keretmegállapodások I. 6 Keretmegállapodások KM hatálya Elektronikus lebonyolítás a Portálon EU forrás felhasználás 1. Nyomatelőállító eszközök 2015 EKMNY07FMNY15 2016.11.09- 2019.11.09 2020.11.09 Nem, de a portálon kell indítani Igen 2. Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016. EKMT02KGSM16 2017.02.06 - 2020.02.06 2020.05.06 (Igen) - Igen 3. Emelt szintű terméktámogatás EKMNY05SUPP16 2017.06.21 - 2020.06.21 Nem, de a portálon kell indítani Igen 4. SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése EKMNY02SZGRK16 2017.07.10 - 2020.07.10 Igen Igen 5. A 2014-2020. programozási időszak EUs finanszírozás keretében IT tanácsadás EKMNY02ITSZ16 2017.07.11 - 2020.07.11 2021.07.11 Nem, de a portálon kell indítani Igen 6. Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek EKMNY05SLIC16 2017.08.01 - 2020.07.31 Nem, de a portálon kell indítani Igen 7. A 2014-2020. programozási időszak EUs finanszírozás keretében szoftverfejlesztési tanácsadás EKMT02SWFT16 2017.10.12 - 2020.10.10 2021.10.10. Nem, de a portálon kell indítani Igen 8. Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése EKMNY02SRVT17 2017.10.27 - 2019.10.26. 2020.10.26. Igen Igen 9. KGR-IKM modul support szolgáltatás 2017 EKMNY01KGR17 2017.11.21 - 2020.11.20 2021.05.20 Igen Igen 10. Mobiltelefonok beszerzése EKMNY01MTEL17 2018.01.19 - 2020.01.18 2020.01.18 Igen Igen
 7. 7. Hatályos keretmegállapodások II. 7 Keretmegállapodások KM hatálya Elektronikus lebonyolítás a Portálon EU forrás felhasználás 11. Microsoft szoftverlicencek bővítése EKMNY02MSLIC18 2018.05.02- 2020.05.01 Igen Igen 12. IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése - 2017 EKMNY01ITBT17 2018.05.02- 2021.05.01 Igen Igen 13. VMware virtulaizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése EKMNY01VMWARE17 2018.05.09- 2022.05.08 Igen Igen 14. Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások EKMNY01OPEN17 2018.06.05- 2022.06.04 Igen Igen 15. Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018 EKMNY01NET18 2018.07.16- 2022.07.15 Igen Igen
 8. 8. A Hatályos keretmegállapodások tapasztalatai I.  A keretmegállapodásokban előírtak alapján: „Eladó a verseny újranyitás/írásbeli konzultáció során a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő (Intézmény) számára kedvezőbb ajánlatot köteles tenni.”  „Fix árlistás eljárások” az elmúlt egy évben kötött keretmegállapodásokban - Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú eljárás eredményeként kötött keretmegállapodáson kívül - az Eladók/Szolgáltatók árlistáiban azonos termékek találhatóak meg. Kizárólag a termék ára és szállítási határidő a különbség.  A versenyújranyítások során valamennyi Eladó/Szolgáltató képes ajánlatot tenni vagy egyik sem. Amennyiben a verseny újranyítás elektronikusan történik az eljárás publikus iratanyaga a Központosított közbeszerzési portálon Beszerző számára is elérhető. 8
 9. 9. A Hatályos keretmegállapodások tapasztalatai II.  A versenyújranyítások eredményét a központosított portálon rögzíteni kell, az opcióval növelt mennyiséggel együtt. Amennyiben az opciós rész nem kerül megrendelésre, abban az esetben a megrendelés lezárása az adott teljesítési szinten funkció alkalmazása szükséges.  Termékváltás: A „fix árlistás” eljárásokban az árlisták egységességének megőrzése érdekében termékváltás során valamennyi keretmegállapodással rendelkező Eladónak/Szolgáltatónak a termékváltást ugyanúgy, egységesen kell elvégeznie. 9
 10. 10. Európai Uniós források felhasználása a keretmegállapodások során  Keretmegállapodásokban: Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzések esetén – összhangban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. § (2) bekezdésében foglaltakra – az eljárás második részében a verseny újranyitása kötelező.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97.§ (2) bekezdése: Az (1) bekezdés alkalmazásában központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás második részének a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értéke az irányadó. Ha ezen rész becsült értéke az uniós értékhatárokat – építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot – eléri vagy meghaladja és a központi beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása kötelező a kedvezményezettek, támogatást igénylők számára.  Európai Uniós forrásból, uniós értékhatár alatt közvetlen megrendelés? A hivatkozott jogszabály, illetve megjelölt jogszabályi hely nem rendelkezik róla.  Javaslat: Intézmény kérjen állásfoglalást az Irányító Hatóságtól.  Egyes hatályos keretmegállapodások esetében, európai uniós forrás felhasználása esetén magasabb lehet a közvetlen megrendelés határértéke, mint hazai forrás esetén.  Amennyiben a közvetlen megrendelés során az Intézmény nem jelölte meg a forrást, javasolt rákérdezni. 10
 11. 11. Adatszolgáltatások  Jogorvoslat esetén: Amennyiben az Eladó a jelen keretmegállapodás alapján a keretmegállapodás személyi hatálya alá tartozó Intézmény (ideértve a Beszerzőt is) által a keretmegállapodásos eljárás 2. részében indított közbeszerzési eljárással szemben jogorvoslati eljárást kezdeményez, erről köteles a Beszerzőt még az eljárás megindítása előtt, de legkésőbb a jogorvoslati kérelem benyújtásával egyidejűleg, írásban tájékoztatni.  Alkalmasság igazolásához bemutatott szakember változás esetén: Kbt. 138.§ (2) bekezdés „Az ajánlattevőként szerződő fél …köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szakemberek helyett akkor vonható be más ha az ajánlattevő e szakember helyett bevont új szakemberrel is megfelel … azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg.”  A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a keretmegállapodásokról 2018.11.12 . A szakember teljesítésbe való tényleges, érdemi bevonásától nem lehet eltekinteni az egyedi szerződés kapcsán. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban olyan szakember bemutatása javasolt amelyik mindegyik egyedi szerződés teljesítésében részt tud venni. 11
 12. 12. Adatszolgáltatások II.  Új alvállalkozó esetén: Kbt. 3.§ 2. pont alapján alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.  Kbt. 138.§ (3) bekezdés: A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  A keretmegállapodásokban az alvállalkozókra vonatkozó fontosabb előírások:  Eladó/Szolgáltató az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna.  Az alvállalkozó nem teljesíthet megrendelést, illetve nem adhat ajánlatot.  Alvállalkozó nem számlázhat sem a keretmegállapodás, sem az az alapján létrejött egyedi szerződés alapján. 12
 13. 13. Keretmegállapodás szankciói  A Keretmegállapodások X.2. pontja tartalmazza az adatszolgáltatási biztosítékhoz kacsolódó szankciókat.  A keretmegállapodások X.3. pontja tartalmazza a súlyos szerződésszegések eseteit. Kbt. 142.§ (5) bekezdése alapján: „Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett,…”  Az adatszolgáltatási biztosíték lehívásán és a keretmegállapodás haladéktalan felmondásán túl a Kbt. 62.§ foglalt kizáró okok hatálya alá kerülést is eredményezheti. 13
 14. 14. Várható (folyamatban lévő)keretmegállapodásos eljárások.  Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások” (rövid név: GEOS18.) Hirdetmény közzétételével induló nyílt, központosított keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás Ajánlattételi határidő: 2018.11.21 10:00 Ajánlatok bontásának dátuma: 2018.11.21 12:00 ……….. 14
 15. 15. Köszönöm szépen a figyelmüket. Oláh Bálint közbeszerzési szakértő KEF Központosított Közbeszerzési Főosztály Információ-Technológiai osztály Email: balint.olah@kef.gov.hu 15

×