IT-Shape 9. hírlevél

IT Shape

Új ismeretek sikeresebb vizsgát eredményeztek. A EUCIP Core program zárásaként a pilot képzésben résztvevő diákok vizsgát tettek a CORE minősítést tartalmazó három modulból, Tervezés/Plan (56 vizsgázó), Fejlesztés/Build (55 vizsgázó), Üzemeltetés/Operate (85 vizsgázó). A legeredményesebb vizsgák olyan tartalomból, a Plain modulból sikerültek, melyek tananyaga alig szerepel a szakmai képzési tartalomban (kerettanterv), ezért az új ismereteket a diákok sokkal szívesebben tanulták. A Build modul közepes teljesítménye jelzi, hogy a fejlesztői, programozói ismereteket jobban, hatékonyabban kell tanítani, továbbá a felkészítés során, a vizsgán számonkért speciális ismeretek oktatására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az Operate modul gyenge eredménye meglepetést okozott, hiszen a szakmai tananyag tartalomban ez igen kiemelten és nagy óraszámban szerepel. A EUCIP Core minősítést az informatikai képzéseket folytató iskoláknak javasoljuk, mert az arra való felkészítés jó hatékonysággal megvalósítható. A motivált diákok bizonyították, hogy az informatikai képzésben már a 9-12. év végére, sokkal felkészültebben és eredményesebben az OKJ vizsga időszakában jó eredményeket képesek elérni mind magyar nyelvű, mind az angol nyelvű vizsgákon.

2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
1
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Beköszöntő
A pályázat célja az Informatikai Szakmai
Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által
kidolgozott EUCIP Core (European Certification of
Informatics Professionals) képzési program
magyarországi bevezetése és honosítása a hazai
szakképzési rendszerben. A program
bevezetésével olyan európai szinten
értékesíthető informatikai képesítéssel
gazdagodhat a hazai szakképzés, amely közvetlen
válasz a munkaerőpiacon élesen mutatkozó
igényre: a cégeknek és vállalkozásoknak olyan
informatikai szakemberekre van szüksége, akik a
saját szakterületük alapos ismerete mellett, az
üzletvitelhez, a szervezetben való
munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz,
csapatmunkában való részvételhez szükséges
készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű
szakirodalomban: T-shaped professionals).
A pályázatot az élethosszig-tartó tanulás (LLL)
Leonardo programja keretén belül, innováció
transzferként három ország (Magyarország,
Olaszország, Írország) tíz európai intézményének
összefogásával létrejött konzorcium nyújtotta be,
a konzorcium vezetője az iTStudy
Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont. Az
EUCIP Core program tulajdonosát, a CEPIS-t a
konzorciumban olasz szervezet, az Olasz
Számítástudományi Társaság (AICA – Association
of Italian Information Technologie) képviseli. A
konzorciumi további tagjai az Ír
Számítástudományi Társaság, az olasz Enrico
Fermi Szakközépiskola, amelyek az EUCIP Core
képzés gyakorlati megvalósításában szerzett több
éves tapasztalatuk átadásával segítik a
magyarországi honosítást. Az adaptáció
eredményének hazai kipróbálásában négy hazai
szakközépiskola és egy egyetem tanárai és diákjai
vesznek részt. A munka világának képviseletében
csatlakozott a konzorciumhoz a Pest Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
A projekt hosszú távú hatásaként, az Európai
Unióban elismert informatikai szakképesítés
megszerzése növeli a magyar fiatalok és felnőttek
elhelyezkedési esélyét.
I-T Shape Team
http://it-shape.hu
Tartalom
Beköszöntő .......................................................... 1
A modul vizsgák eredményének elemzése.......... 4
Iskolánkénti teljesítmény vizsgálata.................... 6
A vizsga nyelvének és az eredményesség
összefüggése........................................................ 9
Összefoglalás ....................................................... 9
Események......................................................... 11
Projekt adatok ................................................... 11
Partnerek ........................................................... 12
Célcsoportok...................................................... 12
Célok .................................................................. 12
Munkacsomagok................................................ 12
Kiadja:
SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola (HU-P4)
(fordítás: SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola)
Szerkesztő: Dr. Sedivi Lászlóné, Károly Gabriella
Copyright © IT-Shape Consortium
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
2
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
EUCIP CORE vizsga eredmények értékelése
Az EUCIP Core program zárásaként a pilot képzésben résztvevő diákok vizsgát tettek a CORE minősítést
tartalmazó három modulból, Tervezés/Plain, Fejlesztés/Build, Üzemeltetés/Operate.
A vizsgákra két időpontban került sor, 2015. április 22-én és 2015. június 3-án.
Az első vizsganapon három partner, Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Öveges József
Szakképző Iskola, SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola diákjai vettek részt a megméretésen.
A második vizsganapon a negyedik partner, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola diákjai is
jelen voltak.
A projekt ideje alatt a partner iskolák diákjai különböző iskolarendszerű képzésekben (OKJ képesítést adó
képzések) vettek részt, ezért az egyes modulokból vállalt vizsgákon is különböző a részvételi arány, melyet
az alábbi tábla mutat:
KÉPZŐ INTÉZMÉNY
PLAN
MODUL
BUILD
MODUL
OPERATE
MODUL
Vizsgázók száma
Galamb J. SZKI 5 10 13
Neumann J. SZKI 6 27
Öveges J. SZKI 20 20 20
SZÁMALK - Szalézi SZKI 25 25 25
Összesen 56 55 85
Fontos háttér-információ, hogy a négy partnerintézmény képzési portfóliója igen eltérő, így az eredmények
értékelése szempontjából fontos áttekinteni, hogy az egyes iskolák diákjai milyen képzésben vesznek részt,
és milyen ismeretekkel rendelkezhettek adott képzésben a vizsga letételének időpontjában.
Az informatikai szakképzés hazai tartalmi struktúrája
A mai iskolarendszerű szakképzésben kétféle módon szerezhető meg egy informatikai szakképesítés. Az
egyik lehetőség a 4+1 éves képzés, mely esetben a tanulók az általános iskola befejezése után
szakközépiskolába iratkoznak be. Ekkor a 9. évfolyamtól kezdve ágazati szakmai alapozó képzésben vesznek
részt függetlenül attól, hogy melyik informatikai szakmára kívánnak specializálódni. Ez azt jelenti, hogy
minden informatikai szakképzésben résztvevő tanuló, a tanulmányainak az érettségit megelőző négy
évében (9-12. osztály) megegyező informatikai ismeretekre tesznek szert, a közismereti tanulmányaik
mellett. A mai szabályozás szerint nekik a szakmai tantárgyból, kötelező lesz érettségit tenni (először 2017-
ben lesz ilyen típusú szakmai érettségi). Az érettségi vizsgát követően egy év alatt (13. osztály) szerzik meg
a tanulók a szakma specifikus ismereteket. Ez a képzési struktúra 2013-ban került bevezetésre, tehát
jelenleg felmenő rendszerben tanulnak ennek megfelelően a diákok.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
3
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
A másik lehetőség az 2 éves érettségi utáni szakképzés. Ebben az esetben a képzés bemeneti feltétele az
érettségi. A kétéves képzés kizárólag szakmai ismereteket tartalmaz. Felépítése szerint első évben (13.
évfolyam) általános szakmai informatikai ismereteket tanulnak a diákok, mely tartalmában megegyezik a 9-
12. évfolyam tanrendjének szakmai tartalmával. A második év (itt 14. évfolyam) tartalmában megegyezik az
egyéves érettségi utáni szakma specifikus képzéssel.
Fentiek alapján tehát áttekinthetők azok az azonosságok és különbségek, melyek jellemezik a négy iskola
vizsgázó diákjait, akik eredményeit a fenti táblázat tartalmazza, illetve melyeket a továbbiakban is
összehasonlítunk.
1. A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjai Informatikai rendszergazda képzésben vettek
részt, és 13. valamint 14. évfolyamos tanulók. A diákok a képzési idő közepén és végén tartottak, illetve
a második vizsga idejére már az OKJ vizsgát tettek. Ez a szakképesítés nem, vagy csak elenyésző
mértékben tartalmazza a Plan modul tartalmát, a képzés első felében tanulják a Build modul tartalmát,
és a szakma jelentősrészét teszi ki Operate modul tartalma (folyamatosan egymásra épülő, egyre
mélyülő tartalommal tanultak ilyen tematikai szerint a diákok).
2. Az Öveges József Szakképző Iskola diákjai CAD-CAM informatikus szakképzésben vettek részt, és a
tanulmányaik felénél tartottak a vizsgák időszakában. (13. évfolyam vége). A jelenlegi kerettantervek
alapján az első pontban leírtak itt is érvényesek a Plain és a Build modul tanulmányokban való
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
4
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
elhelyezkedésére. Ez a szakmai képzés azonban az Operate modul tartalmát is nagyon kis mértékben
tartalmazza, így ebben csak a hálózati ismeretek elméleti tudás elsajátítására van elsősorban lehetőség.
3. A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola diákjai 12 évfolyamos tanulók, és az informatika
szak (szakmacsoport) képzésben vesznek részt. Ebben a képzési formában a tanulók a kétéves
informatikai szakmai képzés első évének ismereteit sajátítják el tanulmányaik során. Ezek a diákok, még
a régi kerettanterv szerint tanulnak szakmai informatikát.
4. A SZÁMALK-SZALÉZI Szakközépiskola diákjai Informatikai rendszergazda képzésben vettek részt és a
képzési idő végén tartottak a vizsgák alkalmával, illetve a második vizsga idejére már az OKJ vizsgát is
letették. Ezekre a vizsgázó diákokra is érvényes az, amit a Galamb József iskolánál ismertettünk. Ebben
az iskolában az angol nyelvi képzés is hangsúlyos, sok diák választja az informatikai szakmai angol nyelv
tanulását, így ebben az intézményben többen vállalkoztak az angol nyelvű vizsgák letételére is, melyet
sikeresen teljesítettek.
További tényező is befolyásolhatta az egyes iskola eredményeit, de ezt nem tudjuk egyértelműen
bizonyítani. Volt minden iskolában külön felkészítő kurzus az egyes modulokkal kapcsolatban az első
vizsgákat megelőzően. Ezt azonban mindegyik iskola külön tematika és saját szakmai döntés alapján
állította össze és tartotta meg.
A modul vizsgák eredményének elemzése
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY
Plan Build Operate 2 modul 3 modul
Vizsgázók száma 56 55 85
Ebből sikeres 33 28 32 7 19
Sikeres vizsgázók aránya 59% 51% 38%
Átlagos teljesítmény 61% 56% 52%
Érdemes megfigyelni, hogy összesítésben a Plain modul vizsgái voltak a legeredményesebb. Ennek
magyarázata lehet, hogy ez a modul tartalom alig szerepel a szakmai képzési tartalomban (kerettanterv),
ezért az új ismereteket a diákok sokkal szívesebben tanulták.
A Build modul közepes teljesítménye jelzi, hogy a fejlesztői, programozói ismereteket jobban,
hatékonyabban kell tanítani, továbbá a felkészítés során, a vizsgán számonkért speciális ismeretek
oktatására nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Az Operate modul gyenge eredménye meglepetést okozott, hiszen a szakmai tananyag tartalomban ez igen
kiemelten és nagy óraszámban szerepel.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
5
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
A Tervezés modul vizsgái iskolánkénti összehasonlításban
A tervezés modul tartalma, ahogy erről már írtunk, nem szerepel az informatikai szakmai képzésben. Ezt
megerősíti az is, hogy két iskola tanulói közül kevesen vettek részt a vizsgán.
TERVEZÉS MODUL
Galamb Neumann Öveges SZÁMALK
Vizsgázók száma 5 6 20 25
Ebből sikeres 3 3 9 18
Sikeres vizsgázók aránya 60% 50% 45% 72%
Átlagos teljesítmény 61% 60% 58% 63%
Az Öveges és a SZÁMALK iskola diákjai vettek részt jelentős létszámmal. Az eredmények nagyon eltérnek a
két iskola esetében. A SZÁMALK iskola diákjai a második vizsgára már túl voltak az OKJ vizsgán is, és így volt
idejük felkészülni a vizsgára. Ez sokat javított az eredményeken. Az Öveges iskola esetében a 13.
évfolyamon a tanév végi számonkérések időszaka valószínű nem segítette a sikeres felkészülést.
A Fejlesztés modul vizsgái iskolánkénti összehasonlításban
A vizsgán az alábbi iskolák tanulói vettek részt:
FEJLESZTÉS MODUL
Galamb Neumann Öveges SZÁMALK
Vizsgázók száma 10 20 25
Ebből sikeres 6 4 18
Sikeres vizsgázók aránya 60% 20% 72%
Átlagos teljesítmény 56% 50% 62%
Az Öveges Iskola 13. éves CAD-CAM informatikus tanulói közül keveseknek sikerült a minősítés. A
kerettanterv nem fedi le teljesen a modul tartalmát. Mindenképpen további felkészítésre van szükség. A
Galamb, és a SZÁMALK iskola, Rendszerinformatikus tanulói a kerettanterv alapján, és a szakmájuk miatt is,
már a szakképzésben is mélyebb ismeretekre tesznek szert a programozás területén.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
6
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Az Üzemeltetés modul vizsgái iskolánkénti összehasonlításban
Ennek a modulnak a vizsgáján vettek részt a legtöbben. Az eredmények viszont itt a legszélsőségesebbek.
ÜZEMELTETÉS MODUL
Galamb Neumann Öveges SZÁMALK
Vizsgázók száma 13 27 20 25
Ebből sikeres 12 3 17
Sikeres vizsgázók aránya 92% 0% 15% 68%
Átlagos teljesítmény 62% 43% 47% 60%
A Galamb és a SZÁMALK iskola Informatikai rendszergazda tanulóinak ez a modul nagymértékben lefedi a
legfontosabb szakmai ismereteket, sőt egy kissé túl is mutat rajta. Ez látszik az eredményeken, mert ennek
a két iskolának a tanulói voltak a legsikeresebbek. A Neumann és az Öveges iskola tanulóinak a
teljesítménye mutatja, hogy más szakokon, vagy a szakmai képzés elején tartó diákoknak ebből a modulból
igen jelentős kiegészítő felkészítésre van szükségük.
Iskolánkénti teljesítmény vizsgálata
A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola eredményessége:
A Galamb iskola Informatikai rendszergazda képzésben résztvevő tanulói az Operate modul vizsgáin
nyújtott kimagaslóan magas teljesítménye jelzi, hogy ez a szakmai tartalom jól hasznosítható az
üzemeltetés modul sikeres vizsgáihoz.
Plan Build Operate 2 modul 3 modul
Vizsgázók száma 5 10 13
Ebből sikeres 3 6 12 3 3
Sikeres vizsgázók aránya 60% 60% 92%
Átlagos teljesítmény 61% 56% 62%
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
7
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Grafikusan ábrázolva:
A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola eredményessége
A Neumann iskola diákjai az informatikai szakmacsoport szakirányú alapozó évfolyamait végezték el. Az
eredményekből látszik, hogy ennek a minősítő vizsgának a Plan modulja teljesíthető a tanulmányok során
megszerzett ismeretekre alapozva, de az Operate modul teljesítésére még nem állnak készen a diákok.
Plan Build Operate 2 modul 3 modul
Vizsgázók száma 6 27
Ebből sikeres 3
Sikeres vizsgázók aránya 50%
Átlagos teljesítmény 60% 43%
Grafikusan ábrázolva:
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
8
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Az Öveges József Szakképző Iskola eredményessége
Az Öveges iskola diákjai CAD-CAM informatikus képzésen vesznek részt. Ebben a képzésben a kerettanterv
szerint csak az informatikai szakmacsoport közös részei vesznek rész. Ez meglátszik az eredményeken is. Az
eredmények jelzik, ha ebben a képzésben résztvevők számára is elérhetővé kívánjuk tenni ezt a minősítést,
akkor mind a három modulból intenzív felkészítésre van szükség. A sikeres teljesítés lehetőségét jelzi a két
résztvevő, akinek sikerült Core minősítést szerezni.
Plan Build Operate 2 modul 3 modul
Vizsgázók száma 20 20 20
Ebből sikeres 9 4 3 2 2
Sikeres vizsgázók aránya 45% 20% 15%
Átlagos teljesítmény 58% 50% 47%
Grafikusan ábrázolva:
A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola eredményessége
A SZÁMALK-Szalézi iskola tanulóinak teljesítménye egyenletesnek mondható mind a három modulban. A
szakmai OKJ vizsgára készülés és a komolyan vett felkészítőn való részvételt jelzi, hogy a 25 vizsgázóból 14
diák szerzett mindhárom modulból EUCIP Core minősítést.
Plan Build Operate 2 modul 3 modul
Vizsgázók száma 25 25 25
Ebből sikeres 18 18 17 2 14
Sikeres vizsgázók aránya 72% 72% 68%
Átlagos teljesítmény 63% 62% 60%
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
9
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Grafikusan ábrázolva
A vizsga nyelvének és az eredményesség összefüggése
A vizsgák angol és magyar nyelven voltak teljesíthetőek. Arra a kérdésre, hogy a választott nyelv jelentősen
befolyásolta-e a vizsga sikerességét, az angolul vizsgázók alacsony száma miatt nem lehet egyértelmű
választ adni. Az angol nyelven történő vizsgázás lehetőségét, az összes vizsgázók egy tizede választotta
Plan Build Operate
sikeres vizsga 47% 34% 29%
átlagos eredmény 57% 51% 50%
HU sikeres vizsga 46% 31% 31%
HU átlagos eredmény 57% 51% 50%
EN sikeres vizsga 50% 56% 22%
EN átlagos eredmény 56% 55% 50%
A modulok átlagos eredményességében nincs jelentős különbség. A sikeres vizsgák aránya alapján
Fejlesztés /Build modul esetében az angol nyelven vizsgázók, az Üzemeltetés/Operate modul esetében, a
magyar nyelven vizsgázók teljesítettek sikeresebben.
Összefoglalás
Összefoglalásként elmondható, hogy az informatikai képzéseket folytató iskoláknak javasoljuk az EUCIP
Core minősítést, mert az arra való felkészítés jó hatékonysággal megvalósítható. A motivált diákok
bizonyították, hogy az informatikai képzésben már a 9-12. év végére, sokkal felkészültebben és
eredményesebben az OKJ vizsga időszakában jó eredményeket képesek elérni mind magyar nyelvű, mind az
angol nyelvű vizsgákon.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
10
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Az eredmények elemzése és a pilot kurzusok tapasztalati alapján az alábbiakat javasoljuk:
A Plain, tervezés modul: tartalmában csak részben illeszkedik az informatikai képzések tananyagához. Ezért
ebből a modulból mindenképpen kiegészítő felkészítésre van szükség.
Build fejlesztés modul: tartalmában a programozási és adatbázis tervezési, lekérdezési ismeretekhez
kapcsolódik. A jelenlegi kerettanterv alapján a 4+1-es képzésben a 12. év végére, az érettségi utáni kétéves
képzésben pedig az első év (13. évfolyam) végére a tanulók rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel a modul
sikeres teljesítéséhez. A felkészítés segíthet a vizsgán előforduló speciális tudás megszerzésében a biztos
siker elérése érdekében.
Az Operate üzemeltetés modul tartalmát részben már a 9-12., illetve az első év (13. évfolyam) végéig
megtanulják. A másik részét az Informatikai rendszergazda képzésen részt vevők a tanulmányaik utolsó
évében tanulják meg. Ebből következik, hogy más szakmákat tanuló diákok számára ebből a modulból is
kiegészítő felkészítést kell tartani.
AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALTUK A MA MEGSZEREZHETŐ LEGFONTOSABB INFORMATIKAI
KÉPESÍTÉSEK ÉS AZ EUCIP CORE VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS JAVASLATAINKAT
4+1 éves
képzés
2 éves,
érettségi
utáni képzés
CAD_CAM
Informatikus
Gazdasági
informatikus
Informatikai
rendszergazda
Szoftverfejlesztő
12. év
után
Első év (13. évfolyam) után
Plain, Build,
Operate
Build,
Operate
Plain,
Build,
Plain,
Operate
13.év
végén
Második (14. évfolyam) év
végén
Plain Operate Build,
A félkövérrel jelölt modulokból tanórán kívüli felkészítés javasolt.
Mind a tanáraink, mind a diákjaink nagyon hasznosnak ítélték a vizsgarendszerrel, a tartalommal
kapcsolatos tudásanyag elsajátítását és kipróbálását. Egyértelmű volt a diákok érdeklődése és motivációja,
egy nemzetközileg elismert bizonyítvány mellett.
Többen megfogalmazták, hogy kíváncsiságból vágtak bele a vizsgákba, de nagyon hasznos megmérettetés
volt és büszkék az elért eredményükre.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
11
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Távolabbi cél, javaslat a vizsgarendszer felnőttképzésben való bevezetéshez
Tanárainkkal, partnereinkkel is elemeztük a vizsgákat, továbbá megvitattuk a vizsgák “kiterjesztésének”
lehetőségét is.
Fontosnak tartjuk arról is gondolkozni, hogy miként tehetik le azok az emberek e vizsgákat, akik nem OKJ
képzésben tanulnak, hanem felsőoktatásban, esetleg nem tanulnak, hanem, dolgoznak, vagy a jövőben
szeretnének olyan tudást szerezni, mely alapján megszerezhetik ezt a bizonyítványt.
E projekt keretében már felmérés és elemzés is készült arról, hogy a munkáltatóknak (kis-, és
középvállalatok vezetőit kérdezték meg) milyen informatikai szakemberre van szüksége.
A felmérési eredményt és az EUCIP Core modulok tanulási eredményét összehasonlítva egyértelműen
bizonyítható, hogy az EUCIP Core képesítéssel rendelkező munkaerő megfelel a szakmai elvárásoknak.
Ezt ismerve készítettük elő a képzés bevezetésének feltételrendszerét: modulonként tananyagot,
teminológiai szótárt, gyakorló vizsgaanyagokat magyar nyelven, akkreditált tanártovábbképző programot.
A projekt lezárásához közeledve megkezdődtek a EUCIP Core vizsgarendszer hazai bevezetésének
előkészületei is. Meggyőződésünk, hogy a létrehozott eredmények a hazai szakképzés szereplői - az iskolák,
a tanárok, és diákok - számára egyaránt hasznára lesz, azonban még sok teendő van addig, amíg az első
EUCIP Core bizonyítványokat átadhatjuk . A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnökével
folytatott konzultációk alapján erre legkorábban 2016 első negyedévében kerülhet sor.
Események
2015. szeptember 28-29 I-T Shape záró meeting.
Helyszín: 1119 Budapest Fejér Lipót u. 70 (SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola)
Projekt adatok
Rövidítés: I-T Shape
Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben
Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig
Pályázat típusa: Innovációtranszfer
Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési
alprogramja
Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Írország
Weboldal: http://it-shape.hu
Kapcsolat: Hartyányi Mária, iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. -
Magyarország
E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
9. szám – 2015. augusztus
12
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Partnerek
ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU
AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT
ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT
ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE
SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola HU
ÖJSZIGK - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő HU
NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola HU
GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU
NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU
PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU
Célcsoportok
Elsődleges célcsoport: a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra
kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek.
Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók
alkalmazottai
Célok
A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának
kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés keretén belül egy modul kipróbálása 50-60 magyar
diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben.
Munkacsomagok
WP1 Projektmenedzsment
WP2 Elemzés és tervezés
WP3 EUCIP Core adaptáció
WP4 EUCIP Core lokalizáció
WP5 Kísérleti képzés
WP6 Értékelés
WP7 Valorizáció
WP8 Disszemináció

Recommended

Itshape newsletter 3_hu_f by
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_fITStudy Ltd.
408 views7 slides
It-Shape 4. Hírlevél by
It-Shape 4. HírlevélIt-Shape 4. Hírlevél
It-Shape 4. HírlevélIT Shape
275 views5 slides
IT-Shape 10. Hírlevél by
IT-Shape 10. HírlevélIT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. HírlevélIT Shape
206 views5 slides
Trabajo fina uml_23 by
Trabajo fina uml_23Trabajo fina uml_23
Trabajo fina uml_23Elkim Castañeda
142 views10 slides
Portafolio el boton by
Portafolio el botonPortafolio el boton
Portafolio el botonbeniarte
254 views7 slides
Informe de govern: Adaptació politiques d'immigració by
Informe de govern: Adaptació politiques d'immigracióInforme de govern: Adaptació politiques d'immigració
Informe de govern: Adaptació politiques d'immigracióAjuntament de Barcelona
530 views28 slides

More Related Content

Viewers also liked

Content Marketing Digitalks Rio de Janeiro Abril2012 by
Content Marketing Digitalks Rio de Janeiro Abril2012Content Marketing Digitalks Rio de Janeiro Abril2012
Content Marketing Digitalks Rio de Janeiro Abril2012Rodrigo Tigre
790 views81 slides
Formatica 1. presentacion by
Formatica 1. presentacionFormatica 1. presentacion
Formatica 1. presentaciondiego-gogo-100
132 views14 slides
Supersopa by
SupersopaSupersopa
Supersopaemikinetic
288 views8 slides
La bulimia 2011 by
La bulimia 2011La bulimia 2011
La bulimia 2011Rosariojoly
936 views24 slides
by
Justino Garcia
215 views5 slides
Tutorial de los perritos by
Tutorial de los perritosTutorial de los perritos
Tutorial de los perritoslaurafernandezcostas
434 views9 slides

Viewers also liked(20)

Content Marketing Digitalks Rio de Janeiro Abril2012 by Rodrigo Tigre
Content Marketing Digitalks Rio de Janeiro Abril2012Content Marketing Digitalks Rio de Janeiro Abril2012
Content Marketing Digitalks Rio de Janeiro Abril2012
Rodrigo Tigre790 views
Como hacer un album en gimp by Ray6Mukmuk
Como hacer un album en gimpComo hacer un album en gimp
Como hacer un album en gimp
Ray6Mukmuk250 views
Cómo hacer muffins de chocolate by CrisGarzon
Cómo hacer muffins de chocolateCómo hacer muffins de chocolate
Cómo hacer muffins de chocolate
CrisGarzon94 views
António Angelo: a arte de trabalhar a madeira by Maria Isabel Roque
António Angelo: a arte de trabalhar a madeiraAntónio Angelo: a arte de trabalhar a madeira
António Angelo: a arte de trabalhar a madeira
Maria Isabel Roque657 views
Implantacion del iso_27001_2005 by mrg30n301976
Implantacion del iso_27001_2005Implantacion del iso_27001_2005
Implantacion del iso_27001_2005
mrg30n301976216 views
SmmUs Sesión Competencias digitales I by SMMUS
SmmUs Sesión Competencias digitales ISmmUs Sesión Competencias digitales I
SmmUs Sesión Competencias digitales I
SMMUS 256 views
Aprendizaje colaborativo by joseisosa
Aprendizaje colaborativoAprendizaje colaborativo
Aprendizaje colaborativo
joseisosa52 views
Independenciadeghanatanganikayelcongoenafrica (1) by feli32
Independenciadeghanatanganikayelcongoenafrica (1)Independenciadeghanatanganikayelcongoenafrica (1)
Independenciadeghanatanganikayelcongoenafrica (1)
feli32569 views
En búsqueda del centro de alumnos del nuevo tipo(1) by Martin Cortes
En búsqueda del centro de alumnos del nuevo tipo(1)En búsqueda del centro de alumnos del nuevo tipo(1)
En búsqueda del centro de alumnos del nuevo tipo(1)
Martin Cortes241 views

Similar to IT-Shape 9. hírlevél

Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok by
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatokEucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatokITStudy Ltd.
444 views13 slides
ITACA project presentation by
ITACA project presentationITACA project presentation
ITACA project presentationITStudy Ltd.
433 views12 slides
Iskolából az informatikába by
Iskolából az informatikábaIskolából az informatikába
Iskolából az informatikábafOrgXpert International
77 views14 slides
Kollaboratív tanulás by
Kollaboratív tanulásKollaboratív tanulás
Kollaboratív tanulászsolt jenei
2.4K views19 slides
Newsletter_3_HU.pdf by
Newsletter_3_HU.pdfNewsletter_3_HU.pdf
Newsletter_3_HU.pdfiTStudyHungaryKft
122 views3 slides
Auchan e learning koncepcio-bemutatasa20091116 by
Auchan e learning koncepcio-bemutatasa20091116Auchan e learning koncepcio-bemutatasa20091116
Auchan e learning koncepcio-bemutatasa20091116zsolt jenei
460 views29 slides

Similar to IT-Shape 9. hírlevél(20)

Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok by ITStudy Ltd.
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatokEucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
ITStudy Ltd.444 views
ITACA project presentation by ITStudy Ltd.
ITACA project presentationITACA project presentation
ITACA project presentation
ITStudy Ltd.433 views
Kollaboratív tanulás by zsolt jenei
Kollaboratív tanulásKollaboratív tanulás
Kollaboratív tanulás
zsolt jenei2.4K views
Auchan e learning koncepcio-bemutatasa20091116 by zsolt jenei
Auchan e learning koncepcio-bemutatasa20091116Auchan e learning koncepcio-bemutatasa20091116
Auchan e learning koncepcio-bemutatasa20091116
zsolt jenei460 views
Itshape 8 newsletter_hu by IT Shape
Itshape 8 newsletter_huItshape 8 newsletter_hu
Itshape 8 newsletter_hu
IT Shape441 views
It shape 8. hírlevél by IT Shape
It shape 8. hírlevélIt shape 8. hírlevél
It shape 8. hírlevél
IT Shape180 views
Kick of meeting by IT Shape
Kick of meetingKick of meeting
Kick of meeting
IT Shape293 views
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben by ITStudy Ltd.
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésbenEUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben
ITStudy Ltd.244 views
Itshape newsletter 2_hu by ITStudy Ltd.
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_hu
ITStudy Ltd.257 views
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám by ITStudy Ltd.
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számI-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
ITStudy Ltd.331 views
EUCIP Core by IT Shape
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP Core
IT Shape242 views
Úton a digitális jövő felé by wildiko
Úton a digitális jövő feléÚton a digitális jövő felé
Úton a digitális jövő felé
wildiko262 views
IT Shape találkozó Dublinban by IT Shape
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape találkozó Dublinban
IT Shape találkozó Dublinban
IT Shape266 views
IT-Shape 5. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. Hírlevél
IT Shape169 views
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013 by euniversity_hu
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013
euniversity_hu566 views

More from IT Shape

IT-Shape 10. Newsletter by
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. NewsletterIT Shape
264 views5 slides
IT-Shape 8. Newsletter by
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. NewsletterIT Shape
230 views11 slides
IT-Shape 6. Newsletter by
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. NewsletterIT Shape
195 views10 slides
IT-Shape 5. Newsletter by
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. NewsletterIT Shape
558 views11 slides
IT-Shape 4. Newsletter by
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. NewsletterIT Shape
231 views5 slides
IT-Shape 3. Newsletter by
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. NewsletterIT Shape
206 views7 slides

More from IT Shape(10)

IT-Shape 10. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. Newsletter
IT Shape264 views
IT-Shape 8. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. Newsletter
IT Shape230 views
IT-Shape 6. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. Newsletter
IT Shape195 views
IT-Shape 5. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. Newsletter
IT Shape558 views
IT-Shape 4. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. Newsletter
IT Shape231 views
IT-Shape 3. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. Newsletter
IT Shape206 views
IT-Shape 2nd Newsletter by IT Shape
IT-Shape 2nd NewsletterIT-Shape 2nd Newsletter
IT-Shape 2nd Newsletter
IT Shape163 views
IT-Shape 1st Newsletter by IT Shape
IT-Shape 1st NewsletterIT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st Newsletter
IT Shape177 views
IT-Shape 6. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. Hírlevél
IT Shape280 views
It shape newsletter 7th. issue by IT Shape
It shape newsletter 7th. issueIt shape newsletter 7th. issue
It shape newsletter 7th. issue
IT Shape256 views

IT-Shape 9. hírlevél

 • 1. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 1 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Beköszöntő A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certification of Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése és honosítása a hazai szakképzési rendszerben. A program bevezetésével olyan európai szinten értékesíthető informatikai képesítéssel gazdagodhat a hazai szakképzés, amely közvetlen válasz a munkaerőpiacon élesen mutatkozó igényre: a cégeknek és vállalkozásoknak olyan informatikai szakemberekre van szüksége, akik a saját szakterületük alapos ismerete mellett, az üzletvitelhez, a szervezetben való munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz, csapatmunkában való részvételhez szükséges készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű szakirodalomban: T-shaped professionals). A pályázatot az élethosszig-tartó tanulás (LLL) Leonardo programja keretén belül, innováció transzferként három ország (Magyarország, Olaszország, Írország) tíz európai intézményének összefogásával létrejött konzorcium nyújtotta be, a konzorcium vezetője az iTStudy Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont. Az EUCIP Core program tulajdonosát, a CEPIS-t a konzorciumban olasz szervezet, az Olasz Számítástudományi Társaság (AICA – Association of Italian Information Technologie) képviseli. A konzorciumi további tagjai az Ír Számítástudományi Társaság, az olasz Enrico Fermi Szakközépiskola, amelyek az EUCIP Core képzés gyakorlati megvalósításában szerzett több éves tapasztalatuk átadásával segítik a magyarországi honosítást. Az adaptáció eredményének hazai kipróbálásában négy hazai szakközépiskola és egy egyetem tanárai és diákjai vesznek részt. A munka világának képviseletében csatlakozott a konzorciumhoz a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A projekt hosszú távú hatásaként, az Európai Unióban elismert informatikai szakképesítés megszerzése növeli a magyar fiatalok és felnőttek elhelyezkedési esélyét. I-T Shape Team http://it-shape.hu Tartalom Beköszöntő .......................................................... 1 A modul vizsgák eredményének elemzése.......... 4 Iskolánkénti teljesítmény vizsgálata.................... 6 A vizsga nyelvének és az eredményesség összefüggése........................................................ 9 Összefoglalás ....................................................... 9 Események......................................................... 11 Projekt adatok ................................................... 11 Partnerek ........................................................... 12 Célcsoportok...................................................... 12 Célok .................................................................. 12 Munkacsomagok................................................ 12 Kiadja: SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola (HU-P4) (fordítás: SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola) Szerkesztő: Dr. Sedivi Lászlóné, Károly Gabriella Copyright © IT-Shape Consortium
 • 2. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 2 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. EUCIP CORE vizsga eredmények értékelése Az EUCIP Core program zárásaként a pilot képzésben résztvevő diákok vizsgát tettek a CORE minősítést tartalmazó három modulból, Tervezés/Plain, Fejlesztés/Build, Üzemeltetés/Operate. A vizsgákra két időpontban került sor, 2015. április 22-én és 2015. június 3-án. Az első vizsganapon három partner, Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Öveges József Szakképző Iskola, SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola diákjai vettek részt a megméretésen. A második vizsganapon a negyedik partner, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola diákjai is jelen voltak. A projekt ideje alatt a partner iskolák diákjai különböző iskolarendszerű képzésekben (OKJ képesítést adó képzések) vettek részt, ezért az egyes modulokból vállalt vizsgákon is különböző a részvételi arány, melyet az alábbi tábla mutat: KÉPZŐ INTÉZMÉNY PLAN MODUL BUILD MODUL OPERATE MODUL Vizsgázók száma Galamb J. SZKI 5 10 13 Neumann J. SZKI 6 27 Öveges J. SZKI 20 20 20 SZÁMALK - Szalézi SZKI 25 25 25 Összesen 56 55 85 Fontos háttér-információ, hogy a négy partnerintézmény képzési portfóliója igen eltérő, így az eredmények értékelése szempontjából fontos áttekinteni, hogy az egyes iskolák diákjai milyen képzésben vesznek részt, és milyen ismeretekkel rendelkezhettek adott képzésben a vizsga letételének időpontjában. Az informatikai szakképzés hazai tartalmi struktúrája A mai iskolarendszerű szakképzésben kétféle módon szerezhető meg egy informatikai szakképesítés. Az egyik lehetőség a 4+1 éves képzés, mely esetben a tanulók az általános iskola befejezése után szakközépiskolába iratkoznak be. Ekkor a 9. évfolyamtól kezdve ágazati szakmai alapozó képzésben vesznek részt függetlenül attól, hogy melyik informatikai szakmára kívánnak specializálódni. Ez azt jelenti, hogy minden informatikai szakképzésben résztvevő tanuló, a tanulmányainak az érettségit megelőző négy évében (9-12. osztály) megegyező informatikai ismeretekre tesznek szert, a közismereti tanulmányaik mellett. A mai szabályozás szerint nekik a szakmai tantárgyból, kötelező lesz érettségit tenni (először 2017- ben lesz ilyen típusú szakmai érettségi). Az érettségi vizsgát követően egy év alatt (13. osztály) szerzik meg a tanulók a szakma specifikus ismereteket. Ez a képzési struktúra 2013-ban került bevezetésre, tehát jelenleg felmenő rendszerben tanulnak ennek megfelelően a diákok.
 • 3. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 3 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. A másik lehetőség az 2 éves érettségi utáni szakképzés. Ebben az esetben a képzés bemeneti feltétele az érettségi. A kétéves képzés kizárólag szakmai ismereteket tartalmaz. Felépítése szerint első évben (13. évfolyam) általános szakmai informatikai ismereteket tanulnak a diákok, mely tartalmában megegyezik a 9- 12. évfolyam tanrendjének szakmai tartalmával. A második év (itt 14. évfolyam) tartalmában megegyezik az egyéves érettségi utáni szakma specifikus képzéssel. Fentiek alapján tehát áttekinthetők azok az azonosságok és különbségek, melyek jellemezik a négy iskola vizsgázó diákjait, akik eredményeit a fenti táblázat tartalmazza, illetve melyeket a továbbiakban is összehasonlítunk. 1. A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjai Informatikai rendszergazda képzésben vettek részt, és 13. valamint 14. évfolyamos tanulók. A diákok a képzési idő közepén és végén tartottak, illetve a második vizsga idejére már az OKJ vizsgát tettek. Ez a szakképesítés nem, vagy csak elenyésző mértékben tartalmazza a Plan modul tartalmát, a képzés első felében tanulják a Build modul tartalmát, és a szakma jelentősrészét teszi ki Operate modul tartalma (folyamatosan egymásra épülő, egyre mélyülő tartalommal tanultak ilyen tematikai szerint a diákok). 2. Az Öveges József Szakképző Iskola diákjai CAD-CAM informatikus szakképzésben vettek részt, és a tanulmányaik felénél tartottak a vizsgák időszakában. (13. évfolyam vége). A jelenlegi kerettantervek alapján az első pontban leírtak itt is érvényesek a Plain és a Build modul tanulmányokban való
 • 4. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 4 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. elhelyezkedésére. Ez a szakmai képzés azonban az Operate modul tartalmát is nagyon kis mértékben tartalmazza, így ebben csak a hálózati ismeretek elméleti tudás elsajátítására van elsősorban lehetőség. 3. A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola diákjai 12 évfolyamos tanulók, és az informatika szak (szakmacsoport) képzésben vesznek részt. Ebben a képzési formában a tanulók a kétéves informatikai szakmai képzés első évének ismereteit sajátítják el tanulmányaik során. Ezek a diákok, még a régi kerettanterv szerint tanulnak szakmai informatikát. 4. A SZÁMALK-SZALÉZI Szakközépiskola diákjai Informatikai rendszergazda képzésben vettek részt és a képzési idő végén tartottak a vizsgák alkalmával, illetve a második vizsga idejére már az OKJ vizsgát is letették. Ezekre a vizsgázó diákokra is érvényes az, amit a Galamb József iskolánál ismertettünk. Ebben az iskolában az angol nyelvi képzés is hangsúlyos, sok diák választja az informatikai szakmai angol nyelv tanulását, így ebben az intézményben többen vállalkoztak az angol nyelvű vizsgák letételére is, melyet sikeresen teljesítettek. További tényező is befolyásolhatta az egyes iskola eredményeit, de ezt nem tudjuk egyértelműen bizonyítani. Volt minden iskolában külön felkészítő kurzus az egyes modulokkal kapcsolatban az első vizsgákat megelőzően. Ezt azonban mindegyik iskola külön tematika és saját szakmai döntés alapján állította össze és tartotta meg. A modul vizsgák eredményének elemzése ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY Plan Build Operate 2 modul 3 modul Vizsgázók száma 56 55 85 Ebből sikeres 33 28 32 7 19 Sikeres vizsgázók aránya 59% 51% 38% Átlagos teljesítmény 61% 56% 52% Érdemes megfigyelni, hogy összesítésben a Plain modul vizsgái voltak a legeredményesebb. Ennek magyarázata lehet, hogy ez a modul tartalom alig szerepel a szakmai képzési tartalomban (kerettanterv), ezért az új ismereteket a diákok sokkal szívesebben tanulták. A Build modul közepes teljesítménye jelzi, hogy a fejlesztői, programozói ismereteket jobban, hatékonyabban kell tanítani, továbbá a felkészítés során, a vizsgán számonkért speciális ismeretek oktatására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az Operate modul gyenge eredménye meglepetést okozott, hiszen a szakmai tananyag tartalomban ez igen kiemelten és nagy óraszámban szerepel.
 • 5. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 5 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. A Tervezés modul vizsgái iskolánkénti összehasonlításban A tervezés modul tartalma, ahogy erről már írtunk, nem szerepel az informatikai szakmai képzésben. Ezt megerősíti az is, hogy két iskola tanulói közül kevesen vettek részt a vizsgán. TERVEZÉS MODUL Galamb Neumann Öveges SZÁMALK Vizsgázók száma 5 6 20 25 Ebből sikeres 3 3 9 18 Sikeres vizsgázók aránya 60% 50% 45% 72% Átlagos teljesítmény 61% 60% 58% 63% Az Öveges és a SZÁMALK iskola diákjai vettek részt jelentős létszámmal. Az eredmények nagyon eltérnek a két iskola esetében. A SZÁMALK iskola diákjai a második vizsgára már túl voltak az OKJ vizsgán is, és így volt idejük felkészülni a vizsgára. Ez sokat javított az eredményeken. Az Öveges iskola esetében a 13. évfolyamon a tanév végi számonkérések időszaka valószínű nem segítette a sikeres felkészülést. A Fejlesztés modul vizsgái iskolánkénti összehasonlításban A vizsgán az alábbi iskolák tanulói vettek részt: FEJLESZTÉS MODUL Galamb Neumann Öveges SZÁMALK Vizsgázók száma 10 20 25 Ebből sikeres 6 4 18 Sikeres vizsgázók aránya 60% 20% 72% Átlagos teljesítmény 56% 50% 62% Az Öveges Iskola 13. éves CAD-CAM informatikus tanulói közül keveseknek sikerült a minősítés. A kerettanterv nem fedi le teljesen a modul tartalmát. Mindenképpen további felkészítésre van szükség. A Galamb, és a SZÁMALK iskola, Rendszerinformatikus tanulói a kerettanterv alapján, és a szakmájuk miatt is, már a szakképzésben is mélyebb ismeretekre tesznek szert a programozás területén.
 • 6. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 6 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az Üzemeltetés modul vizsgái iskolánkénti összehasonlításban Ennek a modulnak a vizsgáján vettek részt a legtöbben. Az eredmények viszont itt a legszélsőségesebbek. ÜZEMELTETÉS MODUL Galamb Neumann Öveges SZÁMALK Vizsgázók száma 13 27 20 25 Ebből sikeres 12 3 17 Sikeres vizsgázók aránya 92% 0% 15% 68% Átlagos teljesítmény 62% 43% 47% 60% A Galamb és a SZÁMALK iskola Informatikai rendszergazda tanulóinak ez a modul nagymértékben lefedi a legfontosabb szakmai ismereteket, sőt egy kissé túl is mutat rajta. Ez látszik az eredményeken, mert ennek a két iskolának a tanulói voltak a legsikeresebbek. A Neumann és az Öveges iskola tanulóinak a teljesítménye mutatja, hogy más szakokon, vagy a szakmai képzés elején tartó diákoknak ebből a modulból igen jelentős kiegészítő felkészítésre van szükségük. Iskolánkénti teljesítmény vizsgálata A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola eredményessége: A Galamb iskola Informatikai rendszergazda képzésben résztvevő tanulói az Operate modul vizsgáin nyújtott kimagaslóan magas teljesítménye jelzi, hogy ez a szakmai tartalom jól hasznosítható az üzemeltetés modul sikeres vizsgáihoz. Plan Build Operate 2 modul 3 modul Vizsgázók száma 5 10 13 Ebből sikeres 3 6 12 3 3 Sikeres vizsgázók aránya 60% 60% 92% Átlagos teljesítmény 61% 56% 62%
 • 7. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 7 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Grafikusan ábrázolva: A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola eredményessége A Neumann iskola diákjai az informatikai szakmacsoport szakirányú alapozó évfolyamait végezték el. Az eredményekből látszik, hogy ennek a minősítő vizsgának a Plan modulja teljesíthető a tanulmányok során megszerzett ismeretekre alapozva, de az Operate modul teljesítésére még nem állnak készen a diákok. Plan Build Operate 2 modul 3 modul Vizsgázók száma 6 27 Ebből sikeres 3 Sikeres vizsgázók aránya 50% Átlagos teljesítmény 60% 43% Grafikusan ábrázolva:
 • 8. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 8 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az Öveges József Szakképző Iskola eredményessége Az Öveges iskola diákjai CAD-CAM informatikus képzésen vesznek részt. Ebben a képzésben a kerettanterv szerint csak az informatikai szakmacsoport közös részei vesznek rész. Ez meglátszik az eredményeken is. Az eredmények jelzik, ha ebben a képzésben résztvevők számára is elérhetővé kívánjuk tenni ezt a minősítést, akkor mind a három modulból intenzív felkészítésre van szükség. A sikeres teljesítés lehetőségét jelzi a két résztvevő, akinek sikerült Core minősítést szerezni. Plan Build Operate 2 modul 3 modul Vizsgázók száma 20 20 20 Ebből sikeres 9 4 3 2 2 Sikeres vizsgázók aránya 45% 20% 15% Átlagos teljesítmény 58% 50% 47% Grafikusan ábrázolva: A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola eredményessége A SZÁMALK-Szalézi iskola tanulóinak teljesítménye egyenletesnek mondható mind a három modulban. A szakmai OKJ vizsgára készülés és a komolyan vett felkészítőn való részvételt jelzi, hogy a 25 vizsgázóból 14 diák szerzett mindhárom modulból EUCIP Core minősítést. Plan Build Operate 2 modul 3 modul Vizsgázók száma 25 25 25 Ebből sikeres 18 18 17 2 14 Sikeres vizsgázók aránya 72% 72% 68% Átlagos teljesítmény 63% 62% 60%
 • 9. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 9 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Grafikusan ábrázolva A vizsga nyelvének és az eredményesség összefüggése A vizsgák angol és magyar nyelven voltak teljesíthetőek. Arra a kérdésre, hogy a választott nyelv jelentősen befolyásolta-e a vizsga sikerességét, az angolul vizsgázók alacsony száma miatt nem lehet egyértelmű választ adni. Az angol nyelven történő vizsgázás lehetőségét, az összes vizsgázók egy tizede választotta Plan Build Operate sikeres vizsga 47% 34% 29% átlagos eredmény 57% 51% 50% HU sikeres vizsga 46% 31% 31% HU átlagos eredmény 57% 51% 50% EN sikeres vizsga 50% 56% 22% EN átlagos eredmény 56% 55% 50% A modulok átlagos eredményességében nincs jelentős különbség. A sikeres vizsgák aránya alapján Fejlesztés /Build modul esetében az angol nyelven vizsgázók, az Üzemeltetés/Operate modul esetében, a magyar nyelven vizsgázók teljesítettek sikeresebben. Összefoglalás Összefoglalásként elmondható, hogy az informatikai képzéseket folytató iskoláknak javasoljuk az EUCIP Core minősítést, mert az arra való felkészítés jó hatékonysággal megvalósítható. A motivált diákok bizonyították, hogy az informatikai képzésben már a 9-12. év végére, sokkal felkészültebben és eredményesebben az OKJ vizsga időszakában jó eredményeket képesek elérni mind magyar nyelvű, mind az angol nyelvű vizsgákon.
 • 10. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 10 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az eredmények elemzése és a pilot kurzusok tapasztalati alapján az alábbiakat javasoljuk: A Plain, tervezés modul: tartalmában csak részben illeszkedik az informatikai képzések tananyagához. Ezért ebből a modulból mindenképpen kiegészítő felkészítésre van szükség. Build fejlesztés modul: tartalmában a programozási és adatbázis tervezési, lekérdezési ismeretekhez kapcsolódik. A jelenlegi kerettanterv alapján a 4+1-es képzésben a 12. év végére, az érettségi utáni kétéves képzésben pedig az első év (13. évfolyam) végére a tanulók rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel a modul sikeres teljesítéséhez. A felkészítés segíthet a vizsgán előforduló speciális tudás megszerzésében a biztos siker elérése érdekében. Az Operate üzemeltetés modul tartalmát részben már a 9-12., illetve az első év (13. évfolyam) végéig megtanulják. A másik részét az Informatikai rendszergazda képzésen részt vevők a tanulmányaik utolsó évében tanulják meg. Ebből következik, hogy más szakmákat tanuló diákok számára ebből a modulból is kiegészítő felkészítést kell tartani. AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALTUK A MA MEGSZEREZHETŐ LEGFONTOSABB INFORMATIKAI KÉPESÍTÉSEK ÉS AZ EUCIP CORE VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS JAVASLATAINKAT 4+1 éves képzés 2 éves, érettségi utáni képzés CAD_CAM Informatikus Gazdasági informatikus Informatikai rendszergazda Szoftverfejlesztő 12. év után Első év (13. évfolyam) után Plain, Build, Operate Build, Operate Plain, Build, Plain, Operate 13.év végén Második (14. évfolyam) év végén Plain Operate Build, A félkövérrel jelölt modulokból tanórán kívüli felkészítés javasolt. Mind a tanáraink, mind a diákjaink nagyon hasznosnak ítélték a vizsgarendszerrel, a tartalommal kapcsolatos tudásanyag elsajátítását és kipróbálását. Egyértelmű volt a diákok érdeklődése és motivációja, egy nemzetközileg elismert bizonyítvány mellett. Többen megfogalmazták, hogy kíváncsiságból vágtak bele a vizsgákba, de nagyon hasznos megmérettetés volt és büszkék az elért eredményükre.
 • 11. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 11 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Távolabbi cél, javaslat a vizsgarendszer felnőttképzésben való bevezetéshez Tanárainkkal, partnereinkkel is elemeztük a vizsgákat, továbbá megvitattuk a vizsgák “kiterjesztésének” lehetőségét is. Fontosnak tartjuk arról is gondolkozni, hogy miként tehetik le azok az emberek e vizsgákat, akik nem OKJ képzésben tanulnak, hanem felsőoktatásban, esetleg nem tanulnak, hanem, dolgoznak, vagy a jövőben szeretnének olyan tudást szerezni, mely alapján megszerezhetik ezt a bizonyítványt. E projekt keretében már felmérés és elemzés is készült arról, hogy a munkáltatóknak (kis-, és középvállalatok vezetőit kérdezték meg) milyen informatikai szakemberre van szüksége. A felmérési eredményt és az EUCIP Core modulok tanulási eredményét összehasonlítva egyértelműen bizonyítható, hogy az EUCIP Core képesítéssel rendelkező munkaerő megfelel a szakmai elvárásoknak. Ezt ismerve készítettük elő a képzés bevezetésének feltételrendszerét: modulonként tananyagot, teminológiai szótárt, gyakorló vizsgaanyagokat magyar nyelven, akkreditált tanártovábbképző programot. A projekt lezárásához közeledve megkezdődtek a EUCIP Core vizsgarendszer hazai bevezetésének előkészületei is. Meggyőződésünk, hogy a létrehozott eredmények a hazai szakképzés szereplői - az iskolák, a tanárok, és diákok - számára egyaránt hasznára lesz, azonban még sok teendő van addig, amíg az első EUCIP Core bizonyítványokat átadhatjuk . A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnökével folytatott konzultációk alapján erre legkorábban 2016 első negyedévében kerülhet sor. Események 2015. szeptember 28-29 I-T Shape záró meeting. Helyszín: 1119 Budapest Fejér Lipót u. 70 (SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola) Projekt adatok Rövidítés: I-T Shape Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig Pályázat típusa: Innovációtranszfer Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési alprogramja Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Írország Weboldal: http://it-shape.hu Kapcsolat: Hartyányi Mária, iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. - Magyarország E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718
 • 12. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 9. szám – 2015. augusztus 12 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Partnerek ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola HU ÖJSZIGK - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő HU NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola HU GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU Célcsoportok Elsődleges célcsoport: a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek. Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók alkalmazottai Célok A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés keretén belül egy modul kipróbálása 50-60 magyar diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben. Munkacsomagok WP1 Projektmenedzsment WP2 Elemzés és tervezés WP3 EUCIP Core adaptáció WP4 EUCIP Core lokalizáció WP5 Kísérleti képzés WP6 Értékelés WP7 Valorizáció WP8 Disszemináció