Itshape 8 newsletter_hu

IT Shape
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
1
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Beköszöntő
A pályázat célja az Informatikai Szakmai
Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által
kidolgozott EUCIP Core (European Certification of
Informatics Professionals) képzési program
magyarországi bevezetése és honosítása a hazai
szakképzési rendszerben. A program
bevezetésével olyan európai szinten értékesíthető
informatikai képesítéssel gazdagodhat a hazai
szakképzés, amely közvetlen válasz a
munkaerőpiacon élesen mutatkozó igényre: a
cégeknek és vállalkozásoknak olyan informatikai
szakemberekre van szüksége, akik a saját
szakterületük alapos ismerete mellett, az
üzletvitelhez, a szervezetben való
munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz,
csapatmunkában való részvételhez szükséges
készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű
szakirodalomban: T-shaped professionals).
A pályázatot az élethosszig-tartó tanulás (LLL)
Leonardo programja keretén belül, innováció
transzferként három ország (Magyarország,
Olaszország, Írország) tíz európai intézményének
összefogásával létrejött konzorcium nyújtotta be,
a konzorcium vezetője az iTStudy
Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont. Az
EUCIP Core program tulajdonosát, a CEPIS-t a
konzorciumban olasz szervezet, az Olasz
Számítástudományi Társaság (AICA – Association
of Italian Information Technologie) képviseli. A
konzorciumi további tagjai az Ír
Számítástudományi Társaság, az olasz Enrico
Fermi Szakközépiskola, amelyek az EUCIP Core
képzés gyakorlati megvalósításában szerzett több
éves tapasztalatuk átadásával segítik a
magyarországi honosítást. Az adaptáció
eredményének hazai kipróbálásában négy hazai
szakközépiskola és egy egyetem tanárai és diákjai
vesznek részt. A munka világának képviseletében
csatlakozott a konzorciumhoz a Pest Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
A projekt hosszú távú hatásaként, az Európai
Unióban elismert informatikai szakképesítés
megszerzése növeli a magyar fiatalok és felnőttek
elhelyezkedési esélyét.
I-T Shape Team
http://it-shape.hu
Tartalom
Beköszöntő .......................................................... 1
Felmérés a pilot programban résztvevő körében az
EUCIP Core bevezetéséről ................................... 2
A felmérésben feltett kérdésekre adott válaszok
értékelése ............................................................ 2
Nyelv választásra vonatkozó adatok................ 3
A vizsga és körülményinek értékelése............. 4
Az anyag nehézségének megítélése ................ 5
A felkészülés és felkészítés értékelése ............ 6
A naprakészség és hasznosság megítélése...... 9
Projektadatok .................................................... 11
Partnerek ....................................................... 11
Célcsoportok.................................................. 11
Célok .............................................................. 11
Munkacsomagok............................................ 11
Kiadja:
P5 ÖJSZKIG, Magyarország
Szerkesztő: Tóth Lajos Péter
Copyright © I-T Shape
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
2
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Felmérés a pilot programban résztvevő körében az EUCIP Core
bevezetéséről
Az EUCIP Core képzési program sikeressége érdekében fontos, hogy azoknak a diákoknak a véleményt
megismerjük, akik elsők között vetek részt az EUCIP Core képzésben és vizsgáiban.
Azért, hogy a vizsga sikeres legyen számos segédanyagot bocsátottunk a felkészüléshez a jelöltek
rendelkezésére. Ezen felül különböző óraszámban tartottunk felkészítő foglalkozásokat is. A tanulók részben
ennek keretében, másrészt önállóan készültek fel.
A vizsgálatot a pilot képzésben résztvevők és legalább egy modulból vizsgát tett hallgatók körében végeztük
el. Ehhez online kérdőívet állítottunk össze mintegy 21 kérdéssel. Ezt bocsátottuk rendelkezésükre. A
kérdések többsége feleletválasztós, de néhány esetben nyitott kérdést tettünk fel.
Vizsgálatunk során feltételeztük, hogy az eddig elérhetővé tett anyagok jól segítik a felkészülést és a sikeres
vizsgát, de további fejlesztésre van szükség. Azt is gondoltuk, hogy mind a három területen szükségesek a
segédanyagok épp úgy, mint a felkészítő foglalkozások. Továbbá az is célunk volt, hogy a megismerjük a
véleményeket a tananyagról, valamint a vizsga körülményeiről. Igyekeztünk arra is választ keresni, hogy az
angol, illetve a magyar nyelvet választók véleménye között látható-e különbség.
A felmérésben a partnerekre és a tanulókra vonatkozó alap adatok után a nyelvvel kapcsolatos kérdések
következtek. Érdekelődtünk arról, hogy melyiket választotta, illetve egy következő vizsgán maradna-e a
korábbi választásánál, vagy megkísérelné a váltást. A következő blokkban a vizsga sikerességéről kértük a
véleményt, illetve a vizsga közben fellépő zavaró körülményekre derítettünk fényt. Kitértünk a vizsga
hosszára is. A továbbiakban vizsgáltuk a tananyag nehézségét, a felkészülés körülményeit, a feltett kérdések
és válaszok érthetőségét. Végül rákérdeztünk az ismeretek napra készségére és hasznosságára is.
A felmérésben feltett kérdésekre adott válaszok értékelése
A vizsgálatban a pilot képzés szervező és vizsgát lebonyolító valamennyi partner részt vett (SZÁMALK,
ÖJSZIGK, NJSZK, GJMSZI). A hallgatók közül összesen 74-en töltötték ki a kérdőívet. Az intézmények közötti
megoszlást az 1. ábra szemlélteti. Jelenleg valamennyien valamilyen informatikai képzésben vesznek részt.
1. ábra: A tanulók intézményenkénti megoszlása.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
3
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
A képzés formáját tekintve a többség (91%) nappali tagozaton tanul, a többiek esti képzésben sajátítják el az
informatikát. Ezen belül – 1 kivétellel – mindenki a 12-14. (esti képzésben 2.) évfolyam tanulója.
Nyelv választásra vonatkozó adatok
A nyelv választás megadását modulonként külön kértük.
2. ábra: Az egyes területeken a vizsga nyelvének megoszlása.
A további kérdések vizsgálatánál – amennyiben az modulonként került értékelésre – nem vettük figyelembe
azokat a válaszokat, amelyek olyan válaszadótól érkeztek, akik ennél a pontnál a kérdéses modulnál nem
jelölték meg egyik nyelvet sem. A 2. ábrán is jól látszik, hogy így a Tervezés/Plan esetén magyar 41, illetve
angol 10, Fejlesztés/Build esetén 38, illetve 10, míg Üzemeltetés/Operate területen 48, és 26 válasz
értékelhető. Az is kiderül, hogy ez utóbbi terület a legnépszerűbb. Mind a 74 válaszadó tett vizsgát, így
véleménye figyelembevételre került, illetve esetenként ennek ábrája került be ebbe az elemzésbe.
3. ábra: A nyelvváltás lehetősége.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
4
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Még érdekesebb a nyelv váltásra készülők aránya. Ezt a 3. ábrán láthatjuk. A legtöbben magyarul vizsgáztak
és nem is készülnek váltásra. Kb. 10% váltana angolról magyarra és fordítva is. Ez elég csekély arány. Az ábra
jobb szélén található 9%-os érték azért lóg ki a sorból, mert ilyen aránya a válaszadóknak a különböző
moduloknál nem egyforma nyelvet jelölt, vagyis most, a modulok között már váltott nyelvet. Ebben az esetbe
a váltási szándék az Üzemeltetés/Operate területhez képest került értékelésre.
A vizsga és körülményinek értékelése
Mindegyik modulnál a válaszadók kb. 40%-a nem készült különösebben a vizsgára. A többiek kevesebb, mint
fele gondolja úgy, hogy sikerült a vizsga, míg bizonytalan 31-38%. Az Üzemeltetés/Operate modul
eredményeit a 4. ábra tartalmazza.
4. ábra: A vizsgaeredmény véleményezése – Üzemeltetés/Operate modul.
A válaszadók döntő többségének (89%) a vizsgáját nem zavarta meg semmilyen körülmény sem. Hét fő
jelölte, hogy volt zavaró tényező, közülük öt a fordítás hibáira utalt. Ez összecseng az 5. árán látható
arányokkal ahol kifejezetten a feltett kérdések és válaszok érthetőségére kérdeztünk rá. Nyelvtől függetlenül
minden modulban a válaszadók több, mint 50%-a többnyire, vagy teljesen érthetőnek ítélte a szöveget.
5. ábra: A megfogalmazás érthetősége az Üzemeltetés/Operate modulban.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
5
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Hasonló képet mutat az is, amikor a rendelkezésre álló időről kérdeztük a jelölteket (lásd: 6. ábra). Elenyésző
azoknak a száma, akik kevésnek találták a rendelkezésre álló időt. A többségnek megfelelő volt, de voltak,
akik soknak találták azt.
6. ábra: A vizsgán rendelkezésre álló idő megítélése.
Az anyag nehézségének megítélése
A továbbiakban arról kutakodtunk, hogy a vizsga feladatai mennyire voltak nehezek, illetve feleltek meg a
felkészülés során kialakult elképzelésnek. A 7. ábra az egyes modulokra kapott eredményeket mutatja meg.
7. ábra: A várthoz képest a feladatok nehézsége.
A narancs és kék sáv szerint a feladatok megfeleltek a vártnak, illetve könnyebbek voltak annál. Nehezebbnek
találta a feladatokat a válaszadók 35-38%-a.
A Tervezés/Plan esetén látszik, hogy bár nagyon tartottunk attól, hogy ez lesz a legnehezebb, de sikerült kellő
odafigyeléssel ebben a modulban is tartani ezt az értéket, sőt itt született a legnagyobb arányú „könnyebb
volt” válasz.
Nyitott kérdésként kértük annak megfogalmazását, hogy melyik területet tartja legnehezebbnek. 16 fő adott
érdemi választ. Az egyes területek nem emelkedtek ki, 3-4 jelölést kaptak. Ehhez hasonlóan 3-3 jelölt írta,
hogy mind nehéz, illetve fogalmazta meg azt, hogy egyik sem az.
Igyekeztünk rávilágítani a vizsga és a tananyag eltérésére is. Ehhez megkérdeztük azt, hogy „Mennyire volt
idegen a kérdezett anyag ahhoz képest, amit tanultak?” A válaszokat a 8. ábrán tanulmányozhatjuk.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
6
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
8. ábra: A tanultak és a vizsga összehasonlítása az Üzemeltetés/Operate modulban.
Látható, hogy az angolul vizsgázók nem tartották különbözőnek a kettő, míg a magyar nyelven vizsgázók már
kis különbségeket észleltek. Ez további munkára és a fordítás és kidolgozás tökéletesítésére ösztönöz
bennünket. A többi modulban is hasonló eredmények születtek.
A felkészülés és felkészítés értékelése
A felkészítés esetén mindenkit szabadon írhatta be, azt, hogy hány órán vett részt. Az adatokat csoportosítva
értékeljük a 9. és 10. ábrán.
9. ábra: A felkészítés időtartama az egyes modulokban.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
7
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
10. ábra: Időarányok összehasonlítása az Üzemeltetés/Operate modulban.
Meglepő, hogy a vizsgázók több, mint 40%-a csak kevés felkészítésen vett részt. Ezt az arányt majdnem eléri
azok aránya (35%), akik 20 óránál több felkészítést kaptak. Előbbi a másik két területen 50% felett van, míg
utóbbi csak 20% körüli. Ezt a tényleges vizsgaeredményekkel összevetve volna célszerű tovább elemezni, de
ezek az adatok a kérdőíven nem szerepeltek.
A felkészülés hatékonyságát firtató kérdésünkre annak ellenére is pozitív megítélést kaptunk, hogy ilyen
magas azok száma, akik nem vettek részt külön felkészítésen. Ezt a 11. ábra mutatja be az
Üzemeltetés/Operate modulban, de a többi modulnál is hasonló a helyzet.
11. ábra: A felkészítés hatékonyságának megítélése az Üzemeltetés/Operate modulban.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
8
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
A felkészüléshez rendelkezésre álltak – részben portálunkon – különböző, a diákok számára elérhetővé tett
szakmai anyagok is. Ezek hasznosságáról is igyekeztünk meggyőződni.
12. ábra: Mennyiben segítették a felkészülést a rendelkezésre álló tananyagok? – Üzemeltetés/Operate
modul.
Szemlátomást vannak, akik több anyagot igényelnének a felkészüléshez. A korábbi válaszok alapján már nem
meglepő, hogy hasonló azok száma, akik nem használták ezeket az anyagokat. Még konkrétabban arra is
rákérdeztünk, hogy a http://eucip.itstudy.hu/ portálon elérhető vizsgafelkészülést segítő anyagokat
használták-e? A válaszadók 70%-a nem vette igénybe ennek az anyagnak a segítségét. Ehhez kapcsolódva
kifejtős kérdésben lehetett az okokra válaszolni. Erre 19 érdemi válasz érkezett. Közülük öten használták az
oldalt a felkészüléshez, hárman a teszteket, ketten a leírásokat. A 13. ábra mutatja azokat az okokat, hogy
miért nem került az elérés használatra. Az ábra alapján legnagyobb arányban ez az ok a „nem szükséges”
(43%). Ebből arra következtethetünk, hogy a felkészítés hatékonysága miatt nem volt erre szükség.
Amennyiben szélesedik a vizsgázók köre, ez a lehetőség biztosan nagyobb jelentőseget fog kapni.
13. ábra: A portál használat mellőzésének okai.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
9
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
A naprakészség és hasznosság megítélése
14. Mennyire naprakész ismereteket kért számon a kérdéssor?
A 14. ábrán látható, hogy a tanulók az ismereteket „megfelelően” korszerűnek ítélik meg, valamint a 15. ábra
szerint többségében hasznosnak, bár nem nagyon hasznosnak érzik. A „több helyen” elavult, illetve a
„fölösleges” lehetőségeket csak elhanyagolható számban választották.
15. Mennyire hasznosak egy informatikus számára a szakképzés tananyagán felül a EUCIP Core ismeretek?
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
10
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Összegezve az eredményeket az alábbi megállapításokat tehetjük.
1. A válaszokat alapvetően nem befolyásolja az, hogy a jelentkező angol, vagy magyar nyelven
vizsgázott. A jelöltek kis része bizonytalan abban, hogy jó volt-e a nyelvválasztása. A magyar nyelvet
választók aránya nagyon magas.
2. A szervezett felkészülés megítélése nagyon jó.
3. Talán emiatt is viszonylag kevesen használták az írott és online anyagokat. A vizsgázók körének
kiszélesedésével és a vizsga elterjedésével várhatóan változik ez az arány, növekszik az igény.
4. Az általunk biztosított vizsgakörülmények megfelelnek az elvárásoknak. A tananyagot korszerűnek és
hasznosnak ítélik a fiatalok. Ez a projekt elején felvett igényfelméréssel összhangban van.
A megállapítások alapján megfogalmazható következtetéseink, javaslataink.
1. Az EUCIP Core képzési program kellően korszerű, és bevezetése az informatikai szakmákban
támogatandó.
2. Szükség van a jól kidolgozott magyar nyelvű tananyagra. Emellett nem mondhatunk le az angol
nyelvű vizsga és felkészítés lehetőségéről.
3. A fordításokat tovább kell csiszolni.
4. A tananyagot kiegészítő felkészítést érdemes igénybe venni, megszervezni.
5. Az írott és/vagy online tananyagok, segédanyagok szükségesek a széles körben való elterjesztéshez,
illetve az egyéni felkészülés lehetőségének biztosításához.
Az elemzés alapját képező kérdések, válaszok és kapcsolódó anyagok a http://eucip.itstudy.hu oldalról
érhetők el.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
8. szám 2015. június
11
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Projektadatok
Rövidítés: I-T Shape
Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben
Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig
Pályázat típusa: Innovációtranszfer
Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési
alprogramja
Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Íroszág
Weboldal: http://it-shape.hu
Kapcsolat: Hartyányi Mária, iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. - Magyarország
E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718
Partnerek
ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU
AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT
ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT
ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE
SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola, Budapest HU
ÖJSZIGK - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő HU
NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest HU
GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU
NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU
PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU
Célcsoportok
Elsődleges célcsoport: : a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra
kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek.
Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók
alkalmazottai
Célok
A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának
kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés keretén belül egy modul kipróbálása 50-60 magyar
diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben.
Munkacsomagok
WP1 Projektmenedzsment
WP2 Elemzés és tervezés
WP3 EUCIP Core adaptáció
WP4 EUCIP Core lokalizáció
WP5 Kísérleti képzés
WP6 Értékelés
WP7 Valorizáció
WP8 Disszemináció

Recommended

Supplychainmonitor2015marcius by
Supplychainmonitor2015marciusSupplychainmonitor2015marcius
Supplychainmonitor2015marciusZsolt Nyeste
179 views3 slides
IT Shape találkozó Dublinban by
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape találkozó Dublinban
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape
266 views12 slides
It shape newsletter 7th. issue by
It shape newsletter 7th. issueIt shape newsletter 7th. issue
It shape newsletter 7th. issueIT Shape
256 views5 slides
IT-Shape 10. Newsletter by
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. NewsletterIT Shape
264 views5 slides
EUCIP Core by
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP CoreIT Shape
242 views5 slides
Changes in shoping behavior 2009 by
Changes in shoping behavior 2009 Changes in shoping behavior 2009
Changes in shoping behavior 2009 Mitya Voskresensky
573 views37 slides

More Related Content

Viewers also liked

Profil The Beat_Printemps 2016 by
Profil The Beat_Printemps 2016Profil The Beat_Printemps 2016
Profil The Beat_Printemps 2016Gina B.Lesage
208 views25 slides
White paper by
White paperWhite paper
White paperColin Turner
134 views15 slides
Relaciones entre clases by
Relaciones entre clasesRelaciones entre clases
Relaciones entre clasesberenguer1979
318 views28 slides
Uxío Novoneyra by
Uxío NovoneyraUxío Novoneyra
Uxío Novoneyramonadela
244 views46 slides
Sobre o fonteCOM by
Sobre o fonteCOMSobre o fonteCOM
Sobre o fonteCOMDougAzevedo
133 views8 slides
Social media by
Social mediaSocial media
Social medianansadid
122 views12 slides

Viewers also liked(14)

Profil The Beat_Printemps 2016 by Gina B.Lesage
Profil The Beat_Printemps 2016Profil The Beat_Printemps 2016
Profil The Beat_Printemps 2016
Gina B.Lesage208 views
Uxío Novoneyra by monadela
Uxío NovoneyraUxío Novoneyra
Uxío Novoneyra
monadela244 views
Sobre o fonteCOM by DougAzevedo
Sobre o fonteCOMSobre o fonteCOM
Sobre o fonteCOM
DougAzevedo133 views
Social media by nansadid
Social mediaSocial media
Social media
nansadid122 views
Induo företagspresentation by Induo AB
Induo företagspresentationInduo företagspresentation
Induo företagspresentation
Induo AB239 views
Presentaci1 by paulaapor
Presentaci1Presentaci1
Presentaci1
paulaapor240 views
비로 얼룩진 부산국제영화제 by Sanghun Cha
비로 얼룩진 부산국제영화제비로 얼룩진 부산국제영화제
비로 얼룩진 부산국제영화제
Sanghun Cha117 views
Qui ets tu by analg
Qui ets tuQui ets tu
Qui ets tu
analg206 views
Bookcare by bookcare
BookcareBookcare
Bookcare
bookcare212 views
Sociaal ondernemen werkgeversservicepunt noordoost-brabant by CommunicatieWSD
Sociaal ondernemen  werkgeversservicepunt noordoost-brabantSociaal ondernemen  werkgeversservicepunt noordoost-brabant
Sociaal ondernemen werkgeversservicepunt noordoost-brabant
CommunicatieWSD270 views

Similar to Itshape 8 newsletter_hu

Itshape newsletter 3_hu_f by
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_fITStudy Ltd.
408 views7 slides
IT-Shape 6. Hírlevél by
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. HírlevélIT Shape
280 views10 slides
IT-Shape 5. Hírlevél by
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. HírlevélIT Shape
169 views12 slides
It-Shape 4. Hírlevél by
It-Shape 4. HírlevélIt-Shape 4. Hírlevél
It-Shape 4. HírlevélIT Shape
275 views5 slides
3 by
33
3guestfe10de
219 views17 slides
IT-Shape 9. hírlevél by
IT-Shape 9. hírlevélIT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevélIT Shape
255 views12 slides

Similar to Itshape 8 newsletter_hu(20)

Itshape newsletter 3_hu_f by ITStudy Ltd.
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_f
ITStudy Ltd.408 views
IT-Shape 6. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. Hírlevél
IT Shape280 views
IT-Shape 5. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. Hírlevél
IT Shape169 views
It-Shape 4. Hírlevél by IT Shape
It-Shape 4. HírlevélIt-Shape 4. Hírlevél
It-Shape 4. Hírlevél
IT Shape275 views
IT-Shape 9. hírlevél by IT Shape
IT-Shape 9. hírlevélIT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevél
IT Shape255 views
Reorg-Cnsult Kft. by Tam Lakatos
Reorg-Cnsult Kft.Reorg-Cnsult Kft.
Reorg-Cnsult Kft.
Tam Lakatos305 views
SZATT a számok tükrében (tanulmány) by Tóth Attila
SZATT a számok tükrében (tanulmány)SZATT a számok tükrében (tanulmány)
SZATT a számok tükrében (tanulmány)
Tóth Attila394 views
IT-Shape 10. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 10. HírlevélIT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. Hírlevél
IT Shape206 views
Ceeirt kutatas introduction_2011_03_01_3v.2 by Gábor Varga
Ceeirt kutatas introduction_2011_03_01_3v.2Ceeirt kutatas introduction_2011_03_01_3v.2
Ceeirt kutatas introduction_2011_03_01_3v.2
Gábor Varga306 views
Hu ls4 vet_newsletter_211116 by ITStudy Ltd.
Hu ls4 vet_newsletter_211116Hu ls4 vet_newsletter_211116
Hu ls4 vet_newsletter_211116
ITStudy Ltd.39 views
Projektbehatárolás - ÚMFT (PM Fórum 2010) by Emil Koplányi
Projektbehatárolás - ÚMFT (PM Fórum 2010)Projektbehatárolás - ÚMFT (PM Fórum 2010)
Projektbehatárolás - ÚMFT (PM Fórum 2010)
Emil Koplányi351 views
Kick of meeting by IT Shape
Kick of meetingKick of meeting
Kick of meeting
IT Shape293 views
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben by ITStudy Ltd.
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésbenEUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben
ITStudy Ltd.244 views
Doktori beszámoló (2014. május 27.) by Reka Racsko
Doktori beszámoló (2014. május 27.)Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Reka Racsko485 views
Kollaboratív tanulás by zsolt jenei
Kollaboratív tanulásKollaboratív tanulás
Kollaboratív tanulás
zsolt jenei2.4K views
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek by Sulinetwork
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségekMohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek
Sulinetwork582 views
Innoteach projekt 1. hírlevél by ITStudy Ltd.
Innoteach projekt 1. hírlevélInnoteach projekt 1. hírlevél
Innoteach projekt 1. hírlevél
ITStudy Ltd.161 views

More from IT Shape

IT-Shape 8. Newsletter by
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. NewsletterIT Shape
230 views11 slides
IT-Shape 6. Newsletter by
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. NewsletterIT Shape
195 views10 slides
IT-Shape 5. Newsletter by
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. NewsletterIT Shape
558 views11 slides
IT-Shape 4. Newsletter by
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. NewsletterIT Shape
231 views5 slides
IT-Shape 3. Newsletter by
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. NewsletterIT Shape
206 views7 slides
IT-Shape 2nd Newsletter by
IT-Shape 2nd NewsletterIT-Shape 2nd Newsletter
IT-Shape 2nd NewsletterIT Shape
163 views5 slides

More from IT Shape(8)

IT-Shape 8. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. Newsletter
IT Shape230 views
IT-Shape 6. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. Newsletter
IT Shape195 views
IT-Shape 5. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. Newsletter
IT Shape558 views
IT-Shape 4. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. Newsletter
IT Shape231 views
IT-Shape 3. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. Newsletter
IT Shape206 views
IT-Shape 2nd Newsletter by IT Shape
IT-Shape 2nd NewsletterIT-Shape 2nd Newsletter
IT-Shape 2nd Newsletter
IT Shape163 views
IT-Shape 1st Newsletter by IT Shape
IT-Shape 1st NewsletterIT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st Newsletter
IT Shape177 views
It shape 8. hírlevél by IT Shape
It shape 8. hírlevélIt shape 8. hírlevél
It shape 8. hírlevél
IT Shape180 views

Itshape 8 newsletter_hu

 • 1. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 1 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Beköszöntő A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certification of Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése és honosítása a hazai szakképzési rendszerben. A program bevezetésével olyan európai szinten értékesíthető informatikai képesítéssel gazdagodhat a hazai szakképzés, amely közvetlen válasz a munkaerőpiacon élesen mutatkozó igényre: a cégeknek és vállalkozásoknak olyan informatikai szakemberekre van szüksége, akik a saját szakterületük alapos ismerete mellett, az üzletvitelhez, a szervezetben való munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz, csapatmunkában való részvételhez szükséges készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű szakirodalomban: T-shaped professionals). A pályázatot az élethosszig-tartó tanulás (LLL) Leonardo programja keretén belül, innováció transzferként három ország (Magyarország, Olaszország, Írország) tíz európai intézményének összefogásával létrejött konzorcium nyújtotta be, a konzorcium vezetője az iTStudy Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont. Az EUCIP Core program tulajdonosát, a CEPIS-t a konzorciumban olasz szervezet, az Olasz Számítástudományi Társaság (AICA – Association of Italian Information Technologie) képviseli. A konzorciumi további tagjai az Ír Számítástudományi Társaság, az olasz Enrico Fermi Szakközépiskola, amelyek az EUCIP Core képzés gyakorlati megvalósításában szerzett több éves tapasztalatuk átadásával segítik a magyarországi honosítást. Az adaptáció eredményének hazai kipróbálásában négy hazai szakközépiskola és egy egyetem tanárai és diákjai vesznek részt. A munka világának képviseletében csatlakozott a konzorciumhoz a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A projekt hosszú távú hatásaként, az Európai Unióban elismert informatikai szakképesítés megszerzése növeli a magyar fiatalok és felnőttek elhelyezkedési esélyét. I-T Shape Team http://it-shape.hu Tartalom Beköszöntő .......................................................... 1 Felmérés a pilot programban résztvevő körében az EUCIP Core bevezetéséről ................................... 2 A felmérésben feltett kérdésekre adott válaszok értékelése ............................................................ 2 Nyelv választásra vonatkozó adatok................ 3 A vizsga és körülményinek értékelése............. 4 Az anyag nehézségének megítélése ................ 5 A felkészülés és felkészítés értékelése ............ 6 A naprakészség és hasznosság megítélése...... 9 Projektadatok .................................................... 11 Partnerek ....................................................... 11 Célcsoportok.................................................. 11 Célok .............................................................. 11 Munkacsomagok............................................ 11 Kiadja: P5 ÖJSZKIG, Magyarország Szerkesztő: Tóth Lajos Péter Copyright © I-T Shape
 • 2. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 2 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Felmérés a pilot programban résztvevő körében az EUCIP Core bevezetéséről Az EUCIP Core képzési program sikeressége érdekében fontos, hogy azoknak a diákoknak a véleményt megismerjük, akik elsők között vetek részt az EUCIP Core képzésben és vizsgáiban. Azért, hogy a vizsga sikeres legyen számos segédanyagot bocsátottunk a felkészüléshez a jelöltek rendelkezésére. Ezen felül különböző óraszámban tartottunk felkészítő foglalkozásokat is. A tanulók részben ennek keretében, másrészt önállóan készültek fel. A vizsgálatot a pilot képzésben résztvevők és legalább egy modulból vizsgát tett hallgatók körében végeztük el. Ehhez online kérdőívet állítottunk össze mintegy 21 kérdéssel. Ezt bocsátottuk rendelkezésükre. A kérdések többsége feleletválasztós, de néhány esetben nyitott kérdést tettünk fel. Vizsgálatunk során feltételeztük, hogy az eddig elérhetővé tett anyagok jól segítik a felkészülést és a sikeres vizsgát, de további fejlesztésre van szükség. Azt is gondoltuk, hogy mind a három területen szükségesek a segédanyagok épp úgy, mint a felkészítő foglalkozások. Továbbá az is célunk volt, hogy a megismerjük a véleményeket a tananyagról, valamint a vizsga körülményeiről. Igyekeztünk arra is választ keresni, hogy az angol, illetve a magyar nyelvet választók véleménye között látható-e különbség. A felmérésben a partnerekre és a tanulókra vonatkozó alap adatok után a nyelvvel kapcsolatos kérdések következtek. Érdekelődtünk arról, hogy melyiket választotta, illetve egy következő vizsgán maradna-e a korábbi választásánál, vagy megkísérelné a váltást. A következő blokkban a vizsga sikerességéről kértük a véleményt, illetve a vizsga közben fellépő zavaró körülményekre derítettünk fényt. Kitértünk a vizsga hosszára is. A továbbiakban vizsgáltuk a tananyag nehézségét, a felkészülés körülményeit, a feltett kérdések és válaszok érthetőségét. Végül rákérdeztünk az ismeretek napra készségére és hasznosságára is. A felmérésben feltett kérdésekre adott válaszok értékelése A vizsgálatban a pilot képzés szervező és vizsgát lebonyolító valamennyi partner részt vett (SZÁMALK, ÖJSZIGK, NJSZK, GJMSZI). A hallgatók közül összesen 74-en töltötték ki a kérdőívet. Az intézmények közötti megoszlást az 1. ábra szemlélteti. Jelenleg valamennyien valamilyen informatikai képzésben vesznek részt. 1. ábra: A tanulók intézményenkénti megoszlása.
 • 3. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 3 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. A képzés formáját tekintve a többség (91%) nappali tagozaton tanul, a többiek esti képzésben sajátítják el az informatikát. Ezen belül – 1 kivétellel – mindenki a 12-14. (esti képzésben 2.) évfolyam tanulója. Nyelv választásra vonatkozó adatok A nyelv választás megadását modulonként külön kértük. 2. ábra: Az egyes területeken a vizsga nyelvének megoszlása. A további kérdések vizsgálatánál – amennyiben az modulonként került értékelésre – nem vettük figyelembe azokat a válaszokat, amelyek olyan válaszadótól érkeztek, akik ennél a pontnál a kérdéses modulnál nem jelölték meg egyik nyelvet sem. A 2. ábrán is jól látszik, hogy így a Tervezés/Plan esetén magyar 41, illetve angol 10, Fejlesztés/Build esetén 38, illetve 10, míg Üzemeltetés/Operate területen 48, és 26 válasz értékelhető. Az is kiderül, hogy ez utóbbi terület a legnépszerűbb. Mind a 74 válaszadó tett vizsgát, így véleménye figyelembevételre került, illetve esetenként ennek ábrája került be ebbe az elemzésbe. 3. ábra: A nyelvváltás lehetősége.
 • 4. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 4 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Még érdekesebb a nyelv váltásra készülők aránya. Ezt a 3. ábrán láthatjuk. A legtöbben magyarul vizsgáztak és nem is készülnek váltásra. Kb. 10% váltana angolról magyarra és fordítva is. Ez elég csekély arány. Az ábra jobb szélén található 9%-os érték azért lóg ki a sorból, mert ilyen aránya a válaszadóknak a különböző moduloknál nem egyforma nyelvet jelölt, vagyis most, a modulok között már váltott nyelvet. Ebben az esetbe a váltási szándék az Üzemeltetés/Operate területhez képest került értékelésre. A vizsga és körülményinek értékelése Mindegyik modulnál a válaszadók kb. 40%-a nem készült különösebben a vizsgára. A többiek kevesebb, mint fele gondolja úgy, hogy sikerült a vizsga, míg bizonytalan 31-38%. Az Üzemeltetés/Operate modul eredményeit a 4. ábra tartalmazza. 4. ábra: A vizsgaeredmény véleményezése – Üzemeltetés/Operate modul. A válaszadók döntő többségének (89%) a vizsgáját nem zavarta meg semmilyen körülmény sem. Hét fő jelölte, hogy volt zavaró tényező, közülük öt a fordítás hibáira utalt. Ez összecseng az 5. árán látható arányokkal ahol kifejezetten a feltett kérdések és válaszok érthetőségére kérdeztünk rá. Nyelvtől függetlenül minden modulban a válaszadók több, mint 50%-a többnyire, vagy teljesen érthetőnek ítélte a szöveget. 5. ábra: A megfogalmazás érthetősége az Üzemeltetés/Operate modulban.
 • 5. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 5 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Hasonló képet mutat az is, amikor a rendelkezésre álló időről kérdeztük a jelölteket (lásd: 6. ábra). Elenyésző azoknak a száma, akik kevésnek találták a rendelkezésre álló időt. A többségnek megfelelő volt, de voltak, akik soknak találták azt. 6. ábra: A vizsgán rendelkezésre álló idő megítélése. Az anyag nehézségének megítélése A továbbiakban arról kutakodtunk, hogy a vizsga feladatai mennyire voltak nehezek, illetve feleltek meg a felkészülés során kialakult elképzelésnek. A 7. ábra az egyes modulokra kapott eredményeket mutatja meg. 7. ábra: A várthoz képest a feladatok nehézsége. A narancs és kék sáv szerint a feladatok megfeleltek a vártnak, illetve könnyebbek voltak annál. Nehezebbnek találta a feladatokat a válaszadók 35-38%-a. A Tervezés/Plan esetén látszik, hogy bár nagyon tartottunk attól, hogy ez lesz a legnehezebb, de sikerült kellő odafigyeléssel ebben a modulban is tartani ezt az értéket, sőt itt született a legnagyobb arányú „könnyebb volt” válasz. Nyitott kérdésként kértük annak megfogalmazását, hogy melyik területet tartja legnehezebbnek. 16 fő adott érdemi választ. Az egyes területek nem emelkedtek ki, 3-4 jelölést kaptak. Ehhez hasonlóan 3-3 jelölt írta, hogy mind nehéz, illetve fogalmazta meg azt, hogy egyik sem az. Igyekeztünk rávilágítani a vizsga és a tananyag eltérésére is. Ehhez megkérdeztük azt, hogy „Mennyire volt idegen a kérdezett anyag ahhoz képest, amit tanultak?” A válaszokat a 8. ábrán tanulmányozhatjuk.
 • 6. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 6 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. 8. ábra: A tanultak és a vizsga összehasonlítása az Üzemeltetés/Operate modulban. Látható, hogy az angolul vizsgázók nem tartották különbözőnek a kettő, míg a magyar nyelven vizsgázók már kis különbségeket észleltek. Ez további munkára és a fordítás és kidolgozás tökéletesítésére ösztönöz bennünket. A többi modulban is hasonló eredmények születtek. A felkészülés és felkészítés értékelése A felkészítés esetén mindenkit szabadon írhatta be, azt, hogy hány órán vett részt. Az adatokat csoportosítva értékeljük a 9. és 10. ábrán. 9. ábra: A felkészítés időtartama az egyes modulokban.
 • 7. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 7 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. 10. ábra: Időarányok összehasonlítása az Üzemeltetés/Operate modulban. Meglepő, hogy a vizsgázók több, mint 40%-a csak kevés felkészítésen vett részt. Ezt az arányt majdnem eléri azok aránya (35%), akik 20 óránál több felkészítést kaptak. Előbbi a másik két területen 50% felett van, míg utóbbi csak 20% körüli. Ezt a tényleges vizsgaeredményekkel összevetve volna célszerű tovább elemezni, de ezek az adatok a kérdőíven nem szerepeltek. A felkészülés hatékonyságát firtató kérdésünkre annak ellenére is pozitív megítélést kaptunk, hogy ilyen magas azok száma, akik nem vettek részt külön felkészítésen. Ezt a 11. ábra mutatja be az Üzemeltetés/Operate modulban, de a többi modulnál is hasonló a helyzet. 11. ábra: A felkészítés hatékonyságának megítélése az Üzemeltetés/Operate modulban.
 • 8. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 8 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. A felkészüléshez rendelkezésre álltak – részben portálunkon – különböző, a diákok számára elérhetővé tett szakmai anyagok is. Ezek hasznosságáról is igyekeztünk meggyőződni. 12. ábra: Mennyiben segítették a felkészülést a rendelkezésre álló tananyagok? – Üzemeltetés/Operate modul. Szemlátomást vannak, akik több anyagot igényelnének a felkészüléshez. A korábbi válaszok alapján már nem meglepő, hogy hasonló azok száma, akik nem használták ezeket az anyagokat. Még konkrétabban arra is rákérdeztünk, hogy a http://eucip.itstudy.hu/ portálon elérhető vizsgafelkészülést segítő anyagokat használták-e? A válaszadók 70%-a nem vette igénybe ennek az anyagnak a segítségét. Ehhez kapcsolódva kifejtős kérdésben lehetett az okokra válaszolni. Erre 19 érdemi válasz érkezett. Közülük öten használták az oldalt a felkészüléshez, hárman a teszteket, ketten a leírásokat. A 13. ábra mutatja azokat az okokat, hogy miért nem került az elérés használatra. Az ábra alapján legnagyobb arányban ez az ok a „nem szükséges” (43%). Ebből arra következtethetünk, hogy a felkészítés hatékonysága miatt nem volt erre szükség. Amennyiben szélesedik a vizsgázók köre, ez a lehetőség biztosan nagyobb jelentőseget fog kapni. 13. ábra: A portál használat mellőzésének okai.
 • 9. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 9 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. A naprakészség és hasznosság megítélése 14. Mennyire naprakész ismereteket kért számon a kérdéssor? A 14. ábrán látható, hogy a tanulók az ismereteket „megfelelően” korszerűnek ítélik meg, valamint a 15. ábra szerint többségében hasznosnak, bár nem nagyon hasznosnak érzik. A „több helyen” elavult, illetve a „fölösleges” lehetőségeket csak elhanyagolható számban választották. 15. Mennyire hasznosak egy informatikus számára a szakképzés tananyagán felül a EUCIP Core ismeretek?
 • 10. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 10 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Összegezve az eredményeket az alábbi megállapításokat tehetjük. 1. A válaszokat alapvetően nem befolyásolja az, hogy a jelentkező angol, vagy magyar nyelven vizsgázott. A jelöltek kis része bizonytalan abban, hogy jó volt-e a nyelvválasztása. A magyar nyelvet választók aránya nagyon magas. 2. A szervezett felkészülés megítélése nagyon jó. 3. Talán emiatt is viszonylag kevesen használták az írott és online anyagokat. A vizsgázók körének kiszélesedésével és a vizsga elterjedésével várhatóan változik ez az arány, növekszik az igény. 4. Az általunk biztosított vizsgakörülmények megfelelnek az elvárásoknak. A tananyagot korszerűnek és hasznosnak ítélik a fiatalok. Ez a projekt elején felvett igényfelméréssel összhangban van. A megállapítások alapján megfogalmazható következtetéseink, javaslataink. 1. Az EUCIP Core képzési program kellően korszerű, és bevezetése az informatikai szakmákban támogatandó. 2. Szükség van a jól kidolgozott magyar nyelvű tananyagra. Emellett nem mondhatunk le az angol nyelvű vizsga és felkészítés lehetőségéről. 3. A fordításokat tovább kell csiszolni. 4. A tananyagot kiegészítő felkészítést érdemes igénybe venni, megszervezni. 5. Az írott és/vagy online tananyagok, segédanyagok szükségesek a széles körben való elterjesztéshez, illetve az egyéni felkészülés lehetőségének biztosításához. Az elemzés alapját képező kérdések, válaszok és kapcsolódó anyagok a http://eucip.itstudy.hu oldalról érhetők el.
 • 11. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 8. szám 2015. június 11 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Projektadatok Rövidítés: I-T Shape Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig Pályázat típusa: Innovációtranszfer Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési alprogramja Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Íroszág Weboldal: http://it-shape.hu Kapcsolat: Hartyányi Mária, iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. - Magyarország E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718 Partnerek ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola, Budapest HU ÖJSZIGK - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő HU NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest HU GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU Célcsoportok Elsődleges célcsoport: : a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek. Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók alkalmazottai Célok A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés keretén belül egy modul kipróbálása 50-60 magyar diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben. Munkacsomagok WP1 Projektmenedzsment WP2 Elemzés és tervezés WP3 EUCIP Core adaptáció WP4 EUCIP Core lokalizáció WP5 Kísérleti képzés WP6 Értékelés WP7 Valorizáció WP8 Disszemináció