IT-Shape 10. Hírlevél

IT Shape

Nagy az érdeklődés a EUCIP Core vizsgára A visszajelzések szerint a résztvevők körében, nagy volt az érdeklődés, a válaszadók több mint, 96%-a érdeklődik a jövőbeli EUCIP rendszer iránt Magyarországon. Kérdezték, hogy mikor lehetne a programot megkezdeni, mikor lesznek a vizsgák elérhetők a diákjaik számára.

2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
1
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért.
Beköszöntő
A pályázat célja az Informatikai Szakmai
Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által
kidolgozott EUCIP Core (European Certificationof
Informatics Professionals) képzési program
magyarországi bevezetése és honosítása a hazai
szakképzési rendszerben. A program
bevezetésével olyaneurópai szintenértékesíthető
informatikai képesítéssel gazdagodhat a hazai
szakképzés, amely közvetlen válasz a
munkaerőpiacon élesen mutatkozó igényre: a
cégeknek és vállalkozásoknak olyan informatikai
szakemberekre van szüksége, akik a saját
szakterületük alapos ismerete mellett, az
üzletvitelhez, a szervezetben való
munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz,
csapatmunkában való részvételhez szükséges
készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű
szakirodalomban: T-shaped professionals).
A pályázatot az élethosszig-tartó tanulás (LLL)
Leonardo programja keretén belül, innováció
transzferként három ország (Magyarország,
Olaszország, Írország) tíz európai intézményének
összefogásával létrejött konzorcium nyújtotta be,
a konzorcium vezetője az iTStudy
Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont. Az
EUCIP Core program tulajdonosát, a CEPIS-t a
konzorciumban olasz szervezet, az Olasz
Számítástudományi Társaság (AICA – Association
of Italian Information Technologie) képviseli. A
konzorciumi további tagjai az Ír
Számítástudományi Társaság, az olasz Enrico
Fermi Szakközépiskola, amelyek az EUCIP Core
képzés gyakorlati megvalósításábanszerzett több
éves tapasztalatuk átadásával segítik a
magyarországi honosítást. Az adaptáció
eredményének hazai kipróbálásában négy hazai
szakközépiskola és egy egyetem tanárai és diákjai
vesznek részt. A munka világának képviseletében
csatlakozott a konzorciumhoz a Pest Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
A projekt hosszú távú hatásaként, az Európai
Unióban elismert informatikai szakképesítés
megszerzése növeli amagyar fiatalokésfelnőttek
elhelyezkedési esélyét.
I-T Shape Team
http://it-shape.hu
Tartalom
Beköszöntő...................................................... 1
Informatikai Szakmai Konferencia...................... 2
A konferencia előadásai.................................... 2
A Konferencia értékelése.................................. 4
Projectadatok................................................... 4
Partnerek......................................................... 4
Célcsoportok.................................................... 5
Célok............................................................... 5
Munkacsomagok.............................................. 5
Kiadja:
P0-ITSTUDY, Magyarország
Szerkesztő: Töreky Szilvia
Copyright © I-T Shape
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
2
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért.
Informatikai Szakmai Konferencia
Számalk-Szalézi Szakközépiskola,Budapest,2015.09.29
Az I-T Shape projekt zárásaként egy nyílt konferenciát tartottunk, ahol a meghívott magyar informatikai
szakképző iskolák igazgatói és tanárai körében bemutatattuk a hazai szakképzésben hasznosítható ered-
ményeket, és vizsgatapasztalatokat, a jövőbeni vizsgalehetőségeket, azaz a EUCIP Core európai szinten
elismert informatikai bizonyítványt és a megszerzéséhez szükséges feltételeket, a magyar és angol nyelvű
vizsgákra való felkészítéshez rendelkezésre álló tananyagokat, gyakorló teszteket. Bemutatásra került a
képzés fejlesztője az Informatikai Szakmai Társáságok Európai Tanácsa (CEPIS - Council of European
Professional Informatics Societies) és tulajdojdonosa az ECDL Foundation is.
Az EUCIP Core az EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) – az informatikusok európai
minősítési rendszerének alapképesítése, amely további 21 képesítést tartalmaz, a különböző
munkaterületekhez szükséges szakmai profilokkal. A EUCIP Core az informatikai tevékenységet igénylő
munkaterületek közös alapja, a vállalkozások IT igényeire összpontosítva. A tanúsítvány megszerzéséhez
három sikeres modulvizsgára (vizsgatesztre) van szükség, választhatóan magyar vagy angol nyelven.
A magyar nyelvűtematika,gyakorlótesztek,tananyagok,vizsgateszteka kétévesI-TShape Leonardoprojekt
keretébenkészültekel,háromország(Magyarország,Olaszország,Írország) tízintézmény(köztüknégyhazai
szakközépiskola) szakemberei,tanárai együttműködésében. Aprojekt során közel 150, a hazai informatikai
szakképzésben részt vevő tanuló tett sikeres modulvizsgát, és szerezte meg a modulra, illetve a teljes
képzésre vonatkozó tanúsítványt.
A projekt célja, hogy a fejlesztések befejezését követően az informatikai szakképzésbenrészt vevő magyar
diákok – az itthoni képzésben megszerzett, a vizsgakövetelményektől kismértékben eltérő tudásukat
kiegészítve – megszerezzék az európai országokban elismert bizonyítványt angol vagy magyar nyelven.
A konferencia előadásai
A konferenciátBalassaIldikó,arendezvénynekhelyszínt
adó, SZÁMALK-Szalézi igazgatónője nyitotta meg. Ezt
követően a projekt vezetője, Hartyányi Máriának az
informatikai szakképzésben tanuló diákok számára
elérhetőEurópábanelismertszakmai bizonyítványokról
tartott beszámolót, valamint az ezzel kapcsolatos
célokról éseredményekről,melyheztovábbi instrukciót
adott Pierfranco Ravotto előadása a EUCIP és az e-CF
jelenlegi és jövőbeli kilátásairól.
Majd AdrianaFasulo azolaszországiEnricoFermiIntézet
tanára megosztotta EUCIP Core, olaszországi
szakképzésben szerzett tapasztalatait.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
3
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért.
Mary Clearytől pedig ajánlásokatkaptunkaEUCIPCore magyarországi bevezetésére.
EUCIP Core rendszertematikáit,tanulási céljait,ahozzákapcsolódósegédanyagokat,modulonkétmutatták
be a magyarországi kísérleti vizsgáztatásbanrésztvevőtanárok.
A kísérleti modultapasztalataitéseredményeit,illetveaTervezés/Plan modulfelépítését ismertetteGondán
Anita,abalatonfűzfői ÖvegesJózsefSzakképzőiskolatanára,melyben elmondtaadiákokelőszörellenkeztek,
nem igazán értették, hogy miért lesz jó nekik, ha belemerülnek a gazdasági ismeretekbe, illetve idegennek
tűntelsőre atéma.Amikorelkezdődöttaténylegesfelkészítésahangulatisegyre jobblett,mertfelismerték,
hogy nem lehetetlen dolgot kívánnak tőlük, hanem pusztán annyit, hogy gondolkodjanak és használják a
megszerzettismereteket.Voltolyanesetis,hogyazóravégére rájöttek,hogy olyannapi dolgokrólbeszéltek,
amivel nap, mint nap találkoznak, csak nem nevezték nevén eddig soha. Ez volt a legsikeresebb modul.
A Fejlesztés/BUILDmodultHegedűsHelénésCséfalvayKatalin,aSZÁMALK-Szalézitanárai mutattákbe. Eza
tudásterület is elsősorban azzal foglalkozik, hogy milyen problémák merülhetnek fel a vállalkozásban a
kivitelezéssorán, ésmilyenszempontokatkell figyelembe venni,amikorel kelldönteni,hogyacégszámára
melyik az előnyösebb, az egyedi szoftverfejlesztés vagy az, hogy a cég választ a piacon kapható kész
szoftverek közül. Ez a modul alapvetően sok programozási ismeretet tartalmaz, mely iránt inkább a
szoftverfejlesztő szakon tanulók érdeklődnek, akik a már a szakképzésben is mélyebb ismeretekre tesznek
szert a programozásterületén. Az informatikai rendszergazdaésa CAD-CAMképzésesetébenafelkészítés
során erre külön figyelmet kell szentelni erre a modulra.
MenyhártErika ésKisÁgnes pedigazÜzemeltetés/OPERATEmodul soránszerzetttapasztalataikat osztották
meg a hallgatósággal,miszerint az informatikai rendszergazda OKJ képzés szinte teljes egészében lefedi ezt
az anyagrészt. A diákokazt gondolták,hogyfelkészülésnélkül issikeresenteljesítikezta részt,de sokolyan
beállítása, funkciója van az operációs rendszereknek, melyekkel a való életben nem találkoztak, csak a
vizsgán. Ez a témakör mindenképpen felkészülést igényel. Ez a terület teljesen megtalálható az OKJ-s
képzésben,csakelőre kelletthozniazanyagrészeket.Végzetttanulóknakezatananyagnemokozhatgondot
csak a kérdések stílusához kell hozzászokniuk. Összességében: az informatikai rendszergazdák számára, ha
sikeresenlevizsgáztak,akkorkisrákészüléssel,akártanórán pluszinformációkhozzáadásával,e-learninggel,
otthoni gyakorlással a modul sikeresen teljesíthető.
BalassaIldikóésTóth LajosPéterbeszéltekavizsgáktapasztalatairól,ésbemutatta,hogyadiákokaképzésthogyan
értékelték. A jelöltekkisrésze bizonytalan voltabban,hogyjóvolt-e anyelvválasztása.A magyarnyelvetválasztók
aránya nagyonmagas volt.A szervezettfelkészüléstnagyonjónakítéltékmeg,viszontkevesenhasználtákazonline
anyagokat, de ez várhatóan növekedni fog, ha a többen csatlakoznak a vizsgarendszerhez. A tananyagot
megfelelően korszerű találták és a vizsgakörülményeket jónak ítélték.
A konferenciátegyközösenelfogyasztottbüfé ebéddel zártuk,ahol lehetőségnyílt,továbbikérdések
feltevésére éskötetlen beszélgetésekre.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
4
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért.
A Konferencia értékelése
A visszajelzések szerint a résztvevők körében, nagy
volt az érdeklődés, a válaszadók több mint, 96%-a
érdeklődik a jövőbeli EUCIP rendszer iránt
Magyarországon. Kérdezték, hogy mikor lehetne a
programot megkezdeni, mikor lesznek a vizsgák
elérhetők a diákjaik számára. A konferencia
szervezettségével, az előadók, a kapott
információkkal nagy mértékben elégedettek voltak
a részvevők.
Projektadatok
Rövidítés: I-T Shape
Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben
Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig
Pályázat típusa: Innovációtranszfer
Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési
alprogramja
Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Írország
Weboldal: http://it-shape.hu
Kapcsolat:Hartyányi Mária,iTStudyHungarySzámítástechnikai Oktató- ésKutatóközpontKft. - Magyarország
E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718
Partnerek
ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU
AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT
ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT
ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE
SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola, Budapest HU
ÖJSZIGK - ÖvegesJózsef SzakképzőIskola,GimnáziumésKollégium, Balatonfűzfő HU
NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest HU
GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU
NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU
PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
5
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért.
Célcsoportok
Elsődleges célcsoport: a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra
kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek.
Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók
alkalmazottai
Célok
A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának
kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés kereténbelül egy modul kipróbálása 50-60 magyar
diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben.
Munkacsomagok
WP1
Projektmenedzsment
WP2 Elemzés és tervezés
WP3 EUCIP Core adaptáció
WP4 EUCIP Core lokalizáció
WP5 Kísérleti képzés
WP6 Értékelés
WP7 Valorizáció
WP8 Disszemináció

Recommended

EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben by
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésbenEUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésbenITStudy Ltd.
244 views4 slides
It-Shape 4. Hírlevél by
It-Shape 4. HírlevélIt-Shape 4. Hírlevél
It-Shape 4. HírlevélIT Shape
275 views5 slides
Itshape newsletter 3_hu_f by
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_fITStudy Ltd.
408 views7 slides
ITACA project presentation by
ITACA project presentationITACA project presentation
ITACA project presentationITStudy Ltd.
433 views12 slides
IT Shape találkozó Dublinban by
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape találkozó Dublinban
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape
266 views12 slides
IT-Shape 9. hírlevél by
IT-Shape 9. hírlevélIT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevélIT Shape
255 views12 slides

More Related Content

Similar to IT-Shape 10. Hírlevél

Itshape newsletter 2_hu by
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_huITStudy Ltd.
257 views5 slides
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám by
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számI-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számITStudy Ltd.
331 views5 slides
EUCIP Core by
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP CoreIT Shape
242 views5 slides
IT-Shape 6. Hírlevél by
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. HírlevélIT Shape
280 views10 slides
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410 by
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Tibor Gyulay
775 views18 slides
ITACA projekt (2012-2014) by
ITACA projekt (2012-2014)ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)ITStudy Ltd.
472 views2 slides

Similar to IT-Shape 10. Hírlevél(20)

Itshape newsletter 2_hu by ITStudy Ltd.
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_hu
ITStudy Ltd.257 views
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám by ITStudy Ltd.
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számI-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
ITStudy Ltd.331 views
EUCIP Core by IT Shape
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP Core
IT Shape242 views
IT-Shape 6. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. Hírlevél
IT Shape280 views
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410 by Tibor Gyulay
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Tibor Gyulay775 views
ITACA projekt (2012-2014) by ITStudy Ltd.
ITACA projekt (2012-2014)ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)
ITStudy Ltd.472 views
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok by ITStudy Ltd.
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatokEucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
ITStudy Ltd.444 views
2inno - Do Innovation Now! by ITStudy Ltd.
2inno - Do Innovation Now! 2inno - Do Innovation Now!
2inno - Do Innovation Now!
ITStudy Ltd.326 views
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx by Szabolcs Gulyás
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptxIII. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx
Szabolcs Gulyás110 views
Tapasztalatok és ajánlások - EUCIP Core vizsgák Magyarországon by ITStudy Ltd.
Tapasztalatok és ajánlások - EUCIP Core vizsgák MagyarországonTapasztalatok és ajánlások - EUCIP Core vizsgák Magyarországon
Tapasztalatok és ajánlások - EUCIP Core vizsgák Magyarországon
ITStudy Ltd.465 views
Master OGIK Konferencia by apinter
Master OGIK KonferenciaMaster OGIK Konferencia
Master OGIK Konferencia
apinter181 views
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei by Oriana
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyeiKözösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei
Oriana211 views

More from IT Shape

IT-Shape 10. Newsletter by
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. NewsletterIT Shape
264 views5 slides
IT-Shape 8. Newsletter by
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. NewsletterIT Shape
230 views11 slides
IT-Shape 6. Newsletter by
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. NewsletterIT Shape
195 views10 slides
IT-Shape 5. Newsletter by
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. NewsletterIT Shape
558 views11 slides
IT-Shape 4. Newsletter by
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. NewsletterIT Shape
231 views5 slides
IT-Shape 3. Newsletter by
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. NewsletterIT Shape
206 views7 slides

More from IT Shape(11)

IT-Shape 10. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. Newsletter
IT Shape264 views
IT-Shape 8. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. Newsletter
IT Shape230 views
IT-Shape 6. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. Newsletter
IT Shape195 views
IT-Shape 5. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. Newsletter
IT Shape558 views
IT-Shape 4. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. Newsletter
IT Shape231 views
IT-Shape 3. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. Newsletter
IT Shape206 views
IT-Shape 2nd Newsletter by IT Shape
IT-Shape 2nd NewsletterIT-Shape 2nd Newsletter
IT-Shape 2nd Newsletter
IT Shape163 views
IT-Shape 1st Newsletter by IT Shape
IT-Shape 1st NewsletterIT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st Newsletter
IT Shape177 views
It shape newsletter 7th. issue by IT Shape
It shape newsletter 7th. issueIt shape newsletter 7th. issue
It shape newsletter 7th. issue
IT Shape256 views
It shape 8. hírlevél by IT Shape
It shape 8. hírlevélIt shape 8. hírlevél
It shape 8. hírlevél
IT Shape180 views
Itshape 8 newsletter_hu by IT Shape
Itshape 8 newsletter_huItshape 8 newsletter_hu
Itshape 8 newsletter_hu
IT Shape441 views

IT-Shape 10. Hírlevél

  • 1. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 1 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. Beköszöntő A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certificationof Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése és honosítása a hazai szakképzési rendszerben. A program bevezetésével olyaneurópai szintenértékesíthető informatikai képesítéssel gazdagodhat a hazai szakképzés, amely közvetlen válasz a munkaerőpiacon élesen mutatkozó igényre: a cégeknek és vállalkozásoknak olyan informatikai szakemberekre van szüksége, akik a saját szakterületük alapos ismerete mellett, az üzletvitelhez, a szervezetben való munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz, csapatmunkában való részvételhez szükséges készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű szakirodalomban: T-shaped professionals). A pályázatot az élethosszig-tartó tanulás (LLL) Leonardo programja keretén belül, innováció transzferként három ország (Magyarország, Olaszország, Írország) tíz európai intézményének összefogásával létrejött konzorcium nyújtotta be, a konzorcium vezetője az iTStudy Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont. Az EUCIP Core program tulajdonosát, a CEPIS-t a konzorciumban olasz szervezet, az Olasz Számítástudományi Társaság (AICA – Association of Italian Information Technologie) képviseli. A konzorciumi további tagjai az Ír Számítástudományi Társaság, az olasz Enrico Fermi Szakközépiskola, amelyek az EUCIP Core képzés gyakorlati megvalósításábanszerzett több éves tapasztalatuk átadásával segítik a magyarországi honosítást. Az adaptáció eredményének hazai kipróbálásában négy hazai szakközépiskola és egy egyetem tanárai és diákjai vesznek részt. A munka világának képviseletében csatlakozott a konzorciumhoz a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A projekt hosszú távú hatásaként, az Európai Unióban elismert informatikai szakképesítés megszerzése növeli amagyar fiatalokésfelnőttek elhelyezkedési esélyét. I-T Shape Team http://it-shape.hu Tartalom Beköszöntő...................................................... 1 Informatikai Szakmai Konferencia...................... 2 A konferencia előadásai.................................... 2 A Konferencia értékelése.................................. 4 Projectadatok................................................... 4 Partnerek......................................................... 4 Célcsoportok.................................................... 5 Célok............................................................... 5 Munkacsomagok.............................................. 5 Kiadja: P0-ITSTUDY, Magyarország Szerkesztő: Töreky Szilvia Copyright © I-T Shape
  • 2. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 2 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. Informatikai Szakmai Konferencia Számalk-Szalézi Szakközépiskola,Budapest,2015.09.29 Az I-T Shape projekt zárásaként egy nyílt konferenciát tartottunk, ahol a meghívott magyar informatikai szakképző iskolák igazgatói és tanárai körében bemutatattuk a hazai szakképzésben hasznosítható ered- ményeket, és vizsgatapasztalatokat, a jövőbeni vizsgalehetőségeket, azaz a EUCIP Core európai szinten elismert informatikai bizonyítványt és a megszerzéséhez szükséges feltételeket, a magyar és angol nyelvű vizsgákra való felkészítéshez rendelkezésre álló tananyagokat, gyakorló teszteket. Bemutatásra került a képzés fejlesztője az Informatikai Szakmai Társáságok Európai Tanácsa (CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies) és tulajdojdonosa az ECDL Foundation is. Az EUCIP Core az EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) – az informatikusok európai minősítési rendszerének alapképesítése, amely további 21 képesítést tartalmaz, a különböző munkaterületekhez szükséges szakmai profilokkal. A EUCIP Core az informatikai tevékenységet igénylő munkaterületek közös alapja, a vállalkozások IT igényeire összpontosítva. A tanúsítvány megszerzéséhez három sikeres modulvizsgára (vizsgatesztre) van szükség, választhatóan magyar vagy angol nyelven. A magyar nyelvűtematika,gyakorlótesztek,tananyagok,vizsgateszteka kétévesI-TShape Leonardoprojekt keretébenkészültekel,háromország(Magyarország,Olaszország,Írország) tízintézmény(köztüknégyhazai szakközépiskola) szakemberei,tanárai együttműködésében. Aprojekt során közel 150, a hazai informatikai szakképzésben részt vevő tanuló tett sikeres modulvizsgát, és szerezte meg a modulra, illetve a teljes képzésre vonatkozó tanúsítványt. A projekt célja, hogy a fejlesztések befejezését követően az informatikai szakképzésbenrészt vevő magyar diákok – az itthoni képzésben megszerzett, a vizsgakövetelményektől kismértékben eltérő tudásukat kiegészítve – megszerezzék az európai országokban elismert bizonyítványt angol vagy magyar nyelven. A konferencia előadásai A konferenciátBalassaIldikó,arendezvénynekhelyszínt adó, SZÁMALK-Szalézi igazgatónője nyitotta meg. Ezt követően a projekt vezetője, Hartyányi Máriának az informatikai szakképzésben tanuló diákok számára elérhetőEurópábanelismertszakmai bizonyítványokról tartott beszámolót, valamint az ezzel kapcsolatos célokról éseredményekről,melyheztovábbi instrukciót adott Pierfranco Ravotto előadása a EUCIP és az e-CF jelenlegi és jövőbeli kilátásairól. Majd AdrianaFasulo azolaszországiEnricoFermiIntézet tanára megosztotta EUCIP Core, olaszországi szakképzésben szerzett tapasztalatait.
  • 3. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 3 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. Mary Clearytől pedig ajánlásokatkaptunkaEUCIPCore magyarországi bevezetésére. EUCIP Core rendszertematikáit,tanulási céljait,ahozzákapcsolódósegédanyagokat,modulonkétmutatták be a magyarországi kísérleti vizsgáztatásbanrésztvevőtanárok. A kísérleti modultapasztalataitéseredményeit,illetveaTervezés/Plan modulfelépítését ismertetteGondán Anita,abalatonfűzfői ÖvegesJózsefSzakképzőiskolatanára,melyben elmondtaadiákokelőszörellenkeztek, nem igazán értették, hogy miért lesz jó nekik, ha belemerülnek a gazdasági ismeretekbe, illetve idegennek tűntelsőre atéma.Amikorelkezdődöttaténylegesfelkészítésahangulatisegyre jobblett,mertfelismerték, hogy nem lehetetlen dolgot kívánnak tőlük, hanem pusztán annyit, hogy gondolkodjanak és használják a megszerzettismereteket.Voltolyanesetis,hogyazóravégére rájöttek,hogy olyannapi dolgokrólbeszéltek, amivel nap, mint nap találkoznak, csak nem nevezték nevén eddig soha. Ez volt a legsikeresebb modul. A Fejlesztés/BUILDmodultHegedűsHelénésCséfalvayKatalin,aSZÁMALK-Szalézitanárai mutattákbe. Eza tudásterület is elsősorban azzal foglalkozik, hogy milyen problémák merülhetnek fel a vállalkozásban a kivitelezéssorán, ésmilyenszempontokatkell figyelembe venni,amikorel kelldönteni,hogyacégszámára melyik az előnyösebb, az egyedi szoftverfejlesztés vagy az, hogy a cég választ a piacon kapható kész szoftverek közül. Ez a modul alapvetően sok programozási ismeretet tartalmaz, mely iránt inkább a szoftverfejlesztő szakon tanulók érdeklődnek, akik a már a szakképzésben is mélyebb ismeretekre tesznek szert a programozásterületén. Az informatikai rendszergazdaésa CAD-CAMképzésesetébenafelkészítés során erre külön figyelmet kell szentelni erre a modulra. MenyhártErika ésKisÁgnes pedigazÜzemeltetés/OPERATEmodul soránszerzetttapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal,miszerint az informatikai rendszergazda OKJ képzés szinte teljes egészében lefedi ezt az anyagrészt. A diákokazt gondolták,hogyfelkészülésnélkül issikeresenteljesítikezta részt,de sokolyan beállítása, funkciója van az operációs rendszereknek, melyekkel a való életben nem találkoztak, csak a vizsgán. Ez a témakör mindenképpen felkészülést igényel. Ez a terület teljesen megtalálható az OKJ-s képzésben,csakelőre kelletthozniazanyagrészeket.Végzetttanulóknakezatananyagnemokozhatgondot csak a kérdések stílusához kell hozzászokniuk. Összességében: az informatikai rendszergazdák számára, ha sikeresenlevizsgáztak,akkorkisrákészüléssel,akártanórán pluszinformációkhozzáadásával,e-learninggel, otthoni gyakorlással a modul sikeresen teljesíthető. BalassaIldikóésTóth LajosPéterbeszéltekavizsgáktapasztalatairól,ésbemutatta,hogyadiákokaképzésthogyan értékelték. A jelöltekkisrésze bizonytalan voltabban,hogyjóvolt-e anyelvválasztása.A magyarnyelvetválasztók aránya nagyonmagas volt.A szervezettfelkészüléstnagyonjónakítéltékmeg,viszontkevesenhasználtákazonline anyagokat, de ez várhatóan növekedni fog, ha a többen csatlakoznak a vizsgarendszerhez. A tananyagot megfelelően korszerű találták és a vizsgakörülményeket jónak ítélték. A konferenciátegyközösenelfogyasztottbüfé ebéddel zártuk,ahol lehetőségnyílt,továbbikérdések feltevésére éskötetlen beszélgetésekre.
  • 4. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 4 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. A Konferencia értékelése A visszajelzések szerint a résztvevők körében, nagy volt az érdeklődés, a válaszadók több mint, 96%-a érdeklődik a jövőbeli EUCIP rendszer iránt Magyarországon. Kérdezték, hogy mikor lehetne a programot megkezdeni, mikor lesznek a vizsgák elérhetők a diákjaik számára. A konferencia szervezettségével, az előadók, a kapott információkkal nagy mértékben elégedettek voltak a részvevők. Projektadatok Rövidítés: I-T Shape Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig Pályázat típusa: Innovációtranszfer Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési alprogramja Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Írország Weboldal: http://it-shape.hu Kapcsolat:Hartyányi Mária,iTStudyHungarySzámítástechnikai Oktató- ésKutatóközpontKft. - Magyarország E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718 Partnerek ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola, Budapest HU ÖJSZIGK - ÖvegesJózsef SzakképzőIskola,GimnáziumésKollégium, Balatonfűzfő HU NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest HU GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU
  • 5. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 5 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. Célcsoportok Elsődleges célcsoport: a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek. Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók alkalmazottai Célok A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés kereténbelül egy modul kipróbálása 50-60 magyar diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben. Munkacsomagok WP1 Projektmenedzsment WP2 Elemzés és tervezés WP3 EUCIP Core adaptáció WP4 EUCIP Core lokalizáció WP5 Kísérleti képzés WP6 Értékelés WP7 Valorizáció WP8 Disszemináció