Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анкетна карта

5,039 views

Published on

Анкетна карта

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Анкетна карта

  1. 1. https://docs.google.com/forms/d/1uB0hZn-T_b0CbMEjT2DdJwlbzYDMntcBwOnL- 2YaT_s/viewform?usp=send_form АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, като отговорите на въпросите в тази анкетна карта, Вие ще вземете участие в проучване, свързано с квалификацията на учителите в българските неделни училища. По този начин се надявам да постигнем промяна в политиката за квалифкация на учителите, които съхраняват българщината в чужбина. Благодаря Ви за участието! Илиана Илиева-Дъбова 1. Преди колко време завършихте висшето си образование? o Преди 20 или повече години o Между 15 и 20 години o Между 10 и 15 години o Между 5 и 10 години o До 5 години o Завършвам тази година 2. Имате ли нужда от квалификация? o Не o По-скоро не o Да o По-скоро да o Не мога да преценя 3. От квалификация в каква сфера се нуждаете? Може да посочите повече от един отговор. o Планиране и целеполагане o Работа с компютър o Използване на различни съвременни образователни технологии o Работа с родители o Обмяна на опит с колеги от БНУЧ o Не се нуждая от квалификация o Друго (моля, посочете) 4. Каква форма на квалификация предпочитате? Може да посочите повече от един отговор. o Присъствена в България o Присъствена в страната, в която живея o Присъствено – дистанционна o Дистанционна o Не се нуждая от квалификация 5. Каква форма на работа предпочитате? Може да посочите повече от един отговор.
  2. 2. o Дискусия o Лекция o Семинар o Тренинг o Не се нуждая от квалификация o Друго (моля, посочете) 6. Имате ли нужда от квалификация по предмета, който преподавате? o Да, наложителна е o Да, но може и без нея o Не, това, което знам и мога ми е достатъчно 7. Бихте ли се ангажирали с придобиване на образователна степен? o Да o Не o Зависи от условията и от обстоятелствата 8. Бихте ли се ангажирали с преквалификация? o Да o Не o Зависи (моля, посочете от какво зависи) 9. Къде се намира неделното училище, в което работите? o Европа o Северна Америка o Южна Америка o Африка o Азия o Австралия

×