Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stanje u civilnom sektoru (istraživanje)

7,729 views

Published on

Građanske inicijative i IPSOS Stratedžik marketing - istraživanje o stanju orgnazicija građanskog društva u Srbiji (jun 2011.). Istraživanje finansirao USAID preko Instituta za održive zajednice.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stanje u civilnom sektoru (istraživanje)

 1. 1. STANJE U SEKTORU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRU Š TVA (OCD) Srbija, 2011 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ ВЛАДА Република Србија
 2. 2. Ovo istraživanje omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC). Izneti stavovi i mišljenja autora/ki nužno ne odražavaju stavove ISC, USAID ili Vlade Sjedinjenih Američkih država. This survey is made possible by the support of the United States Agency for International Development (USAID) under the “Civil Society Advocacy Initiative” program, implemented by the Institute for Sustainable Communities. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of ISC, USAID or the United States Government. Istra živanje su sprovele Građanske inicijative uz podršku Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ ВЛАДА Република Србија
 3. 3. Metodologija
 4. 4. Metodolo ške napomene <ul><li>Za klasifikaciju OCD korišćena je međunarodna klasifikacija neprofitnih organizacija (ICNPO) </li></ul><ul><li>OCD koje pripadaju oblastima koje su procentualno malo zastupljene, zbog malog broja organizacija u uzorku nisu prikazane posebno (Filantropski posrednici i promocija volonterstva, 0.2%, Religija i veroispovest, 0.4% i Međunarodna saradnja, 0.7%), ali je njihovo učešće prisutno u totalu </li></ul><ul><li>Sledeći međunarodnu klasifikaciju, 12% OCD nije n i gde klasifikovan o ( npr. Udruženje manekena, Inicijativa za monarhiju, Udruženje za pomoć pri izboru partnera, itd. ) </li></ul><ul><li>Organizacije koje vrše javna ovlašćenja (npr. organizacije Crvenog Krsta, Auto moto savez, udruženja lovaca, itd.) ovm prilikom su klasifikovana sa ostalim OCD prema svojoj primarnoj oblasti delatnosti, iako bi po svojoj poziciji mogle biti izdvojene i u posebnu kategoriju </li></ul>
 5. 5. Osnovne informacije i uslovi rada
 6. 6. Primarna oblast delovanja: % OCD koje su navele datu oblast kao primarnu Organizacije civilnog društva čije su primarne oblasti socijalne usluge, kultura/mediji/rekreacija i životna sredina čine više od 60% registrovanih OCD
 7. 7. Lokacija OCD po geografskim regionima Najveći broj OCD nalazi se u Vojvodini (37%), zatim u Beogradu (30%), a ostale su relativno ranomerno raspoređene u zapadnoj, centralnoj, istočnoj u jugoistočnoj Srbiji
 8. 8. Godina osnivanja organizacije (prema podacima dobijenim od organizacije) Veći na OCD , 52%, osnovana je posle 2000. godine, 18% između 1990. i 2000., a 30% pre 1990. godine ( to su najčešće OCD koje pružaju socijalne usluge, strukovna udruženja, i OCD koje se bave životnom sredinom, među kojima su lovačka udruženja sa najstarijim datumima osnivanja)
 9. 9. Broj aktivnih ljudi u organizaciji (upravni odbor, zaposleni i honorarci) Broj aktivnih ljudi u OCD najčešće je do 5 ili 6 do10 ljudi, svaka četvrta ima do 20 aktivnih ljudi, a svaka deseta preko 20
 10. 10. Budžet za 2010. godinu u Eurima (prema podacima koje su dale OCD) Veličina budžeta kojima su OCD raspolagale u 2010. godini više varira među pojedinačnim OCD nego između osnovnih oblasti kojima se bave. Velika većina OCD u 2010. godini imala je budžet ispod 20.000 Eura, a svaka deseta preko 100.000 Eura
 11. 11. % prisustva kompjutera i laptopova u odnosu na broj aktivnih ljudi u OCD U proseku, 30% OCD uopšte nema ni kompjuter ni laptop, a u većini slucajeva jedan kompjuter / laptop deli veći broj ljudiu
 12. 12. Da li u Vašoj organizaciji imate pristup internetu? Trećina OCD nema pristup internetu, što je u skladu sa nalazom da trećina OCD nema kompjuter / laptop u organizaciji
 13. 13. Koliko često se Internet koristi za poslove Vaše organizacije, bez obzira da li mu se pristupa od kuće, iz organizacije, ili sa nekog drugog mesta? Većina OCD svakodnevno koristi internet za poslov eorganoizacije, ali to je često sa nekog mesta izvan organizacije (78% svakodnevno koristi internet za posao, a 67% ima pristup internetu)
 14. 14. Internet se najviše koristi za komunikaciju (e-mail) i informisanje Za šta sve koristite Internet u Vašoj organizaciji?
 15. 15. Misija, oblasti delovanja i aktivnosti
 16. 16. Da li Vaša organizacija ima definisanu i napisanu misiju organizacije i da li ima strateški plan Većina OCD ima napisanu misiju organizacije, ali, u proseku, manje od polovine ima strateški plan
 17. 17. Višestruki odgovori Koji se tipovi aktivnosti najčešće sprovode u Vašoj organizaciji? U proseku, obrazovanje i akcije u lokalnoj zajednici su dominantni tipovi aktivnosti u sktoru OCD
 18. 18. Koji se tipovi aktivnosti najčešće sprovode u Vašoj organizaciji? Tipovi najčešćih aktivnosti znatno variraju u zavisnosti od primarne oblasti delovanja
 19. 19. U proseku, procenat broja odobrenih projekata u odnosu na broj podnetih projekata smanjio se u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu Baza: OCD koje su podnosile projekte (73% 2010. i 67% 2011. godine) Odnos broja podnetih I odobrenih projekata u 2010. i 2011.
 20. 20. Pravna/fiskalna regulativa
 21. 21. Da li ste upoznati sa pravnom regulativom koja se odnosi na OCD (organizacije civilnog društva) sektor? Oko polovine OCD ili nije upoznato, ili je samo delimično upoznato sa pravnom regulativom koja se odnosi na organizacije civilnog društva
 22. 22. Višestruki odgovori Čime ste nezadovoljni, šta mislite da je potrebno promeniti, a tiče se pravne regulative? U pogledu pravne regulative, najveće nezadovoljstvo u OCD sektoru izaziva poreska politika
 23. 23. Politički kontekst
 24. 24. Da li je, po Vašem mišljenju, trenutna politička klima u zemlji pogodna za razvoj OCD sektora? Više od 40% OCD ocenjuje da je politička klima u zemlji nepogodna za razvoj OCD sektora
 25. 25. Kako biste ocenili saradnju sadašnje Vlade Republike Srbije sa OCD sektorom? Ocene od 1 do 5, kao u školi Najčešća ocena Vladi Srbije za saradnju sa OCD, u proseku, je 3, a znatno su češće nepovoljne nego povoljne ocene
 26. 26. U kojoj meri OCD sektor utiče na kreiranje državne politike? Većina OCD ocenjuje da je uticaj sektora na kreiranje državne politike previše mali
 27. 27. Saradnja među sektorima OCD saradnja Umrežavanje
 28. 28. Da li ste do sada na bilo koji način sarađivali sa drugim organizacijama civilnog društva? Velika većina OCD imala je saradnju sa drugim OCD
 29. 29. Većina OCD imala je saradnju sa drugim OCD iz njihovog mesta i njihovog regiona unutar Srbije, ali kako se teritorijalna udaljenost povećava, smanjuje se broj OCD koje su imale saradnju Da li ste sarađivali na projektima sa drugim OCD iz...
 30. 30. Baza: Organizacije koje su sarađivale sa drugim organizacijama civilnog društva (88% od ciljne populacije) U kojoj meri ste zadovoljni dosadašnjom saradnjom Vaše organizacije sa drugim OCD? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Velika većina OCD zadovoljna je saradnjom sa drugim OCD
 31. 31. Saradnja sa državom
 32. 32. Kako biste ocenili odnos države prema OCD sektoru? Odnos države prema OCD sektoru najčešće se ocenjuje kao nezainteresovanost (40%), ali isto toliko smatra da država ima pozitivan stav prema OCD, bilo da pomaže razvoj (22%), ili ček prepoznaje OCD kao partnera (19%)
 33. 33. Na koji način se taj odnos promenio u poslednje 3 godine? Većina OCD ocenjuje da se odnos države prema OCD nije promenio u poslednje 3 godine, ali među onima koji misle da je bilo promene, veći procenat ocenjuje da se promenio na bolje (28%) nego na gore (12%)
 34. 34. Baza: Ukupna ciljna populacija Kako biste, generalno, ocenili saradnju države i OCD sektora u Srbiji? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Većina OCD daje srednju ocenu za saradnju države i OCD, a čak 28% lošu ocenu - što je znatno lošije od ocene za saradnju sa lokalnom samoupravom, koju je polovina OCD ocenila visokim ocenama
 35. 35. Navedite TRI prioriteta na koja treba da se usredsredi novoosnovana/ formirana Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom . Kao prioritet novoosnovane Kancelarije za saradnju sa OCD, većina OCD, 70%, je navela poboljšanje pravnog, strateškog i finansijskog okvira i okruženja za rad OCD
 36. 36. Saradnja sa poslovnim sektorom
 37. 37. Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste do sada sarađivali sa poslovnim sektorom? Većina OCD, 63%, sarađivalo je sa poslovnim sektorom
 38. 38. Višestruki odgovori; Baza: Organizacije koje su sarađivale sa poslovnim sektorom (63% od ciljne populacije) Koje ste tipove saradnje imali do sada sa poslovnim sektorom? Uglavnom su postojala samo dva tipa saradnje OCD i poslovnog sektora: U 80% slučajeva saradnje, poslovni sektor je imao ulogu donatora, a u 23% se radilo o konsultantskim uslugama OCD
 39. 39. Baza: Ukupna ciljna populacija Kako biste, generalno, ocenili saradnju poslovnog sektora i OCD sektora u Srbiji? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Blizu polovine OCD daje srednju ocenu za saradnju sa poslovnim sektorom, a 37% ocenjuje ovu saradnju lošim ocenama
 40. 40. Saradnja sa medijima
 41. 41. Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste do sada imali bilo kakav tip saradnje ili kontakt sa medijima? Samo 10% OCD nije imalo saradnju ili kontakte sa medijima
 42. 42. Baza: Organizacije koje su imale bilo kakav tip saradnje ili kontakt sa medijima (90% od ciljne populacije) Da li ste saradanju lakše ostvarivali sa lokalnim ili velikim, nacionalnim medijima? Većina OCD (64%) lakše je ostvarivala saradnju sa lokalnim medijima, a svaka četvrta sa nacionalnim
 43. 43. Baza: Ukupna ciljna populacija Kako biste ocenili generalan stav medija prema OCD sektoru (razmišljajući o informacijama o OCD koje se prezentuju javnosti) Većina OCD ima bar delimično poverenje u medije: 41% smatra da je stav većine medija pozitivan, a 31% da koliko ima onih sa negativnim, toliko je i onih sa pozitivnim stavom
 44. 44. Baza: Ukupna ciljna populacija Kako biste, generalno, ocenili saradnju medija i OCD sektora u Srbiji? – Ocene od 1 do 5, kao u školi 40% OCD ocenjuje saradnju sa medijima visokim ocenama, samo 13% daje loše ocene
 45. 45. Odnos javnosti prema OCD
 46. 46. Baza: Ukupna ciljna populacija Kako biste ocenili stav sredine u kojoj delujete prema OCD sektoru u celini? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Stav sredine u kojoj deluju prema OCD sektoru u celini, najčešće se ocenjuje srednjom ocenom (46%), ali je znatno više pozitivnih (39%) nego negativnih ocena (15%)
 47. 47. Baza: Ukupna ciljna populacija Da li se stav sredine u kojoj delujete prema OCD promenio u poslednje tri godine? Blizu 60%OCD ocenjuje da se u poslednje 3 godine stav sredine prema OCD sektoru nije promenio, a 34% smatra da se promenio na bolje
 48. 48. Da li Vaša organizacija ima strategiju u odnosima sa javnošću? 60% OCD nema strategiju za odnose sa javnošću
 49. 49. Finansijska stabilnost – Izvor finansiranja
 50. 50. Molim Vas navedite procentualno učešće načina finansiranja vaše organizacije u 2011. godini? U proseku, najveće procentualno učešće potiče od finansiranja na osnovu projekata (31%) i članarine (23%), a najmanje od institucionalne podrške (13%), ali su velike varijacije između oblasti
 51. 51. Koliko je procentualno učešće svakog izvora finansiranja vaše organizacije u 2011. godini? U proseku, najveće procentualno učešće potiče od samofinansiranja (41%), finansiranja od strane lokalne uprave (20%) i finansiranja od strane međunaronih donatora (12%)
 52. 52. Kako biste ocenili sadašnju finansijsku situaciju Vaše organizacije? – Ocene od 1 do 5, kao u školi 45% OCD ocenjuje finansijsku situaciju svoje organizacije kao lošu, samo 17% kao dobru
 53. 53. Da li ste obezbedili sredstva za rad Vaše organizacije u 2011 . godini? Samo 37% OCD obezbedilo je sredstva za rad za celu 2011. godinu, a svaka peta uopšte nije obezbedila stredstva (prema podacima iz juna 2011.)
 54. 54. Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste obezbedili sredstva za rad Vaše organizacije 2012 . godini? 76% OCD nije obezbedilo sredstva za rad za 2012. godinu (prema podacima iz juna 2011.)
 55. 55. Najznačajniji problemi za održivost OCD
 56. 56. Koliko su sledeći problemi po Vašem mišljenju značajni za održivost OCD sektora u Srbiji? % odgovora “značajno” (veoma značajno+ značajno) Većin OCD složila se da su svi navedeni problemi značajni za održivost OCD, ali se najveći značaj pridaje podršci od strane države i odnosima sa donatorima i lokalnim vlastima, a najmanji saradnji sa medijima i stavovima okoline i građana
 57. 57. Sada poređajte (rangirajte) te iste probleme po prioritetu za Vašu organizaciju , bez obzira na opšte stanje stanje u OCD sektoru Nedostatak podrške od strane države najčešće je navedena kao prioritetan problem za sopstvenu organizaciju Prioritetan problem (rang 1)

×