Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

„Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii” dr Adam Szot – prezentacja z webinaru z dn. 8 kwietnia 2020 r.

„Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii” dr Adam Szot – prezentacja z webinaru z dn. 8 kwietnia 2020 r.

Download to read offline

Prezentacja z webinaru „Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii” dra Adama Szota, zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego IRSW w dniu 8 kwietnia 2020 r. W trakcie webinaru, przeprowadzonego w ramach akcji #PomagamyUczelniom dr Adam opowiedział m.in.: o tym jakie są możliwe scenariusze przeprowadzenia wyborów (rektora, członków senatu) w sytuacji epidemii, jak prawidłowo wybrać elektorów uczelnianych, jakie są obowiązki rady uczelni, jak wybrać rektora i członków senatu, jak przeprowadzić i na co zwracać uwagę w głosowaniach on-line.

Prezentacja z webinaru „Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii” dra Adama Szota, zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego IRSW w dniu 8 kwietnia 2020 r. W trakcie webinaru, przeprowadzonego w ramach akcji #PomagamyUczelniom dr Adam opowiedział m.in.: o tym jakie są możliwe scenariusze przeprowadzenia wyborów (rektora, członków senatu) w sytuacji epidemii, jak prawidłowo wybrać elektorów uczelnianych, jakie są obowiązki rady uczelni, jak wybrać rektora i członków senatu, jak przeprowadzić i na co zwracać uwagę w głosowaniach on-line.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

„Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii” dr Adam Szot – prezentacja z webinaru z dn. 8 kwietnia 2020 r.

 1. 1. #PomagamyUczelniom
 2. 2. 2 Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii - webinar - 8.04.2020 Adam Szot
 3. 3. 3 #PomagamyUczelniom
 4. 4. 4 ⬢ propozycje rozwiązań do zmian organizacyjnych, jakie doraźnie mogą lub muszą wdrożyć uczelnie, ⬢ wzory dokumentów/uchwał/itp., które pozwolą wprowadzać zmiany na uczelniach zgodnie z obowiązującymi przepisami, ⬢ webinary, podkasty, ⬢ interpretacje komunikatów MNiSW, ⬢ inne materiały pomagamyuczelniom@irsw.pl Platforma Akcji #PomagamyUczelniom
 5. 5. 5 WPROWADZENIE
 6. 6. 6 O czym będziemy dzisiaj mówić? AGENDA ⬢ Jak wygląda obecny kontekst i jakie są możliwe scenariusze wyborcze? ⬢ Na co zwrócić uwagę przeprowadzając wybory? ⬢ Wybory on-line – o czym pamiętać? ⬢ Sesja Q&A
 7. 7. 7 Podstawa prawna – stan na 8.04.2020 ⬢ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374) – dalej: „UPSWiN” ⬢ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511) – dalej: „rozporządzenie COVID-19” ⬢ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 528) – dalej: „rozporządzenie COVID-19 (2)”
 8. 8. 8 KONTEKST I MOŻLIWE SCENARIUSZE WYBORCZE
 9. 9. 9 Jakie są możliwe scenariusze? ⬡ Wybory w „normalnym” terminie ⬡ Wybory we wrześniu ❑ przedłużenie kadencji obecnych władz a nowa kadencja Art. 26. UPSWiN Kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został wybrany. ⬡ Stan nadzwyczajny a wybory w uczelniach
 10. 10. 10 Co obecnie robią uczelnie w Polsce? ⬡ Zakończyły już proces wyborczy ⬡ Decydują o przesunięciu wyborów ⬡ Rozważają przeprowadzenie wyborów on-line
 11. 11. 11 UCZELNIA Przełożyć wybory niezależnie od ich etapu Przeprowadzić część wyborów drogą elektroniczną Przeprowadzić wybory drogą elektroniczną Co można zrobić?
 12. 12. 12 Należy pamiętać! Art. 34. UPSWiN „1. Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w szczególności: 1) sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni; (…).” § 1 ust. 5 rozporządzenia COVID-19 (2) „Do 10 kwietnia kolegia elektorów uczelni publicznych, (…) i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.”
 13. 13. 13 FORMALNE ASPEKTY PROCESU WYBORCZEGO
 14. 14. 14 Kolegium elektorów Art. 25. UPSWiN ⬢ skład kolegium elektorów w uczelni publicznej oraz tryb wyboru jego członków określa statut, ⬢ nie mniej niż 20% składu stanowią studenci i doktoranci (liczba ustalana proporcjonalnie, minimum 1 reprezentant)
 15. 15. 15 Kolegium elektorów Art. 25. UPSWiN Elektorem może być osoba, która: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2) korzysta z pełni praw publicznych; 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) nie była karana karą dyscyplinarną; 5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu (…), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 16. 16. 16 Należy pamiętać! Art. 25. UPSWiN Członkostwa w kolegium elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
 17. 17. 17 Rektor Rektora uczelni publicznej wybiera (art. 24 UPSWiN): ⬢ kolegium elektorów ⬢ bezwzględną większością głosów Kandydata na rektora może wskazywać (art. 18 ust.1 pkt 5, art. 34 ust. 1 pkt 1 UPSWiN): ⬢ rada uczelni ⬢ Inny podmiot wskazany w statucie uczelni
 18. 18. 18 Senat art. 29 UPSWiN „(…) 3. Osoby należące do grup, o których mowa w ust. 1, wybierają członków senatu ze swojego grona. Kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty uczelni. Wybory są tajne.”
 19. 19. 19 WYBORY ON-LINE
 20. 20. 20 O czym należy pamiętać? ⬡ Zapewnić uczestnictwo w wyborach wszystkich uprawnionych grup ⬡ Zapewnić zgodność organizacji i przebiegu wyborów z przepisami UPSWiN i innymi przepisami (w szczególności statutem uczelni)
 21. 21. 21 O czym należy pamiętać? ⬡ Zapewnić uczestnictwo w wyborach wszystkich uprawnionych grup ⬡ Zapewnić zgodność organizacji i przebiegu wyborów z przepisami UPSWiN i innymi przepisami (w szczególności statutem uczelni) ⬡ wprowadzić stosowane zmiany w przepisach wewnętrznych uczelni, tak aby dopuszczalne było procedowanie i głosowanie on-line ⬡ zapewnić tajność głosowania
 22. 22. 22 SESJA Q&A
 23. 23. 23 PODSUMOWANIE
 24. 24. #PomagamyUczelniom pomagamyuczelniom@irsw.pl

×