Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uses and Benefits iQGIS [iQ Solution]

464 views

Published on

Prezentacja narzędzi rozwiązania iQ GIS oraz procesu zarządzania sprzedażą w obszarze:
- utrzymania spójności podziału regionalnego
- optymalizacji kosztów tras dziennych Przedstawicieli Handlowych w całym cyklu sprzedaży

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uses and Benefits iQGIS [iQ Solution]

 1. 1. Oszczędności w trasówkach dziennych i zwiększenie Rozwiązanie iQ●GIS rentowności sprzedaży
 2. 2. AGENDACo Państwo otrzymujecieJak dostarczymy rozwiązanieKto i co zrobi w projekcieKiedy się zwróci inwestycja
 3. 3. AGENDACo Państwo otrzymujecieJak dostarczymy rozwiązanieKto i co zrobi w projekcieKiedy się zwróci inwestycja
 4. 4. Co Państwo otrzymujecie? Zakres rozwiązania • Moment wsparcia Państwa pracy przez system: Raporty Weryfikacja poprawności danych Raporty Kontrola realizacji planu tras Ustalenie relacji w RegionachKontrola tras cykl sprzedaży - zmiany obecnych przypisań Klient-PH - przypięcie nowego Klienta do PH Optymalizacja tras dziennych na cykl Opracowanie wizyty - przypisanie atrybutów nowym Klientom - zmiany w atrybutach obecnych Klientów
 5. 5. Co Państwo otrzymujecie?Zakres rozwiązania• Elementy wchodzące w skład proponowanego rozwiązania: Zarządzanie danymi Spójne Regiony Optymalne trasówki Raporty Raporty Klienci potencjalni Kontrola tras Wymiana danych 99% Integracja
 6. 6. Co Państwo otrzymujecie?Weryfikacja położenia • Funkcja: • monitorowanie braków i błędów w danych podstawowych Klienta oraz monitowanie do PH • proces wsparty jest standaryzacją danych polegającą na ujednoliceniu wpisów adresów oraz monitowaniem błędnych wpisów • Korzyść • wzrost poprawności danych podstawowych Klientów • oszczędność kosztów zewnętrznego zlecania usług czyszczenia danych • wskaźnik jakości danych może być elementem motywacyjnym PH
 7. 7. Co Państwo otrzymujecie?Weryfikacja położenia Poziom dokładności adresu Oznaczenie graficzne poprawności• Realizacja • trójstopniowe oznaczenie graficzne szybko pozwala zidentyfikować poziom braków / błędów • kliknięcie ma mapie lub wyszukanie podświetla punkt i pozwala potwierdzić dane
 8. 8. Co Państwo otrzymujecie?Zakres rozwiązania• Elementy wchodzące w skład proponowanego rozwiązania: Zarządzanie danymi Spójne Regiony Optymalne trasówki Raporty Raporty Klienci potencjalni Kontrola tras Wymiana danych 99% Integracja
 9. 9. Co Państwo otrzymujecie?Definicja wizyty • Funkcje: • przypisanie/zmiana atrybutów biznesowych punktu Klienta dla optymalizacji tras, takich jak częstotliwość wizyt, czas wizyty, wyznaczony dzień/dni tygodnia i godziny odwiedzin • przypisanie dla kategorii/grup Klientów atrybutów biznesowych, zgodnie ze standardem wizyt dla każdego segmentu Klienta • definicja wizyty może być oparte o inne dodatkowo zdefiniowane wskaźniki: np. rentowność Klienta • Korzyści • monitoring i realna ocena kosztu Klienta • wsparcie w budowaniu i utrzymywaniu standardu wizyt
 10. 10. Co Państwo otrzymujecie?Definicja wizyty • Realizacja • na każdym punkcie możesz oznaczyć częstotliwość, czas trwania wizyty, dzień/dni • atrybuty brane są pod uwagę w optymalizacji tras
 11. 11. Co Państwo otrzymujecie?Zakres rozwiązania• Elementy wchodzące w skład proponowanego rozwiązania: Zarządzanie danymi Spójne Regiony Optymalne trasówki Raporty Raporty Klienci potencjalni Kontrola tras Wymiana danych 99% Integracja
 12. 12. Co Państwo otrzymujecie?Relacje PH-Klient • Funkcje: • zarządzanie zmianami w relacjach Klient-PH • przypinanie jednym ruchem palca/myszki nowych Klientów do PH • bieżące informacje o czasie pracy PH według przypisanych Klientów, liczby wizyt, czasów wizyt w cyklu oraz inne wskaźniki (wartość Klienta) • dostęp do listy Klientów PH jednym kliknięciem z wyszukiwaniem po nazwie • śledzenie zmian w relacjach w Archiwum Relacji • Korzyść • eliminacja kosztów związanych z okresowym porządkowaniem struktury terytorialnej • szybka identyfikacja i eliminacja „białych plam” = miejsc gdzie PH nie obsługuje żadnego Klienta • zwiększenie liczby aktywnych Klientów z posiadanej bazy • jedno środowisko oceny i planowania dla Menadżera Sprzedaży i RKS • efektywne zarządzenie zmianą personalną w regionie
 13. 13. Co Państwo otrzymujecie?Relacje PH-Klient • Realizacja • widoczne na mapie punkty Klientów, jednym ruchem palca/myszki przesuwamy do koszyka PH oznaczającego region • automatycznie przeliczy się liczba wizyt, czas pracy oraz koszt pracy w regionie Zaplanowana liczba wizyt, długość i czas tras
 14. 14. Co Państwo otrzymujecie?Relacje PH-KlientKliencipotencjalni • Realizacja • analogicznie można przypiąć nowych Klientów do regionu wprowadzonych centralnie lub przez PH
 15. 15. Co Państwo otrzymujecie?Relacje PH-Klient • Realizacja • zapis ustalonych przypisań może trafić do SFA • jednym kliknięciem dostępna lista Klientów z wyszukiwaniem i wycentrowaniem punktu na mapie Wyszukiwanie po fragmencie nazwy Jedno kliknięcie wycentruje Klienta
 16. 16. Co Państwo otrzymujecie?Archiwum relacji Wybór przedziału czasu Dynamiczne filtrowanie po wielu kryteriach • RealizacjaEksport do Excel’a • cały czas możemy śledzić zamiany w regionach w Archiwum Relacji w dynamicznej tabeli z możliwością użycia wielu filtrów jednocześnie
 17. 17. Co Państwo otrzymujecie?Zakres rozwiązania• Elementy wchodzące w skład proponowanego rozwiązania: Zarządzanie danymi Spójne Regiony Optymalne trasówki Raporty Raporty Klienci potencjalni Kontrola tras Wymiana danych 99% Integracja
 18. 18. Co Państwo otrzymujecie?Optymalizacja tras • Funkcje: • optymalne planowanie trasówek dziennych PH na cały cykl • możliwość zmiany w trasówce, dodanie punktu do trasy, usunięcie, przeniesienie na inny dzień • automatycznie przelicza się koszt trasy (kilometry) • graficznie oznaczony punkt Klienta wskaźnikiem częstotliwości, czasu wizyty, pozostałej do zaplanowania liczby wizyt • wyświetlenie trasówki lub kilku trasówek jednocześnie • filtrowanie wyświetlania punktów na mapie • Korzyści • skuteczne zmniejszenie kosztów tras = oszczędność kilometrów • uwolnienie dodatkowego czasu pracy
 19. 19. Co Państwo otrzymujecie?Optymalizacja tras • Realizacja • automatycznie zaplanowane optymalne trasy, widoczne na każdy dzień cyklu • możliwość wyświetlania trasy lub kilku tras
 20. 20. Co Państwo otrzymujecie? Optymalizacja tras • Realizacja • zawsze widoczny koszt tras oraz możliwość prezentowania innych wskaźników • na każdy dzień dostępna lista z kolejnością wizyt Kolejność wizytDługość, czas trasy
 21. 21. Co Państwo otrzymujecie?Kontrola tras Kontrola tras • Realizacja • zmiany w trasie jednym ruchem palca/myszki • widoczne podpowiedzi z informacjami o ostatniej wizycie, oknie czasowym lub możliwym kolejnym terminie wizyty • ostrzeżenia widoczne w panelu wizyty z podświetleniem punktu, gdy punkt jest planowany niezgodnie z ustalonymi atrybutami biznesowymi (okna czasowe, odstępy od poprzedniej wizyty...)
 22. 22. Co Państwo otrzymujecie?Zakres rozwiązania• Elementy wchodzące w skład proponowanego rozwiązania: Zarządzanie danymi Spójne Regiony Optymalne trasówki Raporty Raporty Klienci potencjalni Kontrola tras Wymiana danych 99% Integracja
 23. 23. Co Państwo otrzymujecie?Raporty • Funkcje: • bieżące śledzenie wyników realizacji zaplanowanych tras z możliwością zejściaRaporty od cyklu do tygodnia do dnia wizyty do listy Klientów do samej wizyty • przejrzyste oznaczenie graficzne zgodności wizyt, wizyt pozaplanowych • mierzenie odchyleń kosztów wizyt: zaplanowane ws. zrealizowane • rozbudowane łączone filtrowanie na mapie Klientów według zdefiniowanych kryteriów • dodatkowo możliwość wykorzystania tabel z dynamicznym filtrowaniem i eksportem do MS Excel • raportowanie cykliczne na e-mail • Korzyści • zwiększenie skuteczności decyzyjnej i bieżące monitorowanie pracy w regionach (dostęp w terenie) • wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu = uwolnienie czasu RKS na pracę w terenie
 24. 24. Co Państwo otrzymujecie? Raport wykonania• Realizacja• analiza bieżącego wykonania planu od cyklu do wizyty• dostępne wybrane zakresy dat• wskaźniki procentowe stopnia realizacji• intuicyjne graficzne oznaczenie wskaźników na każdym obiekcie
 25. 25. Co Państwo otrzymujecie?Odwiedziny Klientów • Realizacja • dynamiczna tabela z atrybutami filtrowania • filtry można łączyć definiując wiele kryteriów analizy
 26. 26. Co Państwo otrzymujecie?Raport KA Lista atrybutów Lista atrybutów PSD według zdefiniowanego filtra
 27. 27. Co Państwo otrzymujecie?Zakres rozwiązania• Elementy wchodzące w skład proponowanego rozwiązania: Zarządzanie danymi Spójne Regiony Optymalne trasówki Raporty Raporty Klienci potencjalni Kontrola tras Wymiana danych 99% Integracja
 28. 28. Co Państwo otrzymujecie?Integracja z SFA/CRM • Funkcje: • wymiana danych w ustalonym cyklu synchronizacji Wymiana danych99% Integracja • podstawowe obiekty wymiany: • Klienci (+atrybuty) • PH (relacje, +atrybuty) • Trasy (optymalizacja trasówek) • Wizyty (realizacja przez PH) • Korzyści • bieżące informacje o kosztach i wynikach regionów • prezentacja zdarzeń biznesowych ma mapie, zwiększa skuteczność analizy pracy PH • zadania zarządcze w jednym miejscu
 29. 29. Co Państwo otrzymujecie?Integracja z SFA/CRM • Realizacja • dwukierunkowa wymiana danych Wymiana danych99% Integracja • możliwe rozszerzenie zakresu wymiany danych w trakcie trwania współpracy • wymiana łączem szyfrowanym (VPN, https://) • możliwość łączenia danych z wielu systemów Atrybuty Klienci Wizyty PH Trasy dzienne Relacje Atrybuty
 30. 30. Co Państwo otrzymujecie?Zakres rozwiązania• Elementy wchodzące w skład proponowanego rozwiązania: Zarządzanie danymi Spójne Regiony Optymalne trasówki Raporty Raporty Klienci potencjalni Kontrola tras Wymiana danych 99% Integracja
 31. 31. Co Państwo otrzymujecie?Ogólnodostępne funkcje Przykładowy widok - Dostępne dane z poziomu punktu
 32. 32. Co Państwo otrzymujecie?Ogólnodostępne funkcje Cofnięcie Zapis zmian. Export do Np. zmiana Filtry wykonanej excela zmiany punktów w trasie.
 33. 33. Procentowe wskaźniki wykonania zadań wykonaniaPrzykładowy widok panelu Użytkownika
 34. 34. Zarządzanie rolami Użytkowników Przykładowy widok panelu Użytkownika Przykładowy widok panelu Administratora
 35. 35. AGENDACo Państwo otrzymujecieJak dostarczymy rozwiązanieKto i co zrobi w projekcieKiedy się zwróci inwestycjaIle to kosztuje
 36. 36. 6Metodologia działania 5 Raporty1 - Przygotowanie danych Kontrola tras 42 - Opisanie punktów wizyt atrybutamibiznesowymi 79% Trasy3 - Przypisanie Klientów do PH, zmiany 3w przypisaniach, aktywne zarządzanierelacjami Klient - PH Relacje4 - Optymalne planowanie trasówek 99% Klient - PH5 - Kontrola wykonania6 - Wnioski 2 Opracowanie 1 wizyty 79% Weryfikacja położenia
 37. 37. Usługi w ramach umowy • Udostępniamy rozwiązanie w modelu usługowym SaaS (ang. System as a Service) • Zapewnimy dostępność systemu na poziomie 99,99% przez nasze Data Center • Zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych - udostępniamy dostęp do systemu przez kanał VPN lub za pomocą SSL • Będziemy z Tobą przez cały czas trwania umowy: • świadczymy pełne wsparcie techniczne • HelpDesk aplikacyjny i biznesowy dla Użytkowników Końcowych • otrzymujesz aktualizację systemu i map cyfrowych
 38. 38. AGENDACo Państwo otrzymujecieJak dostarczymy rozwiązanieKto i co zrobi w projekcieKiedy się zwróci inwestycjaIle to kosztuje
 39. 39. Kilka słów nas• Innowacyjne środowisko rozwoju -• Doświadczenie i wiedza - kompetencje w prowadzeniu projektów i wdrażaniu rozwiązań wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP, CRM, SFA, BI, ...)• Specjalizacja - optymalizacja procesów zarządzania sprzedażą i logistyką, szczególnie optymalizacja tras i terytoriów sprzedaży• Pozycjonowanie - producent rozwiązań iQ●GIS i dostawca rozwiązań biznesowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw• Klienci - przedsiębiorstwa posiadające terytorialnie wyznaczoną strukturę działania dla zespołów działu sprzedaży, vansellingu, merchendiser’ów, serwisantów, etc.• Zrealizowane projekty - projektowanie optymalnych regionów sprzedaży oraz dostarczanie narzędzi do optymalizacji trasówek Reprezentantów Handlowych
 40. 40. Nasi Partnerzy
 41. 41. Przykładowe: zadania i role w projekcie Zadanie Opis Odpowiedzialny Połączenie wymiany danych z Integracja ze źródłem danych Klient/Dostawca systemem SFA/CRM organizacji Standaryzacja i geokodowanie Baza adresów Dostawca danych Proces inicjalny podczas, którego Relacje przestrzenne odległości i możemy zarządzić zmianami w Dostawca z udziałem Klienta weryfikacja powiązań Klient-PH relacjach oraz w opisie atrybutów Klientów Zostanie przeprowadzone dlaSzkolenie Użytkowników Końcowych Administratora oraz KRS, PH według Dostawca z udziałem Klienta ustaeń
 42. 42. AGENDACo Państwo otrzymujecieJak dostarczymy rozwiązanieKto i co zrobi w projekcieKiedy się zwróci inwestycja
 43. 43. Korzyści, o których mówią nasi Klienci• potencjalny wzrost liczby Charakterystyka organizacji • Firma z branży FMCG wizyt 24,8% • Ponad 8 terytoriów wzrost powtarzalności wizyt • 60 PH• Założenia: optymalizacja tras 50,69%zaoszczędzonych kilometrów • Liczba PH - 6 • Wielkość bazy 1620 PSD do 21%oszczędności czasu • Cykl - 1 miesiąc / częstotliwość 4,2,1• Charakterystyka organizacji • Firma z branży Dobra Konsumpcyjne 37% więcej wizyt u nowych Klientów • Ponad 5 terytoriów • Kanał 1: 50 PH 43,97% zaoszczędzonych kilometrów• Założenia: optymalizacja tras • dodatkowych oszczędności z • Liczba badanych PH - 6 Wielkość bazy 1264 PSD 29% przeprojektowanych regionów • Cykl - 3 miesiące sprzedaży• Charakterystyka organizacji 29,7 %zaoszczędzonych kilometrów • Firma z branży FMCG • • 16 terytoriów 120 PH 10 %zaoszczędzonego czasu• Założenia: optymalizacja tras większa ilość aktywnych • Liczba PH - 120 30 %więcej wizyt, 11 % PSD • Wielkość bazy 40 000 PSD • Cykl - 1 miesiąc ponad 9 %zwiększenie sprzedaży
 44. 44. Dziękuję za uwagę Wojciech Adamowski Mail: wadamowski@iqsolution.pli zapraszamy do dyskusji Tel.: +48 691 44 57 75

×