Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REFLEKSI
TugasanprojekbagisubjekPJM3112
PengurusandanPentadbiranPendidikanJasmanidanSukaninisememangnyamemberikan
banyakma...
berbeza.Inikerana,melaluikarnivalinisecaratidaklangsunghubunganakanmenjadierat.
Tambahan

pula,

peluanguntukberjumpasesam...
Cadanganpenambahbaikkan

yang

bolehdibuatbagimengatasimasalahpengurusanmasaialah guru pelatihperlumempunyai
rasa

tanggun...
cederasupayadapatmemberikanrawatansegerakeranakecederaanberpuncadaripadaper
mainan yang dianjurkanolehpihakpenganjursendir...
pengerusimajlisseharusnyamerujukkepada

yang

pakarberkenaandenganprotokolsesuatumajlissupayaaspekprotokoldapatdilaksanaka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contoh refleksi subjek PJM3112

Contoh refleksi subjek PJM3112

 • Be the first to comment

Contoh refleksi subjek PJM3112

 1. 1. REFLEKSI TugasanprojekbagisubjekPJM3112 PengurusandanPentadbiranPendidikanJasmanidanSukaninisememangnyamemberikan banyakmanfaatkepadadirisayasebagaibakal guru.Manfaatpertama yang sayaperolehiiaitusayaberpeluangmeningkatkanprofesionalismekeguruansaya.Hal inidemikiankerana, melaluitugasanpenganjurandanpengelolaanKarnivalPermainanKanak-Kanak inisayadapatmeningkatkankemahiran interpersonal 2013 sayasebagaibakal guru.Melaluitugasaninisayaperluberinteraksidenganpelbagaipihak.Maka, secaratidaklangsungsayadapatmempelajaricaraberkomunikasi yang berkesanmengikutsituasi, orangdantempat. Manfaat yang seterusnyaiaitusayadapatmempelajaricara- carapengurusandanpentadbiransesebuahkejohanansukandenganlebihberkesandengan adanyaamalipengelolaanKarnivalPermainanKanak-Kanak 2013.Hal inidemikiankerana, melaluipengelolaankarnivalinisayadapatmengaplikasikanteori-teori yang dipelajari di dalambilikdarjahdenganlebihberkesan.Sebagaicontohnya, sayadapatmemahamisistempertandingansesebuahpermainandenganlebihbaikkeranase tiappermainan yang dianjurkanmempunyaisistempertandingantersendiri. Selainitu, melaluipengelolaankarnivalinisayadapatmeningkatkandayakreativitisayasebagaibakal guru.Inikerana, sayadanrakan- rakantelahdimintauntukmenyediakansatupermainankanakkanakuntukdipertandingkan.Melaluipenciptaanpermainan Batik Layanginisecaratidaklangsungberlakunyasatupenciptaan idea baruiaitudenganmengadaptasipermainanmemerah air.Melaluiterciptanyapermainan Batik span Layangtersebut, basahkedalambotol elemenkreativitiyang perluadapadaseorangguru dapatdiasahdanditingkatkandarisemasakesemasa. Manfaat yang pelatihdaripadakelas keempatiaitusayadapatmengeratkanhubungandengan guru yang
 2. 2. berbeza.Inikerana,melaluikarnivalinisecaratidaklangsunghubunganakanmenjadierat. Tambahan pula, peluanguntukberjumpasesama guru pelatihdaripadakelasberlainanakanmenjadilebihkerapkeranapengelolaankarnivalinimelib atkanperbincangandankerjasamaantarasatukelasdengankelas yang lainnyadarisemasakesemasa. Selainitu, semasaKarnivalPermainanKanak-Kanak 2013 guru pelatih yang terlibatperlubermainbersama-sama.Maka, melaluisemangatkesukananbersaingsecarasihattersebut, satujalinanpersahabatanakandapatterbentukdengansendirinya. Kelebihanlain yang dapatsayaperolehiiaitusayadapatmenambahilmupengetahuanberkenaandenganpermain ankanak-kanak. Inikerana, melaluipengelolaankarnivalinisayadanrakan- rakantelahmembuatpelbagaibacaantambahanbagimenelitipermainan yang bersesuaiandengankanak-kanak.Maka, secaratidaklangsungpenambahanilmuberlakumelaluipencarianmaklumatdaripadapelbag aisumbertersebut.Selainitu, penambahanilmujugaberlakukeranasemasakarnivalberlangsungsayasecaratidaklangsu ngdapatmegumpulenamkoleksipermainankanak-kanak.Inikerana, yang dipertandingkanadalahpermainanbaru pelatih.Maka, yang kesemuapermainan telahdirekaciptaoleh guru permiananbaruinidapatsayagunakankelaksemasadi sekolahdalamsubjekPendidikanJasmani. Walaubagaimanapun, terdapatbeberapakelemahandalammelaksanakantugasanini.Kelemahanpertamaiaitudar iaspekpengurusanmasa.Kelemahaninidapatsayalihatsemasapersediaantapakpermaina npada 7 Mac 2013 (Khamis). Berdasarkanmaklumat yang diperolehi, guru-guru pelatihdimintauntukberkumpulpadapukul padanginstitutmengikutkelasmasing-masing. 5.00 Namun, petang setibanyasaya di di tapakpermainankelas G5.1 hanyabeberapa orang yang hadir.Walaubagaimanapun, tepat jam 6.00 petangkesemua pelatihtibadanpersiapantapakpermainandapatdijalankandengankehadiranmereka. guru
 3. 3. Cadanganpenambahbaikkan yang bolehdibuatbagimengatasimasalahpengurusanmasaialah guru pelatihperlumempunyai rasa tanggungjawabterhadaptugas yang diamanahkan.Selainitu, merekaperlulahmempunyai rasa empatiterhadaprakan-rakan.Lantaranmereka yang lewat, rakan-rakanterpaksamenunggu lama dansecaratidaklangsungtugasantidakdapatdilaksanakanseperti yang telahdirancang. Kelemahan yang seterusnyaiaitudariaspekpemilihanpermainan.Berdasarkanpermainan yang sayadanrakan-rakantelahsertaiterdapatbeberapapermainan yang kurangmementingkanaspekkeselamatan.Antarapermainan yang membahayakanpemainiaitupermainanSpider GergasiBerlaridanpermainanPlanet Escape.PermainanSpider GergasiBerlaridikatakanmembahayakankeranatelahmengakibatkansaudaraAzharAfiq bin Zainalabidincedera di bahagianlengandantapak Kecederaanberpuncadaripadabatubata kaki. yang digunakansemasapermainantelahmengakibatkansaudaraAzharAfiq bin Zainalabidinmelecurberikutanbatubatatersebutpanaskeranatelahterdedahpadacuaca yang sangatterik.Permainan Planet Escape pula dikatakanberbahayakeranapenanjurtelahmenggunakanpakusebagaipenandakawasanp ermainan.Tambahan pula, penandatersebutkeraptercabutsemasapermainanberlangsungdanbolehmenyebabkanke cederaanberlakusekiranyapemainterpijakpakutersebut. Cadanganpenambahbaikkan yang bolehdibuatiaitu guru pelatihperlulahmencubapermainan yang dirancangterlebihdahulusupayadapatmenelitiaspek-aspek yang membahayakanpemain.Faktorfaktorseperticuacajugaperludiberipenekanansemasamembuatpemilihanpermainansupa yatidakmedatangkankecederaankepadapemain.Selainitu, guru pelatihjugaperlupekakepadapemain yang
 4. 4. cederasupayadapatmemberikanrawatansegerakeranakecederaanberpuncadaripadaper mainan yang dianjurkanolehpihakpenganjursendiri. Kelemahan yang ketigaiaituberkenaandenganpenyediaansistempemainandanjadualpertandingan.Jadualp ertandinganbagisistemkalahmatibagikelas G5.1 telahditegurolehpensyarahsubjekkeranatelahmenyediakanjadualpertandingan yang salah.Berikutandaripadaitu, sayadanrakan- rakanmenjadikelamkabutuntukmemperbetulkanjadualpertandingantersebut. Cadanganpenambahbaikkan yang perludibuatiaitu pelatihterutamanyaahlijawatankuasa guru yang terlibatdalampenyediaanjadualpertandinganperlulahmembuatrujukanawalkepadapensya rahsubjek.Hal inidemikiankerana, sekiranyaterdapatkesalahanpensyarahsubjekdapatmemperbetulkankesalahan yang dibuatdenganlebihawalmemandangkanpensyarahsubjekmerupakanindividu yang mahirdalamsistempertandingandanjadualpertandinganbagisesebuahpermainan. Guru pelatihjugabolehlahmerujuksumbersepertibukudan internet bagimendapatkankesahanmaklumatberkenaansistempertandingan yang digunakandalampermainan. Kelemahan yang terakhiriaitudariapekprotokol.Kelemahan yang paling ketaraialahsemasamajlisperasmianKarnivalPermainanKanak-Kanak 2013 itusendiri.Inikeranapengerusimajlistelahmenggunakanpangkatataupunpanggilan yang salahkepadapihak yang dijemputuntukmerasmikankarnivalpadaharitersebut.Pengerusimajlistelahmeletakkangel aranPuanRozilaBtMd IsasebagaiTimbalanKetuaJabatanSainsSukan. Panggilan yang betulmengikutprotokolsepatutnyaadalahwakilKetuaJabatanSainsSukan. Cadanganpenambahbaikkan yang bolehdilaksanakanoleh pelatihiaitupengerusimajlisseharusnyamembuatpersediaandariaspekfizikaldan sekiranyaperasmimajlistidakhadirdenganmencaripanggilan betulmerujukkepadawakil yang guru mental yang hadir.Selainitu,
 5. 5. pengerusimajlisseharusnyamerujukkepada yang pakarberkenaandenganprotokolsesuatumajlissupayaaspekprotokoldapatdilaksanakanm engikutkebiasaannya.Pensyarahmerupakanindividu yang bolehdijadikanrujukanutamaberkenaandenganprotokolsesuatumajliskeranamerekamem punyaibanyakpengalamandankemahirandalambidangpengurusansesuatu majlis. Kesimpulannya, terdapatpelbagaimanfaatdankelemahansepanjangmenyiapkantugasanini.Beberapapen ambahbaikkanperludilakukanterhadap item lemahsupayahasiltugasanakanlebihbaikpadamasaakandatang. yang Item yang baikperluditeruskandandipertingkatkansupayasatuKarnivalPermainanKanak-Kanak yang terbaikdapatdianjurkanpadamasaakandatangdenganmenjadikankekuatandankelemaha nsepanjangKarnivalPermainanKanak-Kanak 2013 inisebagairujukanutama.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • datukk71

  Jul. 18, 2014
 • hazimhamid1

  Apr. 24, 2018

Contoh refleksi subjek PJM3112

Views

Total views

3,418

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

222

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×