Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 31 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

Advertisement

Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15

 1. 1. Projektas “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” (IPUP)
 2. 2. Portalo tyrimas
 3. 3. Apie tyrimą Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tikslinių grupių poreikius ir jų patenkinimo lygį Tyrimo uždaviniai: išsiaiškinti, kokią vietą interneto svetainės užima kitų informacijos šaltinių atžvilgiu; išsiaiškinti, kokia informacija portalo skaitytojams yra aktuali ir kiek portalas patenkina informacijos suteikimo poreikį; sužinoti, kaip portalo skaitytojai vertina įvairius portalo medžiagos ir informacijos turinio aspektus Tyrimo metodas: respondentai buvo apklausti internetu arba pildė anketas raštu Tyrimo data: tyrimas atliktas 2012 m. kovo – birželio mėn. Vykdytojai: Daiva Dočkienė, Jolanta Augustaitė, Vigilija Gudauskytė, Edmundas Bražėnas
 4. 4. Apklaustųjų grupės
 5. 5. Apklaustųjų grupės Tyrimo metu apklausti 537 (313+224) respondentai Tėvai 41,7% Specialistai 58,3%
 6. 6. Specialistų socialinės- demografinės charakteristikos
 7. 7. Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - I Pagal gyvenamąją vietą 5 didieji miestai 41,9% Kita 58,1% Vilnius Kaunas 4,5% Klaipėda 15,7% 6,4% Šiauliai 9,3% Kiti miestai 58,1% Panevėžys 6,1% N-313
 8. 8. Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - II Pagal pareigas / atliekamą darbą Direktorius, direktoriaus Kita pavaduotojas 8,0% Švietimo pagalbos 34,8% specialistas 9,3% Pedagogas 47,9% N-313
 9. 9. Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - III Pagal darbo stažą 31 m. ir daugiau iki 5 m. 17,6% 14,1% 6-10 m. 9,5% 11-20 m. 22,2% 21-30 m. 36,6% N-313
 10. 10. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos
 11. 11. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - I Vyrai Pagal lytį 4,9% Moterys 95,1% 46 m. ir daugiau 41-45 m. 6,3% 9,5% Pagal amžių iki 30 m. 33,0% 36-40 m. 16,7% 31-35 m. N-224 34,4%
 12. 12. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - II Pagal gyvenamąją vietą Kita 41,5% 5 didieji miestai 58,5% Kiti miestai Vilnius 41,5% 38,8% Panevėžys 1,3% Kaunas Šiauliai Klaipėda N-224 4,5% 4,5% 9,4%
 13. 13. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - III Pagal tautybę lenkai kita / nenurodyta 4,0% 4,5% rusai 2,2% lietuviai 89,3% N-224
 14. 14. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - IV Pagal užsiėmimą Kita Nedirbantis Pats sau 8,9% 4,5% darbdavys 6,3% Vaiko priežiūros Samdomas atostogose darbuotojas 21,9% 58,5% N-224
 15. 15. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - V turi 3 ir daugiau neturi ikimokyklinio vaikų amžiaus vaikų 4,5% 9,4% Ar šeima turi ikimokyklinio turi 2 vaikus amžiaus vaikų? 23,7% turi 1 vaiką 62,5% ne 24,6% Ar kuris nors iš vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą? taip 75,4% N-224
 16. 16. Informacijos šaltinių svarba
 17. 17. Informacijos šaltinių svarba Specialistai Tėvai Viso 4,14 Kolegų atsiliepimai 4,05 4,20 4,37 Ministerijos teikiama informacija 4,01 4,63 4,48 Internetas, interneto svetainės 4,44 4,51 4,22 Seminarai, mokymai 3,61 4,66 3,57 Regioninė spauda 3,07 3,92 Nacionalinė spauda (Lietuvos rytas, 3,62 3,27 Respublika) 3,86 3,35 Radijas, radijo laidos 3,10 3,53 3,81 TV, TV laidos 3,63 3,95 Mažiau3,0 svarbu 3,5 4,0 4,5 Labai svarbu 5,0 Ar jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ugdymą šaltiniai. Vertinkite 5 balų skalėje, kur 1 reiškia, kad šaltinis nėra svarbus (ten neieškote, nerandate informacijos), o 5, kad jis labai svarbus.
 18. 18. Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą poreikis Informacijos tikrai Nežinau, negaliu Taip, informacijos trūksta pasakyti yra pakankamai 14,2% 3,4% 29,2% Informacijos yra, be galėtų būti daugiau 53,3% Ar, jums pakanka informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate jus dominančios N-537 medžiagos ar informacijos?
 19. 19. Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą poreikis Nežinau, negaliu Taip, informacijos Informacijos tikrai pasakyti yra pakankamai trūksta 1,9% 32,9% 10,9% Specialistai Informacijos yra, be galėtų būti daugiau 54,3% Nežinau, negaliu Taip, informacijos Informacijos tikrai pasakyti yra pakankamai trūksta 5,4% 24,1% 18,8% Tėvai Informacijos yra, be galėtų būti daugiau 51,8% Ar, jums pakanka informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate jus dominančios medžiagos ar informacijos?
 20. 20. Išsamesnės informacijos poreikis MOKYMAI IR UGDYMAS: (naujų metodinių leidinių, meninio ugdymo klausimai, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, nuotolinio mokymo temos, etnokultūros ugdymo klausimai, straipsnių pristatymai, psichologinės informacijos, metodinių-vaizdinių priemonių muzikiniam ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui ir t.t. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI / ŠVIETIMO SISTEMOS INFORMACIJA: (trūksta informacijos apie ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą: pedagoginę priežiūrą, higienos normos reikalavimų laikymąsi ir kt., informacijos apie respublikinius ir tarptautinius projektus, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų Specialistai specialistai, apie pedagogų atestaciją, savianalizę, ministerijos teikiama informacija, aiškių reikalavimų apie auklėtojų kvalifikacijos kėlimą, ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimas ir t.t. GEROJI PRAKTIKA (kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp darželio auklėtojų ir vaiko tėvų, gerosios patirties iš užsienio šalių, daugiavaikių šeimų gyvenimiškos patirties, praktiniai patarimai, kaip Tėvai patiems tėvams imtis ugdymo veiklų šeimose ir susibūrus kelioms šeimoms, apie įvairius seminarus, mokymus, paskaitas, susitikimus su įdomiais žmonėmis, besidalinančiais patirtimi dirbant su vaikais
 21. 21. Požiūris į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemas Lietuvoje
 22. 22. Aktualiausios ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje Specialistai Tėvai Viso 3,50 Prastas vaikų maitinimas 3,84 3,25 4,57 Sumažintas finansavimas darželiams 4,37 4,71 3,37 Nepakankama pedagogų kvalifikacija 3,52 3,26 2,92 Nėra vyrų auklėtojų 2,67 3,10 3,59 Dideli mokesčiai už darželį 3,63 3,56 3,91 Pedagogų senėjimas 3,82 3,98 3,77 Darželių ir vietų juose trūkumas 4,12 3,52 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Mažiau aktualu Labai aktualu Kalbant apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą Lietuvoje, jūsų manymu, kiek svarbios ir aktualios Lietuvoje yra šios problemos?
 23. 23. Kitos aktualios ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos ŠVIETIMO SISTEMOS FINANSAVIMAS – (kylantys mokesčiai už vaikų išlaikymą, prasta materialinė grupių aplinka: seni žaislai, baldai ir t.t.; pastatų, kiemų renovacija, seni vamzdynai ir pan.; pedagogų darbo užmokestis; mažinami darželio aptarnaujančio personalo etatai, didinami darbo krūviai ir t.t. PEDAGOGŲ, VADOVŲ KVALIFIKACIJA, PROFESIONALUMAS, MOTYVACIJA – ( žema pedagogų kvalifikacija, nemotyvuoti pedagogai, kūrybiškumo stoka, ikimokyklinukų pedagogų ir tėvų psichologinio švietimo trūkumas; auklėtojos padėjėjomis dirba visiškai atsitiktiniai žmonės; direktorių nenoras keisti įsisenėjusio darbo modelio; TĖVŲ POŽIŪRIS Į UGDYMĄ, JŲ SANTYKIS SU PEDAGOGAIS – ( tėvų švietimas; per mažas tėvų rūpestis vaikais; pedagogo profesijos nuvertinimas; mažas tėvų domėjimasis vaikų ugdymu ir minimalus jų dalyvavimas institucijų gyvenime ir pan. SĄLYGOS VAIKAMS – (prastas vaikų maitinimas, sergamumas, menkas sveiko gyvenimo propagavimas, vaikų saugumo užtikrinimas, per didelis vaikų skaičius grupėse, mišrios grupės, renginių kiekybė, renginių planavimas, kompiuterizavimas ir pan. BIUROKRATINIAI SUVARŽYMAI, ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI – (higienos normos; reikia teisinių garantijų nuo nelaimingų atsitikimų, biurokratija, popierizmas, krepšelio lėšų panaudojimo apribojimai, darželiams priskirta daug nespecifinių įpareigojimų (viešieji pirkimai) ir pan. ŠALIES SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PROBLEMOS - vaikų mažėjimas, tėvų emigracija į užsienį; smurtas prieš vaikus; nuolatinės reformos, jokio stabilumo ir nuoseklumo; siauras ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas (ypač kaimiškose vietovėse); politikai labai greitai užmiršta, kad ir jie turėjo mažų vaikų
 24. 24. www.ikimokyklinis.lt žinomumas ir vertinimas
 25. 25. www.ikimokyklinis.lt žinomumas Ar Jums teko lankytis interneto svetainėje www.ikimokyklinis.lt? Taip Ne Viso 83,1% 16,9% Tėvai 65,2% 34,8% Specialistai 95,8% 4,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 26. 26. www.ikimokyklinis.lt lankymosi dažnis Per paskutinius 12 mėn., kaip dažnai lankėtės svetainėje www.ikimokyklinis.lt? Kiekvieną, beveik kiekvieną dieną Kartą per savaitę Kartą per mėnesį Kartą per 3 mėnesius Rečiau Viso (n-446) 17,3% 37,0% 25,3% 9,9% 10,5% Tėvai (n-146) 4,8% 21,2% 30,8% 19,2% 24,0% Specialistai (n-300) 23,3% 44,7% 22,7% 5,3% 4,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 27. 27. Požiūris į specializuotas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo interneto svetaines Ar, Jūsų nuomone, apskritai reikalingos tokios specializuotos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo interneto svetainės? Labai reikalingos Reikalingos Mažai reikalingos arba visiškai nereikalingos Nežinau ,9% Viso (n-446) 65,9% 30,7% 2,5% 1,4% Tėvai (n-146) 58,2% 37,7% 2,7% ,7% Specialistai (n-300) 69,7% 27,3% 2,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 28. 28. Ki In tų fo rm šal a c ių p ija a ug t irt i da s ik nt im ie m ok y s sp klin ec io ia ug lių dy Blogas vertinimas In jų m fo po o rm re sr 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 Geras vertinimas 4,40 ac ik it y Ki ija D ių je tų In ap isk va sp fo ie ik rm us ec ac re i us ia ija ng jų f o lis in ru tų ap Te ius m (p ie ed ed is va ai viso ik tėvai ag uk inė am og ac in s ų, in fo lo Va es rma go i pr c pe ko og ija sv ra specialistai dų ei Va ir ka ma iko kt . to s ka ) ko s te lb ns m Ps os ul os ic ug ta ci ho dy jo lo s g o mo G Va ko te al im In iko M ns mo fo et s yb ė rm ug o ul ta In at ac dy din ci j fo Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas rm sis ija mo ė m os In ap ir ed ac iųs ija ti fo r ži do rm ie le aid ag iš dė ku ac id os a m ija in st y en at iu tem Sv t a tu na s v os et ai s, uj ai ai šk in ka ia me am m www.ikimokyklinis.lt. nė s i, to a s ak len di nu nę tu gv a m o al ed lat um ra a s st i žia Sv Ju info gą m rm et ai s nė as aci m ją s en di iš za ka in i as ,š rif ta s 5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki. Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki
 29. 29. Ki In tų fo rm šal a c ių p ija a ug t irt i da s ik nt im ie m ok y s sp klin ec io ia ug lių dy Blogas vertinimas In jų m fo po o rm re sr 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 Geras vertinimas 4,40 ac ik it y Ki ija D ių je tų In ap isk va sp fo ie ik rm us ec ac re i us ia ija ng jų f o lis in ru tų ap Te ius m (p ie ed ed is va ai viso ik tėvai ag uk inė am og ac in s ų, in fo lo Va es rma go i pr c pe ko og ija sv ra specialistai dų ei Va ir ka ma iko kt . to s ka ) ko s te lb ns m Ps os ul os ic ug ta ci ho dy jo lo s g o mo G Va ko te al im In iko M ns mo fo et s yb ė rm ug o ul ta In at ac dy din ci j fo Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas rm sis ija mo ė m os In ap ir ed ac iųs ija ti fo r ži do rm ie le aid ag iš dė ku ac id os a m ija in st y en at iu tem Sv t a tu na s v os et ai s, uj ai ai šk in ka ia me am m www.ikimokyklinis.lt. nė s i, to a s ak len di nu nę tu gv a m o al ed lat um ra a s st i žia Sv Ju info gą m rm et ai s nė as aci m ją s en di iš za ka in i as ,š rif ta s 5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki. Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki
 30. 30. Ki In tų fo rm šal a c ių p ija a ug t irt i da s ik nt im ie m ok y s sp klin ec io ia ug lių dy Blogas vertinimas In jų m fo po o rm re sr 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 Geras vertinimas 4,40 ac ik it y Ki ija D ių je tų In ap isk va sp fo ie ik rm us ec ac re i us ia ija ng jų f o lis in ru tų ap Te ius m (p ie ed ed is va ai viso ik tėvai ag uk inė am og ac in s ų, in fo lo Va es rma go i pr c pe ko og ija sv ra specialistai dų ei Va ir ka ma iko kt . to s ka ) ko s te lb ns m Ps os ul os ic ug ta ci ho dy jo lo s g o mo G Va ko te al im In iko M ns mo fo et s yb ė rm ug o ul ta In at ac dy din ci j fo Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas rm sis ija mo ė m os In ap ir ed ac iųs ija ti fo r ži do rm ie le aid ag iš dė ku ac id os a m ija in st y en at iu tem Sv t a tu na s v os et ai s, uj ai ai šk in ka ia me am m www.ikimokyklinis.lt. nė s i, to a s ak len di nu nę tu gv a m o al ed lat um ra a s st i žia Sv Ju info gą m rm et ai s nė as aci m ją s en di iš za ka in i as ,š rif ta s 5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki. Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki
 31. 31. Ačiū už dėmesį!

×