Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 33 Ad

More Related Content

Slideshows for you (18)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015 (20)

Advertisement

Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015

 1. 1. PROJEKTAS „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA (IPUP)“ Portalo www.ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015 m. sausio mėn.
 2. 2. PORTALO TYRIMAS
 3. 3. Respondentų demografinės charakteristikos ... 2 Socialiniai-demografiniai duomenys (1) ... 3 Socialiniai-demografiniai duomenys (2) ... 4 Amžius. Lytis ... 5 Gyvenamoji vietovė. Išsilavinimas. Tautybė. .. .6 Pedagogų socialinės - demografinės charakteristikos … 7 Tėvų socialinės - demografinės charakteristikos. ... 8 Tyrimo rezultatai ... 9 Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas...25Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą pakankamumas ... 10 Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą šaltinių svarba ... 11 Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą šaltinių svarba – vidutinės reikšmės ... 12 Interneto šaltiniai ... 13 Informacija, kurios pasigendama ... 14 Specializuotų internetinių svetainių poreikis ... 15 Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje ... 16 Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje – vidutinės reikšmės ... 17 Kitos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje (1) ... 18 Kitos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje (2) ... 19 Lankymosi portale www.ikimokyklinis.lt dažnumas ... 20 Portalo www.ikimokyklinis.lt ir jame pateikiamos informacijos vertinimas ... 21 Portalo www.ikimokyklinis.lt vertinimas – vidutinės reikšmės ... 22 Informacija, kurios pasigendama / pageidaujama portale www.ikimokyklinis.lt. ... 23 Lankymosi portale www.ikimokyklinis.lt trukmė ...24 Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas ...25 Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas lyginant su lankymosi jame trukme ...26 Priedas nr. 1 Tyrimo klausimynas ...27 Turinys 1
 4. 4. RESPONDENTŲ DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS 2
 5. 5. Jūsų amžius? 21-35m. 21,0% 36-50m. 53,7% 51-65m. 25,1% 66m. ir daugiau 0,2% Jūsų lytis? Vyras 1,0% Moteris 99,0% Kokia Jūsų gyvenamoji vietovė? Vilnius 15,1% Kaunas 14,6% Klaipėda 5,4% Šiauliai 4,0% Panevėžys 4,2% Kita 56,8% Koks Jūsų gyvenamosios vietovės dydis? Iki 2000 gyv. 14,6% 2000-29999 gyv. 35,9% 30000-100000 gyv. 23,7% 100000 gyv. ir daugiau 25,9% Koks Jūsų išsilavinimas? Vidurinis, gimnazija (11 arba 12 klasių) 0,7% Vidurinis profesinis ,5% Aukštesnysis 9,0% Aukštasis neuniversitetinis - bakalauro laipsnis 9,8% Aukštasis (universitetas) - bakalauro laipsnis 46,5% Aukštasis (universitetas) - magistro laipsnis 32,8% Aukštasis (universitetas) - daktaro laipsnis 0,7% Kokia Jūsų tautybė? Lietuvis (-ė) 93,4% Rusas (-ė) 3,2% Lenkas (-ė) 2,9% Kita 0,5% Socialiniai-demografiniaiduomenys(1) 3 N=410
 6. 6. Jūs esate? Pedagogas, dirbantis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 76,0% Tėvas, auginantis ikimokyklinio amžiaus vaikus 10,3% Kita 13,7% Jei esate pedagogas, kokios Jūsų pareigos? Ugdymo įstaigos direktorius 9,8% Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 16,3% Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo pedagogas 62,5% Meninio ugdymo pedagogas 2,6% Logopedas 3,6% Psichologas 0,7% Socialinis pedagogas 0,7% Specialusis pedagogas 2,3% Kita 1,6% Jei esate pedagogas, koks Jūsų pedagoginio darbo stažas (įrašykite)? Iki 10m. 19,4% 11-20m. 21,8% 21-30m. 41,5% 31m. ir daugiau 17,3% Jei esate tėvas, kiek žmonių nuolatos gyvena kartu su Jumis (šeimos dydis)? Gyvenu viena(s) 9,4% Gyvename dviese 22,0% Gyvename trise 25,3% Gyvename keturiese 29,4% Gyvename penkiese arba daugiau 13,9% Ar turite kartu su Jumis gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų? Jei taip, tai kiek? Neturiu 69,9% Turiu 1 20,6% Turiu 2 7,0% Turiu 3 ir daugiau 2,5% Jei taip, ar vaikas / vaikai lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą? Taip 50,6% Ne 44,8% Ne visi 4,7% Socialiniai-demografiniaiduomenys(2) 4 N=410
 7. 7. Amžius.Lytis N=410 5 Amžius Lytis
 8. 8. Gyvenamojivietovė.Išsilavinimas.Tautybė N=410 6 Gyvenamoji vietovė Išsilavinimas Tautybė
 9. 9. N=410 7 Jūs esate: Pareigos Stažas Pedagogųsocialinės-demografinėscharakteristikos
 10. 10. N=410 8 Šeimos dydis: Vaikų skaičius Ar vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo įstaigą? Tėvųsocialinės-demografinėscharakteristikos
 11. 11. TYRIMO REZULTATAI 9
 12. 12. Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymą pakankamumas KLAUSIMAS: Ar Jums pakanka informacijos apie iki/priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate Jus dominančios medžiagos ar informacijos? N=410 10 2012m. / 29,2% 2012m. / 53,3% 2012m. / 14,2%
 13. 13. Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymąšaltiniųsvarba KLAUSIMAS: Kiek Jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą šaltiniai? N=410 11
 14. 14. KLAUSIMAS: Kiek Jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą šaltiniai? PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad šaltinis yra visiškai nesvarbus, o 5, kad labai svarbus. N=410 Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymą šaltiniųsvarba–vidutinėsreikšmės 12 2012m. / 4,14
 15. 15. Internetošaltiniai KLAUSIMAS: Kokiuose interneto šaltiniuose dažniausiai ieškote informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą? N=410 13
 16. 16. Informacija,kuriospasigendama ► MOKYMAI IR UGDYMAS: daugiau informacijos apie ugdymo veiklos planavimą; naujų metodinių leidinių pristatymo; įvairesnių ugdymo metodų; informacijos apie vaikų kompetencijų ugdymą; vaikų ugdymo programų pavyzdžių; kaip ugdyti gabius vaikus?; kaip ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus?; daugiau informacijos apie meninį ugdymą; pagalbinės ugdymo medžiagos (žaidimų metodika, meniniai darbai, scenarijai, lietuviškos dainelės, mankštos); psichologinės informacijos (pvz., vaiko stresas ir savireguliacija, darbas su agresyviais vaikais); informacijos, susijusios su vaikų raida (pvz., kokie turėtų būti vaikų pasiekimai įvairiais amžiaus tarpsniais?); informacijos apie fizinį ugdymą; daugiau mokslinių tyrimų. ► VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA: priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, vertinimo aprašai, aplanko tvarkymas, elektroninis dienynas. ►ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI / ŠVIETIMO SISTEMOS INFORMACIJA: kaip turėtų veikti tėvų komitetai, darželio tarybos, kaip jos sudaromos, koks jų vaidmuo?; ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimas; trūksta informacijos apie respublikinius ir tarptautinius projektus, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialistai; trūksta informacijos apie kvalifikacijos tobulinimą; teisės aktų reglamentuojančių ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo taikymą praktikoje; darželių finansavimas; trūksta skelbiamų naujausių dokumentų, reglamentuojančių IU ir PU; informacijos apie darbuotojų teises ir pareigas. ► GEROJI PRAKTIKA: kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp darželio auklėtojų ir vaiko tėvų?; praktiniai patarimai, kaip patiems tėvams imtis ugdymo veiklų šeimose?; įvairūs seminarai, mokymai apie vaikų ugdymą; įvairesnės darbo patirties epizodai iš užsienio šalių pedagogų praktikos. 14
 17. 17. Specializuotųinternetiniųsvetainiųporeikis KLAUSIMAS: Ar, Jūsų nuomone, reikalingos specializuotos svetainės, portalai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tema? N=410 15 2012m. / 65,9%
 18. 18. AktualiausiosikimokykliniougdymoproblemosLietuvoje KLAUSIMAS: Kokios, Jūsų manymu, labiausiai aktualios ir spręstinos ikimokyklinio ugdymo problemos šiuo metu Lietuvoje? N=410 16
 19. 19. N=410 KLAUSIMAS: Kokios, Jūsų manymu, labiausiai aktualios ir spręstinos ikimokyklinio ugdymo problemos šiuo metu Lietuvoje? PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad problema yra visiškai nesvarbi, o 5, kad labai svarbi. AktualiausiosikimokykliniougdymoproblemosLietuvoje– vidutinėsreikšmės 17 2012 m. 4,6 3,5 3,5 3,9 3,8 3,4
 20. 20. ► ŠVIETIMO SISTEMOS FINANSAVIMAS: prastas darželių finansavimas; mažas pedagogų darbo užmokestis; didelis darbo krūvis; nevykdoma patalpų renovacija; inventoriaus trūkumas darželiuose; lėšų, skirtų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, stoka; mokymo priemonių, knygelių trūkumas darželiuose. ► PEDAGOGŲ, VADOVŲ KVALIFIKACIJA, PROFESIONALUMAS, MOTYVACIJA: kompetentingų auklėtojų trūkumas, jų kūrybiškumo stoka; žema pedagogų kompetencija dirbant su specialiųjų poreikių vaikais; žemos auklėtojų padėjėjų kompetencijos; pernelyg reta darželių vadovų rotacija. ►TĖVŲ POŽIŪRIS Į UGDYMĄ, JŲ SANTYKIS SU PEDAGOGAIS: tėvų švietimas, per mažas tėvų rūpestis vaikais; pedagogo profesijos nuvertinimas; mažas tėvų domėjimasis vaikų ugdymu ir minimalus jų dalyvavimas institucijų gyvenime; nesusikalbėjimas su ugdytinių tėvais. ►SĄLYGOS VAIKAMS: perpildytos vaikų grupės; prastas vaikų maitinimas; sergamumas; vaikų saugumo užtikrinimas (nesaugios darželių teritorijos, nėra tvorų, naktinių sargų); specialiųjų poreikių vaikų integravimas; gabių vaikų ugdymas. ►ŠALIES SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PROBLEMOS: vaikų mažėjimas rajoniniuose miesteliuose; kaimo darželių uždarymas; vaikų su tėvais emigracija į užsienį; lopšelių-darželių trūkumas. Kitosikimokyklinio/priešmokykliniougdymoproblemosLietuvoje(1) 18
 21. 21. ► BIUROKRATINIAI SUVARŽYMAI, ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI: popierizmas; pedagogų apkrovimas renginiais; nuolatinės reformos; nekontaktinių valandų trūkumas. ► PEDAGOGŲ SENĖJIMAS: seni, pensinio amžiaus pedagogai; jaunų pedagogų trūkumas įstaigose. ► SPECIALISTŲ TRŪKUMAS: psichologų, socialinių pedagogų, logopedų trūkumas. . Kitosikimokyklinio/priešmokykliniougdymoproblemosLietuvoje(2) 19
 22. 22. Lankymosiportalewww.ikimokyklinis.ltdažnumas N=410 KLAUSIMAS: Kaip dažnai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt? 20
 23. 23. Portalowww.ikimokyklinis.ltirjamepateikiamosinformacijos vertinimas N=410KLAUSIMAS: Kaip vertinate portalą www.ikimokyklinis.lt ir jame skelbiamą informaciją? 21
 24. 24. N=410 KLAUSIMAS: Kaip vertinate portalą www.ikimokyklinis.lt ir jame skelbiamą informaciją? PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad vertinimas yra visiškai blogas, o 5, kad labai geras. Portalowww.ikimokyklinis.ltvertinimas–vidutinėsreikšmės 22
 25. 25. ► TEISINĖS INFORMACIJOS: teisininkų konsultacijų; teisės aktų projektų; daugiau teisinės informacijos, kas priklauso tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, lengvatos jiems. ►METODINĖS INFORMACIJOS: metodinių naujovių; kaip dirbti su vaikais, turinčiais dėmesio, emocinių sutrikimų?; priešmokyklinio ugdymo grupių, prie kurių prijungta ikimokyklinė grupė, ugdymo metodika; specialiųjų poreikių vaikų ugdymas; gabių vaikų ugdymas; autizmo sindromą turinčių vaikų ugdymas; kūrybiškumo ugdymas. ►UGDYMO PROGRAMŲ, VEIKLŲ IR KT. PAVYZDŽIŲ: vaikų ugdymo programų, planų pavyzdžių; atvirų veiklų pavyzdžių; pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti savo veiklose; žaidimų įvairioms kompetencijoms ugdyti pavyzdžių. ►GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ: sėkmingos ugdymo praktikos dalybų, panaudojant į IPUP projekto rezultatus; kitų šalių patirties, ikimokyklinės įstaigos ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo gerosios darbo patirties sklaidos, ryškių savitų darželių darbo pavyzdžių. ►STRAIPSNIŲ TAM TIKROMIS TEMOMIS: vaikų sveikatinimo straipsnių; straipsnių tėvams apie tėvystę; pagalbos vaikui specialistų dalykinių straipsnių, psichologinių straipsnių; probleminių straipsnių vaikų ugdymo tematika. ► INFORMACIJOS APIE KONKURSUS, PROJEKTUS, ATVIRŲ DURŲ DIENAS: ES paramos programų ir konkursų; skelbiamų projektų, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigos; informacijos apie "atvirų durų dienas" švietimo įstaigose. . Informacija,kuriospasigendama/pageidaujamaportale www.ikimokyklinis.lt 23
 26. 26. N=410 KLAUSIMAS: Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt? Lankymosiportalewww.ikimokyklinis.lttrukmė 24
 27. 27. Portalowww.ikimokyklinis.ltpatrauklumas N=410 KLAUSIMAS: Ar, Jūsų nuomone, per tą laiką portalas www.ikimokyklinis.lt tapo patrauklesnis, įdomesnis? 25
 28. 28. N=410 KLAUSIMAS: Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt? 26 Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt? Iki 3 mėnesių 3-12 mėnesių 1-2 metai Daugiau nei 2 metai Ar, Jūsų nuomone, per tą laiką portalas www.ikimoky klinis.lt tapo patrauklesnis, įdomesnis? Tapo daug patrauklesniu ir įdomesniu; 38,9% 33,3% 29,6% 41,9% Tapo šiek tiek patrauklesniu ir įdomesniu 33,3% 42,9% 45,6% 45,9% Išliko toks pats 27,8% 23,8% 24,0% 11,4% Tapo šiek tiek mažiau patrauklesniu ir įdomesniu 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% Tapo daug mažiau patrauklesniu ir įdomesniu 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% Portalowww.ikimokyklinis.ltpatrauklumaslyginantsulankymosijame trukme
 29. 29. PRIEDAS NR. 1 TYRIMO KLAUSIMYNAS 27
 30. 30. 1PRIEDAS:anketa(1) 28
 31. 31. 1PRIEDAS:anketa(2) 29
 32. 32. 1PRIEDAS:anketa(3) 30
 33. 33. 1PRIEDAS:anketa(4) 31

×