Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solárna daň | Annamária Tóthová, DHP

541 views

Published on

Energie-portal.sk a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizovali dňa 21. októbra 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave diskusiu na tému Solárna daň. Videozáznam nájdete na www.konzervativizmus.sk

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Solárna daň | Annamária Tóthová, DHP

  1. 1. SOLÁ RNA DAŇ Prá vne aspekty Dvořá Hager & Partners, advoká k tska kancelá s.r.o. ria, 21.10.2013 Mag. Annamá Tó thová ria
  2. 2. Českárepublika 2 •Odvod za elektrinu zo slnečné ho žiarenia § 7a a nasl. zá kona č. 180/2005 Sb. (dnes 165/2012 Sb.) •Odvod vo výške 26 % výkupnej ceny alebo 28 % zelené ho bonusu •Počas obdobia 1.1.2011 až 31.12.2013 •Pre zariadenia uvedené do prevá dzky od 1.1.2009 do 31.12.2010 •Formou zrá žky alebo výberom •Platca – prevá dzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sú stavy
  3. 3. Ná Ú lez stavního soudu ČR – I. • Ná Ú lez stavné ho sú ČR z 15.5.2012, č. Pl. Ú 17/11 du S • Ná skupiny sená vrh torov bol zamietnutý • Dô vody ná vrhu: • • • • Spä tnáú innosť č Diskriminá cia Legitímne očaká vania Zá sah do pokojné ho užívania majetku 3
  4. 4. Ná Ú lez stavního soudu ČR – II. – Odô vodnenie sú du 4 • Nepraváretroaktivita je za istých podmienok dovolená • Legitímne očaká vania sa týkajú prá pokojné ho užívania va majetku (v širokom zmysle slova) • Zrušenie starej a prijate novej prá vnej ú pravy vždy vedie k zá sahu do princípu rovnosti a ochrany dô very občana v prá – kolízia s iným verejným zá vo ujmom alebo zá kladným prá vom a slobodou • Dodržanie garancie 15 ročnej doby ná vratnosti investície zachovaná(predloženie výpočtov) • Odvrá tenie negatívnych sociá lno-ekonomických dopadov
  5. 5. Ná Ú lez stavního soudu ČR – III. – Zá ver 5 • Obmedzenie štá tnej podpory výroby elektriny zo slnečné ho žiarenia je pri zachovaní garancie ná vratnosti legitímne • Princíp prá vnej istoty nie je možné stotožniť s požiadavkou absolú tnej nemennosti prá vnej ú pravy, ktorápodlieha taktiež sociá lno-ekonomickým zmená m a ná rokom kladeným na stabilitu štá tneho rozpočtu • Ú stavný sú vykoná len abstraktné posú d va denie a nevylučuje, že v individuálnych prípadoch doľahne niektoré zo skú maných ustanovení na výrobcu ako likvidačné alebo zasahujú samotnú majetkovú podstatu ce výrobcu (teda protiú stavné )
  6. 6. Rozsudky Najvyššieho sprá vneho sú ČR – III. du •5 Afs 7/2013 z 29.4.2013 •8 Afs 67/2012 z 30.4.2013 •2 Afa 17/2013 z 24.7.2013 •5 Afs 81/2012 z 23.9.2013 •... •VŠETKY ZAMIETNUTÉ 6
  7. 7. Ďakujem za Vašu pozornosť! Dvořá Hager & Partners k advoká tska kancelá ria, s.r.o. Cintorínska 3/a 811 08 Bratislava annamaria.tothova@dhplegal.com www.dhplegal.com T: F: + 421 2 327864 - 11 + 421 2 327864 - 41 7

×