Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Ako ďalej v Európe po Brexite?

153 views

Published on

Prezentácia k prednáške organizovanej Sokratovým inštitútom na
Ekonomickej univerzite v Bratislave dňa 7. marec 2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Ako ďalej v Európe po Brexite?

 1. 1. Ako ďalej v Európe po Brexite? Prednáška, organizovaná Sokratovým inštitútom (Ekonomická univerzita v Bratislave, 7. marec 2017) PETER GONDA
 2. 2. 2 Východiská 2 EÚ v ostatnom období (tak ako sa vyvíja) čoraz viac podkopáva základy (princípy) ekonomického a iného úspechu Európy (a celkovo Západu)
 3. 3. 3 Východiská
 4. 4. 4 Východiská Základy / korene ekonomického úspechu Európy (a Západu)
 5. 5. 5 Východiská
 6. 6. „..človek unesený pôvabom vlastnej koncepcie vládnutia...si predstavuje, že vie usporiadať členov veľkej spoločnosti tak, ako figúrky na šachovnici. Neberie do úvahy, že šachové figúrky sa môžu pohybovať len z donútenia rukou, zatiaľ čo na veľkej šachovnici ľudskej spoločnosti má každá figúrka vlastný zdroj pohybu, odlišný od toho, ktorý by jej chcel vnútiť zákonodarný zbor.“ Adam Smith, 1759 Východiská
 7. 7. „Problémy vyvolané vedomým riadením ekonomických záležitostí na národnej úrovni sa zvýrazňujú, ak sa to isté skúša na nadnárodnej úrovni.(...) Rastie nevyhnutnosť spoliehania sa na donucovanie.“ (1944) „Výsledným efektom jednotnej európskej meny by bolo upevnenie zdrojov a koreňov zla, ktoré pochádzajú z vládami vytvorených monopolov na vydávanie peňazí“ (1976) 7 Friedrich August von Hayek (1899 - 1992) Východiská
 8. 8. 1. Namiesto 4 ekonomických slobôd prevládajú centrálne regulácie ľudí a politík a centrálne riadená harmonizácia 2. Európska integrácia stojí na mýtoch a ide proti podstate konkurencie, trhu, ekon. integrácie, zdrojom bohatstva a proti základom slobody a prosperity (nielen) Európy 8 Východiská
 9. 9. Eurozóna ako experiment postavený (aj) na deformovanej predstave o európskej ekonomickej integrácii Euro/zóna: politicky motivovaný menový experiment európ. štátov so spoločnou nekrytou menou a centrálnou bankou, prehlbujúci centrálnu harmonizáciu a umožňujúci financovanie vládnych deficitov krajín eurozóny ECB 9 Východiská: eurozóna 9
 10. 10. Euro deformuje ekonomické signály: úroky a výmenný kurz Porovnanie úrokových sadzieb dlhodobých štátnych dlhopisov Nemecka a Grécka 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % DE ELZdroj: OECD Poznámka: Úrokové sadzby zodpovedajú ročným výnosom štátnych dlhopisov so splatnosťou 10 rokov. Legenda: DE – Nemecko, EL - Grécko Východiská: eurozóna 10
 11. 11. Euro prehlbuje fiškálnu nezodpovednosť „Eurotragédia spoločnej pastviny“ - „motivácia vlád eurozóny externalizovať náklady [spojené s rozpočtovými deficitmi a ich dôsledkami] cez euro aj na daňovníkov, voličov a držiteľov eura mimo ich krajiny – motivácia vlád zadlžovať sa ... 1111 Východiská: eurozóna 11
 12. 12. Euro prehlbuje fiškálnu nezodpovednosť 1212 Východiská: eurozóna 12
 13. 13. Východiská: eurozóna Euro prenáša zodpovednosť za dlhy, prelieva záruky a náklady za iných v eurozóne (podporuje morálny hazard) Objemovo nadmerné implicitné verejné dôchodkové dlhy a ich eurofinancovanie (napr. približne 200% HDP vo Francúzsku a v Taliansku). = riziká značných nákladov držiteľov eura v budúcnosti 13
 14. 14. Pasca (dôsledkov) snáh o riešenie problémov v eurozóne: - Euroval a iné bail-outy (EFSF, EFSM, ESM), EFSI,.. - realizované nástroje ECB (SMP, OMT, TARGET 2, LTRO, QE, znižovanie základnej úrokovej sadzby...) + kroky k fiškálnej únii,.. Východiská: eurozóna
 15. 15. Východiská: eurozóna (dôsledky)
 16. 16. Východiská: eurozóna (dôsledky) Legenda: DE – Nemecko, LU – Luxembursko, LV – Lotyšsko, LT – Litva, EE – Estónsko, FI – Fínsko, AT – Rakúsko, IT – Taliansko, MT – Malta, BE – Belgicko, SI – Slovinsko, NL – Holandsko, SK – Slovensko, FR – Francúzsko, CY – Cyprus, PT – Portugalsko, IE – Írsko, EL – Grécko, ES - Španielsko
 17. 17. 17 Východiská: eurozóna / EÚ (dôsledky) 17
 18. 18. 18 Východiská: eurozóna / EÚ (dôsledky) 18
 19. 19. 1. Kľúčový problém európskej ekonomickej integrácie: sociálno-inžinierska snaha z centra vytvárať podmienky pre čo najmenej rozdielov v Únii a reálne smerovanie k politickej centralizácii 2. Súčasná podoba EÚ a jej smerovanie je chybná(é) a škodlivá(é) pre fungovanie (spoločného) trhu, ekonomickej integrácie a pre slobodu, prosperitu a spoluprácu a bezpečnosť ľudí. 3. Potrebné presmerovanie... Východiská: zhrnutie
 20. 20. 2020 Hraničné alternatívy budúceho vývoja Brexit: nebezpečenstvo?, príležitosť?, signál?, ponaučenie? Biela kniha Európskej komisie (III/2017): 1. scenár: „pokračovanie“ (status quo, vrát. realizácie prijatých dokumentov,..) 2. scenár: „iba jednotný trh“ 3. scenár: „tí, ktorí chcú, robia viac“ (viacrýchlostná EÚ) 4. scenár: „menej, ale efektívnejšie“ 5. scenár: „oveľa viac spoločne“ (federálna, politická únia) „Nová vízia pre Európu“ (XII/2017)
 21. 21. 4.Mimo eurozóny, EÚ (rozpad alebo rozdelenie, jednostranné vystúpenie z eurozóny, prípadne aj z EÚ) – v EFTA,... 1. Status quo (menová únia bez fiškálnej únie) 2. Politická únia (menová únia s fiškálnou úniou v euroštáte) 21 3. Bezcolná zóna voľného obchodu bez centr. harmonizácií a regulácií (Európska zóna slobodného trhu) 21 Hraničné alternatívy budúceho vývoja
 22. 22. Hraničné alternatívy budúceho vývoja 1952 1986 1993 1999 2012 Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) Európska únia (EÚ) Hospodárska a menová únia (HMÚ / EMU) Európska fiškálna únia (EFÚ) Európska politická únia (EPÚ) – euroštát s eurovládou ESUO JEA 22 Legenda: ESUO: Európske združenie uhlia a ocele; JEA – Jednotný európsky akt 20171958
 23. 23. = návrat ku koreňom slobody a prosperity: - osobná sloboda a osobná zodpovednosť, - rešpekt k vlastníctvu a vlastníckemu právu, - konkurencia, podložená diverzitou, - decentralizácia, právo na secesiu, - zmluvná sloboda a dodržiavanie zmlúv a iných dohôd,... V reformovanej EÚ (ak to bude možné, napríklad v podobe alt. 3.) alebo mimo eurozóny / EÚ (alt. 4.): - rýchle a krátkodobé a najmä systémové a dlhodobé opatrenia na riešenie ekonomických problémov a - dobrovoľné formy ekonomickej a inej spolupráce 23 Žiaduca alternatíva
 24. 24. Systémové zmeny (napríklad v rámci eurozóny a EÚ) • menová a banková reforma s podmienkami pre fungovanie slobodného trhu peňazí s menovou konkurenciou a slobodou (v eurozóne bez ECB) • reformy verejných financií s cieľom nedeficitného hospodárenia vlád so zmenšujúcimi sa kompetenciami a intervenciami (napr. úpravou Paktu stability a rastu) • liberalizácia, deregulácia a podmienky na slobodné trhy mimo trhu peňazí (vrát. zrušenia regulácií vo vnútri Únie a ciel voči iným, eurofondov, CAP-u a pod., spolu s umožnením fungovania podmienok pre ďalšie slobody, vrátane práva na secesiu,..) 24 Žiaduca alternatíva
 25. 25. Slobodný trh peňazí s menovou slobodou a menovou konkurenciou Základné predpoklady: odstránenie legislatívnych a iných centrálnych prekážok slobodného trhu peňazí. hnutie za slobodné peniaze... 2525 Žiaduca alternatíva súčasného eura
 26. 26. 26 Žiaduca alternatíva Brexit: - príležitosť (nielen pre UK), najmä z dlh. pohľadu (napriek rizikám národného protekcionizmu a iným problémom): - impulz, signál, spúšťač, výzva na: - ukončovanie a ukončenie vytváraného mocenského monopolu v Únii a na - presmerovanie eur. integrácie na reálnu integráciu, dobrovoľnú spoluprácu ľudí v Európe, postavenú na návrate k hodnotám Západu a zdrojom slobody a prosperity napr. Európy, - ...
 27. 27. Peter Gonda Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika petergonda@institute.sk, petergonda@gmail.com www.petergonda.sk, www.konzervativizmus.sk 2727

×