Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Celkové daňové bremeno zamestnanca na Slovensku dosiahlo v priemere 62,5 %

1,458 views

Published on

Celkové daňové bremeno v minulom roku dosiahlo 62,5 % vo vzťahu k priemernej odmene patriacej zamestnancovi. Zamestnanec s priemernou mzdou pracoval na zaplatenie všetkých daní vyše 228 dní v roku a až následne začal zarábať iba pre seba a svoju rodinu. Deň daňového odbremenia na Slovensku preto v tomto roku pripadol rovnako ako v minulom roku na 19. augusta, čo je o 9 dní neskôr ako v roku 2015. Viac na www.konzervativizmus.sk

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Celkové daňové bremeno zamestnanca na Slovensku dosiahlo v priemere 62,5 %

  1. 1. DEŇ DAŇOVÉHO ODBREMENENIA NA SLOVENSKU 2015 Deň daňového odbremenenia vyjadruje symbolický a hypotetický dátum od začiatku roka, od kedy by zamestnanec s priemernou mzdou zarábal iba na seba a svoju rodinu a už nie na dane v ich ekonomickej podstate (všetky administratívne vynútené platby). 2016 2018 2017 2019 12 AUG 10 AUG 16 AUG 19 AUG 19 AUG Aktualizovaný údaj Aktualizovaný údaj Aktualizovaný údaj
  2. 2. CELKOVÉ DAŇOVÉ BREMENO (V %) ZA ROK 2018 V POROVNANÍ S RAKÚSKOM RAKÚSKO 66,73% SLOVENSKO 62,52% Zdrojom prezentovaného prepočtu za Rakúsko Austrian Economics Center.
  3. 3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 O VÄČŠINE ZAROBENÝCH PEŇAZÍ NEROZHODUJE ZAMESTNANEC Celkové daňové bremeno (v %) Zostatok peňazí (v %) 60,34% 61,10% 61,86% 62,67% 39,66% 38,90% 38,14% 37,33% 37,48% 62,52% Údaje za roky 2015 až 2017sú revidované.
  4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Príjmové dane 44,70% Zostatok peňazí 37,48% Majetkové dane 1,96% Dane zo spotreby 14,85% Podnikateľské dane 1,01% DAŇOVÉ BREMENO ZAMESTNANCA S PRIEMERNOU MZDOU K PRIEMERNÝM MZDOVÝM NÁKLADOM NA SLOVENSKU V ROKU 2018 M Z D O V É N Á K L A D Y Z A M E S T N A N C A S P R I E M E R N O U M Z D O U
  5. 5. Zostatok peňazí 37,48% 528,78€ Sociálne a zdravotné odvody 34,90% 492,32€ DPH 8,54% 120,52€ Iné dane 8,15% 114,98€ Spotrebné dane 3,51% 49,54€ Daň z prijmov fyzických osôb 7,41% 104,52€ DAŇOVÉ BREMENO ZAMESTNANCA S PRIEMERNOU MZDOU K PRIEMERNÝM MZDOVÝM NÁKLADOM NA SLOVENSKU V ROKU 2018
  6. 6. ČO A V AKEJ VÝŠKE ŠTÁT MESAČNE ZDAŇUJE Prepočítané na zamestnanca s priemernou mzdou v roku 2018 PRÍJEM / 630,55€ / 71,50 % PODNIKANIE / 14,23€ / 1,61 % SPOTREBU / 217,99€ / 24,72 % MAJETOK / 19,10€ / 2,17 %
  7. 7. KOMU A KOĽKO NA DANIACH POVINNE MESAČNE PLATÍME Prepočítané na zamestnanca s priemernou mzdou v roku 2018 ŠTÁTU / 79,33% OBCIAM / 10,27% VÚC / 3,47% SÚKROMNÝM SPOLOČNOSTIAM EÚ / 0,03% / 6,90% 699,56 90,56 30,63 60,89 0,23 881,88 €100% EUR

×