SlideShare a Scribd company logo
1 of 99
Download to read offline
#SMING12

IMPACT SOCIAL MEDIA 2012
OVER DIT ONDERZOEK


Berichten op online en social media    Maar wat is nou precies de impact van
over financiële instellingen nemen toe.  al die online buzz op consumenten?
                     En hoe betrouwbaar vinden
Ook ING heeft de afgelopen jaren de
                     consumenten deze berichten?
online buzz rond het merk sterk zien
                     Verschilt dit van andere online media?
stijgen: van zo’n 10.000 mentions per
                     En van traditionele media?
maand in 2011 naar 30.000 mentions
per maand in september 2012.
Uit analyse van de buzz blijkt dat    Deze vragen waren voor ING
werkelijk alles wordt besproken,     aanleiding om een grootschalig
gedeeld en becommentarieerd.       onderzoek te starten. Van dit onderzoek
                     lees je hier de resultaten.
En al die buzz voelt al snel als heel
belangrijk.
                      2
WAT KUN JE VERWACHTEN VAN DIT RAPPORT?

Antwoord op de vraag hoe consumenten in contact komen met financiële
berichten op online en social media.
Antwoord op de vraag in hoeverre consumenten financiële berichten op online en
social media betrouwbaar vinden.
En inzicht in de impact die financiële berichten op online en social media
hebben op consumenten.
Gepresenteerd aan de hand van tientallen feiten en inzichten over
betrouwbaarheid en impact van financiële berichten op online- en social media.
                       3
BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN


TRADITIONELE MEDIA      ONLINE MEDIA        SOCIAL MEDIA

Onder traditionele media   Onder online media     Onder social media
worden verstaan ‘offline’   berichten wordt verstaan  berichten worden
media als televisie, radio,  berichten op: online    verstaan berichten op
krant, opiniebladen, etc.   nieuwssites, websites van  Facebook, Hyves,
In alle gevallen gaat het   kranten, weblogs, fora/   Twitter, YouTube,
om nieuws- en actuali-    discussieplatforms,     Linkedin, Google+, etc.
teiten gerelateerde berich-  reviewwebsites en web-
ten/bronnen/mediumtypen.   sites van organisaties.
                      4
HET BELANGRIJKSTE DAT WE HEBBEN GELEERD?
Financiële berichten op online- en social media blijken een grote impact te hebben op
consumenten: de rol van social media wordt steeds belangrijker in de ontwikkeling van
reputatie en merkvoorkeur van organisaties.
Hoewel traditionele media als meer betrouwbaar en impactvoller worden gezien, lijkt
de impact van traditionele media met de opkomst van social media onder druk te
staan.
                      5
CONTACT MET FINANCIËLE BERICHTEN
VIA ONLINE- EN SOCIAL MEDIA
CONSUMENTEN BLIJKEN ZEER
REGELMATIG IN CONTACT TE KOMEN
MET FINANCIËLE BERICHTEN OP
ONLINE EN SOCIAL MEDIA.
               6
1 OP DE 3 CONSUMENTEN       INHOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN
                  AANRAKING MET BERICHTEN OVER DE
ZIET MINIMAAL WEKELIJKS       FINANCIËLE SECTOR OP SOCIAL MEDIA

FINANCIËLE BERICHTEN OP
                42%


SOCIAL MEDIA
Meer dan de helft van de        15%
                         10%   12%
                                       9%
                                   8%
consumenten ziet ‘minder dan                              5%


één keer per maand’ of vaker  Nooit  Minder Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere

berichten over de financiële      dan één één keer
                    keer per per maand
                                 keren per
                                  week
                                           keren per
                                            dag

sector op social media.         maand

                IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN
55% ZIET MINIMAAL WEKE-     AANRAKING MET BERICHTEN OVER DE
                 FINANCIËLE SECTOR OP ONLINE MEDIA
LIJKS FINANCIËLE BERICH-    22%
TEN OP ONLINE MEDIA                    18%        19%

                    13%             13%
                         11%

                                            5%                Nooit  Minder Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere
                    dan één één keer      keren per     keren per
                    keer per per maand      week        dag
                    maand

                                          N=750
                7
IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN                        BIJNA 1 OP DE 5
 AANRAKING MET BERICHTEN OVER ING
56%   OP SOCIAL MEDIA                            CONSUMENTEN ZIET
                                        TENMINSTE WEKELIJKS
                                        BERICHTEN OVER ING OP
     16%
           9%    9%
                                        SOCIAL MEDIA
                      3%     4%     2%
                                        29% ZIET MINIMAAL
Nooit  Minder dan Minimaal Wekelijks  Meerdere  Dagelijks  Meerdere
     één keer één keer
    per maand per maand
                    keren per
                     week
                                keren per
                                  dag
                                        WEKELIJKS BERICHTEN
                                        OVER ING OP ONLINE
 IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN                        MEDIA
 AANRAKING MET BERICHTEN OVER ING
30%    OP ONLINE MEDIA
     24%

          17%
                16%


                     5%      6%
                                  2%


Nooit  Minder dan Minimaal Wekelijks  Meerdere  Dagelijks  Meerdere
     één keer één keer       keren per        keren per
    per maand per maand        week           dag

                                 N=750
                                      8
BERICHTEN OP ONLINE &
SOCIAL MEDIA BLIJVEN
CONSUMENTEN GOED BIJ
74% van de consumenten kan
zich berichten over ING op
online of social media
herinneren.
Berichten op nieuwssites
blijven consumenten het beste
bij. Een kwart van de
consumenten herinnert zich
berichten over ING op
Twitter of Facebook
ONDERWERPEN DIE CONSUMENTEN ONTHOUDEN IN RELATIE
TOT FINANCIËLE MARKTEN EN ING VERSCHILLEN STERK PER KANAAL
Social media draaien sterk om persoonlijke ervaringen en keuzes, service en
dienstverlening en marketingcommunicatie. Traditionele online media domineren
met nieuws over financiële markten en de crisis.
   TWITTER        FACEBOOK         FORA       REVIEWSITES    WEBSITES KRANTEN     ONLINE NIEUWSSITES

Financiële crisis 37%    Reclame/ 42%    Persoonlijke 42%     Service & 46%   Financiële crisis 60%   Financiële crisis 51%
             communicatie      ervaringen     Dienstverlening

  Persoonlijke 37%    Persoonlijke 36%   Redenen om 41%      Producten 46%   Financiële markt 55%   Financiële markt 49%
  ervaringen       ervaringen     niet voor een                   algemeen         algemeen
                       bank te kiezen     Redenen om 38%
   Service & 36%      Service & 36%              wel voor een    Financiële situatie 55%  Financiële situatie 47%
Dienstverlening     Dienstverlening   Financiële crisis 39%  bank te kiezen           bank           bank


    N=108         N=313         N=99         N=134          N=498           N=476
                                       10
ZOWEL POSITIEVE,                  VAN FINANCIËLE BERICHTEN DIE
                       CONSUMENTEN ONTHOUDEN IS HET SENTIMENT
NEUTRALE ALS NEGATIEVE
FINANCIËLE BERICHTEN
WORDEN DOOR CONSUMEN-                Facebook     25%          42%       33%


TEN ONTHOUDEN                   Reviewsites   14%           58%        28%


Financiële berichten die worden              Blog         43%           31%  26%
onthouden op Facebook en re-
viewsites zijn het vaakst positief.  Forum / discussieplatform      34%           40%     25%


Onthouden financiële berichten             Twitter      34%           41%     25%

op Blogs, fora / discussieplat-
forms en Twitter zijn het vaakst            Hyves     24%             56%        20%

negatief.
                       Website van krant      28%            56%       16%

Onthouden berichten op
reviewsites, websites van          Online nieuwssite     26%             58%        16%


kranten en online nieuwssites
zijn het vaakst neutraal.                     Negatief    Neutraal   Positief
                          11
BETROUWBAARHEID VAN FINANCIËLE
BERICHTEN OP ONLINE EN SOCIAL MEDIA
DE BETROUWBAARHEID VAN FINAN-
CIËLE BERICHTEN OP TRADITIONELE
EN ONLINE MEDIA IS HOGER DAN DE
BETROUWBAARHEID VAN BERICHTEN
OP SOCIAL MEDIA. HET ONDERZOEK
LAAT ECHTER OOK ZIEN DAT
BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA MEER
BETROUWBAAR GEVONDEN GAAN
WORDEN.
               12
VERTROUWEN IN ONLINE MEDIA
  VERTROUWEN IN ONLINE MEDIA                      VERTROUWEN IN
                                     FINANCIËLE BERICHTEN OP
                   3,9                ALLE ONDERZOCHTE
Algemeen                   4,7
                                     MEDIA IS IN HET ALGEMEEN
                          5,1
                                     RELATIEF LAAG
                   3,9                Op een schaal van 1 (helemaal
Financiële
 markt
                       4,6
                                     niet betrouwbaar) tot 7 (zeer
                          5,00
                                     betrouwbaar) scoren traditio-
                   3,8
                                     nele media niet hoger dan 5
   ING                  4,5
                                     (een beetje betrouwbaar).
                                     TRADITIONELE MEDIA
                       4,8    Social media  Online media  Traditionele media         MEEST BETROUWBAAR
                                     GEVONDEN
                             N=1.100

                                     Social media worden minder
                                     betrouwbaar gevonden dan
                                     online en traditionele media.
                                  13
ONLINE MEDIA OVER HET ALGE-                   SOCIAL MEDIA MINDER BETROUW-
MEEN BETROUWBAAR GEVONDEN                    BAAR GEVONDEN
6 OP DE 10 VINDT BERICHTEN                    3 OP DE 10 VINDT BERICHTEN
OVER ING IN ONLINE MEDIA                     OVER ING IN SOCIAL MEDIA
BETROUWBAAR                           BETROUWBAAR

                                 41%
                65%          64%              39%     39%   37%     36%
       58%
                                       32%
                                    28%                   27%
                                              23%
    30%
             27%         26%

 12%                   10%
           9%    ING     Financiële markten   Algemeen          ING     Financiële markten   Algemeen
    Niet betrouwbaar  Neutraal   Betrouwbaar          Niet betrouwbaar   Neutraal  Betrouwbaar
                              14
BETROUWBAARHEID VAN SOCIAL
MEDIA IS ECHTER HOGER ONDER
FREQUENTE SOCIAL MEDIA
GEBRUIKERS
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
      t          e
                     s
                s
                           s
    oi
                     ijk
              lijk
                         lijk
         to
   No
                   el
         n               e
                         ge
                   ek
         e             nd
                        Da
        Af
                  W
            aa
            M
    Gemiddelde betrouwbaarheid social media naar
    frequentie gebruik van schaal 1 (helemaal niet

                             N=1.100
BIJ FREQUENTER SOCIAL                                 4,68

MEDIA GEBRUIK WORDEN
                      Totaal                      5,04
                                                5,27
FINANCIËLE BERICHTEN OP
SOCIAL MEDIA EN TRADI-
                                            4,7
                    Algemeen                       5,0
TIONELE MEDIA EVEN BE-                                    5,1

TROUWBAAR GEVONDEN                                   4,7
DOOR CONSUMENTEN         Financiële markt                       5,2
                                                  5,4
Bij consumenten die minimaal                             4,6
wekelijks gebruiken van social        ING                    4,7
media zijn de verschillen                                   5,2

tussen social, online en             1,0
                        Zeer    2,0   3,0   4,0
                                      Neutraal  5,0      6,0     7,0
                                                         Zeer
traditionele media minimaal,      onbetrouwbaar                            betrouwbaar


of zelfs niet significant.             Social media  Online media   Traditionele media                            Consumenten die minimaal  Geen significante verschillen
                            wekelijks gebruik maken
                            van social media.
                      16
IMPACT VAN FINANCIËLE BERICHTEN

DE IMPACT VAN TRADITIONELE MEDIA
EN ONLINE MEDIA OP CONSUMENTEN
IS GROTER DAN DE IMPACT VAN
SOCIAL MEDIA. ALTHANS DAT
ZEGGEN CONSUMENTEN. BERICHTEN
OP SOCIAL MEDIA ZETTEN VAKER
AAN TOT VERANDERING VAN MENING,
VOORKEUR OF GEDRAG DAN
BERICHTEN OP TRADITIONELE EN
ONLINE MEDIA.
               17
HOE CONSUMENTEN DEN-
KEN OVER DE IMPACT VAN
ONLINE MEDIA VERSCHILT
VAN HET GEDRAG DAT ZE
IN DE PRAKTIJK LATEN
ZIEN
In een rechtstreekse ranking
van verschillende mediatypen
scoort de impact van social
media laag. Echter, berichten
op social media leiden vaker
tot een verandering van me-
ning, voorkeur of gedrag. Dit
maakt de werkelijke impact van
social media groter dan de im-
pact van online (nieuws)media.
INFORMATIEVE TELEVISIEPROGRAMMA’S EN KRANTEN WORDEN 4 TOT 5
KEER ZO IMPACTVOL GEVONDEN DAN SOCIAL MEDIA
#   MEDIATYPE                                              IMPACT SCORE
   Informatieve televisieprogramma’s over nieuws & actualiteiten (zoals NOS Journaal, RTL Nieuws,
1                                                        16
   Pauw & Witteman, EenVandaag, DWDD, etc.)

2  Kranten, landelijk en regionaal (zoals Trouw, Telegraaf, Financieel Dagblad, Dagblad van het
                                                         15
   Noorden, Noord Hollands Dagblad, Brabants Dagblad etc.)
   Website van een krant (bijv. Trouw.nl, Telegraaf.nl, FD.nl, dvhn.nl, noordhollandsdagblad.nl, bra-
3  bantsdagblad.nl etc.)                                            12

4  Online nieuwssites die niet bij een krant/journaal/magazine horen (zoals Nu.nl, Z24.nl, etc.)        10
5  Informatieve radiozenders zoals BNR, Radio 1 etc.                              8

6  Opiniebladen (zoals Elsevier, 360, Quote, HP/de Tijd etc.)                         8

7  De website van de organisatie                                        7

8  Review sites (zoals kieskeurig.nl, vergelijk.nl, independer.nl en zoover.nl)                7

9  Nieuws en actualiteiten op entertainment radiozenders zoals Radio 538, Qmusic, Sky Radio, etc.       5

10  Forum / discussieplatform (zoals forum.fok.nl, forum.viva.nl, nujij.nl, forum van Radar/Kassa etc.)     4

   Entertainment televisieprogramma’s over nieuws & actualiteiten (zoals Pownews, RTL Boulevard,
11                                                        3
   Shownieuws, Dit was het Nieuws etc.)
12  Sociale media (Facebook, Twitter, Hyves, Linkedin, etc)                           3

13  Blogs (zoals Geenstijl.nl, Dumpert.nl, deJaap.nl, DutchCowboys.nl, Emerce.nl, etc.)             1
                                   19
ECHTER...
Percentage consumenten waarbij financiële berichten hebben geleidt tot…
                               BEVESTIGING HUIDIGE KEUZE
      MENING NEGATIEF VERANDERD            BEVESTIGING HUIDIGE KEUZE  39%
                                          36%    39%
                    33%     34%             30%36%
                       29%         24% 22% 24%30%            24%
  26%       26%                   22%
        22%
              19%  21%            22% 24% 22% 24%              24%
      MENING POSITIEF VERANDERD                OVERTUIGING VAN KEUZE
                                  OVERTUIGING VAN KEUZE
                                            33%   33%
                                             29%
                                             29%
                    27%         25%
                              25%
           25%
        22%                 23%      20%
                                 20%                 19%
                       20%            17%     17%        19%
                 16%                  17%     17%
              14%                        13%
                                       13%
  12%
                                  VERANDEREN VAN BANK
  es


                 k
                  t
                 s
                 s
                 s
           eu ter
                 /
                an
                ra
               oo
               ite
                te
               og
  yv
                                  VERANDEREN VAN BANK
               it
              Fo
              si
              kr
              ss
      b
              Bl
             Tw
 H
              w
    ce
             n
                                                   26%
             w
            ie
                                             25%  24%
            va
  Fa
           ev
                              21%  20%
          ni

          te

         R
                                    17%        25%  24%  26%
        si
        e
      eb
       in
                              21%  20%     12%  11%
     nl

     W
                                    17%
        O
Financiële berichten op social media
                                       12%  11%


leiden vaker tot verandering van
                                 Fa Fa es es
                             W W ieu ieu er er
                                     ok ok
                                  va va s s
                                      s s

                                                / /

                                                s s
                                 ev ev t t
                                               ra ra
                                R R ran ran
                                te te te te
                                     te te
                                               og og
mening, voorkeur of gedrag dan
                                n n t t
                                    yv yv

                                    bo bo

                               e e it it
                                              Fo Fo
                               si si ssi ssi
                                    si si
                                              Bl Bl
                              in in Tw Tw
                                    k k
                                   H H
                                   w w
                                   ce ce
                              eb eb w w

                                   n n

                                  ie ie
berichten op online nieuwssites of
websites van kranten.
                             nl nl
                             O O
                              20
RELATIE IMPACT EN FREQUENTIE                             DE IMPACT VAN FINANCIËLE
           9                               BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA IS
           8                               HOGER ONDER FREQUENTE
Impact social media
           7                               SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS
           6
           5                               Met name de impact van berichten
                                           over ING op social media neemt sterk
           4
           3
           2                               toe onder dagelijkse social media
           1                               gebruikers.
           0
                     e
                                  s
                            s
                                      s
               it
                                ijk
                          ijk
                                     ijk
              oo                    to
                               el
                          el
                                     el
             N                  en
                              ek
                        nd
                                    ag
                 Af
                              W
                       aa
                                    D
                       M
                 Frequentie social media gebruik
                  ING      Financiële sector

                  N=750      N=750
                            N=750
                                        21
RELATIE IMPACT EN                             NAARMATE CONSUMENTEN
BETROUWBAARHEID                              BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA
                                     BETROUWBAARDER VINDEN,
           8
                                     NEEMT OOK DE IMPACT VAN DIE
           7
                                     BERICHTEN TOE
Impact social media
           6

           5
                                     De impact van social media berichten
                                     is voor consumenten die social media
                                     zeer betrouwbaar vinden ruim twee
           4

           3
                                     keer zo groot als voor consumenten die
           2                          berichten op social media niet betrouw-
           1                          baar vinden.
  0
Zeer onbetrouwbaar        Neutraal    Zeer betrouwbaar
             ING    Financiële sector
             N=646   N=643
                                   22
17                      17
                      17
                      16                      17
                                             16
                      16
                      15                      16
                                             15
 RELATIE IMPACT TRADITIONEEL EN FREQUENTIE                                                DE IMPACT VAN TRADI-
        Impact Informatieve TV TV
                                              Impact Informatieve TV TV
  15
  14         15
            14
 SOCIAL MEDIA GEBRUIK 14                                                         TIONELE MEDIA WORDT
         Impact Informatieve
                                                Impact Informatieve
  14                   13
                      13
                                             13
                                                                     KLEINER NAARMATE
                                             13
                      12                      12                        CONSUMENTEN
                      12
              1711                             12
                                             11   17                    FREQUENTER SOCIAL
                                                                     MEDIA GEBRUIKEN
Impact Informatieve TV
                      11
                      10                      11
              15                              10   15


                                        s s Impact Kranten
                      10                      10
              13
                      9                       9
                                                 13                    Onder jongeren is dit effect
                        9
                        8                       9
                                               8                      het sterkst.
               11 8                              8  11
                        7                       7
                            nd M M oe e
                                        s s
                                        s s
                                        it it
                      97                        7

                              M M e e
                                       s s
                                       s s
                                       s s
                                       it it

                                                 9
                                      lijk lijk
                                      ijk jk
                                      ijk jk
                                      oo oo


                                      t to
                                      ijk ijk
                                     lijk lijk
                                      ijk ijk
                                     oo oo


                                      to to
                                     el eli
                                     el eli
                                         N
                                    ke ke
                                 e en n
                                    el el


                                    el el
                                    N N


                                    n n


                                    de de
                                to Af Af e                                 s nd d
                                   ag g
                                   ek ek
                                 it f e f e
                                   ag ag
                                 se e
                               ijk a an
                                  D Da
                                 an n
                               ijkW W
                                 W W
                              ooA A


                                ae a
                                 D D
                              el a a
                      7
                          N
                               to a                7
                                 s
                                 s
                                 s
                                 s
                         it
                            Frequentie social media gebruik
                               ijk
                               ijk
                               ijk
                               ijk
                        oo
                                                   Frequentie social media gebruik
                              el


                              el
                              el
                              el
                              el
                             en
                             N
                        N
                             en
                            ek


                            ag
                            ek
                            nd
                            ag
                            Frequentie social media gebruik
                            Af
                           Af
                           W
                                                   Frequentie social media gebruik
                           W
                           aa
                           D
                           aa
                           D
                          M
                          M
                          Frequentie social media gebruik           Frequentie social media gebruik
                            ING (N = 750)                  ING (N = 750)
                           ING (N = 750)
                             ING (N = 750)                ING (N = 750) (N = 750)
                            Financiële markt (N = (N = 750)
                             Financiële markt 750)            Financiële markt
                             Financiële markt (N = 750)
                            ING jongeren 18 - 18 (N = 85) = 85)
                             ING jongeren 24 - 24 (N           Financiële markt (N = (N = 85)
                                                   ING jongeren 18 - 24 750)
                            FMFM jongeren 18 (N 24(N = 84)
                             ING jongeren24 - -24 84) = 85)
                             jongeren 18 - 18 = (N            INGjongeren 18 --24 (N = 84)
                                                   FM jongeren 18 24 (N = 85)
                             FM jongeren 18 - 24 (N = 84)         FM jongeren 18 - 24 (N = 84)
                                                            23
IMPACT VAN FINANCIËLE BERICHTEN
OP SOCIAL MEDIA ONDER JONGEREN
2 TOT 2,5 X ZO GROOT
Impact van online berichten onder alle
leeftijden nagenoeg gelijk.
        8
        7
        6
Impact factor
        5
        4
        3
        2
        1
        0
          18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 +
           jaar  jaar  jaar  jaar  jaar
                SOCIAL MEDIA BERICHTEN - FINANCIËLE SECTOR

                ONLINE MEDIA BERICHTEN - FINANCIËLE SECTOR  N=655
MEER WETEN?
       25
DE RESTERENDE SLIDES BEVATTEN
EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN.
OPGEBOUWD AAN DE HAND
VAN VIJF ONDERZOEKSVRAGEN.
                26
ONDERZOEK UITGEVOERD AAN DE HAND VAN VIJF ONDERZOEKSVRAGEN:

ONDERZOEKSVRAAG 1
In hoeverre komen consumenten in aanraking met berichten in social media over de financiële sector en
ING in het bijzonder?

ONDERZOEKSVRAAG 2
In hoeverre vinden consumenten deze financiële berichten op online- en social media betrouwbaar?  

ONDERZOEKSVRAAG 3
In hoeverre verschilt het vertrouwen in financiële berichten op online- en social media van het vertrouwen
in berichten op traditionele media (televisie, radio etc.)?  

ONDERZOEKSVRAAG 4
In hoeverre blijven consumenten zich financiële berichten op online- en social media herinneren?  

ONDERZOEKSVRAAG 5
In hoeverre hebben financiële berichten op online- en social media impact op merkvoorkeur en reputatie?  
                             27
ONDERZOEKSVRAAG 1

IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN
IN AANRAKING MET BERICHTEN IN
SOCIAL MEDIA OVER DE FINANCIËLE
SECTOR EN ING IN HET BIJZONDER?
               28
FACEBOOK EN YOUTUBE ZIJN                                67%
                  Facebook                       72%
MEEST GEBRUIKTE SOCIAL                      24%
MEDIA PLATFORMEN                                 54%
                   YouTube                       73%

67% van de consumenten maakt
                              13%
                                    31%
minimaal wekelijks gebruik van    Google+                36%

Facebook. Ook YouTube wordt                           55%

vaak gebruikt; 54% van de
                                 23%                 Maakt minimaal
                   Linkedin              34%             wekelijks gebruik van
consumenten gebruikt dit netwerk                         57%         dit medium

minimaal wekelijks.
                               21%
                    Twitter         26%                  Maakt minimaal
                                            66%      maandelijks gebruik
Pinterest en Foursquare zijn het              16%
                                                   van dit medium

minst populair.            Hyves           25%
                                         59%
                                                   Maakt nooit gebruik
                                                   van dit medium
                           5%
                  Foursquare     8%
                                                88%
                           5%
                   Pinterest    7%
                      N=1.500                       90%
                                                       N=1.500
                     29
ONLINE NIEUWSSITES EN                              63%

WEBSITES VAN KRANTEN           Online
                   nieuwssites
                                            72%

WORDEN HET MEEST                    20%

GEBRUIKT                                    60%
                   Websites van
Meer dan de helft van de consu-    kranten
                                           68%


menten gebruikt deze platformen
                              21%

                                               Maakt minimaal
wekelijks (respectievelijk 63% en               26%               wekelijks gebruik van

59%).
                                               dit medium
                   Reviewsites             52%

                              22%                Maakt minimaal
Weblogs en fora / discussie-                                 maandelijks gebruik
                                               van dit medium
platforms zijn het minst populair.    Fora /
                              21%
                                               Maakt nooit gebruik
Reviewsites worden vooral        discussie
                    platforms
                                  32%
                                               van dit medium
                                     51%
sporadisch gebruikt.
                           15%

                     Weblogs       23%

                                         64%

                      N=1.500                          N=1.500
                      30
TYPE SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS
                                TOELICHTING BIJ TYPEN GEBRUIKERS

  Inactive    10%                     •  Inactive: Respondent die heeft aangegeven wel gebruik
   Inactive    10%                      te maken van social/online media, maar minder dan
                                 maandelijks creëert, contribueert of consumeert.

Consumer                      87%     •  Consumer: Respondent die heeft aangegeven gebruik
  Consumer                       87%   te maken van social/online media en tenminste
                                 maandelijks consumeert.
Contributor              70%           •  Contributor: Respondent die heeft aangegeven gebruik
 Contributor                70%          te maken van social/online media en tenminste
                                 maandelijks contribueert.
  Creator              64%            •  Creator: Respondent die heeft aangegeven gebruik te
   Creator              64%            maken van social/online media en tenminste
       0%  20%  40%  60%     80%   100%
                           N=1.500
                                 maandelijks creëert.
 Het grootste percentage consumenten bestaat uit consumers. Ook is een groot deel
 van de consumenten contributor en creator. Er zit een overlap tussen de consumers,
 contributor en creators; creators zijn in de meeste gevallen ook consumer.
                              31
33% VAN CONSUMENTEN ZIET MINIMAAL                 IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN
                                  AANRAKING MET BERICHTEN OVER DE
WEKELIJKS FINANCIËLE BERICHTEN OP                 FINANCIËLE SECTOR OP SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA
                            42%
Meer dan de helft van de consumenten ziet wel
eens berichten over de financiële sector op social        15%
                                      10%     12%
                                                        9%
media. 33% van de consumenten komt minimaal
                                                  8%
                                                              5%


wekelijks in aanraking met dergelijke berichten. Ook  Nooit  Minder dan Minimaal  Wekelijks  Meerdere  Dagelijks  Meerdere
blijkt dat 14% van de consumenten minimaal één         één keer één keer
                                per maand per maand
                                                 keren per
                                                  week
                                                             keren per
                                                              dag
keer per dag berichten ziet over de financiële
sector.                              IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN
                                  AANRAKING MET BERICHTEN OVER DE
                                  FINANCIËLE SECTOR OP ONLINE MEDIA

55% ZIET MINIMAAL WEKELIJKS BERICHTEN         22%
                                            18%           19%
OVER DE FINANCIËLE SECTOR OP ONLINE               13%                13%
MEDIA                                   11%

                                                              5%

Op online media komen consumenten vaker in aan-
raking met berichten over de financiële sector, meer  Nooit  Minder dan Minimaal  Wekelijks  Meerdere  Dagelijks  Meerdere
dan driekwart ziet hier wel eens berichten. 55% van       één keer één keer
                                per maand per maand
                                                 keren per
                                                  week
                                                             keren per
                                                              dag

de consumenten komt minimaal wekelijks in aan-
                                                              N=750
raking met berichten over de financiële sector op
online media. 24% zegt minimaal één keer per dag
berichten over de financiële sector te zien.

                       32
19% ZIET MINIMAAL WEKELIJKSE BE-               IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN
                              AANRAKING MET BERICHTEN OVER ING OP
RICHTEN OVER ING OP SOCIAL MEDIA         56%          SOCIAL MEDIA


Bijna een vijfde van de consumenten
komt minimaal wekelijks in aanraking met
berichten over ING op social media. Ook          16%

zegt ook 6% iedere dag minimaal één                  9%    9%
                                             3%    4%     2%
bericht over ING op social media te zien.    Nooit  Minder dan Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks  Meerdere
                             één keer één keer      keren per      keren per
                             per maand per maand       week         dag
29% ZIET MINIMAAL WEKELIJKS
                               IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN
BERICHTEN OVER ING OP ONLINE                 AANRAKING MET BERICHTEN OVER ING OP
MEDIA                      30%
                                    ONLINE MEDIA


Op online media komen consumenten
                              24%


vaker in aanraking met berichten over                17%
                                        16%

ING, al is het nog steeds een minderheid                         5%    6%
van de consumenten. 29% ziet minimaal                                     2%

wekelijks online berichten over ING.       Nooit  Minder dan Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks  Meerdere
                             één keer één keer      keren per      keren per
                             per maand per maand       week         dag

                                                          N=750
                      33
CONCLUSIES

Consumenten komen frequenter in aanraking met berichten over de financiële
sector dan met berichten over ING.
Consumenten komen vaker in aanraking met berichten op online media, dan
met berichten op social media.
Consumenten zien vooral berichten over de financiële sector op online media.
De minderheid van de consumenten komt wekelijks in aanraking met berich-
ten over de financiële sector of ING op social media.
Toch ziet meer dan de helft wel eens berichten over de financiële sector op
social media, een derde ziet deze berichten wekelijks.
Specifiek voor ING geldt dat meer dan de helft van de consumenten nooit in
aanraking komt met berichten over ING op social media. Toch blijkt dat een
vijfde wekelijks berichten over ING ziet op social media.
Hoewel het vaak niet de meerderheid van de consumenten is die berichten
over ING of de financiële sector ziet op online of social media, zijn de
aantallen aanzienlijk voor een voor Nederland representatieve steekproef
met meer en minder online/social media savvy users.


                       34
ONDERZOEKSVRAAG 2

IN HOEVERRE VINDEN CONSUMENTEN
DEZE FINANCIËLE BERICHTEN OP
ONLINE- EN SOCIAL MEDIA
BETROUWBAAR? 
              35
32% VAN DE CONSUMENTEN VINDT                              ALGEMEEN

FINANCIËLE BERICHTEN OVER ING OP
                                                 27%

                                                    21%
SOCIAL MEDIA BETROUWBAAR
                                             19%

                                         13%               12%

De betrouwbaarheid van berichten over ING ligt              6%
                                                             4%

iets lager dan de betrouwbaarheid van berichten                                        N=393

over financiële markten (39%) en nieuwsberich-                 FINANCIËLE MARKTEN
                                        FINANCIËLE MARKTEN
ten in het algemeen (36%). Berichten over ING                            24%
                                                23% 24%
op social media worden daarnaast het vaakst on-                     18% 23%
                                            18%
betrouwbaar geacht. 41% ziet deze berichten als                 13%
                                        13%                9%
onbetrouwbaar,                             7%
                                    7%
                                                         9%   5%
                                                            5%
vergeleken met 39% bij berichtgeving over finan-                                       N=461

ciële markten en 37% bij berichtgeving op social                         ING
media in het algemeen.                                      28%
                                             21%
     41%                                                19%
              39%     39%  37%     36%
           32%                          10%  10%               10%
        28%                 27%
                 23%                                           3%  N=750


                                  Zeer onbetrouwbaar     Neutraal     Zeer betrouwbaar


        ING     Financiële    Algemeen
               markten

     Niet betrouwbaar    Neutraal  Betrouwbaar


                                36
FREQUENTE SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS                 7,0

VINDEN SOCIAL MEDIA BETROUWBAARDER                 6,0

                                  5,0
Consumenten die social media vaker gebruiken,
vinden social media meer betrouwbaar. Consumen-          4,0

ten die social media dagelijks gebruiken scoren een        3,0

5,6 op een schaal van 1 (helemaal niet betrouwbaar)        2,0

tot 7 (zeer betrouwbaar). Consumenten die nooit so-        Zeer
                                  1,0
                             onbetrouwbaar
cial media gebruiken, scoren gemiddeld 2,2.
                                           e
                                                      s
                                                 s
                                                            s
                                     t
                                     oi
                                                    ijk
                                               ijk
                                                           lijk
                                          to
                                     No
                                                    el
                                               el
                                        en
                                                         ge
                                                    ek
                                               nd
                                                        Da
                                        Af
                                                   W
Frequente social media gebruikers vinden social
                                             aa
                                             M
media een beetje betrouwbaar tot betrouwbaar               Gemiddelde betrouwbaarheid score
(score 5 en 6 op een schaal van 1 zeer onbetrouw-             (schaal 1 (helemaal niet betrouwbaar) tot
                                     7 (zeer betrouwbaar)
baar, tot 7, zeer betrouwbaar). Consumenten die
social media nooit gebruiken vinden social media
onbetrouwbaar (score 2 op schaal van 1 tot 7).
Verschillen tussen maandelijks gebruik en wekelijks
gebruik en wekelijks gebruik en dagelijks gebruik zijn
niet significant.
                       37
CONSUMENTEN DIE ACTIEVER                Zeer
                             7
GEBRUIK MAKEN VAN SOCIAL             betrouwbaar
                             6
MEDIA VINDEN FINANCIËLE                  5
BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA
                                         3,9            3,9
                          Neutraal
                             4      3,4            3,3

MEER BETROUWBAAR                      3
                              2
Voor alle typen gebruikers geldt dat de         Zeer
                              1
                        onbetrouwbaar
actievere gebruiker een significant
                                  Inactive   Active     Geen    Wel
                                               Consumer  consumer
hogere betrouwbaarheidsscore heeft          Zeer
                            Zeer
                             7,0
                              7,0
                        betrouwbaar
                        betrouwbaar
dan de minder actieve gebruiker.             6,0
                              6,0
                             5,0
                              5,0         4,1
                                          4,1          4,1
                                                      4,1
                          Neutraal 4,0
                          Neutraal
                             4,0     3,4
                                    3,4           3,5
                                                 3,5

                             3,0
                              3,0
                            2,0
                             2,0
                          Zeer
                           Zeer
                            1,0
                             1,0
                      onbetrouwbaar
                      onbetrouwbaar
                                  Geen
                                   Geen    Wel
                                          Wel     Geen Wel creator
                                                Geen Wel creator
                                 Contributor contributor
                                  Contributor contributor  Creator
                                                Creator
                     38
KLANTEN VINDEN SOCIAL MEDIA                     ALLE RESPONDENTEN
BERICHTEN OVER ING BETROUW-                Zeer
                              7,0
                          betrouwbaar
BAARDER DAN NIET-KLANTEN                  6,0
                              5,0
Hoewel het verschil in het gemiddelde           4,0
                           Neutraal
                                     3,9
                                              3,6

vrij klein is (klanten scoren gemiddeld          3,0

3,9, niet klanten 3,6), is het verschil          2,0
                             Zeer
significant. Toch is de score van 3,9 op
                              1,0
                         onbetrouwbaar    Klant ING     Niet klant
een schaal van 1 tot 7 relatief laag. De
score van 3,9 betekent dat consumen-               GEBRUIKEN WEKELIJKS SOCIAL MEDIA
                             Zeer
ten social media berichten over ING            7,0
                         betrouwbaar
over het algemeen neutraal vinden.
                             6,0
                             5,0
                                    4,0
                                             3,7
Van consumenten die minimaal               4,0
                           Neutraal

wekelijks gebruik maken van één van
                             3,0
                             2,0
de sociale netwerken, vinden klanten           Zeer
                             1,0
van ING berichten op social media over     onbetrouwbaar
                                   Klant ING     Niet klant

ING betrouwbaarder.
                      39
ONLINE MEDIA WORDEN GEZIEN ALS                             ALGEMEEN
                                            ALGEMEEN44%

BETROUWBARE BRONNEN
                                                    44%

                                               26%
                                               26%
Online media worden door het overgrote deel                      8%
                                                       18%
                                                       18%

van de consumenten betrouwbaar gevonden                 0%
                                     0%
                                        1%
                                        1%
                                            8%              2%
                                                          2%
(enigszins betrouwbaar – zeer betrouwbaar).                                  N = 351
                                                        N = 351
Zowel wanneer het gaat om berichten over ING
(58%), de financiële markt (65%) als bericht-                 FINANCIËLE MARKTEN

geving over nieuws en actualiteiten in het alge-                            48%


meen (64%).                                          27%

In alle gevallen worden online media vooral                                  14%
                                            6%
‘een beetje betrouwbaar’ geacht. Opvallend is               1%   2%                 2%


dat slechts een zeer klein aantal consumenten
                                               ING
                                                    42%   N = 377

online media onbetrouwbaar acht.                               ING
                                                30%   42%
                  65%        64%
          58%                                     30%      14%
                                            7%
                                     2%   4%                  2%
                                                       14%
       30%                                    7%
               27%        26%           2%   4%
                                 Zeer onbetrouwbaar     Neutraal     Zeer betrouwbaar
                                                           2%

    12%                 10%          Zeer onbetrouwbaar     Neutraal     Zeer betrouwbaar
             9%


                                                        N = 336
       ING     Financiële     Algemeen
             markten                                        N = 336
     Niet betrouwbaar    Neutraal   Betrouwbaar


                               40
ONLINE NIEUWSBRONNEN WORDEN MEEST                 BETROUWBAARHEID ONLINE MEDIA

BETROUWBAAR GEACHT                        77%
                                         71%
                                               66%
Van de online media worden websites van kran-                                 64%

ten het meest betrouwbaar geacht (77% zegt een
                                                                46%

beetje betrouwbaar tot zeer betrouwbaar), gevolgd                                           21%

door
online nieuwssites (71%).
                                         es                                               ite                                                        tie                                                                rm                                                                   og
                                  t
                                 an                                        sit                                              ws                                                     sa
                                                                   Bl
                                                              fo
                               kr
                                                             at
BLOGS HET MINST BETROUWBAAR
                                      ws
                                                     ni
                                            vie
                               n
                                                             pl
                                                    ga
                               va                                      eu                                            Re
                                                           sie
                                                  or
                                    ni
                            ite
                                                           us
                                                  n
                                    e
                             s
                                                 va                                                        isc
                                  in
                           eb
Van de online media worden websites van kran-
                                  nl
                                                e
                           W
                                                        /d
                                 O
                                              sit                                                     m
                                             eb
ten het meest betrouwbaar geacht (77% zegt een
                                                     ru
                                            W                                                    Fo
beetje betrouwbaar tot zeer betrouwbaar), gevolgd           Percentage dat dit medium betrouwbaar vindt
door
online nieuwssites (71%).
WEBSITES VAN ORGANISATIES SCOREN
REDELIJK
Websites van bedrijven worden door 64% van de
consumenten betrouwbaar gevonden wanneer het
gaat om nieuws en actualiteiten met betrekking tot
bijvoorbeeld ING.

                      41
Zeer
                                   7
                                 Zeer
                             betrouwbaar7
                                 Zeer
                             betrouwbaar7
                                 Zeer
                             betrouwbaar7
                             betrouwbaar6 Zeer
LEEFTIJD IS BEPERKT VAN INVLOED OP                  6
                                   6
                                betrouwbaar
                                      7
                                   6
HOE CONSUMENTEN NAAR DE BETROUW-                   5
                                   5   6
BAARHEID VAN FINANCIËLE BERICHTEN                  5
                                   5
OP ONLINE EN SOCIAL MEDIA KIJKEN
                               Neutraal
                                   4
                               Neutraal
                                   4   5
                               Neutraal
                                   4
                               Neutraal
                                   4
De frequentie waarmee consumenten gebruik              3
                                   3
                                  Neutraal
                                   3   4
maken van social media speelt een belangrijke            3
                                   2
rol in de mate waarin zij social media betrouw-           2
                                   2
                                   2
                                      3

baar vinden.                           Zeer
                            onbetrouwbaar
                                   1
                                 Zeer
                                   1
                                 Zeer   2
                            onbetrouwbaar1
                                 Zeer  18-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64      65+
                            onbetrouwbaar1  18-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64      65+
Leeftijd blijkt voor verschillen te zorgen onder    onbetrouwbaar   18-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64      65+
                                     18-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64
                                    Zeer                        65+
                                      1   Social media wekelijkse gebruikers
consumenten die minimaal wekelijks gebruik          onbetrouwbaar  18-24 25 - 34wekelijkse gebruikers 55 - 64
                                         Social media  35 - 44 45 - 54
                                         Social media wekelijkse gebruikers
                                                                65+
                                         Online media wekelijkse gebruikers
                                         Social media wekelijkse gebruikers
maken van social media.                             Online media wekelijkse gebruikers
                                         Online media minder dangebruikersgebruik
                                            media wekelijkse wekelijks
                                         SocialSocial media wekelijkse gebruikers
                                         Online media minder dangebruikersgebruik
                                         Social media wekelijkse wekelijks
                                         Social media minder dan wekelijks gebruik
Voor frequente social media gebruikers geldt                   Online media minder dan wekelijks gebruik
                                            media minder dan wekelijks gebruik
                                         SocialOnline media wekelijkse gebruikers
                                         Online media minder dan wekelijks gebruik
                                         Online media minder dan wekelijks gebruik
dat oudere consumenten social media meer                     Online media minder dan wekelijks gebruik
                                            Social media minder dan wekelijks gebruik

betrouwbaar vinden dan jongere consumenten.         social media gebruikers niet voor verschillen
                                       Online media minder dan wekelijks gebruik

Consumenten van 35 – 44 jaar zijn het meest         in betrouwbaarheid. Ook bij niet frequente
sceptisch ten aanzien van berichten op social        social media gebruikers zijn er geen signi-
media.                           ficante verschillen in de mate van betrouw-
Bij online media zorgt leeftijd van frequente        baarheid van zowel online als social media.                          42
CONCLUSIES

De gepercipieerde betrouwbaarheid van social media wisselt. In de meeste
gevallen schommelt de betrouwbaarheid rond neutraal op een schaal van 1
(zeer onbetrouwbaar) tot 7 (zeer betrouwbaar).
Het aantal consumenten dat social media onbetrouwbaar vindt, is iets hoger
dan het aantal dat social media betrouwbaar vindt.
Of consumenten social media betrouwbaar vinden is afhankelijk van factoren
als frequentie waarin zij gebruik maken van social media, het social media
profiel en het al dan niet klant zijn.
Naarmate consumenten vaker gebruik maken van social media, vinden zij
social media betrouwbaarder dan consumenten die social media minder
frequent gebruiken.
Hoewel de verschillen minder groot zijn, blijkt dat oudere frequente social
media gebruikers (minimaal wekelijks) financiële berichten op social media
meer betrouwbaar vinden dan jongere frequente social media gebruikers.
Klanten vinden berichten op social media over ING iets betrouwbaarder dan
niet-klanten.                      43
ONDERZOEKSVRAAG 3

IN HOEVERRE VERSCHILT HET
VERTROUWEN IN FINANCIËLE
BERICHTEN OP ONLINE- EN SOCIAL
MEDIA VAN HET VERTROUWEN IN
BERICHTEN OP TRADITIONELE MEDIA
(TELEVISIE, RADIO ETC.)?
               44
3,9
VERTROUWEN IN ALLE MEDIA          Algemene                             3,9
                                                           4,7
RELATIEF LAAG
                      berichten
                       Algemene
                                                             4,7
                        berichten                                  5,1

Consumenten vinden in het
                                                                 5,1


algemeen financiële berichten op     Berichten over
                                                     3,9
                                                       3,9
alle media niet heel erg betrouw-     financiële
                     Berichten over
                      markten
                                                           4,6
                       financiële
baar. Van social media berichten
                                                             4,6
                                                              5,00
                       markten
gaat de betrouwbaarheid die
                                                                5,00


consumenten toekennen richting      Berichten over
                                                    3,8
                                                     3,8
neutraal. Op online media neigt        ING
                     Berichten over
                                                          4,5
                                                           4,5
de betrouwbaarheid naar een          ING                                  4,8

beetje betrouwbaar, maar ook
                                                              4,8

                            0,0    1,0    2,0    3,0     4,0       5,0        6,0   7,0
berichten op traditionele media           Zeer
                            0,0
                      onbetrouwbaar     1,0    2,0    3,0
                                               Neutraal
                                                     4,0       5,0      6,0
                                                                        Zeer
                                                                         7,0
                                                                     betrouwbaar
worden een beetje betrouwbaar                 Social media   Online media       Traditionele media
gevonden.                           Social media    Online media     Traditionele media
BERICHTEN OVER ING WORDEN MINDER BETROUWBAAR GEACHT
Over het algemeen worden berichten over ING minder betrouwbaar gevonden dan
berichten over nieuws en actualiteiten in het algemeen en over financiële markten.

                        45
BIJ FREQUENTER SOCIAL MEDIA GE-                                     4,68

BRUIK, WORDEN SOCIAL EN TRADITI-
                               Totaal                      5,04
                                                         5,27
ONELE MEDIA EVEN BETROUWBAAR
GEVONDEN
                                                     4,7
                             Algemeen                       5,0
                                                        5,1
Bij consumenten die minimaal wekelijks
gebruik maken van social media zijn de       Financiële markt
                                                     4,7
                                                         5,2
verschillen in betrouwbaarheid van berich-                                      5,4
ten op social, online en traditionele media                               4,6
minimaal, of zelfs niet significant.              ING                    4,7
                                                        5,2

GEEN VERSCHIL TUSSEN SOCIAL,                    1,0
                                 Zeer    2,0   3,0   4,0
                                               Neutraal  5,0      6,0     7,0
                                                                  Zeer
ONLINE EN TRADITIONELE MEDIA BIJ             onbetrouwbaar                            betrouwbaar


ALGEMENE BERICHTEN                          Social media  Online media   Traditionele media


Bij algemene berichten zijn geen verschil-                Consumenten die minimaal  Geen significante verschillen
len in de gepercipieerde betrouwbaarheid                 wekelijks gebruik maken
                                     van social media.
van social, online en traditionele media.
Bij zowel berichten over financiële markten
als ING gerelateerde berichten zijn er geen
verschillen in gepercipieerde betrouwbaar-
heid op online en social berichten.

                       46
TRADITIONELE NIEUWSBRON-       TYPE SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS
NEN MEEST BETROUWBAAR
                    Traditioneel, nieuwsbron                        5,4

De betrouwbaarheid die consu-        Online, nieuwsbron                      5,1

menten toekennen aan financiële       Traditioneel, totaal                    4,9
berichten op online nieuwsbron-          Online, totaal                4,6
nen is significant hoger dan de
                   Traditioneel, entertainment               4,3
betrouwbaarheid van financiële
berichten op traditionele media        Online, blogs etc.             4,2


(radio, TV) in brede zin. Maar de             Social            3,9


betrouwbaarheid van berichten op              Zeer
                                0  1  2  3Neutraal
                                          4        5        6   Zeer
                                                              7
                          onbetrouwbaar                          betrouwbaar
traditionele nieuwsbronnen als het
journaal is daarentegen weer
significant hoger dan de betrouw-
baarheid van financiële berichten
op online nieuwsbronnen. De
betrouwbaarheid van berichten op
traditionele nieuwsbronnen is
significant hoger dan de
betrouwbaarheid van financiële
berichten op traditionele
entertainment bronnen.

                      47
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)
Impact Social Media 2012 (#sming12)

More Related Content

What's hot

Presentatie onderzoek social media voor 221111
Presentatie onderzoek social media voor 221111Presentatie onderzoek social media voor 221111
Presentatie onderzoek social media voor 221111David Kok
 
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en producerenKennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en producerenTwittercrisis
 
Overheid web20 2011_sj_deputter
Overheid web20 2011_sj_deputterOverheid web20 2011_sj_deputter
Overheid web20 2011_sj_deputterSara Jane Deputter
 
Disaster tweets, toegevoegde waarde twitter in operationele beeldvorming hulp...
Disaster tweets, toegevoegde waarde twitter in operationele beeldvorming hulp...Disaster tweets, toegevoegde waarde twitter in operationele beeldvorming hulp...
Disaster tweets, toegevoegde waarde twitter in operationele beeldvorming hulp...Frank Smilda
 
Onderzoek Infopunt Veiligheid Ervaringen sociale media en Alphen aan den Rijn
Onderzoek Infopunt Veiligheid Ervaringen sociale media en Alphen aan den RijnOnderzoek Infopunt Veiligheid Ervaringen sociale media en Alphen aan den Rijn
Onderzoek Infopunt Veiligheid Ervaringen sociale media en Alphen aan den RijnTwittercrisis
 
Presentatie onderzoek sociale media en gemeenten 2015 #SMWRdam
Presentatie onderzoek sociale media en gemeenten 2015 #SMWRdamPresentatie onderzoek sociale media en gemeenten 2015 #SMWRdam
Presentatie onderzoek sociale media en gemeenten 2015 #SMWRdamNiels Loeffen
 
De zwarte kant van social media
De zwarte kant van social mediaDe zwarte kant van social media
De zwarte kant van social mediaTwittercrisis
 
Sociale media in de crisisbeheersing
Sociale media in de crisisbeheersingSociale media in de crisisbeheersing
Sociale media in de crisisbeheersingFrank Smilda
 
Sociale media factor van invloed op onrustsituaties
Sociale media factor van invloed op onrustsituatiesSociale media factor van invloed op onrustsituaties
Sociale media factor van invloed op onrustsituatiesTwittercrisis
 
Wijsheid vd massa moerdijk
Wijsheid vd massa moerdijkWijsheid vd massa moerdijk
Wijsheid vd massa moerdijkFrank Smilda
 
Presentatie Stanislav
Presentatie StanislavPresentatie Stanislav
Presentatie Stanislavuhoeke
 
Dilemma's bij de visie op sociale media en oov
Dilemma's bij de visie op sociale media en oovDilemma's bij de visie op sociale media en oov
Dilemma's bij de visie op sociale media en oovTwittercrisis
 
Vermogenden beïnvloeden - Relaties opbouwen via sociale media
Vermogenden beïnvloeden - Relaties opbouwen via sociale mediaVermogenden beïnvloeden - Relaties opbouwen via sociale media
Vermogenden beïnvloeden - Relaties opbouwen via sociale mediaLinkedIn Europe
 
Presentatie both solutions 29 mei 2012 - meer leads met LinkedIn
Presentatie both solutions 29 mei 2012 - meer leads met LinkedInPresentatie both solutions 29 mei 2012 - meer leads met LinkedIn
Presentatie both solutions 29 mei 2012 - meer leads met LinkedInBoth Social
 
Wat nousocialmedia
Wat nousocialmediaWat nousocialmedia
Wat nousocialmediaFrank Smilda
 

What's hot (17)

Presentatie onderzoek social media voor 221111
Presentatie onderzoek social media voor 221111Presentatie onderzoek social media voor 221111
Presentatie onderzoek social media voor 221111
 
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en producerenKennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
 
Overheid web20 2011_sj_deputter
Overheid web20 2011_sj_deputterOverheid web20 2011_sj_deputter
Overheid web20 2011_sj_deputter
 
Disaster tweets, toegevoegde waarde twitter in operationele beeldvorming hulp...
Disaster tweets, toegevoegde waarde twitter in operationele beeldvorming hulp...Disaster tweets, toegevoegde waarde twitter in operationele beeldvorming hulp...
Disaster tweets, toegevoegde waarde twitter in operationele beeldvorming hulp...
 
Onderzoek Infopunt Veiligheid Ervaringen sociale media en Alphen aan den Rijn
Onderzoek Infopunt Veiligheid Ervaringen sociale media en Alphen aan den RijnOnderzoek Infopunt Veiligheid Ervaringen sociale media en Alphen aan den Rijn
Onderzoek Infopunt Veiligheid Ervaringen sociale media en Alphen aan den Rijn
 
Presentatie onderzoek sociale media en gemeenten 2015 #SMWRdam
Presentatie onderzoek sociale media en gemeenten 2015 #SMWRdamPresentatie onderzoek sociale media en gemeenten 2015 #SMWRdam
Presentatie onderzoek sociale media en gemeenten 2015 #SMWRdam
 
De zwarte kant van social media
De zwarte kant van social mediaDe zwarte kant van social media
De zwarte kant van social media
 
Sociale media in de crisisbeheersing
Sociale media in de crisisbeheersingSociale media in de crisisbeheersing
Sociale media in de crisisbeheersing
 
Sociale media factor van invloed op onrustsituaties
Sociale media factor van invloed op onrustsituatiesSociale media factor van invloed op onrustsituaties
Sociale media factor van invloed op onrustsituaties
 
Wijsheid vd massa moerdijk
Wijsheid vd massa moerdijkWijsheid vd massa moerdijk
Wijsheid vd massa moerdijk
 
Presentatie Stanislav
Presentatie StanislavPresentatie Stanislav
Presentatie Stanislav
 
Social media
Social mediaSocial media
Social media
 
Sociale media intro
Sociale media introSociale media intro
Sociale media intro
 
Dilemma's bij de visie op sociale media en oov
Dilemma's bij de visie op sociale media en oovDilemma's bij de visie op sociale media en oov
Dilemma's bij de visie op sociale media en oov
 
Vermogenden beïnvloeden - Relaties opbouwen via sociale media
Vermogenden beïnvloeden - Relaties opbouwen via sociale mediaVermogenden beïnvloeden - Relaties opbouwen via sociale media
Vermogenden beïnvloeden - Relaties opbouwen via sociale media
 
Presentatie both solutions 29 mei 2012 - meer leads met LinkedIn
Presentatie both solutions 29 mei 2012 - meer leads met LinkedInPresentatie both solutions 29 mei 2012 - meer leads met LinkedIn
Presentatie both solutions 29 mei 2012 - meer leads met LinkedIn
 
Wat nousocialmedia
Wat nousocialmediaWat nousocialmedia
Wat nousocialmedia
 

Viewers also liked

lusten en valkuilen Social Media door @puur anna maria giannatasio
lusten en valkuilen Social Media door @puur anna maria giannatasiolusten en valkuilen Social Media door @puur anna maria giannatasio
lusten en valkuilen Social Media door @puur anna maria giannatasio★ Anna-Maria Mantel-Giannattasio
 
Social Media Monitor 5 - Social Embassy
Social Media Monitor 5 - Social EmbassySocial Media Monitor 5 - Social Embassy
Social Media Monitor 5 - Social EmbassySocial Embassy
 
SCA - Social Media Infographic - September 2014
SCA - Social Media Infographic - September 2014SCA - Social Media Infographic - September 2014
SCA - Social Media Infographic - September 2014Southern Cross Austereo
 
Dia internacional de la mujer
 Dia internacional de la mujer Dia internacional de la mujer
Dia internacional de la mujer jenniferlpz
 
Mujer grecia antigua
Mujer grecia antiguaMujer grecia antigua
Mujer grecia antigualauracg
 
Horse powerpoint
Horse powerpointHorse powerpoint
Horse powerpointLis Regula
 
Letra de la canción agua es
Letra de la canción agua esLetra de la canción agua es
Letra de la canción agua esAri Laynes
 
STRATEGIC MARKETING PLAN - JUST US COFFEE
STRATEGIC MARKETING PLAN - JUST US COFFEESTRATEGIC MARKETING PLAN - JUST US COFFEE
STRATEGIC MARKETING PLAN - JUST US COFFEESeanpaul Walsh
 
What is Social Media?
What is Social Media?What is Social Media?
What is Social Media?Martafy!
 
The Top Skills That Can Get You Hired in 2017
The Top Skills That Can Get You Hired in 2017The Top Skills That Can Get You Hired in 2017
The Top Skills That Can Get You Hired in 2017LinkedIn
 

Viewers also liked (12)

lusten en valkuilen Social Media door @puur anna maria giannatasio
lusten en valkuilen Social Media door @puur anna maria giannatasiolusten en valkuilen Social Media door @puur anna maria giannatasio
lusten en valkuilen Social Media door @puur anna maria giannatasio
 
Social Media in travel 2009 - the Netherlands
Social Media in travel 2009 - the NetherlandsSocial Media in travel 2009 - the Netherlands
Social Media in travel 2009 - the Netherlands
 
Social Media Monitor 5 - Social Embassy
Social Media Monitor 5 - Social EmbassySocial Media Monitor 5 - Social Embassy
Social Media Monitor 5 - Social Embassy
 
SCA - Social Media Infographic - September 2014
SCA - Social Media Infographic - September 2014SCA - Social Media Infographic - September 2014
SCA - Social Media Infographic - September 2014
 
Dia internacional de la mujer
 Dia internacional de la mujer Dia internacional de la mujer
Dia internacional de la mujer
 
Mujer grecia antigua
Mujer grecia antiguaMujer grecia antigua
Mujer grecia antigua
 
Horse powerpoint
Horse powerpointHorse powerpoint
Horse powerpoint
 
Letra de la canción agua es
Letra de la canción agua esLetra de la canción agua es
Letra de la canción agua es
 
STRATEGIC MARKETING PLAN - JUST US COFFEE
STRATEGIC MARKETING PLAN - JUST US COFFEESTRATEGIC MARKETING PLAN - JUST US COFFEE
STRATEGIC MARKETING PLAN - JUST US COFFEE
 
Quality slogans in tamil
Quality slogans in tamilQuality slogans in tamil
Quality slogans in tamil
 
What is Social Media?
What is Social Media?What is Social Media?
What is Social Media?
 
The Top Skills That Can Get You Hired in 2017
The Top Skills That Can Get You Hired in 2017The Top Skills That Can Get You Hired in 2017
The Top Skills That Can Get You Hired in 2017
 

Similar to Impact Social Media 2012 (#sming12)

Presentatie bpost voka_2013_v2
Presentatie bpost voka_2013_v2Presentatie bpost voka_2013_v2
Presentatie bpost voka_2013_v2bpost
 
Hyves brand understanding - insites
Hyves  brand understanding - insitesHyves  brand understanding - insites
Hyves brand understanding - insitesHyves
 
Generatiegestuurde kanaalsturing (Cascadis congres)
Generatiegestuurde kanaalsturing (Cascadis congres)Generatiegestuurde kanaalsturing (Cascadis congres)
Generatiegestuurde kanaalsturing (Cascadis congres)Menno Ouweneel
 
Werf Select Nijenrode 110509
Werf Select Nijenrode 110509Werf Select Nijenrode 110509
Werf Select Nijenrode 110509Marc de Vries
 
Cbw Mitex Retail Top 220310
Cbw Mitex Retail Top 220310Cbw Mitex Retail Top 220310
Cbw Mitex Retail Top 220310Marc de Vries
 
StormMC Facebook marketing
StormMC Facebook marketingStormMC Facebook marketing
StormMC Facebook marketingStormMC
 
The end of_business_as_usual_–_rapport (3)
The end of_business_as_usual_–_rapport (3)The end of_business_as_usual_–_rapport (3)
The end of_business_as_usual_–_rapport (3)Piet van den Boer
 
Waarom Klantbehoeften veranderen en verzekeraars niet (maar wel moeten)
Waarom Klantbehoeften veranderen en verzekeraars niet (maar wel moeten) Waarom Klantbehoeften veranderen en verzekeraars niet (maar wel moeten)
Waarom Klantbehoeften veranderen en verzekeraars niet (maar wel moeten) Roland Beerens
 
10 Dingen Die Je Moet Weten Om Nu En Straks Je Klanten Te Overleven
10 Dingen Die Je Moet Weten Om Nu En Straks Je Klanten Te Overleven10 Dingen Die Je Moet Weten Om Nu En Straks Je Klanten Te Overleven
10 Dingen Die Je Moet Weten Om Nu En Straks Je Klanten Te Overlevenellenenz
 
Trends In Fondsen- en donateurswerving op e particuliere markt - Vakmiddag 2...
Trends In Fondsen- en donateurswerving op e particuliere markt - Vakmiddag 2...Trends In Fondsen- en donateurswerving op e particuliere markt - Vakmiddag 2...
Trends In Fondsen- en donateurswerving op e particuliere markt - Vakmiddag 2...Liesbeth van Uytven
 
Marketing over datum - Een verhaal over innovatie en inspiratie
Marketing over datum - Een verhaal over innovatie en inspiratieMarketing over datum - Een verhaal over innovatie en inspiratie
Marketing over datum - Een verhaal over innovatie en inspiratieMichiel Gerbranda
 
Social media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
Social media strategie regionale omroepen - Annewil NeervensSocial media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
Social media strategie regionale omroepen - Annewil NeervensHave A Nice Day
 
Social media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
Social media strategie regionale omroepen - Annewil NeervensSocial media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
Social media strategie regionale omroepen - Annewil NeervensHave A Nice Day
 
De 9 uitspraken van adverteerders.
De 9 uitspraken van adverteerders.De 9 uitspraken van adverteerders.
De 9 uitspraken van adverteerders.magazinemediaBE
 
Data gedreven journalistiek bij NU.nl
Data gedreven journalistiek bij NU.nlData gedreven journalistiek bij NU.nl
Data gedreven journalistiek bij NU.nlJurriaan Bernson
 
Oxfam Novib - Ondernemers voor Ondernemers
Oxfam Novib - Ondernemers voor OndernemersOxfam Novib - Ondernemers voor Ondernemers
Oxfam Novib - Ondernemers voor OndernemersOxfam Novib
 

Similar to Impact Social Media 2012 (#sming12) (20)

Presentatie bpost voka_2013_v2
Presentatie bpost voka_2013_v2Presentatie bpost voka_2013_v2
Presentatie bpost voka_2013_v2
 
Hyves brand understanding - insites
Hyves  brand understanding - insitesHyves  brand understanding - insites
Hyves brand understanding - insites
 
Generatiegestuurde kanaalsturing (Cascadis congres)
Generatiegestuurde kanaalsturing (Cascadis congres)Generatiegestuurde kanaalsturing (Cascadis congres)
Generatiegestuurde kanaalsturing (Cascadis congres)
 
Werf Select Nijenrode 110509
Werf Select Nijenrode 110509Werf Select Nijenrode 110509
Werf Select Nijenrode 110509
 
Cbw Mitex Retail Top 220310
Cbw Mitex Retail Top 220310Cbw Mitex Retail Top 220310
Cbw Mitex Retail Top 220310
 
StormMC Facebook marketing
StormMC Facebook marketingStormMC Facebook marketing
StormMC Facebook marketing
 
The end of_business_as_usual_–_rapport (3)
The end of_business_as_usual_–_rapport (3)The end of_business_as_usual_–_rapport (3)
The end of_business_as_usual_–_rapport (3)
 
Waarom Klantbehoeften veranderen en verzekeraars niet (maar wel moeten)
Waarom Klantbehoeften veranderen en verzekeraars niet (maar wel moeten) Waarom Klantbehoeften veranderen en verzekeraars niet (maar wel moeten)
Waarom Klantbehoeften veranderen en verzekeraars niet (maar wel moeten)
 
10 Dingen Die Je Moet Weten Om Nu En Straks Je Klanten Te Overleven
10 Dingen Die Je Moet Weten Om Nu En Straks Je Klanten Te Overleven10 Dingen Die Je Moet Weten Om Nu En Straks Je Klanten Te Overleven
10 Dingen Die Je Moet Weten Om Nu En Straks Je Klanten Te Overleven
 
Social Media Advertising onderzoek 2012
Social Media Advertising onderzoek 2012Social Media Advertising onderzoek 2012
Social Media Advertising onderzoek 2012
 
MMA Magazine Media Factbook 2023
MMA Magazine Media Factbook 2023MMA Magazine Media Factbook 2023
MMA Magazine Media Factbook 2023
 
Trends In Fondsen- en donateurswerving op e particuliere markt - Vakmiddag 2...
Trends In Fondsen- en donateurswerving op e particuliere markt - Vakmiddag 2...Trends In Fondsen- en donateurswerving op e particuliere markt - Vakmiddag 2...
Trends In Fondsen- en donateurswerving op e particuliere markt - Vakmiddag 2...
 
Marketing over datum - Een verhaal over innovatie en inspiratie
Marketing over datum - Een verhaal over innovatie en inspiratieMarketing over datum - Een verhaal over innovatie en inspiratie
Marketing over datum - Een verhaal over innovatie en inspiratie
 
Online Fundraising Congres 16 Februari
Online Fundraising Congres 16 FebruariOnline Fundraising Congres 16 Februari
Online Fundraising Congres 16 Februari
 
Social media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
Social media strategie regionale omroepen - Annewil NeervensSocial media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
Social media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
 
Social media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
Social media strategie regionale omroepen - Annewil NeervensSocial media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
Social media strategie regionale omroepen - Annewil Neervens
 
De 9 uitspraken van adverteerders.
De 9 uitspraken van adverteerders.De 9 uitspraken van adverteerders.
De 9 uitspraken van adverteerders.
 
Social media mob_reisadv_juni2010
Social media mob_reisadv_juni2010Social media mob_reisadv_juni2010
Social media mob_reisadv_juni2010
 
Data gedreven journalistiek bij NU.nl
Data gedreven journalistiek bij NU.nlData gedreven journalistiek bij NU.nl
Data gedreven journalistiek bij NU.nl
 
Oxfam Novib - Ondernemers voor Ondernemers
Oxfam Novib - Ondernemers voor OndernemersOxfam Novib - Ondernemers voor Ondernemers
Oxfam Novib - Ondernemers voor Ondernemers
 

More from ING Nederland

Conversation Company
Conversation CompanyConversation Company
Conversation CompanyING Nederland
 
De afdeling van de toekomst
De afdeling van de toekomstDe afdeling van de toekomst
De afdeling van de toekomstING Nederland
 
Adfo Live 2015 | De weg naar een succesvolle sponsoractivatie
Adfo Live 2015 | De weg naar een succesvolle sponsoractivatieAdfo Live 2015 | De weg naar een succesvolle sponsoractivatie
Adfo Live 2015 | De weg naar een succesvolle sponsoractivatieING Nederland
 
Sponsorcongres 2015: amateurclubs vooruithelpen
Sponsorcongres 2015: amateurclubs vooruithelpenSponsorcongres 2015: amateurclubs vooruithelpen
Sponsorcongres 2015: amateurclubs vooruithelpenING Nederland
 
Social, business as usual
Social, business as usualSocial, business as usual
Social, business as usualING Nederland
 
Emerce efinancials 2014 spraakmakend mobiel bankieren bij ing
Emerce efinancials 2014 spraakmakend mobiel bankieren bij ingEmerce efinancials 2014 spraakmakend mobiel bankieren bij ing
Emerce efinancials 2014 spraakmakend mobiel bankieren bij ingING Nederland
 
Oranje is online betrokken | ING | Presentatie Verbond van Verzekeraars
Oranje is online betrokken | ING | Presentatie Verbond van VerzekeraarsOranje is online betrokken | ING | Presentatie Verbond van Verzekeraars
Oranje is online betrokken | ING | Presentatie Verbond van VerzekeraarsING Nederland
 
Google+ hangout with ING CEO NL Nick Jue_Digital Communication Awards 2014 Be...
Google+ hangout with ING CEO NL Nick Jue_Digital Communication Awards 2014 Be...Google+ hangout with ING CEO NL Nick Jue_Digital Communication Awards 2014 Be...
Google+ hangout with ING CEO NL Nick Jue_Digital Communication Awards 2014 Be...ING Nederland
 
De volgende stap in mobiel bankieren: de introductie van Inge
De volgende stap in mobiel bankieren: de introductie van IngeDe volgende stap in mobiel bankieren: de introductie van Inge
De volgende stap in mobiel bankieren: de introductie van IngeING Nederland
 
De stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en wonen - ING Economisch Bureau
De stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en wonen - ING Economisch BureauDe stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en wonen - ING Economisch Bureau
De stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en wonen - ING Economisch BureauING Nederland
 
Van social media naar social business @ING
Van social media naar social business @INGVan social media naar social business @ING
Van social media naar social business @INGING Nederland
 
Oranje is Betrokken Online: De social media journey van ING Nederland richtin...
Oranje is Betrokken Online: De social media journey van ING Nederland richtin...Oranje is Betrokken Online: De social media journey van ING Nederland richtin...
Oranje is Betrokken Online: De social media journey van ING Nederland richtin...ING Nederland
 
Oranje is betrokken online - Linked in congres ing presentatie
Oranje is betrokken online - Linked in congres ing presentatieOranje is betrokken online - Linked in congres ing presentatie
Oranje is betrokken online - Linked in congres ing presentatieING Nederland
 
SMC070_Inzet van Google+ voor interactie & dialoog CEO Nick Jue Hangout on-a...
SMC070_Inzet van Google+ voor interactie & dialoog CEO Nick Jue Hangout on-a...SMC070_Inzet van Google+ voor interactie & dialoog CEO Nick Jue Hangout on-a...
SMC070_Inzet van Google+ voor interactie & dialoog CEO Nick Jue Hangout on-a...ING Nederland
 
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING #smme13
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING #smme13Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING #smme13
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING #smme13ING Nederland
 
Oranje is online betrokken
Oranje is online betrokkenOranje is online betrokken
Oranje is online betrokkenING Nederland
 
Oranje is doelen stellen, Social Business @ ING Nederland
Oranje is doelen stellen, Social Business @ ING NederlandOranje is doelen stellen, Social Business @ ING Nederland
Oranje is doelen stellen, Social Business @ ING NederlandING Nederland
 
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING
Oranje is Betrokken Online, Oranje is INGOranje is Betrokken Online, Oranje is ING
Oranje is Betrokken Online, Oranje is INGING Nederland
 
Oranje is inspelen op veranderingen, Oranje is ING
Oranje is inspelen op veranderingen, Oranje is INGOranje is inspelen op veranderingen, Oranje is ING
Oranje is inspelen op veranderingen, Oranje is INGING Nederland
 
ING: challenges for pr & media relations in a changing media land scape
ING: challenges for pr & media relations in a changing media land scapeING: challenges for pr & media relations in a changing media land scape
ING: challenges for pr & media relations in a changing media land scapeING Nederland
 

More from ING Nederland (20)

Conversation Company
Conversation CompanyConversation Company
Conversation Company
 
De afdeling van de toekomst
De afdeling van de toekomstDe afdeling van de toekomst
De afdeling van de toekomst
 
Adfo Live 2015 | De weg naar een succesvolle sponsoractivatie
Adfo Live 2015 | De weg naar een succesvolle sponsoractivatieAdfo Live 2015 | De weg naar een succesvolle sponsoractivatie
Adfo Live 2015 | De weg naar een succesvolle sponsoractivatie
 
Sponsorcongres 2015: amateurclubs vooruithelpen
Sponsorcongres 2015: amateurclubs vooruithelpenSponsorcongres 2015: amateurclubs vooruithelpen
Sponsorcongres 2015: amateurclubs vooruithelpen
 
Social, business as usual
Social, business as usualSocial, business as usual
Social, business as usual
 
Emerce efinancials 2014 spraakmakend mobiel bankieren bij ing
Emerce efinancials 2014 spraakmakend mobiel bankieren bij ingEmerce efinancials 2014 spraakmakend mobiel bankieren bij ing
Emerce efinancials 2014 spraakmakend mobiel bankieren bij ing
 
Oranje is online betrokken | ING | Presentatie Verbond van Verzekeraars
Oranje is online betrokken | ING | Presentatie Verbond van VerzekeraarsOranje is online betrokken | ING | Presentatie Verbond van Verzekeraars
Oranje is online betrokken | ING | Presentatie Verbond van Verzekeraars
 
Google+ hangout with ING CEO NL Nick Jue_Digital Communication Awards 2014 Be...
Google+ hangout with ING CEO NL Nick Jue_Digital Communication Awards 2014 Be...Google+ hangout with ING CEO NL Nick Jue_Digital Communication Awards 2014 Be...
Google+ hangout with ING CEO NL Nick Jue_Digital Communication Awards 2014 Be...
 
De volgende stap in mobiel bankieren: de introductie van Inge
De volgende stap in mobiel bankieren: de introductie van IngeDe volgende stap in mobiel bankieren: de introductie van Inge
De volgende stap in mobiel bankieren: de introductie van Inge
 
De stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en wonen - ING Economisch Bureau
De stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en wonen - ING Economisch BureauDe stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en wonen - ING Economisch Bureau
De stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en wonen - ING Economisch Bureau
 
Van social media naar social business @ING
Van social media naar social business @INGVan social media naar social business @ING
Van social media naar social business @ING
 
Oranje is Betrokken Online: De social media journey van ING Nederland richtin...
Oranje is Betrokken Online: De social media journey van ING Nederland richtin...Oranje is Betrokken Online: De social media journey van ING Nederland richtin...
Oranje is Betrokken Online: De social media journey van ING Nederland richtin...
 
Oranje is betrokken online - Linked in congres ing presentatie
Oranje is betrokken online - Linked in congres ing presentatieOranje is betrokken online - Linked in congres ing presentatie
Oranje is betrokken online - Linked in congres ing presentatie
 
SMC070_Inzet van Google+ voor interactie & dialoog CEO Nick Jue Hangout on-a...
SMC070_Inzet van Google+ voor interactie & dialoog CEO Nick Jue Hangout on-a...SMC070_Inzet van Google+ voor interactie & dialoog CEO Nick Jue Hangout on-a...
SMC070_Inzet van Google+ voor interactie & dialoog CEO Nick Jue Hangout on-a...
 
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING #smme13
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING #smme13Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING #smme13
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING #smme13
 
Oranje is online betrokken
Oranje is online betrokkenOranje is online betrokken
Oranje is online betrokken
 
Oranje is doelen stellen, Social Business @ ING Nederland
Oranje is doelen stellen, Social Business @ ING NederlandOranje is doelen stellen, Social Business @ ING Nederland
Oranje is doelen stellen, Social Business @ ING Nederland
 
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING
Oranje is Betrokken Online, Oranje is INGOranje is Betrokken Online, Oranje is ING
Oranje is Betrokken Online, Oranje is ING
 
Oranje is inspelen op veranderingen, Oranje is ING
Oranje is inspelen op veranderingen, Oranje is INGOranje is inspelen op veranderingen, Oranje is ING
Oranje is inspelen op veranderingen, Oranje is ING
 
ING: challenges for pr & media relations in a changing media land scape
ING: challenges for pr & media relations in a changing media land scapeING: challenges for pr & media relations in a changing media land scape
ING: challenges for pr & media relations in a changing media land scape
 

Impact Social Media 2012 (#sming12)

 • 2. OVER DIT ONDERZOEK Berichten op online en social media Maar wat is nou precies de impact van over financiële instellingen nemen toe. al die online buzz op consumenten? En hoe betrouwbaar vinden Ook ING heeft de afgelopen jaren de consumenten deze berichten? online buzz rond het merk sterk zien Verschilt dit van andere online media? stijgen: van zo’n 10.000 mentions per En van traditionele media? maand in 2011 naar 30.000 mentions per maand in september 2012. Uit analyse van de buzz blijkt dat Deze vragen waren voor ING werkelijk alles wordt besproken, aanleiding om een grootschalig gedeeld en becommentarieerd. onderzoek te starten. Van dit onderzoek lees je hier de resultaten. En al die buzz voelt al snel als heel belangrijk. 2
 • 3. WAT KUN JE VERWACHTEN VAN DIT RAPPORT? Antwoord op de vraag hoe consumenten in contact komen met financiële berichten op online en social media. Antwoord op de vraag in hoeverre consumenten financiële berichten op online en social media betrouwbaar vinden. En inzicht in de impact die financiële berichten op online en social media hebben op consumenten. Gepresenteerd aan de hand van tientallen feiten en inzichten over betrouwbaarheid en impact van financiële berichten op online- en social media. 3
 • 4. BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN TRADITIONELE MEDIA ONLINE MEDIA SOCIAL MEDIA Onder traditionele media Onder online media Onder social media worden verstaan ‘offline’ berichten wordt verstaan berichten worden media als televisie, radio, berichten op: online verstaan berichten op krant, opiniebladen, etc. nieuwssites, websites van Facebook, Hyves, In alle gevallen gaat het kranten, weblogs, fora/ Twitter, YouTube, om nieuws- en actuali- discussieplatforms, Linkedin, Google+, etc. teiten gerelateerde berich- reviewwebsites en web- ten/bronnen/mediumtypen. sites van organisaties. 4
 • 5. HET BELANGRIJKSTE DAT WE HEBBEN GELEERD? Financiële berichten op online- en social media blijken een grote impact te hebben op consumenten: de rol van social media wordt steeds belangrijker in de ontwikkeling van reputatie en merkvoorkeur van organisaties. Hoewel traditionele media als meer betrouwbaar en impactvoller worden gezien, lijkt de impact van traditionele media met de opkomst van social media onder druk te staan. 5
 • 6. CONTACT MET FINANCIËLE BERICHTEN VIA ONLINE- EN SOCIAL MEDIA CONSUMENTEN BLIJKEN ZEER REGELMATIG IN CONTACT TE KOMEN MET FINANCIËLE BERICHTEN OP ONLINE EN SOCIAL MEDIA. 6
 • 7. 1 OP DE 3 CONSUMENTEN INHOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN AANRAKING MET BERICHTEN OVER DE ZIET MINIMAAL WEKELIJKS FINANCIËLE SECTOR OP SOCIAL MEDIA FINANCIËLE BERICHTEN OP 42% SOCIAL MEDIA Meer dan de helft van de 15% 10% 12% 9% 8% consumenten ziet ‘minder dan 5% één keer per maand’ of vaker Nooit Minder Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere berichten over de financiële dan één één keer keer per per maand keren per week keren per dag sector op social media. maand IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN 55% ZIET MINIMAAL WEKE- AANRAKING MET BERICHTEN OVER DE FINANCIËLE SECTOR OP ONLINE MEDIA LIJKS FINANCIËLE BERICH- 22% TEN OP ONLINE MEDIA 18% 19% 13% 13% 11% 5% Nooit Minder Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere dan één één keer keren per keren per keer per per maand week dag maand N=750 7
 • 8. IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN BIJNA 1 OP DE 5 AANRAKING MET BERICHTEN OVER ING 56% OP SOCIAL MEDIA CONSUMENTEN ZIET TENMINSTE WEKELIJKS BERICHTEN OVER ING OP 16% 9% 9% SOCIAL MEDIA 3% 4% 2% 29% ZIET MINIMAAL Nooit Minder dan Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere één keer één keer per maand per maand keren per week keren per dag WEKELIJKS BERICHTEN OVER ING OP ONLINE IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN MEDIA AANRAKING MET BERICHTEN OVER ING 30% OP ONLINE MEDIA 24% 17% 16% 5% 6% 2% Nooit Minder dan Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere één keer één keer keren per keren per per maand per maand week dag N=750 8
 • 9. BERICHTEN OP ONLINE & SOCIAL MEDIA BLIJVEN CONSUMENTEN GOED BIJ 74% van de consumenten kan zich berichten over ING op online of social media herinneren. Berichten op nieuwssites blijven consumenten het beste bij. Een kwart van de consumenten herinnert zich berichten over ING op Twitter of Facebook
 • 10. ONDERWERPEN DIE CONSUMENTEN ONTHOUDEN IN RELATIE TOT FINANCIËLE MARKTEN EN ING VERSCHILLEN STERK PER KANAAL Social media draaien sterk om persoonlijke ervaringen en keuzes, service en dienstverlening en marketingcommunicatie. Traditionele online media domineren met nieuws over financiële markten en de crisis. TWITTER FACEBOOK FORA REVIEWSITES WEBSITES KRANTEN ONLINE NIEUWSSITES Financiële crisis 37% Reclame/ 42% Persoonlijke 42% Service & 46% Financiële crisis 60% Financiële crisis 51% communicatie ervaringen Dienstverlening Persoonlijke 37% Persoonlijke 36% Redenen om 41% Producten 46% Financiële markt 55% Financiële markt 49% ervaringen ervaringen niet voor een algemeen algemeen bank te kiezen Redenen om 38% Service & 36% Service & 36% wel voor een Financiële situatie 55% Financiële situatie 47% Dienstverlening Dienstverlening Financiële crisis 39% bank te kiezen bank bank N=108 N=313 N=99 N=134 N=498 N=476 10
 • 11. ZOWEL POSITIEVE, VAN FINANCIËLE BERICHTEN DIE CONSUMENTEN ONTHOUDEN IS HET SENTIMENT NEUTRALE ALS NEGATIEVE FINANCIËLE BERICHTEN WORDEN DOOR CONSUMEN- Facebook 25% 42% 33% TEN ONTHOUDEN Reviewsites 14% 58% 28% Financiële berichten die worden Blog 43% 31% 26% onthouden op Facebook en re- viewsites zijn het vaakst positief. Forum / discussieplatform 34% 40% 25% Onthouden financiële berichten Twitter 34% 41% 25% op Blogs, fora / discussieplat- forms en Twitter zijn het vaakst Hyves 24% 56% 20% negatief. Website van krant 28% 56% 16% Onthouden berichten op reviewsites, websites van Online nieuwssite 26% 58% 16% kranten en online nieuwssites zijn het vaakst neutraal. Negatief Neutraal Positief 11
 • 12. BETROUWBAARHEID VAN FINANCIËLE BERICHTEN OP ONLINE EN SOCIAL MEDIA DE BETROUWBAARHEID VAN FINAN- CIËLE BERICHTEN OP TRADITIONELE EN ONLINE MEDIA IS HOGER DAN DE BETROUWBAARHEID VAN BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA. HET ONDERZOEK LAAT ECHTER OOK ZIEN DAT BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA MEER BETROUWBAAR GEVONDEN GAAN WORDEN. 12
 • 13. VERTROUWEN IN ONLINE MEDIA VERTROUWEN IN ONLINE MEDIA VERTROUWEN IN FINANCIËLE BERICHTEN OP 3,9 ALLE ONDERZOCHTE Algemeen 4,7 MEDIA IS IN HET ALGEMEEN 5,1 RELATIEF LAAG 3,9 Op een schaal van 1 (helemaal Financiële markt 4,6 niet betrouwbaar) tot 7 (zeer 5,00 betrouwbaar) scoren traditio- 3,8 nele media niet hoger dan 5 ING 4,5 (een beetje betrouwbaar). TRADITIONELE MEDIA 4,8 Social media Online media Traditionele media MEEST BETROUWBAAR GEVONDEN N=1.100 Social media worden minder betrouwbaar gevonden dan online en traditionele media. 13
 • 14. ONLINE MEDIA OVER HET ALGE- SOCIAL MEDIA MINDER BETROUW- MEEN BETROUWBAAR GEVONDEN BAAR GEVONDEN 6 OP DE 10 VINDT BERICHTEN 3 OP DE 10 VINDT BERICHTEN OVER ING IN ONLINE MEDIA OVER ING IN SOCIAL MEDIA BETROUWBAAR BETROUWBAAR 41% 65% 64% 39% 39% 37% 36% 58% 32% 28% 27% 23% 30% 27% 26% 12% 10% 9% ING Financiële markten Algemeen ING Financiële markten Algemeen Niet betrouwbaar Neutraal Betrouwbaar Niet betrouwbaar Neutraal Betrouwbaar 14
 • 15. BETROUWBAARHEID VAN SOCIAL MEDIA IS ECHTER HOGER ONDER FREQUENTE SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS 7 6 5 4 3 2 1 t e s s s oi ijk lijk lijk to No el n e ge ek e nd Da Af W aa M Gemiddelde betrouwbaarheid social media naar frequentie gebruik van schaal 1 (helemaal niet N=1.100
 • 16. BIJ FREQUENTER SOCIAL 4,68 MEDIA GEBRUIK WORDEN Totaal 5,04 5,27 FINANCIËLE BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA EN TRADI- 4,7 Algemeen 5,0 TIONELE MEDIA EVEN BE- 5,1 TROUWBAAR GEVONDEN 4,7 DOOR CONSUMENTEN Financiële markt 5,2 5,4 Bij consumenten die minimaal 4,6 wekelijks gebruiken van social ING 4,7 media zijn de verschillen 5,2 tussen social, online en 1,0 Zeer 2,0 3,0 4,0 Neutraal 5,0 6,0 7,0 Zeer traditionele media minimaal, onbetrouwbaar betrouwbaar of zelfs niet significant. Social media Online media Traditionele media Consumenten die minimaal Geen significante verschillen wekelijks gebruik maken van social media. 16
 • 17. IMPACT VAN FINANCIËLE BERICHTEN DE IMPACT VAN TRADITIONELE MEDIA EN ONLINE MEDIA OP CONSUMENTEN IS GROTER DAN DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA. ALTHANS DAT ZEGGEN CONSUMENTEN. BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA ZETTEN VAKER AAN TOT VERANDERING VAN MENING, VOORKEUR OF GEDRAG DAN BERICHTEN OP TRADITIONELE EN ONLINE MEDIA. 17
 • 18. HOE CONSUMENTEN DEN- KEN OVER DE IMPACT VAN ONLINE MEDIA VERSCHILT VAN HET GEDRAG DAT ZE IN DE PRAKTIJK LATEN ZIEN In een rechtstreekse ranking van verschillende mediatypen scoort de impact van social media laag. Echter, berichten op social media leiden vaker tot een verandering van me- ning, voorkeur of gedrag. Dit maakt de werkelijke impact van social media groter dan de im- pact van online (nieuws)media.
 • 19. INFORMATIEVE TELEVISIEPROGRAMMA’S EN KRANTEN WORDEN 4 TOT 5 KEER ZO IMPACTVOL GEVONDEN DAN SOCIAL MEDIA # MEDIATYPE IMPACT SCORE Informatieve televisieprogramma’s over nieuws & actualiteiten (zoals NOS Journaal, RTL Nieuws, 1 16 Pauw & Witteman, EenVandaag, DWDD, etc.) 2 Kranten, landelijk en regionaal (zoals Trouw, Telegraaf, Financieel Dagblad, Dagblad van het 15 Noorden, Noord Hollands Dagblad, Brabants Dagblad etc.) Website van een krant (bijv. Trouw.nl, Telegraaf.nl, FD.nl, dvhn.nl, noordhollandsdagblad.nl, bra- 3 bantsdagblad.nl etc.) 12 4 Online nieuwssites die niet bij een krant/journaal/magazine horen (zoals Nu.nl, Z24.nl, etc.) 10 5 Informatieve radiozenders zoals BNR, Radio 1 etc. 8 6 Opiniebladen (zoals Elsevier, 360, Quote, HP/de Tijd etc.) 8 7 De website van de organisatie 7 8 Review sites (zoals kieskeurig.nl, vergelijk.nl, independer.nl en zoover.nl) 7 9 Nieuws en actualiteiten op entertainment radiozenders zoals Radio 538, Qmusic, Sky Radio, etc. 5 10 Forum / discussieplatform (zoals forum.fok.nl, forum.viva.nl, nujij.nl, forum van Radar/Kassa etc.) 4 Entertainment televisieprogramma’s over nieuws & actualiteiten (zoals Pownews, RTL Boulevard, 11 3 Shownieuws, Dit was het Nieuws etc.) 12 Sociale media (Facebook, Twitter, Hyves, Linkedin, etc) 3 13 Blogs (zoals Geenstijl.nl, Dumpert.nl, deJaap.nl, DutchCowboys.nl, Emerce.nl, etc.) 1 19
 • 20. ECHTER... Percentage consumenten waarbij financiële berichten hebben geleidt tot… BEVESTIGING HUIDIGE KEUZE MENING NEGATIEF VERANDERD BEVESTIGING HUIDIGE KEUZE 39% 36% 39% 33% 34% 30%36% 29% 24% 22% 24%30% 24% 26% 26% 22% 22% 19% 21% 22% 24% 22% 24% 24% MENING POSITIEF VERANDERD OVERTUIGING VAN KEUZE OVERTUIGING VAN KEUZE 33% 33% 29% 29% 27% 25% 25% 25% 22% 23% 20% 20% 19% 20% 17% 17% 19% 16% 17% 17% 14% 13% 13% 12% VERANDEREN VAN BANK es k t s s s eu ter / an ra oo ite te og yv VERANDEREN VAN BANK it Fo si kr ss b Bl Tw H w ce n 26% w ie 25% 24% va Fa ev 21% 20% ni te R 17% 25% 24% 26% si e eb in 21% 20% 12% 11% nl W 17% O Financiële berichten op social media 12% 11% leiden vaker tot verandering van Fa Fa es es W W ieu ieu er er ok ok va va s s s s / / s s ev ev t t ra ra R R ran ran te te te te te te og og mening, voorkeur of gedrag dan n n t t yv yv bo bo e e it it Fo Fo si si ssi ssi si si Bl Bl in in Tw Tw k k H H w w ce ce eb eb w w n n ie ie berichten op online nieuwssites of websites van kranten. nl nl O O 20
 • 21. RELATIE IMPACT EN FREQUENTIE DE IMPACT VAN FINANCIËLE 9 BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA IS 8 HOGER ONDER FREQUENTE Impact social media 7 SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS 6 5 Met name de impact van berichten over ING op social media neemt sterk 4 3 2 toe onder dagelijkse social media 1 gebruikers. 0 e s s s it ijk ijk ijk oo to el el el N en ek nd ag Af W aa D M Frequentie social media gebruik ING Financiële sector N=750 N=750 N=750 21
 • 22. RELATIE IMPACT EN NAARMATE CONSUMENTEN BETROUWBAARHEID BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA BETROUWBAARDER VINDEN, 8 NEEMT OOK DE IMPACT VAN DIE 7 BERICHTEN TOE Impact social media 6 5 De impact van social media berichten is voor consumenten die social media zeer betrouwbaar vinden ruim twee 4 3 keer zo groot als voor consumenten die 2 berichten op social media niet betrouw- 1 baar vinden. 0 Zeer onbetrouwbaar Neutraal Zeer betrouwbaar ING Financiële sector N=646 N=643 22
 • 23. 17 17 17 16 17 16 16 15 16 15 RELATIE IMPACT TRADITIONEEL EN FREQUENTIE DE IMPACT VAN TRADI- Impact Informatieve TV TV Impact Informatieve TV TV 15 14 15 14 SOCIAL MEDIA GEBRUIK 14 TIONELE MEDIA WORDT Impact Informatieve Impact Informatieve 14 13 13 13 KLEINER NAARMATE 13 12 12 CONSUMENTEN 12 1711 12 11 17 FREQUENTER SOCIAL MEDIA GEBRUIKEN Impact Informatieve TV 11 10 11 15 10 15 s s Impact Kranten 10 10 13 9 9 13 Onder jongeren is dit effect 9 8 9 8 het sterkst. 11 8 8 11 7 7 nd M M oe e s s s s it it 97 7 M M e e s s s s s s it it 9 lijk lijk ijk jk ijk jk oo oo t to ijk ijk lijk lijk ijk ijk oo oo to to el eli el eli N ke ke e en n el el el el N N n n de de to Af Af e s nd d ag g ek ek it f e f e ag ag se e ijk a an D Da an n ijkW W W W ooA A ae a D D el a a 7 N to a 7 s s s s it Frequentie social media gebruik ijk ijk ijk ijk oo Frequentie social media gebruik el el el el el en N N en ek ag ek nd ag Frequentie social media gebruik Af Af W Frequentie social media gebruik W aa D aa D M M Frequentie social media gebruik Frequentie social media gebruik ING (N = 750) ING (N = 750) ING (N = 750) ING (N = 750) ING (N = 750) (N = 750) Financiële markt (N = (N = 750) Financiële markt 750) Financiële markt Financiële markt (N = 750) ING jongeren 18 - 18 (N = 85) = 85) ING jongeren 24 - 24 (N Financiële markt (N = (N = 85) ING jongeren 18 - 24 750) FMFM jongeren 18 (N 24(N = 84) ING jongeren24 - -24 84) = 85) jongeren 18 - 18 = (N INGjongeren 18 --24 (N = 84) FM jongeren 18 24 (N = 85) FM jongeren 18 - 24 (N = 84) FM jongeren 18 - 24 (N = 84) 23
 • 24. IMPACT VAN FINANCIËLE BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA ONDER JONGEREN 2 TOT 2,5 X ZO GROOT Impact van online berichten onder alle leeftijden nagenoeg gelijk. 8 7 6 Impact factor 5 4 3 2 1 0 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 + jaar jaar jaar jaar jaar SOCIAL MEDIA BERICHTEN - FINANCIËLE SECTOR ONLINE MEDIA BERICHTEN - FINANCIËLE SECTOR N=655
 • 26. DE RESTERENDE SLIDES BEVATTEN EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN. OPGEBOUWD AAN DE HAND VAN VIJF ONDERZOEKSVRAGEN. 26
 • 27. ONDERZOEK UITGEVOERD AAN DE HAND VAN VIJF ONDERZOEKSVRAGEN: ONDERZOEKSVRAAG 1 In hoeverre komen consumenten in aanraking met berichten in social media over de financiële sector en ING in het bijzonder? ONDERZOEKSVRAAG 2 In hoeverre vinden consumenten deze financiële berichten op online- en social media betrouwbaar?   ONDERZOEKSVRAAG 3 In hoeverre verschilt het vertrouwen in financiële berichten op online- en social media van het vertrouwen in berichten op traditionele media (televisie, radio etc.)?   ONDERZOEKSVRAAG 4 In hoeverre blijven consumenten zich financiële berichten op online- en social media herinneren?   ONDERZOEKSVRAAG 5 In hoeverre hebben financiële berichten op online- en social media impact op merkvoorkeur en reputatie?   27
 • 28. ONDERZOEKSVRAAG 1 IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN AANRAKING MET BERICHTEN IN SOCIAL MEDIA OVER DE FINANCIËLE SECTOR EN ING IN HET BIJZONDER? 28
 • 29. FACEBOOK EN YOUTUBE ZIJN 67% Facebook 72% MEEST GEBRUIKTE SOCIAL 24% MEDIA PLATFORMEN 54% YouTube 73% 67% van de consumenten maakt 13% 31% minimaal wekelijks gebruik van Google+ 36% Facebook. Ook YouTube wordt 55% vaak gebruikt; 54% van de 23% Maakt minimaal Linkedin 34% wekelijks gebruik van consumenten gebruikt dit netwerk 57% dit medium minimaal wekelijks. 21% Twitter 26% Maakt minimaal 66% maandelijks gebruik Pinterest en Foursquare zijn het 16% van dit medium minst populair. Hyves 25% 59% Maakt nooit gebruik van dit medium 5% Foursquare 8% 88% 5% Pinterest 7% N=1.500 90% N=1.500 29
 • 30. ONLINE NIEUWSSITES EN 63% WEBSITES VAN KRANTEN Online nieuwssites 72% WORDEN HET MEEST 20% GEBRUIKT 60% Websites van Meer dan de helft van de consu- kranten 68% menten gebruikt deze platformen 21% Maakt minimaal wekelijks (respectievelijk 63% en 26% wekelijks gebruik van 59%). dit medium Reviewsites 52% 22% Maakt minimaal Weblogs en fora / discussie- maandelijks gebruik van dit medium platforms zijn het minst populair. Fora / 21% Maakt nooit gebruik Reviewsites worden vooral discussie platforms 32% van dit medium 51% sporadisch gebruikt. 15% Weblogs 23% 64% N=1.500 N=1.500 30
 • 31. TYPE SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS TOELICHTING BIJ TYPEN GEBRUIKERS Inactive 10% •  Inactive: Respondent die heeft aangegeven wel gebruik Inactive 10% te maken van social/online media, maar minder dan maandelijks creëert, contribueert of consumeert. Consumer 87% •  Consumer: Respondent die heeft aangegeven gebruik Consumer 87% te maken van social/online media en tenminste maandelijks consumeert. Contributor 70% •  Contributor: Respondent die heeft aangegeven gebruik Contributor 70% te maken van social/online media en tenminste maandelijks contribueert. Creator 64% •  Creator: Respondent die heeft aangegeven gebruik te Creator 64% maken van social/online media en tenminste 0% 20% 40% 60% 80% 100% N=1.500 maandelijks creëert. Het grootste percentage consumenten bestaat uit consumers. Ook is een groot deel van de consumenten contributor en creator. Er zit een overlap tussen de consumers, contributor en creators; creators zijn in de meeste gevallen ook consumer. 31
 • 32. 33% VAN CONSUMENTEN ZIET MINIMAAL IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN AANRAKING MET BERICHTEN OVER DE WEKELIJKS FINANCIËLE BERICHTEN OP FINANCIËLE SECTOR OP SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA 42% Meer dan de helft van de consumenten ziet wel eens berichten over de financiële sector op social 15% 10% 12% 9% media. 33% van de consumenten komt minimaal 8% 5% wekelijks in aanraking met dergelijke berichten. Ook Nooit Minder dan Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere blijkt dat 14% van de consumenten minimaal één één keer één keer per maand per maand keren per week keren per dag keer per dag berichten ziet over de financiële sector. IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN AANRAKING MET BERICHTEN OVER DE FINANCIËLE SECTOR OP ONLINE MEDIA 55% ZIET MINIMAAL WEKELIJKS BERICHTEN 22% 18% 19% OVER DE FINANCIËLE SECTOR OP ONLINE 13% 13% MEDIA 11% 5% Op online media komen consumenten vaker in aan- raking met berichten over de financiële sector, meer Nooit Minder dan Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere dan driekwart ziet hier wel eens berichten. 55% van één keer één keer per maand per maand keren per week keren per dag de consumenten komt minimaal wekelijks in aan- N=750 raking met berichten over de financiële sector op online media. 24% zegt minimaal één keer per dag berichten over de financiële sector te zien. 32
 • 33. 19% ZIET MINIMAAL WEKELIJKSE BE- IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN AANRAKING MET BERICHTEN OVER ING OP RICHTEN OVER ING OP SOCIAL MEDIA 56% SOCIAL MEDIA Bijna een vijfde van de consumenten komt minimaal wekelijks in aanraking met berichten over ING op social media. Ook 16% zegt ook 6% iedere dag minimaal één 9% 9% 3% 4% 2% bericht over ING op social media te zien. Nooit Minder dan Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere één keer één keer keren per keren per per maand per maand week dag 29% ZIET MINIMAAL WEKELIJKS IN HOEVERRE KOMEN CONSUMENTEN IN BERICHTEN OVER ING OP ONLINE AANRAKING MET BERICHTEN OVER ING OP MEDIA 30% ONLINE MEDIA Op online media komen consumenten 24% vaker in aanraking met berichten over 17% 16% ING, al is het nog steeds een minderheid 5% 6% van de consumenten. 29% ziet minimaal 2% wekelijks online berichten over ING. Nooit Minder dan Minimaal Wekelijks Meerdere Dagelijks Meerdere één keer één keer keren per keren per per maand per maand week dag N=750 33
 • 34. CONCLUSIES Consumenten komen frequenter in aanraking met berichten over de financiële sector dan met berichten over ING. Consumenten komen vaker in aanraking met berichten op online media, dan met berichten op social media. Consumenten zien vooral berichten over de financiële sector op online media. De minderheid van de consumenten komt wekelijks in aanraking met berich- ten over de financiële sector of ING op social media. Toch ziet meer dan de helft wel eens berichten over de financiële sector op social media, een derde ziet deze berichten wekelijks. Specifiek voor ING geldt dat meer dan de helft van de consumenten nooit in aanraking komt met berichten over ING op social media. Toch blijkt dat een vijfde wekelijks berichten over ING ziet op social media. Hoewel het vaak niet de meerderheid van de consumenten is die berichten over ING of de financiële sector ziet op online of social media, zijn de aantallen aanzienlijk voor een voor Nederland representatieve steekproef met meer en minder online/social media savvy users. 34
 • 35. ONDERZOEKSVRAAG 2 IN HOEVERRE VINDEN CONSUMENTEN DEZE FINANCIËLE BERICHTEN OP ONLINE- EN SOCIAL MEDIA BETROUWBAAR?  35
 • 36. 32% VAN DE CONSUMENTEN VINDT ALGEMEEN FINANCIËLE BERICHTEN OVER ING OP 27% 21% SOCIAL MEDIA BETROUWBAAR 19% 13% 12% De betrouwbaarheid van berichten over ING ligt 6% 4% iets lager dan de betrouwbaarheid van berichten N=393 over financiële markten (39%) en nieuwsberich- FINANCIËLE MARKTEN FINANCIËLE MARKTEN ten in het algemeen (36%). Berichten over ING 24% 23% 24% op social media worden daarnaast het vaakst on- 18% 23% 18% betrouwbaar geacht. 41% ziet deze berichten als 13% 13% 9% onbetrouwbaar, 7% 7% 9% 5% 5% vergeleken met 39% bij berichtgeving over finan- N=461 ciële markten en 37% bij berichtgeving op social ING media in het algemeen. 28% 21% 41% 19% 39% 39% 37% 36% 32% 10% 10% 10% 28% 27% 23% 3% N=750 Zeer onbetrouwbaar Neutraal Zeer betrouwbaar ING Financiële Algemeen markten Niet betrouwbaar Neutraal Betrouwbaar 36
 • 37. FREQUENTE SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS 7,0 VINDEN SOCIAL MEDIA BETROUWBAARDER 6,0 5,0 Consumenten die social media vaker gebruiken, vinden social media meer betrouwbaar. Consumen- 4,0 ten die social media dagelijks gebruiken scoren een 3,0 5,6 op een schaal van 1 (helemaal niet betrouwbaar) 2,0 tot 7 (zeer betrouwbaar). Consumenten die nooit so- Zeer 1,0 onbetrouwbaar cial media gebruiken, scoren gemiddeld 2,2. e s s s t oi ijk ijk lijk to No el el en ge ek nd Da Af W Frequente social media gebruikers vinden social aa M media een beetje betrouwbaar tot betrouwbaar Gemiddelde betrouwbaarheid score (score 5 en 6 op een schaal van 1 zeer onbetrouw- (schaal 1 (helemaal niet betrouwbaar) tot 7 (zeer betrouwbaar) baar, tot 7, zeer betrouwbaar). Consumenten die social media nooit gebruiken vinden social media onbetrouwbaar (score 2 op schaal van 1 tot 7). Verschillen tussen maandelijks gebruik en wekelijks gebruik en wekelijks gebruik en dagelijks gebruik zijn niet significant. 37
 • 38. CONSUMENTEN DIE ACTIEVER Zeer 7 GEBRUIK MAKEN VAN SOCIAL betrouwbaar 6 MEDIA VINDEN FINANCIËLE 5 BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA 3,9 3,9 Neutraal 4 3,4 3,3 MEER BETROUWBAAR 3 2 Voor alle typen gebruikers geldt dat de Zeer 1 onbetrouwbaar actievere gebruiker een significant Inactive Active Geen Wel Consumer consumer hogere betrouwbaarheidsscore heeft Zeer Zeer 7,0 7,0 betrouwbaar betrouwbaar dan de minder actieve gebruiker. 6,0 6,0 5,0 5,0 4,1 4,1 4,1 4,1 Neutraal 4,0 Neutraal 4,0 3,4 3,4 3,5 3,5 3,0 3,0 2,0 2,0 Zeer Zeer 1,0 1,0 onbetrouwbaar onbetrouwbaar Geen Geen Wel Wel Geen Wel creator Geen Wel creator Contributor contributor Contributor contributor Creator Creator 38
 • 39. KLANTEN VINDEN SOCIAL MEDIA ALLE RESPONDENTEN BERICHTEN OVER ING BETROUW- Zeer 7,0 betrouwbaar BAARDER DAN NIET-KLANTEN 6,0 5,0 Hoewel het verschil in het gemiddelde 4,0 Neutraal 3,9 3,6 vrij klein is (klanten scoren gemiddeld 3,0 3,9, niet klanten 3,6), is het verschil 2,0 Zeer significant. Toch is de score van 3,9 op 1,0 onbetrouwbaar Klant ING Niet klant een schaal van 1 tot 7 relatief laag. De score van 3,9 betekent dat consumen- GEBRUIKEN WEKELIJKS SOCIAL MEDIA Zeer ten social media berichten over ING 7,0 betrouwbaar over het algemeen neutraal vinden. 6,0 5,0 4,0 3,7 Van consumenten die minimaal 4,0 Neutraal wekelijks gebruik maken van één van 3,0 2,0 de sociale netwerken, vinden klanten Zeer 1,0 van ING berichten op social media over onbetrouwbaar Klant ING Niet klant ING betrouwbaarder. 39
 • 40. ONLINE MEDIA WORDEN GEZIEN ALS ALGEMEEN ALGEMEEN44% BETROUWBARE BRONNEN 44% 26% 26% Online media worden door het overgrote deel 8% 18% 18% van de consumenten betrouwbaar gevonden 0% 0% 1% 1% 8% 2% 2% (enigszins betrouwbaar – zeer betrouwbaar). N = 351 N = 351 Zowel wanneer het gaat om berichten over ING (58%), de financiële markt (65%) als bericht- FINANCIËLE MARKTEN geving over nieuws en actualiteiten in het alge- 48% meen (64%). 27% In alle gevallen worden online media vooral 14% 6% ‘een beetje betrouwbaar’ geacht. Opvallend is 1% 2% 2% dat slechts een zeer klein aantal consumenten ING 42% N = 377 online media onbetrouwbaar acht. ING 30% 42% 65% 64% 58% 30% 14% 7% 2% 4% 2% 14% 30% 7% 27% 26% 2% 4% Zeer onbetrouwbaar Neutraal Zeer betrouwbaar 2% 12% 10% Zeer onbetrouwbaar Neutraal Zeer betrouwbaar 9% N = 336 ING Financiële Algemeen markten N = 336 Niet betrouwbaar Neutraal Betrouwbaar 40
 • 41. ONLINE NIEUWSBRONNEN WORDEN MEEST BETROUWBAARHEID ONLINE MEDIA BETROUWBAAR GEACHT 77% 71% 66% Van de online media worden websites van kran- 64% ten het meest betrouwbaar geacht (77% zegt een 46% beetje betrouwbaar tot zeer betrouwbaar), gevolgd 21% door online nieuwssites (71%). es ite tie rm og t an sit ws sa Bl fo kr at BLOGS HET MINST BETROUWBAAR ws ni vie n pl ga va eu Re sie or ni ite us n e s va isc in eb Van de online media worden websites van kran- nl e W /d O sit m eb ten het meest betrouwbaar geacht (77% zegt een ru W Fo beetje betrouwbaar tot zeer betrouwbaar), gevolgd Percentage dat dit medium betrouwbaar vindt door online nieuwssites (71%). WEBSITES VAN ORGANISATIES SCOREN REDELIJK Websites van bedrijven worden door 64% van de consumenten betrouwbaar gevonden wanneer het gaat om nieuws en actualiteiten met betrekking tot bijvoorbeeld ING. 41
 • 42. Zeer 7 Zeer betrouwbaar7 Zeer betrouwbaar7 Zeer betrouwbaar7 betrouwbaar6 Zeer LEEFTIJD IS BEPERKT VAN INVLOED OP 6 6 betrouwbaar 7 6 HOE CONSUMENTEN NAAR DE BETROUW- 5 5 6 BAARHEID VAN FINANCIËLE BERICHTEN 5 5 OP ONLINE EN SOCIAL MEDIA KIJKEN Neutraal 4 Neutraal 4 5 Neutraal 4 Neutraal 4 De frequentie waarmee consumenten gebruik 3 3 Neutraal 3 4 maken van social media speelt een belangrijke 3 2 rol in de mate waarin zij social media betrouw- 2 2 2 3 baar vinden. Zeer onbetrouwbaar 1 Zeer 1 Zeer 2 onbetrouwbaar1 Zeer 18-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+ onbetrouwbaar1 18-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+ Leeftijd blijkt voor verschillen te zorgen onder onbetrouwbaar 18-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+ 18-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 Zeer 65+ 1 Social media wekelijkse gebruikers consumenten die minimaal wekelijks gebruik onbetrouwbaar 18-24 25 - 34wekelijkse gebruikers 55 - 64 Social media 35 - 44 45 - 54 Social media wekelijkse gebruikers 65+ Online media wekelijkse gebruikers Social media wekelijkse gebruikers maken van social media. Online media wekelijkse gebruikers Online media minder dangebruikersgebruik media wekelijkse wekelijks SocialSocial media wekelijkse gebruikers Online media minder dangebruikersgebruik Social media wekelijkse wekelijks Social media minder dan wekelijks gebruik Voor frequente social media gebruikers geldt Online media minder dan wekelijks gebruik media minder dan wekelijks gebruik SocialOnline media wekelijkse gebruikers Online media minder dan wekelijks gebruik Online media minder dan wekelijks gebruik dat oudere consumenten social media meer Online media minder dan wekelijks gebruik Social media minder dan wekelijks gebruik betrouwbaar vinden dan jongere consumenten. social media gebruikers niet voor verschillen Online media minder dan wekelijks gebruik Consumenten van 35 – 44 jaar zijn het meest in betrouwbaarheid. Ook bij niet frequente sceptisch ten aanzien van berichten op social social media gebruikers zijn er geen signi- media. ficante verschillen in de mate van betrouw- Bij online media zorgt leeftijd van frequente baarheid van zowel online als social media. 42
 • 43. CONCLUSIES De gepercipieerde betrouwbaarheid van social media wisselt. In de meeste gevallen schommelt de betrouwbaarheid rond neutraal op een schaal van 1 (zeer onbetrouwbaar) tot 7 (zeer betrouwbaar). Het aantal consumenten dat social media onbetrouwbaar vindt, is iets hoger dan het aantal dat social media betrouwbaar vindt. Of consumenten social media betrouwbaar vinden is afhankelijk van factoren als frequentie waarin zij gebruik maken van social media, het social media profiel en het al dan niet klant zijn. Naarmate consumenten vaker gebruik maken van social media, vinden zij social media betrouwbaarder dan consumenten die social media minder frequent gebruiken. Hoewel de verschillen minder groot zijn, blijkt dat oudere frequente social media gebruikers (minimaal wekelijks) financiële berichten op social media meer betrouwbaar vinden dan jongere frequente social media gebruikers. Klanten vinden berichten op social media over ING iets betrouwbaarder dan niet-klanten. 43
 • 44. ONDERZOEKSVRAAG 3 IN HOEVERRE VERSCHILT HET VERTROUWEN IN FINANCIËLE BERICHTEN OP ONLINE- EN SOCIAL MEDIA VAN HET VERTROUWEN IN BERICHTEN OP TRADITIONELE MEDIA (TELEVISIE, RADIO ETC.)? 44
 • 45. 3,9 VERTROUWEN IN ALLE MEDIA Algemene 3,9 4,7 RELATIEF LAAG berichten Algemene 4,7 berichten 5,1 Consumenten vinden in het 5,1 algemeen financiële berichten op Berichten over 3,9 3,9 alle media niet heel erg betrouw- financiële Berichten over markten 4,6 financiële baar. Van social media berichten 4,6 5,00 markten gaat de betrouwbaarheid die 5,00 consumenten toekennen richting Berichten over 3,8 3,8 neutraal. Op online media neigt ING Berichten over 4,5 4,5 de betrouwbaarheid naar een ING 4,8 beetje betrouwbaar, maar ook 4,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 berichten op traditionele media Zeer 0,0 onbetrouwbaar 1,0 2,0 3,0 Neutraal 4,0 5,0 6,0 Zeer 7,0 betrouwbaar worden een beetje betrouwbaar Social media Online media Traditionele media gevonden. Social media Online media Traditionele media BERICHTEN OVER ING WORDEN MINDER BETROUWBAAR GEACHT Over het algemeen worden berichten over ING minder betrouwbaar gevonden dan berichten over nieuws en actualiteiten in het algemeen en over financiële markten. 45
 • 46. BIJ FREQUENTER SOCIAL MEDIA GE- 4,68 BRUIK, WORDEN SOCIAL EN TRADITI- Totaal 5,04 5,27 ONELE MEDIA EVEN BETROUWBAAR GEVONDEN 4,7 Algemeen 5,0 5,1 Bij consumenten die minimaal wekelijks gebruik maken van social media zijn de Financiële markt 4,7 5,2 verschillen in betrouwbaarheid van berich- 5,4 ten op social, online en traditionele media 4,6 minimaal, of zelfs niet significant. ING 4,7 5,2 GEEN VERSCHIL TUSSEN SOCIAL, 1,0 Zeer 2,0 3,0 4,0 Neutraal 5,0 6,0 7,0 Zeer ONLINE EN TRADITIONELE MEDIA BIJ onbetrouwbaar betrouwbaar ALGEMENE BERICHTEN Social media Online media Traditionele media Bij algemene berichten zijn geen verschil- Consumenten die minimaal Geen significante verschillen len in de gepercipieerde betrouwbaarheid wekelijks gebruik maken van social media. van social, online en traditionele media. Bij zowel berichten over financiële markten als ING gerelateerde berichten zijn er geen verschillen in gepercipieerde betrouwbaar- heid op online en social berichten. 46
 • 47. TRADITIONELE NIEUWSBRON- TYPE SOCIAL MEDIA GEBRUIKERS NEN MEEST BETROUWBAAR Traditioneel, nieuwsbron 5,4 De betrouwbaarheid die consu- Online, nieuwsbron 5,1 menten toekennen aan financiële Traditioneel, totaal 4,9 berichten op online nieuwsbron- Online, totaal 4,6 nen is significant hoger dan de Traditioneel, entertainment 4,3 betrouwbaarheid van financiële berichten op traditionele media Online, blogs etc. 4,2 (radio, TV) in brede zin. Maar de Social 3,9 betrouwbaarheid van berichten op Zeer 0 1 2 3Neutraal 4 5 6 Zeer 7 onbetrouwbaar betrouwbaar traditionele nieuwsbronnen als het journaal is daarentegen weer significant hoger dan de betrouw- baarheid van financiële berichten op online nieuwsbronnen. De betrouwbaarheid van berichten op traditionele nieuwsbronnen is significant hoger dan de betrouwbaarheid van financiële berichten op traditionele entertainment bronnen. 47