Jensen: Samferdsel

406 views

Published on

Fylkesråd Tor Erik Jensen: Samferdselsutfordringer i Trøndelag. Presentasjon for stortingsbenken 25. mai 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Jensen: Samferdsel

  1. 1. INLEGG FOR STORTINGSBENKEN 25.MAI 2009 <ul><li>Innhold: </li></ul><ul><li>Presentasjon NTP for Stortingets transport- og kommunikasjons komite </li></ul><ul><li>Strateginotat nye fylkesveger </li></ul><ul><li>Kommuneøkonomiproposisjonen/budsjett nye fylkesveger </li></ul><ul><li>Handlingsprogram Stamveger i Nord - Trøndelag </li></ul>
  2. 2. NTP i Trøndelag Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Mandag 11. mai 2009
  3. 3. Viktigste saker Trøndelag – NTP 2010-19 <ul><ul><li>Trønderbanen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elektrifisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stamvegnettet Trøndelag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>E 6 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Miljøpakke Trondheim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E 39 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nye fylkesveger </li></ul></ul>
  4. 4. Trønderbanen – en suksesshistorie Neste skritt: Elektrifisering Trondheim-Steinkjer <ul><li>Utvider bo- og arbeidsmarkedsregionen </li></ul><ul><li>Elektrifisering + andre oppgraderinger øker hastighet og avgangshyppighet - Fra 1.1 mill til 2,4 mill passasjerer </li></ul><ul><li>Behov for nytt materiell </li></ul>
  5. 5. Trønderbanen – hva ønsker vi <ul><li>NTP-forslaget: 1 mrd i 2010-2019 </li></ul><ul><ul><li>Derav 200 mill første del av perioden </li></ul></ul><ul><li>Samlet ramme Trønderbanen bør opp i 1,6 mrd </li></ul><ul><li>Elektrifisering av Trønderbanen må igangsettes i første 4- årsperiode og ikke vurderes (jf NTP) </li></ul><ul><li>Elektrifisering av Meråkerbanen </li></ul>
  6. 6. Stamveger Nord-Trøndelag <ul><li>E6 Nes bru og Steinkjer-prosjektet </li></ul><ul><li>E6 Øst </li></ul><ul><li>E6/jernbane i sammenheng på strekningen Steinkjer-Stjørdal </li></ul><ul><li>Utvidelse av Steinkjer-prosjektet </li></ul>
  7. 7. Gjennombrudd for E6? <ul><li>Enighet lokalt </li></ul><ul><li>Etablerer en god stamvei mellom Trøndelag og Østlandet. </li></ul><ul><li>Miljøpakke Trondheim. </li></ul><ul><li>E6 Trondheim-Stjørdal </li></ul><ul><li>SUM: Med lokal enighet, tydelige politiske valg og NTPs invitasjon til samarbeid er grunnlaget lagt. </li></ul>
  8. 8. E6-samling i Sør-Trøndelag Tar invitasjonen i NTP på strak arm <ul><li>” … kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått inn for prinsippet om delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på denne strekningen. Samferdselsdepartementet er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ.” </li></ul><ul><li>Sør for Trondheim - Trondheimsveien: </li></ul><ul><ul><li>” Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.” </li></ul></ul><ul><li>E6 i Trondheim - Miljøpakken : </li></ul><ul><ul><li>” Det er ikke foreslått statlige midler til [Jaktøien-Tonstad] i første fireårsperiode… Finansieringen må imidlertid vurderes nærmere i det videre arbeidet med miljøpakken for Trondheim og et opplegg for samlet utbygging av E6 Oppland grense – Trondheim.” </li></ul></ul><ul><li>Enigheten lokalt er på plass! </li></ul><ul><li>Ber om klarsignal for oppgradering og utbygging av E6 og Rv3 midt i landet - våre eneste funksjonelle vegforbindelser mellom Nord- og Sør-Norge. </li></ul>
  9. 9. Enighet lokalt om spleiselag for sammenhengende utbygging av E6 og Rv3 Trondheim - fylkesgrensene
  10. 10. E39 Harangen - Høgkjølen <ul><li>NTP-forslaget: </li></ul><ul><li>Oppstart 2010-2013 (100 mill) </li></ul><ul><li>Fullføring i 2014-2019 (260 mill) </li></ul><ul><li>Totalt 360 mill.kr. </li></ul><ul><ul><li>Budskap: Tempo må opprettholdes! </li></ul></ul>
  11. 11. <ul><li>Riktig med desentralisering. Men uakseptabelt uten at tilstrekkelig med midler følger med. </li></ul><ul><li>Derfor positivt med bredt flertall for å øke rammene betydelig utover signalene i NTP. </li></ul><ul><li>Låneordningen fortsatt viktig! </li></ul><ul><li>Eksempler på prosjekter i Trøndelag som vi ønsker å realisere: </li></ul><ul><li>Laksevegen til Hitra og Frøya, Rv714 </li></ul><ul><li>Fosenvegene ”Ei’ tim’ te’ by’n” – Rv715, 755 m.fl. </li></ul><ul><li>Fra fjord til fjell – Rv 705 fra Stjørdal til Røros/Selbu/Tydal </li></ul><ul><li>Rv17 Steinkjer - Namsos </li></ul>Nye fylkesveger
  12. 12. Endring i lov om overføring av rettigheter og forpliktelser <ul><li>Samferdselsområdet må kompenseres fullt ut </li></ul><ul><ul><li>Vedlikeholdsetterslep </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiltaks- og opptrappingsplan må på plass </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablering av et infrastrukturfond </li></ul></ul><ul><li>Standardkrav ved overføring fra stat til fylkeskommune må gjelde </li></ul><ul><ul><li>Uholdbart at staten endrer spillereglene uten forhandlinger </li></ul></ul><ul><li>Takstmyndighet til fylkesfergene må overføres til fylkeskommunene </li></ul>
  13. 13. Miljøpakke for transport i Trondheim En helhetlig pakke: Trafikkbegrensende arealbruk og parkeringspolitikk Et trafikkreduserende innkrevingssystem Avlastende hovedvegnett Kollektivsatsing Utbygging av gang- og sykkelvegnett Investeringer for bedre miljø og sikkerhet Globalt perspektiv… .. lokale utfordringer Forankring i Trondheim bystyret 29.01.09 og i Sør-Trøndelag fylkesting 25.02.09
  14. 14. Fullføring av avlastende stamvegnett Elgeseter gate Tunnel til Byåsen Nye prosjekter: Oslovegen m/tunnel til Byåsen E6-sør med tverr- forbindelser Oslovegen m/ Byåsen tunnel E6-sør m/ tverrforbindelser E6-øst Nordre avlast- ningsveg Lang tunnel
  15. 15. Miljøpakke for transport i Trondheim - Et lokalt krafttak som trenger statlig medfinansiering på linje med andre storbyer Gjelder trinn 1 som omfatter tiltak der inntekstgrunnlaget forventes avklart gjennom St.prp. våren 2009 I forhold til forutsetningene i Miljøpakken, er det en underfinansiering av statlige midler på 300 mill. kr Sum tiltak i trinn 1 Brukerbetaling, kommunale og fylkeskom-munale midler Statlige midler i forslag til NTP 2010-19 Hovedvegnettet i miljøpakken 2 450 mill. kr (50%) 2 150 mill. kr 300 mill. kr Kollektivsatsing, sykkel, sikkerhet og miljø 2 450 mill. kr (50%) 2 050 mill. kr 400 mill. kr Totalt 4 900 mill. kr 4 200 mill. kr (86%) 700 mill. kr (14%)
  16. 16. Trøndersk enighet og vilje til å bidra <ul><ul><li>Trønderbanen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elektrifisering og andre hastighetsfremmende tiltak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Økte rammer samlet og økte bevilgninger første del av perioden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oppgradering stamvegnettet til akseptabelt nivå </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>E6 Nord-Trøndelag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E6 Miljøpakke Trondheim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E6 Trondheimsveien (sør for Trondheim) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E39 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Økte rammer nye fylkesveger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samt sikre låneordningen </li></ul></ul></ul>
  17. 17. STRATEGINOTAT NYE FYLKESVEGER 2010-2013 <ul><li>Omtale nye fylkesveger, status og utfordringer </li></ul><ul><li>Konkretisering av behov for drift og vedlikeholdsinnsats </li></ul><ul><li>Konkret omtale av bindinger (funksjons-kontrakter/andre kontrakter, igangsatte prosjekt, forskutteringssaker, ”tekniske bindinger”) </li></ul><ul><li>Grunnlag for prinsipielle avklaringer herunder fordeling av investeringsmidlene </li></ul>
  18. 18. FYLKESVEGBUDSJETT <ul><li>Eget budsjett for fergedrift </li></ul><ul><li>Utgifter til felles vegadministrasjon dekkes av Statens vegvesen </li></ul>
  19. 19. Kommuneøkonomiproposisjonen 15. mai BUDSJETT NYE FYLKESVEGER 2010 <ul><li>Drift og vedlikehold: </li></ul><ul><ul><li>151 mill. kr </li></ul></ul><ul><ul><li>71 mill. kr til fergedrift </li></ul></ul><ul><li>Investering: </li></ul><ul><ul><li>69 mill. kr </li></ul></ul><ul><li>Vekst i frie inntekter: </li></ul><ul><ul><li>42 mill. kr </li></ul></ul>
  20. 20. PLANPROSESS Ansvar for vel 3000 km fylkesveger herunder fergedrift. 1. januar 2010 Iverksetting Budsjettvedtak for drift/vedlikehold og investering i 2010 3. desember 2009 Budsjettvedtak 2010 i Fylkestinget Prioritering av prosjekter 1. oktober 2009 Handlingsprogram 2010-2013 i Fylkestinget Innspill til forslaget 25. august 2009 Høring kommuner m.fl. Føringer for utarbeidelse av forslag til handlingsprogram 11. juni 2009 Strateginotat i Fylkestinget Fastsatte økonomiske rammer 15. mai 2009 Kommuneprp. 2010 Kommentar Tidspunkt Hendelse
  21. 21. STAMVEGER 2010-2013 <ul><li>Økning drift og vedlikehold </li></ul><ul><li>50 % økning programområder ( trafikksikkerhet , gang/sykkelveger , kollektivtiltak, miljøtiltak, planlegging) </li></ul><ul><ul><li>Midtdeler E6 ( Gråmyra-Branes, Mule-Branes, Vist-Mære ) </li></ul></ul><ul><ul><li>E6 Krabbefelt Svemarka </li></ul></ul><ul><li>Strekningsvise investeringer: </li></ul><ul><ul><li>E6 Nes bru </li></ul></ul><ul><ul><li>E6 Værnes-Kvithamar </li></ul></ul>

  ×