Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

One Page Strategy IIP CREATE 2010 - 2011

1,626 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

One Page Strategy IIP CREATE 2010 - 2011

  1. 1. One Page Strategy IIP/CREATE 2010-2011 <ul><li>Geef de sector een herkenbaar gezicht op bestuurlijk, ondernemend, onderzoekend, opleidend en politiek niveau en acteer als proactieve speler met de overige delen van de Creatieve Industrie </li></ul><ul><li>Opstellen en onderhouden van een Strategische Research Agenda waar de achterban zich blijvend in herkend. </li></ul><ul><li>Aanpakken van knelpunten uit de SRA die het ontstaan van het ecosysteem belemmeren. Valoriseer resultaten vanuit onderzoek. </li></ul><ul><li>Initiëren en stimuleren van R&D en Innovatieprogramma’s in NL en EU ten behoeve van de IIP achterban. Etaleer successen. </li></ul>Prepared by: Geleyn Meijer Date: oktober 2009 HOSHIN format Strategie: Strategy 1: Denktank en representatie Opstellen als woordvoerder, denktank en representant van de sector; publicaties en persuitingen; netwerkonderhoud met kritische massa in alle 3 de geledingen van het focusgebied; actieve opstelling in het versterken van de samenhang in de brede creatieve industrie; versterken impact door samenwerking met sterk profiel (DDW, Picnic) Strategy 2 : Agendering SRA Uitvoeren van verkenningen en organiseren van co-creatie sessie voor SRA 2.0. Breng SRA onder de aandacht bij doelgroepen uit Strategie 1. Strategy 3 : Aanpakken knelpunten Prioritering van thema’s uit de SRA en aanpakken van de knelpunten door thema projecten of onderbrengen van thema’s bij andere initiatieven of organisaties. Communicatie van resultaten. Strategy 4 : Initiëren en stimuleren programma’s Samenwerking met SN, NWO, ICT Regie, brancheorganisaties en EU DG’s voor het creëren van innovatie programma’s en R&D tenders op het gebied van de thema’s uit de SRA; betrekken van achterban bij tenders en projecten. 1.1 IIP Create erkend als denktank en woordvoerder voor focusgebied 1.2 10 persuitingen jaarlijks 1.3 Actieve rol in totstandkoming van het sleutelgebied CI 1.4 Strategische alliantie Picnic 1.5 Toekomstvisie en plan voor periode na 2011 2.1 SRA 2.0 2.2 Manifestaties i.s.m. DDW, Picnic 3.1 Uitvoering themaproject per knelpunt 3.2 Impact en evaluatie rapport per project 4.1 Lancering diensteninnovatieprogramma en tender; stimulering betrokkenheid bij NWO programma; EU programma’s; FES CI en IP CI 4.2 Groei van budget voor focusgebied naar 4,5+0,5+1+3+3=12M€ / jaar (DIICT, EU, FESCI, COMMIT, NWO) <ul><li>Visie en Missie: </li></ul><ul><li>Visie: </li></ul><ul><li>De potentie van de creatieve sector als economisch succes en als aanjager van de innovativiteit van de industrie wordt onderkend, maar komt onvoldoende tot resultaat. </li></ul><ul><li>Belangrijkste belemmering is het ontbreken van voldoende samenwerking en verbinding tussen de 3 spelers in deze sector. : het creatieve MKB, de kennis- en cultuur instellingen en de grote industrie </li></ul><ul><li>Nederland heeft excellente organisaties en opleidingen op alle drie van deze gebieden en ambieert een internationale toppositie als waarde generator. </li></ul><ul><li>Een groot deel van de verwachte waardegeneratie komt van innovaties die gedreven zijn door nieuwe mogelijkheden van informatie en communicatie technologie. ICT stelt creatieven, wetenschappers en bedrijven in staat nieuwe diensten te ontwikkelen en op te schalen. </li></ul><ul><li>IIP CREATE richt zich op het kruisvlak van creativiteit, technologie en ondernemerschap (focusgebied) </li></ul><ul><li>Missie: </li></ul><ul><li>De missie van IIP Create is het creeren van een economisch succesvol ecosysteem tussen de het creatieve MKB, de kennis- en cultuur instellingen en de grote industrie. </li></ul><ul><li>IIP Create is het community cluster van creativiteit, technologie en ondernemerschap als onderdeel van het NL sleutelgebied Creatieve Industrie. </li></ul>Taktiek Doel/Resultaat

×