Advertisement

Моркун Наталя Володимирівна

International Fund of Educational Policy Research
Feb. 5, 2021
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Моркун Наталя Володимирівна(20)

Advertisement

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Моркун Наталя Володимирівна

 1. Модель персоналізованого навчання студентів на базі технології формуючого оцінювання SMART: Student’s Personalized Learning Model Based on Formative Assessment Front- Rank Technology
 2. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект: Ключовою ідеєю сучасної освіти, як в українському, так і загальноєвропейському контексті, є не навчання студентів певним дисциплінам, а формування професійної компетентності. Якість вищої освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг. Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів; Володіння студентом сукупністю результатів навчання (компетентностей), ступінь їх розвитку характеризує: - з одного боку професійний рівень самого здобувача, його рівень конкурентоспроможності, а також професійні перспективи; - з іншого боку - якість освітніх послуг, що надаються закладом вищої освіти.
 3. Актуальність проекту:  Наприкінці 2019 р Світовий банк представив масштабний звіт за результатами комплексного дослідження реформи освіти України, який показав, що в Україні більше 80% людей мають вищу освіту, що на 12% більше, ніж в Європі.  Щорічно Україна витрачає на освіту 6% ВВП, серед них 1,5% ВВП - на вищу освіту. Однак ефективність використання ресурсів надзвичайно низька, 40% працедавців не задоволені тим рівнем знань, який є у студентів після отримання диплома, частина роботодавців навіть не цікавиться його наявністю, орієнтуючись на досвід роботи людини.  Однією з основних причин ситуації, що склалася, є невідповідність навчальних планів і методів викладання вимогам ринку. У той час як світ динамічно змінюється, змінюються і вимоги до фахівців, постійно з'являються креативні напрямки, за якими академічні вузи просто не встигають. При цьому, сучасна практика процесу навчання студентів, а також специфіка неперервної професійної освіти характеризуються великою різницею в базовому рівні знань, умінь і компетентностей студентів. Це створює проблеми в навчанні, знижує мотивацію менш компетентних студентів, породжує відчуття тривоги.
 4. Питання, які виникають в процесі навчання:  Яким чином задовольнити унікальні потреби кожного окремого здобвача?  Яким чином отримати академічний профіль сильних і слабких сторін здобувача?  Яким чином надати необхідну інформацію в потрібний час для групи студентів, чиї знання сильно розрізняються?  Яким чином викладачеві одночасно підтримати і кинути виклик? Традиційна педагогічна практика, як правило, включає в себе чітку траєкторію навчання та інструкцію як її дотримуватися і викладач несе відповідальність за те, що студент вчить. В цьому випадку ефективність навчання залежить від викладача, жорстко прив'язана до його професійних і особистих характеристик і слабо мотивує студента. Однак, для того, щоб дійсно дізнатися щось нове, відповідати динамічним запитам часу, досить хотіти вчитися.
 5. Ідея проекту :  Організація персоналізованого навчання, ключовою перевагою якого є побудова процесу навчання як певної траєкторії, яку необхідно пройти кожному студенту.  Завдяки технології формуючого оцінювання буде забезпечена прозорість системи оцінювання, включаючи результати неформальної освіти.  Оцінювання і побудова індивідуальних траєкторій навчання буде здійснюватися на базі інформаційно-діагностичної платформи SMART.  В результаті процесу формуючого оцінювання студент отримає не тільки оцінку, а й можливу траєкторію її поліпшення. З бази даних інформаційної системи студент буде індивідуально отримувати необхідні навчальні матеріали та додаткові завдання для розвитку необхідних компетенцій; також він буде отримувати посилання на профільні on-line курси, підручники, наукові публікації в електронному каталозі бібліотеки університету.  Це сприятиме розвитку студентів як окремих осіб і їх здатності контролювати й оцінювати своє власне навчання, надавати допомогу в розробці відповідних навичок тайм-менеджменту, посиленню неформальних контактів між студентами і викладачами при відсутності страху висловлювати і відстоювати власну точку зору.
 6. Місія та мета проекту: Місія: Імплементація європейського досвіду студентоцентрованого навчання у ЗВО України та розробка системи формуючого оцінювання у контексті підвищення якості вищої освіти. Мета: Розробити механізм формуючого оцінювання, якій надаст студентам можливість розвиватися в своєму власному темпі, оцінювати свої досягнення, допомогти персоналізувати і налаштувати план навчання, завдання і зміст до індивідуальних потреб, підвищити рівень самомотивації до навчання.
 7. Підцілі проекту :  Розробити інструкції, рекомендації та методичне забезпечення для реалізації персоналізованого навчання і формуючого оцінювання у вищих навчальних закладах України на основі вивчення кращих європейських практик.  Удосконалювати освітні програми ЗВО шляхом поновлення процесу формування компетенцій і розподілу програмних результатів навчання студентів між освітніми компонентами; поліпшити якість навчальних матеріалів.  Підвищити рівень мотивації студентів до навчання в результаті застосування підходу «by the learner» - створення умов для задоволення індивідуальних потреб студентів, пов'язаних з диференціацією і персоналізацією освітніх траєкторій.  Оптимізувати процеси мобільності в рамках навчального закладу або країни, від вузу до вузу, від країни до країни і між різними секторами освіти і формами освіти (наприклад, формальне, неформальне, заочне) шляхом визнання і перенесення залікових одиниць.
 8. Підцілі проекту :  Підвищити рівень прозорості і зрозумілості процесу навчання і оцінювання для студентів (включаючи результати неформальної освіти).  Забезпечити інструмент оперативного зворотного зв'язку про ефективність освітньої діяльності для викладачів, студентів та адміністрації.  Посилити взаємодію всіх зацікавлених осіб, включаючи роботодавців та суспільство, регулюючих органів (Міністерство освіти і науки, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти), для створення гнучкого механізму адаптації програмних результатів навчання до змін вимог ринку і сучасних технологій.  Забезпечити ринок праці в Україні високоосвіченими фахівцями, компетенції яких відповідають високим стандартам якості ЄС і сучасним вимогам роботодавців.  Створити додаткові можливостей для здобуття вищої освіти для людей з обмеженими можливостями та особливими освітніми потребами в рамках інклюзивної освіти та впровадженої моделі персоналізованого навчання і формуючого оцінювання.
 9. Цільова аудиторія: 1) Студенти • Студенти вважаються частиною академічної спільноти, однак забезпечити це на практиці досить складно через жорстку структури викладання. • Страх і розчарування в процесі навчання відчувають багато студентів, що проявляється в показниках низької успішності, що призводить до зниження мотивації до навчання і професійної діяльності, впевненості у власних силах.  Індивідуальна освітня траєкторія навчання дозволить студентам вибирати, спосіб і темп отримання інформації, при цьому дотримуючись високих стандартів навчання - перехід на наступний рівень навчання можливий тільки після того, як доведено оволодіння програмними результатами попереднього рівня.  Студенти зможуть мати можливість опанувати певні програмні результати навчання з цілого ряду джерел. Перевага інформаційно-діагностичної платформи полягає в тому, що вона зможе автоматично управляти потребами студентів у навчанні та відслідковувати прогрес окремих студентів і цілих груп. Вона також може бути використана в якості основної навчальної програми або доповнення до неї.  Використання платформи дозволить організувати навчання на робочому місці і здобувати навички, що допомагають досягати постійного успіху протягом всього життя.
 10. Цільова аудиторія: 2) Викладацький склад • Динаміка змін навчальних програм і методів навчання, викликає у викладачів, як старшого так і молодшого поколінь, необхідність взаємних консультацій і постійного професійного розвитку. • Створення методологічної та методичної бази для формуючого оцінювання вимагає багато зусиль з боку викладача. Визначені програмою результати навчання повинні бути досяжні і відповідати рівню студента, всі завдання повинні мати чіткі критерії оцінки, якими студенти можуть керуватися. Всі ці особливості формуючого оцінювання є досить складними для викладача.  В рамках проекту передбачена розробка і проведення тренінгів для розвитку навичок, необхідних для управління навчальним процесом. Тренінги будуть проходити під егідою асоційованого партнера «Інноваційний університет», який протягом 5 років займається підвищенням кваліфікації викладачів і впровадження європейського досвіду в практику українських університетів.  База даних інформаційно-діагностичної платформи буде включати максимальний обсяг навчально-методичних рекомендацій, навчальних посібників, конспектів лекцій; обсяг тестових завдань з дисциплін та вступних тестів, для того, щоб система генерувала індивідуальні комплексні тестові завдання для кожного студента а також відображала індивідуальну траєкторію розвитку.
 11. Цільова аудиторія: 3) Роботодавець • В теорії вуз повинен дати студентам знання і навички, необхідні в подальшій роботі. На жаль, теорія далека від практики. Зміни в ринку праці за останній десятиліття обумовлено факторами, які включають в себе технологічні досягнення і нове покоління працівників з абсолютно різними уявленнями про те, якою має бути робота. • Спеціаліст наступного десятиліття повинен бути більш орієнтований на саморозвиток, продуктивність і ефективність. Для цього необхідний глобальний зсув в мисленні, який повинен формуватися ще під час навчання в університеті.  Роботодавці отримають користь від знань про процес розробки навчальних програм в університетах і можливості впливати на компетенції студентів, що сприятиме підготовці висококваліфікованих випускників, затребуваних на ринку праці.  Інноваційні навчальні програми, курси будуть розроблені з урахуванням вимог роботодавців.  Роботодавці зможуть підвищити кваліфікацію своїх співробітників, використовуючи розроблені в рамках проекту електронні навчальні посібники та дидактичні матеріали.  Платформа повинна стати основним інструментом комунікації університетів з роботодавцями при реалізації програм дуального освіти.
 12. Цільова аудиторія: 4) Менеджмент університету • Організації, відповідальні за якість освіти, роботодавці, самі ЗВО ставлять своїм завданням виміряти результати навчання. • Переважний підсумковий спосіб оцінювання і довільні результати тестів не дають дуже цінної інформації. Швидше, вони тестують короткочасну пам'ять і іноді щось, зване «навичками проходження тесту». Все частіше практика демонструє велику кількість людей, які отримали високі оцінки на офіційних іспитах, але насправді не володіють потрібними знаннями і здібностями.  Технологія формуючого оцінювання може бути використана для підвищення ефективності зворотного зв'язку і забезпечення викладачів і адміністрації закладу своєчасною інформацією про якість підготовки з окремих дисциплін, викладачам і студентам, а також ефективності освітнього процесу в цілому - в процедурах внутрішньої і зовнішньої оцінки якості освітнього процесу.  Послідовне зовнішнє оцінювання, самооцінювання і управління розвитком компетентностей студента на всіх етапах навчання, являє собою важливу задачу, рішення якої підвищить як професійний рівень окремих випускників, так і якість вищої освіти в цілому.
 13. Використання системи формуючого оцінювання : 1) базове тестування при вступі - з оцінкою базового рівня підготовки і формуванням індивідуальної траєкторії навчання; 2) поточне (модульне) тестування з ключових дисциплін - має на увазі оцінку рівня приросту результатів навчання в процесі вивчення дисципліни, і дозволяє коригувати індивідуальну траєкторію навчання; 3) семестрове (фінальне) тестування використовується в якості одного з механізмів семестрового контролю, траєкторія подальшого навчання дозволяє скоригувати слабкі компетентності; 4) підсумкове тестування – в якості інструмента незалежного оцінювання рівня сформованості компетентностей та показника якості навчання.
 14. Приклад побудови індивідуальної освітньої діаграми студента-магістра за результатами оцінювання:
 15. Результати проекту: Етап 1 – 01.12.2019 -31.06.2020 За результатами виконання проекту подана заявка Erasmus+: КА2 CBHE Students’ Personalized Learning Model Based on Formative Assessment Front-Rank Technology / SMART-PL (619231-EPP-1-2020-1-UA-EPPK2- CBHE-JP). Загальний бюджет заявки: 772 023 тис. євро. Партнерство: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, (Україна) Katholieke universiteit Leuven (Belgium) Baltic International Academy (Latvia) Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) Львівський Національний університет імені Івана Франка (Україна) Національна академія педагогічних наук України (Україна) Київський національний університет будівництва та архітектури (Україна) Сумський державний університет (Україна) Криворізький національний університет (Україна) Одеський Національний Політехнічний Університет (Україна) Класичний приватний університет (Україна) Міністерство освіти і науки України Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України Асоційовані партнери: ГО «Інноваційний університет та лідерство Національна Асамблея людей з інвалідністю України Асоціація приватних роботодавців
 16. Дякую за увагу!
 17. Термінологія: Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти; Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів; Освітня програма - система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;
Advertisement