Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Краєвська Оксана Анатоліївна(20)

More from International Fund of Educational Policy Research(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Краєвська Оксана Анатоліївна

 1. Оксана Краєвська Інституційний координатор програми Еразмус+, Керівник секторів супроводу проєктів та академічної мобільності Відділ міжнародних зв'язків erasmus.coordinator@lnu.edu.ua “Internationalisation @ Home”: “Інтернаціоналізація в дії” (імплементація стратегії інтернаціоналізації у Львівському національному університеті імені Івана Франка)
 2. Мета і завдання проєкту Мета: Створення ефективної системи реалізації стратегії інтернаціоналізації у Львівському національному університеті імені Івана Франка Завдання: - проаналізувати Стратегію розвитку Університету та Стратегію інтернаціоналізації; - визначити сильні та слабкі сторони Стратегій; - з'ясувати проблеми реалізації Стратегії інтернаціоналізації та шляхи їх вирішення; - напрацювати ефективну систему реалізації та супроводу інтернаціоналізації в Університеті ; - підготувати та подати пропозиції щодо створення та/чи модернізації/реорганізації структурних підрозділів, які забезпечать реалізацію стратегії інтернаціоналізації та її супровід.
 3. Інтернаціоналізація вдома Інтернаціоналізація вищої освіти це процес систематичної інтеграції міжнародного компонента в освітньо-виховну, науково-дослідницьку та громадську діяльність ЗВО. Окрім міжнародної співпраці ЗВО потрібні інституційні стратегічні зміни, що дало поштовх активній розробці питання «інтернаціоналізації вдома». Складові інтернаціоналізації вдома :  Інтернаціоналізація освітнього процесу  Інтернаціоналізація наукової діяльності  Інтернаціоналізація управління ЗВО / Адміністративне забезпечення інтернаціоналізації (guidance and сommitment)
 4. Університет сьогодні 19 Факультетів 144 Кафедри 20 Громадських організацій 17 Дослідницьких лабораторій 9 Інститутів 6 Європейських мовних та культурних центрів 6 Музеїв 3 Коледжі Наукова бібліотека Ботанічний сад Наукові лабораторії Сучасний комп'ютерний центр Університетські дослідницькі центри Астрономічна обсерваторія Можливість вивчати 23 іноземні мови Заснований у 1661 р.
 5. Академічна спільнота ЛНУ • Прибл. 20 000 студентів • Прибл. 4 000 працівників • 2056 науково-педагогічних працівників • 1119 PhD • 220 Докторів • 203 Професорів • 794 Доцентів
 6. Міжнародна співпраця 183 двосторонніх угоди з 46 країнами світу 64 Еразмус+ Міжінституційних угод USAID DAAD OEAD Visegrad Mevlana Leopolis for Future www.international.lnu.edu.ua Основні документи та Положення 2016 – Стратегія 2020 2016 – Тимчасове положення про організацію академічної мобільності 2017 – Наказ Ректора щодо процедури організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ 2018 – Положення про реалізацію міжнародних проектів, грантів та угод 2019 – Положення про визнання результатів навчання 2019 - Стратегічний план розвитку Львівського університету 2019-2026
 7. 2007-2016 – 6 проєктів Еразмус Мундус (координатори: Університет Деусто та Університет Турку), 7 проєктів Темпус 2014 – 2 Модулі Жана Моне 2015 - 28 Еразмус+ KA1 угод (1 місце в Україні) та 1 проект Еразмус+ КА2 2016 - 42 Еразмус + KA1 угоди, 1 Жан Моне модуль, 1 проект Еразмус+ КА2 2017 – 49 Еразмус + KA1 угод and 1 проект Еразмус+ КА2 2018 - 61 Еразмус + KA1 угода, 1 Центр досконалості Жана Моне та 2 проекти Еразмус+ КА2 2019 – 64 Еразмус + KA1 угод та 1 Мережа Жан Моне http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/ Проєкти Еразмус+
 8. www.international.lnu.edu.ua Відділ міжнародних зв'язків (2019) • Проректор з міжнародних зв'язків (до вересня 2019 р) – тепер Проректор з наукової роботи • Начальник Відділу міжнародних зв'язків – Менеджмент двосторонніх угод (співпраця та мобільність), звітування МОН • Інституційний координатор Програми Еразмус+ • Координатор по роботі зі студентами та викладачами, які приїжджають до Університету • Координатор по роботі зі студентами та викладачами, які виїжджають з Університету • Позаштатний працівник – підтримка веб-сторінки та соціальних мереж • 19 Координаторів академічної мобільності на факультетах
 9. Стратегічний план розвитку Львівського університету 2019-2026 Наголошено на важливості ініціювання спільних міжнародних освітніх проєктів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій, а також реалізації інноваційних проєктів. Зазначено про необхідність: розроблення програми пошуку альтернативних джерел фінансування освітніх, наукових та інфраструктурних проєктів Університету; розроблення нової моделі співпраці з випускниками Університету з метою ефективної координації роботи із залучення коштів для реалізації освітніх і наукових проєктів; залучення фінансових ресурсів за рахунок міжнародних проєктів і ґрантів; створення проєктного офісу для підтримки підготовки працівниками Університету аплікацій міжнародних проєктів і ґрантових програм.
 10. Адміністративне забезпечення інтернаціоналізації Необхідно визначити підрозділи, відповідальні за реалізацію окремих положень стратегії інтернаціоналізації, та за реалізацію Стратегії в цілому. Оптимізувати адміністративну діяльність університету з метою сприяння міжнародному співробітництву. Розписати виконавців та терміни по кожному пункту Стратегії , а також призначити відповідальних осіб. Відділ міжнародних зв'язків (ВМЗ) - структурний підрозділ ЛНУ для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності та інтернаціоналізації Університету, розширення та поглиблення закордонних контактів, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки. Діяльність відділу виконується за основними напрямками:  академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями; участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів; організація мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;  прийом закордонних делегацій та спеціалістів; встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав; Стратегічне управління Інтернаціоналізацією вдома / імплементація / реалізація стратегії інтернаціоналізації Університету
 11. Структура відділу міжнародних зв'язків (пропозиція, листопад 2019 р.) Група загально-організаційного забезпечення – 2-3 особи Група міжнародної академічної мобільності – 2-3 особи. Група по роботі з іноземними студентами – 2-3 особи Група рекламно-інформаційного забезпечення міжнародної діяльності – 2 особи Група міжнародних освітніх проєктів та програм (або окремий відділ) – 3-4 особи
 12. Рівні інтернаціоналізації вдома Інтернаціоналізація має відбуватися у двох напрямах – назовні (міжнародна діяльність) і всередину (@Home) та має охопити усіх учасників освітнього та наукового процесу Інтернаціоналізація освіти шляхом підвищення якості освіти, розробки та викладання курсів англійською мовою та підвищення мовної компетентності викладачів і студентів, розвиток міжкультурних, глобальних компетентностей в освітніх програмах (відповідальні : здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, деканати та навчально-методичний відділ). Інтернаціоналізація наукових досліджень шляхом розробки та впровадження інтегрованої, всеосяжної інституційної системи, спрямованої на заохочення та сприяння проведення наукових досліджень, участі науковців у міжнародних дослідницьких проектах (відповідальні : здобувачі вищої освіти, науково- педагогічні працівники, деканати та науково-методичний відділ).
 13. Інтернаціоналізація управління : Інтернаціоналізація управління в контексті створення належної інфраструктури /забезпечення/ відповідних передумов для різноманітної міжнародної освітньої та дослідницької діяльності (відповідальні : ректорат, відділ міжнародних зв'язків та адміністративні служби Університету). - формування і розвиток міжнародного бренду Університету (рейтинги, маркетинг, залучення іноземних студентів та викладачів) - робота з іноземними студентами (до, під час та після навчання) – створення належних умов для навчання та проживання, англомовні курси, англомовні адміністративні працівники, buddy system, організація дозвілля - взаємодія з факультетами та структурними підрозділами Університету задля посилення міжнародного співробітництва / інтернаціоналізцаії у різних сферах
 14. Відділ міжнародних зв'язків (2020) У лютому 2020 року було реорганізовано Відділ міжнародних зв’язків та затверджено Положення про Відділ, яким передбачається створення секторів : Сектор організаційного забезпечення Сектор роботи з іноземцями Сектор академічної мобільності Сектор супроводу проєктів Положення про Відділ міжнародних зв'язків Львівського національного університету, введений в дію наказом ректора від 10.03.2020 р. https://international.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2020/03/ifnul_international_office_2020.pdf
 15. Сектор організаційного забезпечення Функціональними обов’язками сектору організаційного забезпечення є: оформлення угод про міжнародне співробітництво, облік і моніторинг їхньої реалізації; організація прийому іноземних делегацій і фахівців; оформлення закордонних відряджень учасникам освітнього процесу (спільно з Відділом кадрів); моніторинг і звітність щодо результатів міжнародної діяльності Університету та його структурних підрозділів; офіційне листування із закордонними установами і представництвами іноземних країн; організаційний супровід та регулярне оновлення інтернет-сторінки ВМЗ; забезпечення участі Університету у національних і міжнародних рейтингах (спільно з Науково-дослідною частиною Університету).
 16. Сектор роботи з іноземцями Функціональними обов’язками сектору роботи з іноземцями є: організація прийому іноземців у рамках угод і програм академічної мобільності; видача запрошень та інформування іноземних наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників, а також осіб, які навчаються, про правила перебування на території України; перевірка документів іноземних абітурієнтів на відповідність законодавству України до моменту зарахування на навчання; підготовка документів для оформлення посвідок на тимчасове перебування на території України (спільно з Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки); супровід іноземців у Державній міграційній службі України у Львівській області для подання документів, підготовка документів для реєстрації та зняття з реєстрації, реєстрація та зняття з реєстрації в Центрі надання адміністративних послуг; внесення усіх даних про іноземних студентів в електронний журнал Міністерства освіти і науки України; подання інформації до звітів, які стосуються іноземців, відповіді на запити Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, посольств.
 17. Сектор академічної мобільності Функціональними обов’язками сектору академічної мобільності є: координаційна робота щодо налагодження зв’язків з іноземними закладами освіти, науковими інституціями та установами з метою організації програм міжнародної академічної мобільності; оформлення документів та угод щодо міжнародної академічної мобільності, надання інформації для подачі заявок, підготовка звітів; облік наявних угод та учасників міжнародних програм академічного обміну; формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності, потенційних партнерів; організація проведення конкурсів на участь в програмах академічної мобільності; організація семінарів, тренінгів з оформлення документів та інших заходів для підготовки осіб, які навчаються, і працівників Університету до участі у програмах обміну; проведення презентацій актуальних міжнародних програм академічного обміну.
 18. www.international.lnu.edu.ua Сектор супроводу проєктів Основні завдання Сектору супроводу проєктів :  сприяння пошуку міжнародних освітніх і наукових ґрантових програм,  координація співпраці Університету із закордонними організаціями-ґрантодавцями,  адміністративний супровід формування проєктних пропозицій та заявок,  допомога в реалізації вже отриманих проєктів та ґрантів. Робота Сектору сприятиме:  збільшенню кількості успішних проєктних заявок,  залученню наукових та науково-педагогічних працівників Університету до їхнього написання,  ефективній реалізації проєктів відповідно до умов ґрантодавця та законодавства України.
 19. Нові проєкти Підготовлено спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія») та подано на конкурс проєкт Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти на тему «Інтернаціоналізація вдома : на шляху до інклюзивної та всебічної інтернаціоналізації / Erasmus+ KA2 ”Internationalization at Home: On the Way to Inclusive and Comprehensive Internationalization, IntHome”, номер заявки - 618847-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-SP. Результати очікуються в серпні 2020 р.
 20. Висновки Проведена робота дає можливість оцінити проблеми та перспективи інтернаціоналізація освітнього процесу, наукової діяльності та управління ЗВО / адміністративне забезпечення інтернаціоналізації (guidance and сommitment) в Україні та за кордоном та необхідність модернізації роботи усіх залучених служб та імплементації положень інтернаціоналізації в їхню щоденну роботу. Адже раніше вважалося, що важливо рахувати показники зовнішньої інтернаціоналізації, не задумуючись над необхідністю застосування принципів інтернаціоналізації в роботі усіх служб Університету (від деканату та викладача до їдальні та гуртожитку). Це дає підстави замислитися над необхідністю інтеграції усіх цих принципів та підходів до нових методів роботи задля покращення внутрішнього середовища та реалізації стратегії інтернаціоналізації Університету у повному обсязі.
 21. Дякую за увагу! Контакти lnu.edu.ua – сторінка ЛНУ імені Франка international.lnu.edu.ua – Відділ міжнародних зв'язків Ifnul.international - Відділ міжнародних зв'язків у Фейсбук @Ifnul.international - Відділ міжнародних зв'язків в Інстаграм ifnul.erasmusplus@gmail.com - Відділ міжнародних зв'язків erasmus.coordinator@lnu.edu.ua – Інституційний координатор програми Еразмус+ в Університеті (Оксана Краєвська)
Advertisement