Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursus: Thuiscloud bouwen met een NAS

32,217 views

Published on

Clouddiensten zijn populair want het is erg handig om overal en altijd bij je data te kunnen. Voor wie zich zorgen maakt over het plaatsen van eigen data in de cloud is er ook een oplossing: bouw zelf een cloud. Een NAS is daar prima voor geschikt. In deze workshop bouwen we onze eigen cloud met behulp van een NAS.

Voor meer handige tips en cursussen, zie http://www.computertotaal.nl

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Cursus: Thuiscloud bouwen met een NAS

 1. 1. Cursus: ThuiscloudBouw je eigen cloud met een NAS
 2. 2. Clouddiensten zijn populair want het is erg handig om overal en altijd bij jedata te kunnen. Voor wie zich zorgen maakt over het plaatsen van eigendata in de cloud is er ook een oplossing: bouw zelf een cloud. Een NAS isdaar prima voor geschikt. In deze workshop bouwen we onze eigen cloudmet behulp van een NAS.Inleiding
 3. 3. Optie 1:Bouw een eigen cloud met Synology
 4. 4. 01 Een NAS voor een cloudEen NAS is een schijfbehuizing met minimaal een netwerkpoort, die plek biedt aan éénof meer harde schijven. De firmware op de NAS maakt van het apparaat een kleineserver, handig om bestanden op te bewaren en te delen, maar ook om een videobestandte streamen en op de televisie te bekijken. Synology staat bekend om NAS’en met veelfunctionaliteit. Voor het bouwen van een eigen cloud blijken apparaten van dit merk erggeschikt. Je kan deze workshop volgen met iedere Synology-NAS die geschikt is voorSynology’s besturingssysteem DSM 4.2.
 5. 5. 02 InloggenHet beheren en configureren van een NAS gaat altijd via de webbrowser. Open jebrowser en typ in de adresbalk http:// gevolgd door het IP-adres van de NAS,bijvoorbeeld http://192.168.1.213. Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en druk opEnter om in te loggen. Op de NAS is deze webomgeving altijd actief voor beheer.Linksboven zit de knop waarmee je toegang hebt tot alle onderdelen op de NAS,waaronder het Configuratiescherm en ook Opslagbeheer voor het inrichten van de hardeschijf of schijven.
 6. 6. 03 Firmware updatenDe software op de NAS bepaalt de functionaliteit van het apparaat. Update daarom naarde laatste versie, die heeft de meeste functies en features. Open op de NAS hetConfiguratiescherm en klik op DSM bijwerken. De NAS controleert nu of er eennieuwere firmware is dan die reeds geïnstalleerd is, dit zie je bij de status. Je kan ookhandmatig de nieuwste firmware via www.synology.com / Ondersteuning /Downloadcenter, klik daarna op Handmatig DSM bijwerken. Selecteer het firmware-bestand en bevestig met OK de installatie en herstart van de NAS.
 7. 7. 04 Gebruikers aanmakenHet is niet verstandig de NAS in het dagelijks gebruik met het Admin-account tegebruiken. Beter gebruik je het Admin-account alleen voor beheer, en heb je voor anderezaken een gebruikersaccount. Start daarom het onderdeel Gebruiker in hetConfiguratiescherm en klik op Maken. Voer de gegevens voor de gebruiker in en klik opVolgende. Maak de gebruiker lid van de groep Users maar niet van de groepAdministrators. Klik nu net zo vaak op Volgende, dus telkens met standaardopties, totde gebruiker is aangemaakt. Doe dit voor alle gebruikers van de NAS.
 8. 8. 05 Gebruiker basismapDe basismap is de locatie op de NAS waar de bestanden van een gebruiker wordengeplaatst. Deze heb je niet altijd nodig, maar wel wanneer je de NAS als cloudservergaat gebruiken. Klik daarom op Gebruiker basismap en zet een vinkje bij Gebruikerbasismapservice inschakelen. Selecteer eventueel het volume waarop degebruikersmappen wilt hebben, maar mogelijk is er maar één volume. Bevestig met OK.Eventueel kan je als extra nog de Prullenmand inschakelen, waarmee bestanden dieeen gebruiker weggooit eerst op de NAS bewaard blijven.
 9. 9. 06 Cloud Station installerenDSM, de firmware van Synology, biedt standaard alleen de basisfunctionaliteit die deNAS nodig heeft. Je kan echter een groot aantal functies toevoegen. Start het PackageCenter en bevestig dat je akkoord gaat met de voorwaarden. Klik op Alles en wachteven tot alle beschikbare packages zijn geladen. Klik bij Cloud Station op Installeren.Er wordt nu een zogeheten package door de NAS gedownload, dat even later in hetstartmenu van de NAS geplaatst wordt. Bij Cloud Station in het Package Center zie jedat de status is veranderd in Geïnstalleerd.
 10. 10. 07 Cloud Station inschakelenSluit het Package Center en klik op de startknop linksboven in de interface van deSynology-NAS. Klik op Cloud Station. Cloud Station is een service die moet wordengestart, alleen het package downloaden is niet voldoende. Zet een vinkje bij CloudStation inschakelen. Klik daarna bij QuickConnect-gegevens op QuickConnect-instellingen om je Cloud Station NAS bekend te maken. Zet dan bij de QuickConnect-opties een vinkje bij Cloud Station en klik op Toepassen. Wil je de apps zoals DS file ofDS Audio later gebruiken, zet dan vinkjes voor de betreffende apps.
 11. 11. 08 QuickConnect-gegevensQuickConnect is een service van Synology die ervoor zorgt dat je in de meeste gevallenje Cloud Station kan gebruiken zonder routerinstellingen aan te passen. De NAS staatimmers op het thuisnetwerk, achter de router/firewall. Op het moment dat je CloudStation hebt geactiveerd, komen onder in het scherm bij de QuickConnect-gegevenseen QuickConnect ID en een Status te staan. Klik op QuickConnect-instellingen enverifieer dat QuickConnect is geactiveerd voor Cloud Station. Is dat niet het geval,schakel dit dan bovenin alsnog in en verifieer opnieuw dat de status Verbonden is.
 12. 12. 09 QuickConnect-gegevens aanpassenDe QuickConnect ID is een combinatie van cijfers en letters die je gebruikt om met jeprivate cloud te kunnen verbinden. Om de ID gemakkelijker te onthouden kan je dezeaanpassen. De naam moet bestaan uit letters en cijfers, verbindingsstreep (-) enunderscore (_) zijn ook toegestaan en alleen het eerste teken mag geen cijfer zijn. Omeen eigen QuickConnect ID te kiezen klik je achter Aanpassen QuickConnect ID opAanpassen. Typ de nieuwe ID en bevestig met OK. Wacht tot de ID is geactiveerd en eropnieuw verbonden is.
 13. 13. 10 Gebruikers rechten gevenOpen weer Cloud Station. Je ziet dat de service is ingeschakeld en je ziet het nieuweID. In de linkerkantlijn van het Cloud Station-configuratiescherm zie je nog aanvullendeonderdelen, voor Rechten, Delen, de lijst met clients, Prullenmand en Instellingen. Klikop Rechten. Hier zie je de gebruikers van de NAS. Achter elke naam zie je de status endaarachter Ingeschakeld. Om een gebruiker toestemming te geven op Cloud Station tegebruiken, klik je in het vakje Ingeschakeld achter de naam van die gebruiker. Bevestigvia Opslaan.
 14. 14. 11 De clientsoftware downloadenDe basis van de private cloud is nu gemaakt. Je kan nu apparaten koppelen,bijvoorbeeld een Mac-computer. Login op de pc of Mac en ga in een webbrowser naarwww.synology.com. Klik op Ondersteuning / Download Center. Selecteer het aantalschijven in de NAS en het type. Blader dan naar Windows of Mac en selecteer Europaachter Cloud Station om de Cloud Station-software te downloaden voor de pc of Mac.Wacht nu tot de software is gedownload.
 15. 15. 12 Clientsoftware installerenOpen dan de map Downloads. Hierin vind je nu de installatieversie van de CloudStation-software. Voor de Mac is dat een CloudStation-…dmg en voor Windows is dat deSynology-CloudStation-...exe. Start het programma en voer de installatie uit. Omdat deconfiguratie van de software pas later gebeurt, kan jevolstaan met telkens op Installeeren Ga door te klikken, de standaardkeuzes zijn de goede.
 16. 16. 13 Een pc of Mac koppelen (1)Is de installatie van de clientsoftware voor Cloud Station voltooid, dan start hetprogramma automatisch op. Klik op Volgende en voer daarna bij Serveradres deQuickConnect-ID in. Typ bij Gebruikersnaam de naam van een gebruiker die rechtenheeft de Cloud Station te gebruiken en zet in het vak Wachtwoord het wachtwoord datbij dat account hoort op de NAS. Controleer de gegevens en klik dan op Volgende. Alsde gegevens kloppen, wordt even later de computernaam getoond van het apparaat datje wilt verbinden en kan je de plaats kiezen van de synchronisatiemap.
 17. 17. 14 Een pc of Mac koppelen (2)Wil je een andere map gebruiken voor de synchronisatie, klik dan achter Pad naar mapop Bladeren. Selecteer de map of schijf en maak eventueel via Nieuwe map makeneen nieuwe map aan op de plek op de computer waar je de synchronisatiemap wiltplaatsen. Bevestig met een klik op Volgende. Even later krijg je de bevestiging dat hetapparaat aan de Cloud Station is gekoppeld en bestanden in de door jou gekozen mapautomatisch zullen synchroniseren met de bestanden op de NAS en omgekeerd. Sluit afmet een klik op Voltooien. Zo kan je meerdere apparaten koppelen.
 18. 18. 15 De synchronisatiemap openenWil je nu een bestand synchroniseren, dan moet je dat in de synchronisatiemapplaatsen. Om die map te openen klik je op de Windows-pc in het systeemvak (rechts,naast de klok). Daar zie je een Cloud Station-pictogram. Klik daarop en kies Map CloudStation openen / home/CloudStation. De Windows Verkenner wordt geopend met dedoor jou opgegeven synchronisatiemap. Op de Mac open je een Finder-venster en klikje in de linkerkantlijn op CloudStation. Op Windows kan je ook het Synology CloudStation pictogram op het Bureaublad gebruiken.
 19. 19. 16 Een bestand synchroniserenNu je de synchronisatiemap hebt geopend in de OS X Finder of de Windows Verkenner,kan je bestanden synchroniseren tussen de apparaten via de NAS. Kopieer of sleepbestanden naar de CloudStation-synchronisatiemap op de pc of de Mac. Open dan desynchronisatiemap op één van de andere apparaten en wacht tot het bestand dat je wiltsynchroniseren, ook daar in de map komt te staan. De snelheid is afhankelijk van degrootte van het bestand en de bandbreedte die voor de synchronisatie beschikbaar is.
 20. 20. 17 Mobiele apparatenVoor het synchroniseren van bestanden met een smartphone of tablet download je deDS Cloud-app of andere apps uit de applicatiewinkel van het platform dat je gebruikt.Installeer de app en start deze. Opnieuw krijg je de vraag om de naam van de server, degebruiker en het wachtwoord. Je kan meestal je QuickConnect ID gebruiken om in teloggen. Daarna kan je de map selecteren en – afhankelijk van het platform – ook optieszoals het synchroniseren van submappen of een maximale grootte voor bestanden die jewilt synchroniseren instellen.
 21. 21. 18 Overal muziek luisterenJe kan jouw Synology ook gebruiken om muziek die op de NAS staat, te streamen naarmobiele apparaten. Installeer vanuit het package Center (zie stap 6) eerst het pakketAudio Station en zorg dat deze functie is ingeschakeld. In stap 7 moet je DS Audiohebben aangevinkt. Je kan nu op zowel Android als iOS als Windows Phone de app DSaudio installeren vanuit de desbetreffende applicatiewinkel. Door in te loggen met jeQuickConnect-ID maak je verbinding met je NAS en heb je toegang tot je muziek.
 22. 22. 19 Alleen via wifiEen standaardinstelling van de Synology-apps is dat deze alleen via wifi synchroniseren.Ben je dus onderweg, dan worden nieuwe bestanden niet uitgewisseld tussen jesmartphone of tablet en je NAS. Dit is een verstandige keuze om kosten te besparenwanneer je geen onbeperkt internet hebt op je mobiele apparaat. Wil je welsynchroniseren via andere netwerken dan wifi, open dan de Synology-cloudapp. Opende Instellingen en haal het vinkje weg bij Alleen op Wifi synchroniseren.
 23. 23. 20 File StationFile Station is een van de standaardfuncties op een Synology-NAS, het is eenbestandbrowser in de webbrowser. Je logt in op de NAS en klikt op File Station. Omdatje gebruikers hebt aangemaakt en elke gebruiker een eigen map hebt gegeven, zie je inde bestandsbrowser aan de linkerkant homes. Hier zitten de mappen van de gebruikersin. In de mappen van de gebruikers die Cloud Station mogen gebruiken, vind je ook eenmap met de naam CloudStation. Dat is de map die met alle apparaten in de private cloudgesynchroniseerd wordt.
 24. 24. 21 Uploaden en delenBestanden uploaden vanaf een smartphone is nog niet mogelijk met DS Cloud. Voor deAndroid-app wordt dit spoedig toegevoegd, voor iOS-apps kan dit niet omdat Apple appsvan derden geen toegang tot het bestandssysteem toestaat, noch tot de lijst met deel-opties. Wil je foto’s uploaden, dan kan dat met DS Photo+, een andere gratis app vanSynology. Om een bestand te delen met iemand anders, kan je in File Station hetbestand selecteren, daarna klik je op Actie / Bestandskoppelingen delen. Je kan eengeldigheidsperiode instellen evenals een wachtwoord.
 25. 25. Optie 2:Bouw een hybride cloud met LaCie
 26. 26. 22 NASOS3 en WualaOok een NAS van LaCie is te gebruiken om een eigen (hybride) cloud te maken. Hierbijwordt de clouddienst Wuala (waarvan LaCie eigenaar is) als basis gebruikt. Belangrijk isdat de NAS wordt geüpdatet naar NAS OS 3. Log in op de webinterface van de LaCie-NAS en ga naar Ondersteuning / Auto-update. Mogelijk heeft de NAS zelf al geziendat er een nieuwe firmware beschikbaar is, anders klik je op Controleer of er nieuweupdate is. Op dit moment is NAS OS 3 nog alleen beschikbaar voor LaCie 2big NAS enLaCie 5big NAS Pro, maar dit zal spoedig veranderen.
 27. 27. 23 Gebruikersaccounts makenKlik op het Thuis-symbool om naar de hoofdpagina van het LaCie-dashboard te gaan.Klik daar op Gebruikers. Er is standaard één gebruiker: de admin. Klik op Gebruikertoevoegen. Typ een Loginnaam, kies een wachtwoord en stel eventueel overigeopties in zoals een e-mailadres. Voor de beveiliging is het opnieuw aan te bevelen dezeaccounts niet tot beheerderaccounts te promoveren, laat die optie dus uitgeschakeld.
 28. 28. 24 Wuala-software installerenDe volgende stap in het bouwen van de hybride cloud is het downloaden en installerenvan de Wuala-software. Dit moet de eerste keer gebeuren op een pc of Mac die inhetzelfde netwerk zit als de NAS van LaCie. Ga met je browser naar www.wuala.com enklik op Download Wuala. Klik op Download / Uitvoeren om de installatie te starten.Installeer Wuala met alle standaardopties inclusief de installatie van Java en de herstartvan de computer. De optie om Wuala automatisch met de pc te starten kan je aanvinkenals je dat handig vindt, noodzakelijk is het niet.
 29. 29. 25 Wuala-account makenStart de Wuala-software. Je dient een Wuala-account te maken (gebruikersnaam,wachtwoord en e-mailadres). Standaard krijg je 5 GB opslagruimte, beschik je over eenpromotiecode dan kan je die invoeren om meer opslagruimte te krijgen. Bevestig metAccount creëren. Open dan je e-mail en open het mailbericht Welcome to Wuala. Klikbij Getting started op clicking here om je mailadres te verifiëren. Heb je dat gedaan,ga dan naar de Wuala-software die op de achtergrond geopend is. Klik op Bestand /Afmelden en log daarna opnieuw in.
 30. 30. 26 NAS-koppelenWanneer de LaCie-NAS zich in hetzelfde netwerk bevindt als de pc of Mac waarop je deWuala-software hebt geïnstalleerd, zal de software de NAS automatisch vinden. Klik inde Wuala-software op Devices en zie dat daar de NAS nu vermeld staat. Klik op deNAS en klik dan op Add this device to Wuala. Voor dan de beheerdernaam en hetwachtwoord in bij de melding “device is already set up” en klik op OK. Even later zal desoftware melden dat de NAS succesvol is gekoppeld en kan het delen van bestandenbeginnen.
 31. 31. 27 Gebruikers koppelenBoven het Wuala-scherm zie je de melding Configure your device. Klik daarop om deconfiguratieopties van Wuala voor de NAS te openen. Op het tabblad General zie jealgemene informatie en de status. Klik op Users. Hier zie je de gebruikers op de NAS.Wil je nog anderen de Wuala-dienst laten gebruiken, klik dan op het plusteken of typ hunmailadres in de regel Invite user by email en klik op Invite. De gebruiker krijgt dan eenmail met daarin uitleg en de mogelijkheid een account te maken bij Wuala.
 32. 32. 28 Apps installerenWuala biedt software en apps aan om apparaten met de Wuala-service te verbinden. Opwww.wuala.com vind je software voor Windows, Mac en Linux, en verder zijn er appsvoor Apple iOS-apparaten en Android-toestellen. Deze zijn te downloaden in de app-winkels van Apple en Google. Download de app en log daarna in met het account dat jegebruikt op de Wuala-dienst. Je vindt dan onder Devices de LaCie-NAS en de gedeeldemappen. Met de Android-app kan je ook al bestanden uploaden, met de iOS-versie (nog)niet.
 33. 33. 29 Bestanden delenOm een bestand dat op de NAS staat te gebruiken op één van de via Wuala verbondenapparaten, open je de map op de NAS. Dat kan in de Wuala-software maar ook via dewebinterface van de NAS. Log in met het aan Wuala gekoppelde account. Blader naarde map Share. Je kan er via Upload bestanden naartoe overzetten, maar je kan dit opeen Mac ook via de Finder of onder Windows via de Verkenner doen. Een tijdje later zalje zien dat de bestanden ook op de smartphone of tablet te vinden zijn in de Wuala-app.
 34. 34. 30 Bestanden delenOm een bestand veilig te delen met personen die geen Wuala gebruiken, open je deWuala-software. Blader naar de NAS en open de map met het bestand dat je wilt delen.Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies Kopieer bestand. Open nu één vande Wuala-mappen onder je inlognaam links in het venster. Kies Paste. Klik opnieuw metde linkermuisknop op het item en kies Sharing options for / Share bij secret weblink.Kopieer de link en deel die vervolgens via e-mail.
 35. 35. Tot slot:Portforwarding op de router
 36. 36. 31 De router-firewallHet laatste apparaat in jouw thuisnetwerk voor het internet, is je router. Dat kan eenrouter zijn met ingebouwd modem (bijvoorbeeld voor het omzetten van een ADSL- ofkabelsignaal naar een LAN-signaal) maar dat is hier niet belangrijk. Belangrijk is de rolvan dat apparaat als router en firewall. Het apparaat beschermt het huisnetwerk, en zaldus een verbinding vanaf buitenaf standaard weigeren. Wanneer je dus vanaf hetinternet met je cloudserver op het thuisnetwerk wilt verbinden, zal de router dit niettoestaan.
 37. 37. 32 PortforwardingDe internet-poort op de router is de ingang van het thuisnetwerk, gezien vanaf hetinternet. Wanneer een apparaat vanaf het internet verbinding wil maken met de cloud-server, dan stuurt het een signaal aan die poort. De router ziet dat signaal en wil wetenwaar op het thuisnetwerk het naartoe moet. Omdat er in het thuisnetwerk meerdereapparaten kunnen zijn die verschillende functies hebben, is er voor elke functie eenpoort gedefinieerd. Daaraan kan de router herkennen voor welk apparaat op hetthuisnetwerk een binnenkomend signaal is bedoeld. Dat heet portforwading.
 38. 38. 33 Poort voor LaCieVoor de verbinding van de LaCie-NAS met het internet is geen aanpassing van de routernodig. Dat is een voordeel van de hybride cloud. De NAS houdt zelf de verbinding metde Wuala-servers van LaCie op het internet open, alle computers die buiten het eigennetwerk zitten maken verbinding met die Wuala-server en niet met de NAS. Er is dusgeen sprake van een inkomende verbinding die je thuisnetwerk op wil, er is alleen eenuitgaande verbinding van de NAS naar de Wuala-servers en die zal elke thuisrouternormaliter goedkeuren.
 39. 39. 34 Poort voor SynologyAls je gebruikmaakt van een QuickConnect ID, dan is het openzetten van poorten nietnodig. Zonder QuickConnect moet dit wel. Cloud Station gebruikt poort 6690.Configureer de router dus zo dat elke verbinding die op die poort binnenkomt, doorgezetwordt naar het IP-adres van de NAS. Je komt het IP-adres van de router te weten doorin een Opdrachtpromt het commando ipconfig te typen. De router is deStandaardgateway (Default Gateway). Je vindt alle poorten voor andere Synology-diensten via http://ct.link.idg.nl/synport. De Synology-NAS kan ook zelf poortenopenzetten via de wizard EZ Internet (http://ct.link.idg.nl/ezsyn).
 40. 40. 35 Portforwarding configurerenStart de browser en typ in de adresbalk http:// gevolgd door het IP-adres van de router.Druk op Enter en wacht op de loginpagina. Log in en zoek dan naar Portforwarding ofBeveiliging of ook wel Toepassingen en Games. Configureer dan een nieuweforwarding. Belangrijk is dat je bij de externe poort en interne poort het poortnummervermeld dat Cloud Station gebruikt, en dat je het IP-adres van de cloudserver instelt alsapparaat waar het verkeer naartoe doorgestuurd moet worden.
 41. 41. 36 Dynamische DNSJe gebruikt bij zelf doorgestuurde poorten het IP-adres van je internetverbinding omverbinding te maken met de NAS. Dit IP-adres kan veranderen. Een oplossing vormtdynamische DNS waarmee een subdomein wordt gekoppeld aan je router. Veel routersondersteunen dit en de optie is dan terug te vinden in de webinterface als bijvoorbeeldDDNS. Kies je dynamische-DNS-dienst in het menu en geef gebruikersnaam enwachtwoord bij de dienst op. Vul ook het gekozen subdomein in. Als alternatief kan ookeen Synology-NAS DDNS verzorgen via het Configuratiescherm onder DDNS. Dewizard EZ Internet (zie stap 34) kan dit optioneel ook instellen.
 42. 42. www.computertotaal.nl/abonnerenwww.facebook.com/computertotaalwww.twitter.com/computertotaalDeze presentatie wordt je aangeboden in samenwerking met de redactie vanComputer!Totaal, het grootste computermagazine van de Benelux. Kijk voor meerinformatie over abonnementen op onderstaande url.

×