Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursus word art in word 2010

6,331 views

Published on

Vooral in het begin, toen Word het stokje van WordPerfect overnam als populairste tekstverwerker, werd er veel gebruik gemaakt van WordArt: de functie in Word waarmee u tekst wat grafischer vorm kunt geven. Het lijkt erop dat we tegenwoordig enigszins zijn ‘uitgespeeld’. Zelden komt er nog een e-mailhandtekening met een kermis aan afbeeldingen voorbij en Word-documenten zijn meestal strak en zakelijk. Maar dat hoeft niet, want waar men Word heeft verbeterd door de jaren heen, is ook WordArt stijlvoller geworden.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cursus word art in word 2010

  1. 1. Cursus: WordArt in Word 2010Creatief met letters
  2. 2. InleidingVooral in het begin, toen Word het stokje van WordPerfect overnam alspopulairste tekstverwerker, werd er veel gebruik gemaakt van WordArt: defunctie in Word waarmee u tekst wat grafischer vorm kunt geven. Het lijkterop dat we tegenwoordig enigszins zijn ‘uitgespeeld’. Zelden komt er nogeen e-mailhandtekening met een kermis aan afbeeldingen voorbij enWord-documenten zijn meestal strak en zakelijk. Maar dat hoeft niet, wantwaar men Word heeft verbeterd door de jaren heen, is ook WordArtstijlvoller geworden.
  3. 3. 01 WordArt invoegenHoewel WordArt er lang niet meer zo schreeuwerig uitziet als een aantal jaar geleden, ishet natuurlijk nog altijd mogelijk om van uw Word-document een completekermisattractie te maken door allerlei kleuren, vormen en schaduwen door elkaar heente gebruiken. Ook hier geldt daarom: pas het met mate toe, gebruik af en toe een mooikopje, en maak niet direct van ieder woord een oase van kleuren, alleen maar omdat datkan.Om een WordArt-element in te voegen, klik je in Word in het lint bovenin op Invoegen.In het onderdeel Tekst (aan de rechterkant), vind je de optie WordArt. Wanneer jehierop klikt, kan je een stijl kiezen voor het WordArt-element dat je wilt invoegen. Sta hierniet te lang bij stil, jouw keuze is namelijk niet definitief, je kan dit later wijzigen. Zodra jeklikt op een stijl, verschijnt er een tekstvak, waarin je de tekst in de door jou gekozen stijlkunt typen. Een alternatieve methode is overigens om bestaande tekst te selecteren endaar de stijl op toe te passen.
  4. 4. 02 WordArt-element manipulerenZodra je WordArt hebt geactiveerd door een element in te voegen, verschijnt hetnieuwe tabblad Opmaak in het lint. Dit is waar je de opmaak van jouw WordArt-elementen aanpast. Wanneer je klikt op een onderdeel van het Word-documentdat geen WordArt is, zal dit tabblad verdwijnen, om vervolgens weer teverschijnen zodra je wél op een WordArt-element klikt. Belangrijk om te weten isdat een WordArt-element een object is, oftewel, je kan het in z’n geheelverslepen, draaien enzovoort (iets dat met gewone tekst niet kan).Wanneer je klikt op een WordArt-element zie je dat deze omlijnd wordt met eenstippellijntje, met vierkantjes en rondjes daarin. Door te klikken op het groenerondje, de muisknop ingedrukt te houden en de muis links en rechts te bewegen,kan je het element roteren. Door een van de andere vierkantjes of rondjes vastte pakken kan je het element groter of kleiner slepen. Klik je op het stippellijntjeen hou je de muis ingedrukt, dan kan je het gehele element verplaatsen.
  5. 5. 03 WordArt opmaak aanpassenUiteraard kan je niet alleen de locatie en de rotatie van het element bepalen.Wanneer je klikt in het WordArt-element, dan kan je in het onderdeel Stijlenvoor WordArt in het lint (tabblad Opmaak) andere voorgedefinieerde stijlentoepassen. Je kan ook alleen een letter of een paar letters selecteren om de stijlalleen daarop toe te passen. Wellicht zit de stijl en kleur die je zoekt tussen devoorgedefinieerde stijlen, maar zo niet, kan je ook zelf een stijl definiëren. Naasthet veld Stijlen voor WordArt zie je drie pictogrammen onder elkaar. Met hetbovenste pictogram Tekstopvulling, geef je aan hoe de tekst opgevuld moetworden, bijvoorbeeld met een solide kleur, een kleurgradiënt enzovoort. Met hetpictogram daaronder (Tekstkader) geef je aan hoe het tekstkader (de buitensterand) wordt vormgegeven, met betrekking tot bijvoorbeeld lijndikte, maar ookkleur. Tot slot pas je met het onderste pictogram, Teksteffecten, specialeeffecten toe op jouw tekst, zoals schaduw, weerspiegeling, vervormingenenzovoort. Het lettertype zelf kan je uiteraard ook aanpassen, maar dat doe jeop dezelfde manier als bij ‘gewone’ tekst.
  6. 6. Deze presentatie wordt je aangeboden in samenwerking met de redactie vanComputer!Totaal, het grootste computermagazine van de Benelux. Kijk voor meerinformatie over abonnementen op onderstaande url. www.computertotaal.nl/abonneren www.facebook.com/computertotaal www.twitter.com/computertotaal

×