Customs presentation

284 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Customs presentation

 1. 1. WWW.CUSTOMS.GOV.MD
 2. 2. SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICIIMOLDOVAPROCEDURI VAMALE SIMPLIFICATE
 3. 3. CADRUL LEGALCODUL VAMAL al Republicii MoldovaRegulamentul privind proceduri simplificate devămuire aprobat prin Ordinul SV nr.521-o din10.12.2012Ordinul cu privire la punerea în aplicare aRegulamentului privind procedurile simplificate devămuire / nr. 585-o din 28.12.2012Ordin comun Serviciul Vamal i Poli ia de Frontieraș țCu privire la accesul prioritar în punctele de trecere aforntierei de stat a titularilor procedurilor simplificatede vămuire /nr. 84-o din 22.01.2013WWW.CUSTOMS.GOV.MD
 4. 4. STATUTULtitularilor procedurilorsimplificateAgent economic cu risc scăzutAgent economic cu vămuire ladomiciliuAgent economic credibilTransportator de încredere
 5. 5. Agent economic cu riscscăzutcondiţii pentru acordareastatutului1)Lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat2)Desfăşurarea activităţii în domeniul comerţului extern decel puţin 2 ani, din data perfectării primei declaraţii vamale3)Perfectarea în decursul ultimilor 2 ani, anterior prezentăriicererii de solicitare a statului de titular al procedurii, a cel puţin100 de declaraţii vamale. (ASYCUDA World, Economist – fisapersonală)4)Dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate,confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii disponibile.(Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care lamomentul efectuării controlului această solvabilitate poate ficonstatată)5)Lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conformprocedurii legale, pe perioada ultimilor 2 ani, anterior prezentăriicererii.
 6. 6. Agent economic cu risc scăzutfacilităţia) aplicarea parametrilor deselectivitate preferenţiali însistemul de analiză a riscurilor alServiciului Vamal din SistemulInformaţional “Asycuda World”;b) reducerea numărului decontroale fizice;c) reducerea numărului de acteprezentate la vămuireamărfurilor;d) efectuarea vămuirii în modprioritar;e) efectuarea, la cererea titularuluiprocedurii controlului vamal înalte locuri, acceptate de organulvamal, decît cele de amplasare aorganului vamal respectiv;f) posibilitatea vămuiriimărfurilor, la solicitareatitularului procedurii, în zilelede odihnă şi în afara orelorde program, conform oraruluicoordonat preventiv cuorganele vamale;g) traversarea frontierei vamaleîn regim prioritar, pe un sensde intrare/ieşire separat,dacă infrastructura postuluivamal permite acest lucru;h) acordarea asistenţei(informaţie, consultaţii)necesare derulării proceduriisimplificate de vămuire decătre colaboratorii vamalidesemnaţi în acest scop;
 7. 7. Agent economic cu vămuire ladomiciliucondiţii pentru acordarea statutului1. Dispunerea de un sistem satisfăcător de gestiune a evidenţeioperaţiunilor comerciale şi dacă este cazul, a documentelorde transport, care să permită realizarea adecvată acontroalelor vamale; Condiţia este considerată realizată dacăsolicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe:2. Dispunere de amplasamente, echipamente şi personalnecesare manipulării mărfurilor.3. Solicitantul s-a înregistrat în calitate de principal obligat înoperaţiunile de tranzit, în conformitate cu prevederileNormelor metodologice privind aplicarea sistemului detranzit pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate prin OrdinulServiciului Vamal nr.288-O din 20.12.2005
 8. 8. Agent economic cu vămuire ladomiciliufacilităţiIDENTICE CATEGORIA 1a) aplicarea parametrilor de selectivitatepreferenţiali în sistemul de analiză a riscuriloral Serviciului Vamal din SistemulInformaţional “Asycuda World”;b) reducerea numărului de controale fizice;e) efectuarea, la cererea titularului proceduriicontrolului vamal în alte locuri, acceptate deorganul vamal, decît cele de amplasare aorganului vamal respectiv;f) posibilitatea vămuirii mărfurilor, la solicitareatitularului procedurii, în zilele de odihnă şi înafara orelor de program, conform oraruluicoordonat preventiv cu organele vamale;g) traversarea frontierei vamale în regimprioritar, pe un sens de intrare/ieşire separat,dacă infrastructura postului vamal permiteacest lucru;h) acordarea asistenţei (informaţie, consultaţii)necesare derulării procedurii simplificate devămuire de către colaboratorii vamalidesemnaţi în acest scop;SUPLIMENTAREi) posibilitatea vămuirii mărfurilor laorice post vamal solicitat cuînştiinţare prealabilă a organuluivamal;j) vămuirea la sediul titularuluiprocedurii simplificate, în locurile deîncărcare sau de descărcare amărfurilor, pe baza unei declaraţiivamale electronice cu semnăturădigitală;k) exonerarea de la controlul vamalnedistructiv;l) eliberarea certificatului de origine înmod prioritar;m) aplicarea sigiliilor proprii, carecorespund cerinţelor stabilite de SVşi asigurarea evidenţei acestora înforma stabilită de SV;
 9. 9. Agent economic economiccredibilcondiţii pentru acordarea statutuluiIDENTICE CATEGORIA 11)Lipsa datoriilor faţă de bugetul destat2)Desfăşurarea activităţii în domeniulcomerţului extern de cel puţin 2 ani, dindata perfectării primei declaraţii vamale3)Perfectarea în decursul ultimilor 2ani, anterior prezentării cererii de solicitarea statului de titular al procedurii, a cel puţin100 de declaraţii vamale.4)Dispunerea de active cu un gradînalt de solvabilitate, confirmate prinînregistrări contabile şi informaţiidisponibile.5)Lipsa încălcărilor legislaţiei vamale,constatate conform procedurii legale, peperioada ultimilor 2 ani, anterior prezentăriicererii.SUPLIMENTARE6) dispunerea de un sistemsatisfăcător de gestiune aevidenţei operaţiunilorcomerciale şi dacă este cazul, adocumentelor de transport, caresă permită realizarea adecvată acontroalelor vamale7) Dispune de amplasamente,echipamente şi personalnecesare manipulării mărfurilor.8) Ssolicitantul are ca partener deafaceri în lanţul logistic de livrareinternaţională transportatorul deîncredere
 10. 10. Agent economic cu vămuire ladomiciliufacilităţiIDENTICE CATEGORIA 1, 2SUPLIMENTARE vămuirea la sediul titularului procedurii simplificate, în locurile deîncărcare sau de descărcare a mărfurilor, pe baza unei declaraţiivamale electronice cu semnătură digitală; exonerarea de la controlul vamal nedistructiv; eliberareacertificatului de origine în mod prioritar; aplicarea sigiliilor proprii, care corespund cerinţelor stabilite deServiciul Vamal şi asigurarea evidenţei acestora în forma stabilităde Serviciul Vamal; posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal, fărăînştiinţarea prealabilă a organului vamal; posibilitatea depuneriideclaraţiei vamale incomplete, simplificate, periodice conformlegislaţiei; posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal solicitat cuînştiinţare prealabilă a organului vamal;
 11. 11. Transportator de încrederecondiţii pentru acordarea statutuluiIDENTICECATEGORIILOR 1, 21)Lipsa datoriilor faţă de bugetulde stat2)Dispunerea de active cu ungrad înalt de solvabilitate, confirmateprin înregistrări contabile şi informaţiidisponibile.3)Lipsa încălcărilor legislaţieivamale, constatate conformprocedurii legale, pe perioadaultimilor 2 ani, anterior prezentăriicererii.4)Solicitantul s-a înregistrat încalitate de principal obligat înoperaţiunile de tranzit, înconformitate cu prevederile Normelormetodologice privind aplicareasistemului de tranzit pe teritoriulRepublicii Moldova, aprobate prinOrdinul Serviciului Vamal nr.288-Odin 20.12.2005SUPLIMENTARE Dispunere de echipamente şi personal necesarpentru realizarea operaţiunilor de transportare amărfurilor.Condiţia este considerată respectată în cazul în caresînt îndeplinite următoarele cerinţe: solicitantul deţine în proprietate cel puţin 5 unităţide transport agreate pentru transportareainternaţională de mărfuri, fără a ţine cont demijloacele de transport pentru care redevenţele deleasing nu au fost achitate integral; lipsa reutilărilor a unită ilor de transport fărățacceptul producătorului solicitantul efectuează verificări anuale privindantecedentele penale (comiterea fraudelor vamale)a personalului, care ocupă posturi sensibile subaspectul securităţii, se asigură că angajaţii săiresponsabili participă la programe de instruire cuprivire la transportarea mărfurilor subsupraveghere vamală.
 12. 12. Transporator de încrederefacilităţitraversarea frontierei vamale în regim prioritar, pe un sens deintrare/ieşire separat, dacă infrastructura postului vamal permiteacest lucru;acordarea asistenţei (informaţie, consultaţii) necesare derulăriiprocedurii simplificate de vămuire de către colaboratorii vamalidesemnaţi în acest scop;posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal solicitat cuînştiinţare prealabilă a organului vamal;exceptarea de la obligaţia de cîntărire a mijlocului de transportcu/sau fără marfă;eliberarea certificatului de agreare timp de o zi lucrătoare
 13. 13. PROCEDURADE ACORDARE A STATUTULUICERERE Chestionarul deautoevaluareSe completează conform modeluluiSolicitantul este obligat să furnizeze Serviciului Vamal toateinformaţiile de care dispune şi care sunt necesare pentrujustificarea cererii şi confirmarea respectării condiţiilor deacordare a statutului de titular al procedurii
 14. 14. SolicitantSolicitantServiciulServiciulVamalVamalVerificarea respectăriiVerificarea respectăriicerinţelor solicitate;cerinţelor solicitate;ExaminareaExaminareacereriicereriiAprobareAprobareEliberareaEliberareacertificatuluicertificatului(CONFIRMARE)(CONFIRMARE)refuzrefuzPROCEDURADE ACORDARE A STATUTULUI• termen de examianre a cereriipînă la 60 de zile calendaristicedin data recepţionării acestora• termenul poate fi prelungit cucel mult 30 de zilecalendaristice, în cazuritemeinic justificate
 15. 15.  CONFIRMARE Nr. ____din ________ _____________ 20___Privind acordarea statutului titularului procedurilor simplificate de vămuireEliberat agentului economic___________________________________________________________(denumirea agentului economic, cod fiscal)_______________________________________________________________________________________(denumirea agentului economic, cod fiscal)Se confirmă că deţinătorul acestui Certificat beneficiază de statutul titularuluiprocedurilor simplificate de vămuire (agent economic cu risc scăzut, agenteconomic cu vămuire la domiciului, agent economic credibil, transportator deîncredere) reglementat prin Regulamentul privind proceduri simplificate devămuire, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. _____ din_________________2012ector general Tudor BALIŢCHI
 16. 16. plasate în regim de perfecţionare activă cususpendare sau a produselor compensatoarerezultate din acestea.Vămuirea la domiciliu(Agent economic cu vămuire ladomiciliu)
 17. 17. DeciziaBiroului cuintervenţiepînă la 3 oreBiroul VamalBiroul VamalDescărcarea mărfurilorDescărcarea mărfurilorşi punerea în liberaşi punerea în liberacirculaţiecirculaţieProcedura perfectării declaraţiilor vamale de titulariiProcedura perfectării declaraţiilor vamale de titulariiprocedurilor de vămuire la domiciliuprocedurilor de vămuire la domiciliuTitular PVDTitular PVDdepunedepunedeclaraţiedeclaraţievamalăvamalăelectronicăelectronicăDecizia Birouluifără intervenţiepînă la 3 oreControlul vamal
 18. 18. Procedura vămuirii la domiciliu nuse aplicămărfurilor prohibite introducerii în ţară;• mărfurilor transportate prin intermediul transmiterilor poştaleinternaţionale;• mărfurilor care necesită în mod obligatoriu de a fi vămuite înposturile vamale amplasate la frontiera de stat;• mărfurilor strategice,• mărfurilor supuse accizelor, cu excepţia (autoturismelorconform anexei);• mărfurilor vămuirea cărora impune prelevarea de eşantioane decătre organele vamale în vederea analizelor tehnice sau delaborator;• mărfurilor care beneficiază de tratament tarifar preferenţial;• mărfurilor avînd mai mulţi destinatari/expeditori (“mărfuri îngrupaj”).
 19. 19. Certificate de origine preferenţiale de circulaţie Eur.1 (ATP-UE)Forma A (GSP+)Ordinul SV nr. 50-O din 18.02.2008 (MO nr.40-41/98din 26.02.2008) de transport Eur.1 (CEFTA)Ordinul SV nr. 244-O din 03.07.2007 (MO nr.112-116/480 din 03.08.2007) Forma CT-1 (CSI)Ordinul SV nr. 331-O din 07.09.2007 (MO nr.161-164/601 din 07.09.2007)
 20. 20. www.customs.gov.mdFormulareFormulare-onlineCerere - Declaraţie pentru eliberarea certificatului deorigine forma CT-1.Cerere - Declaraţie pentru eliberarea certificatului decirculaţie EUR.1.Cerere - Declaraţie pentru eliberarea certificatului deorigine FORM A.Cerere - Declaraţie pentru eliberarea certificatului detransport EUR.1.
 21. 21. •Cerere de casare a certificatului de origine•Cerere de înlocuire a unui certificat de origineforma CT-1 cu altul.•Declaraţia producătorului pentru mărfurile(prelucrate/transformate suficient) exportateîn ţările membre ale Uniunii Europene.•Declaraţia producătorului pentru mărfurile(obţinute integral) exportate în ţările membreale Uniunii Europene.•Declaraţia producătorului pentru mărfurile(prelucrate/transformate suficient) exportate înţările membre ale CSI. etc
 22. 22. INFORMA II UTILEȚwww.customs.gov.mdRubricaProceduri simplificateLegisla iațFormularePersoane de contact din birourile vamale
 23. 23. WWW.CUSTOMS.GOV.MD

×