Memòria ICIP 2009

824 views

Published on

Primer Informe anual de l’Institut Català Internacional per a la Pau. Altrament dit, la Memòria de l’ICIP, que recull de forma sintètica la feina feta des de la constitució de la Junta, el 17 de setembre de 2008 fins al 31 de desembre de 2009.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria ICIP 2009

 1. 1. GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 658, BAIX. 08010 BARCELONA T. +34 93 554 42 70 | F. +34 93 554 42 80 ICIP@GENCAT.CAT | WWW.ICIP.CAT Informeanuald’activitAts·MEMÒRIAICIP2009 Informe anual d’activitAts MEMÒRIA ICIP 2009 01b-mem09_coberta.indd 1 26/5/10 19:11:33 TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 2. 2. Informe anual d’activitAts MEMÒRIA ICIP 2009 TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 3. 3. Gran Via de les Corts Catalanes 658, baix. · 08010 Barcelona (Spain) T. +34 93 554 42 70 | F. +34 93 554 42 80 icip@gencat.cat | http://www.icip.cat Grafisme i impressió Fundació Tam-Tam D.L.: B-11.658-2010 © 2010 Institut Català Internacional per la Pau Tots els drets reservats TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 4. 4. Sumari 1. Presentació 5 2. L’ICIP: visió general 7 2.1 Creació 7 2.2 Funcions i objectius 8 2.3 Estructura i òrgans de gestió 10 a. La Junta de Govern 10 b. El president 13 c. La directora 14 d. Equip de treball i plantilla (2009) 14 2.4 Pla pluriennal 2009-2012 15 3. Activitat institucional i desplegament del Pla Pluriennal 19 3.1 Resum de l’activitat de Junta, Presidència i Direcció 19 3.2 Resum d’activitats en funció dels eixos del Pla Pluriennal 21 3.3 Propostes conclusives 38 4. Activitats de l’ICIP 2009 39 4.1 ACTES Organitzats per l’ICIP 39 4.2 Actes co-organitzats per l’ICIP 43 4.3 Participació de membres de l’ICIP a demanda d’altres institucions 45 5. Publicacions 46 5.1 ICIP Working Papers 46 5.2 ICIP e-Butlletí 48 5.3 Revista Electrònica ICIP per la Pau 48 5.4 Estudis, informes i documents 49 5.5 Llibres 49 5.6 Documents institucionals 49 6. L’ICIP als mitjans de comunicació 50 6.1 Web i xarxes socials 50 6.2 Aparicions als mitjans de comunicació 51 7. Memòria econòmica i auditoria 52 TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 5. 5. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 6. 6. 1. Presentació Tens, teniu, a les mans el primer Informe anual de l’Institut Català In- ternacional per a la Pau. Altrament dit, la Memòria de l’ICIP, que re- cull de forma sintètica la feina feta des de la constitució de la Junta, el 17 de setembre de 2008 fins al 31 de desembre de 2009. Posar en marxa una institució sempre és un repte, engrescador certa- ment, però també exigent. I més encara quan es tracta d’una institució creada pel Parlament de Catalunya, a resultes d’una iniciativa de la so- cietat civil i després d’un llarg període participatiu, amb una Junta de Govern amb tres quartes parts dels seus membres designats pel propi Parlament. Un dels components del repte és retre comptes, el que im- plica, entre d’altres coses, fer memòria. Fer memòria serveix sobretot per a dues coses: és un requisit per facilitar que, institucionalment i socialment, hom pugui fer balanç; i és un instrument per preservar el més destacat de l’oblit, el “drapaire mut” dels versos d’en Ferrater. Hem intentat fer-ho tot partint de la concepció que fer memòria vol dir preservar fets, dades, sentiments, però també preservar sensibili- tats i percepcions subjectives: ras i curt, estar-se de qualificar i de ju- dicar. No ens pertoca fer-ho a nosaltres. Hem optat per, en termes de tècnica teatral, introduir voluntàriament distància, o, en mots d’Albert TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 7. 7. Einstein, seguint el seu consell per a la ciència: “si pretens descriure la veritat, fes-ho amb senzillesa i deixa l’elegància per al sastre”. El resultat, aquest modest opuscle, dividit en set breus apartats, i el CD que l’acompanya, que recull, a més de la memòria, el conjunt de pu- blicacions. Permeteu-me que acabi amb dues valoracions. La primera personal, paga la pena, tant com per a dedicar-li tot el temps del que puc dispo- sar. La segona, col·lectiva, tot reproduint la doble valoració de la Jun- ta en aprovar l’Informe: 1. La satisfacció per la creació de l’Institut per part del Parlament, així com per la tasca realitzada fins ara, com a Junta i per part del personal. Aquesta tasca ha permès comptar amb un full de ruta clar (Pla Pluriennal), amb normes, procediments i instruments diversos per a fer-ho, el que permet tancar 2009 amb un balanç clarament positiu. 2. La convicció, tanmateix, que el desplegament futur exigeix resol- dre dos problemes importants: a) establir ràpidament un contrac- te-programa que, tot seguint el Pla pluriennal, permeti assegurar el finançament progressiu de l’Institut a partir de compromisos explícits i subjectes a resultats comprovables; b) disposar d’un nou local durant el primer semestre de 2010, addicional a la seu institucional (lloc d`atenció al públic, de realització d’actes pú- blics i centre de documentació i biblioteca), que permeti el desple- gament real del previst i planificat, físicament impossible a Gran Via 658, baixos. Rafael Grasa President de l’ICIP (rgrasa.icip@gencat.cat) TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 8. 8. 2. L’ICIP: visió general 2.1 Creació L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) fou creat pel Parla- ment de Catalunya a finals del 2007, com a desplegament del pre- vist a la Llei de Foment de la Pau (Llei 21/2003 de Foment de la Pau i Decret 101/2005 Consell Català de Foment de la Pau). El Parla- ment va optar, a petició de la societat civil i després d’un llarg perío- de participatiu i generador de consens, per crear un organisme públic, de caràcter institucional, però independent del Govern i de les enti- tats privades, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar tant en l’àmbit públic com en el privat. En suma, una entitat pública, amb plena autonomia, independència i capacitat d’actuar, que ha de retre comptes al Parlament, al Govern, a la societat civil i al conjunt dels seus usuaris. Fou així com el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 28 de no- vembre de 2007 la Llei de creació de l’Institut Català Internacional per la Pau (Llei 14/2007 de l’Institut Català Internacional per la Pau), per la que l’ICIP ha de: prestar serveis i articular respostes a la ciutadania, al moviment per la pau, al món universitari i acadèmic i a les administra- cions públiques, mitjançant la col·laboració i l’organització d’activitats TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 9. 9. com la recerca, la docència, la transferència de coneixements, la difusió, la sensibilització i la intervenció en el terreny. Ho ha de fer per convic- ció i per mandat, buscant sinergies, col·laboracions, practicant el prin- cipi de subsidiarietat i, per tant, evitant solapaments i duplicitats. Per tal de fer-ho, s’ha elaborat un Pla Estratègic Pluriennal 2009-2012, aprovat per la Junta i presentat al Consell Català de Foment de la Pau i al Parlament de Catalunya. 2.2 Funcions i objectius Lafinalitatbàsicadel’ICIPéspromourelaculturadelapauaCatalunya i al món, promoure la resolució pacífica i la transformació dels conflic- tes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com agent de pau. L’ICIP, tot cercant la coherència entre fins i mitjans, es regeix pels principis de foment de la pau, la democràcia, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre les persones, els pobles, les cultures, les nacions i els estats. L’ICIP treballarà per la seguretat humana, el desarmament, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i de les tensions socials, l’enfortiment i l’arrelament de la pau i la convivència, la construcció de la pau i la defensa dels drets humans. L’ICIP té les funcions següents: a) Promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau, direc- tament o mitjançant el suport a centres de recerca ja existents. b) Garantir la formació tècnica de perso­nes especialitzades en la in- tervenció sobre el terreny en processos de pau. c) Difondre i fomentar l’educació i la sensibilització de la ciutadania en la cultura de la pau, amb la col·laboració especial dels depar- taments de la Generalitat que pertoqui, els centres docents, les universitats i les organitza­cions no governamentals. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 10. 10. d) Fer la recerca i la difusió de la memòria històrica i del pensa- ment i l’acció paci­fistes a Catalunya. e) Actuar d’observatori sobre l’estat de la pau i els conflictes armats, conjunta­ment amb el Consell Català de Foment de la Pau. f) Exercir les tasques d’observació, de facilitació, de mediació i de construcció de la pau en conflictes violents interna­cionals o in- ternacionalitzats. g) Donar suport i assessorament a organitzacions, iniciatives, cam- panyes i activitats que ho requereixin, i fomentar activitats que la societat civil i els moviments per la pau, les admi­nistracions públi- ques, les organitza­cions internacionals, les universitats i els cen- tres de recerca duen a terme en l’àmbit de la formació, la recerca i l’acció compromesa en la construcció i el manteniment de la pau. h) Assessorar el Parlament, el Govern i al­tres administracions pú- bliques en llurs polítiques i actuacions de pau. i) Establir relacions amb institucions internacionals i xarxes similars. j) Totes les altres que es considerin conve­nients per a les seves finali- tats. L’ICIP pot executar les actuacions de pau que el Govern li encomani. A més, l’Institut, en l’exercici de les seves funcions, ha de mantenir re- lacions regulars de coordinació amb el Consell Català de Foment de la Pau, l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. També pot establir re- lacions de col·laboració amb les universitats i altres centres docents i de recerca, amb els instituts i les entitats coincidents, nacionals i in- ternacionals, i amb les institucions de la societat civil de l’àmbit del foment de la pau. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 11. 11. 10 D’altra banda, l’ICIP ha de garantir sempre que les actuacions, les propostes, les estratègies i els protocols d’intervenció derivats d’ope- racions multi­dimensionals de suport a la pau incloguin la perspectiva de gènere. 2.3 Estructura i òrgans de gestió a. La Junta de Govern La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern, de direcció i admi- nistració de l’Institut Català Internacional per la Pau. És constituïda per dotze membres, nou membres són escollits pel Parlament, a pro- posta del Consell de Foment de la Pau, i tres són designats pel Govern. El Consell Assessor Internacional i el Consell Català de Foment de la Pau assis­teixen els òrgans de govern de l’ICIP en les acti­vitats que així ho requereixin. Membres escollits pel Parlament Alfons Banda President de la Fundació per la Pau TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 12. 12. 11 Anna Bastida i Navarro Professora del Departament de Didàctica de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona Vicenç Fisas i Armengol Director de l’Escola de Pau. Universitat Autònoma de Barcelona Rafael Grasa i Hernàndez Professor de Relacions Internacionals. Universitat Autònoma de Barcelona. Actua com a President de la Junta, per elecció unànime dels seus membres TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 13. 13. 12 Àngels Mataró i Pau Directora de l’Associació de Nacions Unides a Espanya Arcadi Oliveres i Boadella Professor Departament d’Economia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona Antoni Pigrau i Solé Catedràtic Departament de Dret Internacional Públic. Universitat Rovira i Virgili TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 14. 14. 13 Mònica Sabata i Fernández Psicòloga Josep Maria Terricabras i Nogueras Catedràtic Departament de Filosofia i Filologia Director de la Càtedra Ferrater Mora. Universitat de Girona b. El president La Junta de govern va elegir el 30 de setembre de 2008 Rafael Grasa com a president de l’ICIP. Rafael Grasa és professor de Relacions Internacionals de la Univer- sitat Autònoma de Barcelona (UAB) i fou secretari general de la ma- teixa Universitat. Investiga i imparteix regularment docència sobre teoria internacional, política internacional del medi ambient, anàli- sis de conflictes, estudis sobre el desenvolupament, transformació de conflictes i investigació sobre la pau. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 15. 15. 14 c. La directora La Junta de govern va elegir el 10 de febrer de 2009 Tica Font com a directora de l’ICIP. Tica Font és llicenciada en Física per la universitat de València. Ha estat la fundadora del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs i vicepre- sidenta de Justicia i Pau, i presidenta de la Federació Catalana d’ONG per la Pau. Es experta en Economia de defensa, comerç d’armes, pres- supostos de defensa, industria militar, etc. Col·labora en nombroses recerques i publicacions sobre el tema. d. Equip de treball i plantilla (2009) Pablo Aguiar i Molina Tècnic Javier Alcalde i Villacampa Tècnic Rosa Bergés i Mulet Comunicació Catherine Charrett Tècnica TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 16. 16. 15 Maria Fuentes i Díaz Secretària de direcció Elena Grau i Biosca Tècnica Guifré Miquel i Fageda Documentalista Cristina Pons i Gomar Gestió econòmica Núria Sales i Traver Administració Laura Truyols i Fernández Administració Ana Espiau i Cubiles Estudiant en pràctiques Col·laboradors: Gorka Espiau Associat Alberto Arce Politòleg i periodista freelance 2.4 Pla pluriennal 2009-2012 El Pla estratègic pluriennal de l’ICIP és el principal element vertebra- dor del quefer de l’Institut. És concebut com un pla director i està es- tructurat en sis eixos, tres de finalistes (recerca; formació i difusió; i TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 17. 17. 16 construcció de pau i prevenció de conflictes violents) i tres d’instrumen- tals (internacionalització i servei a altres actors; recursos; i organitza- ció). El seu període de vigència es de 2009 a 2012. Eixos finalistes: Pel que fa a l’eix de recerca, es pretén construir una línea sòlida de re- cerca, canals de transferència de coneixements, una biblioteca presenci- al i digital, observatoris especialitzats i un fons documental. Es promou, doncs, la realització d’investigacions, programes de recerca, convenis i acords amb institucions públiques i privades per potenciar la recerca, a més de beques doctorals i postdoctorals en els següents àmbits: Seguiment i anàlisi de conflictes, negociacions i processos de pau. Seguretat humana i polítiques de seguretat i defensa. Evolució de la peace research i dels peace studies. Resolució i transformació de conflictes. Educació per la pau i construcció de pau. Actors de pau, amb especial incidència en el moviment per a la pau. Es faran també en l’àmbit de la recerca, assessoraments a demanda, activitats conjuntes i intercanvis amb les principals institucions edu- catives i de pau, desenvolupament i drets humans de Catalunya. Serà important també el fons bibliogràfic de l’ICIP, amb l’objectiu de con- vertir-lo en biblioteca de referència, tenint en compte també les fonts escrites i orals del moviment per a la pau de Catalunya. Es preveu crear observatoris especialitzats sobre pau i conflictes, amb l’establiment de col·laboracions amb entitats o centres especialitzats en aquestes te- màtiques. L’eix de formació i difusió fomentarà la formació en temes de pau, tant regular i reglada com tècnica i especialitzada, a més de la difu- sió de la recerca i coneixement teòric i pràctic amb mètodes conven- cionals i innovadors. Es treballa per aconseguir la màxima presència ■ ■ ■ ■ ■ ■ TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 18. 18. 17 de continguts de pau i transformació de conflictes a les universitats, màsters i cursos de postgrau. Destaca l’objectiu de posar en marxa un màster oficial interuniversitari en resolució i transformació de conflic- tes i construcció de pau. S’organitzaran cursos específics i de formació sobre pau dirigits a ensenyants i educadors per la pau. Es pretén una àmplia difusió a través d’Internet del major nombre de materials possible de l’ICIP, així com, mitjançant línies de publicaci- ons pròpies, per la qual cosa es creen col·leccions de llibres i diverses publicacions periòdiques. Pel que fa als instruments no convencionals, es potenciarà l’ús per difondre la pau amb audiovisuals, exposicions, cinema, música, teatre o poesia. L’eix de construcció de pau i prevenció de conflictes violents tracta de treballar aquests aspectes en el terreny, a través de la faci- litació, mediació i observació, la identificació de bones pràctiques i el desenvolupament de programes innovadors. En concret, es realitza- ran per una banda, missions sobre el terreny, d’observació electoral i de seguiment de processos i acords de pau, i per altra, es promourà la implantació de bones pràctiques e transformació de conflictes i cons- trucció de pau, preferentment amb socis locals. Eixos instrumentals: L’eix d’internacionalització i servei a altres actors s’emmarca en una estratègia d’assegurar el caràcter territorial de l’ICIP, establint contactes i col·laboracions regulars amb altres centres afins, el Parla- ment, el Govern, les administracions públiques, les universitats i la societat civil. És per això que s’arribarà no solament a acords amb les administracions, les entitats i els diversos actors de Catalunya, sinó també a centres de recerca i/ foment de la pau de l’Estat espanyol, Eu- ropa i el món. Per potenciar la internacionalització de l’Institut s’esta- blirà un Consell Assessor Internacional. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 19. 19. 18 Quant a l’eix dels recursos de l’ICIP, s’estableixen a aquest progra- ma pluriennal els mecanismes per assegurar els recursos necessaris i a temps, per desenvolupar els objectius dels eixos esmentats. Finalment, pel que fa a l’últim eix, organització, es treballa perquè l’estructura de l’Institut permeti cobrir les necessitats de treball en tres àrees prin- cipals: 1. Recerca i innovació. 2. Formació. 3. Transformació de conflictes. En últim lloc, cal esmentar que durant els propers tres anys l’Escola de Cultura de Pau de la UAB s’integrarà progressivament en l’ICIP, però amb un perfil i direcció propis. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 20. 20. 19 3. Activitat institucional i desplegament del Pla Pluriennal 3.1 Resum de l’activitat de Junta, Presidència i Direcció La Junta, en aprovar l’Informe anual de l’ any 2009, destacà dues coses, 1. Que els primer 20 primers mesos de l’ICIP (del 17 de setembre de 2008 fins el 17 d’abril de 2010), permeten establir dos períodes ben clars: a) constitució (primers debats, Reglament, selecció de Di- recció, elaboració del Pla Pluriennal, local provisional i prepara- ció de la seu, preparació de les primeres activitats públiques); i b) inauguració de la seu i aplicació del Pla Pluriennal, que inclou el desplegament de les activitats públiques. 2. Que la Junta, conscient de la importància de la tasca que hom li havia encarregat, ha dedicat nombrosos esforços a la posada en marxa de l’ICIP (25 reunions en 20 mesos en plenari , a més de les celebrades per comissions ad hoc i/o permanents), juntament amb la Presidència, la Direcció i el conjunt del seu Equip. De forma coherent, aquest apartat segueix justament aquesta divisió en dos períodes. Durant el primer període d’activitat, de setembre de 2008 fins al juliol de 2009, la posada en funcionament, i el treball in- tern, fou la feina bàsica. Concretament, les quinze primeres reunions de la Junta, a més del treball de Presidència (i des de març de 2009) de Direcció, serviren per debatre i/o decidir: a) L’elecció de la Presidència, que de forma unànime s’encarregà a Rafael Grasa; 1. Concretament, 6 reunions durant 2008 i 15 durant el 2009. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 21. 21. 20 b) Iniciar els primers treballs, tot recollint la feina prèvia pel coor- dinador per a la posada en funcionament de l’ICIP en el període entre l’aprovació de la Llei i la constitució de la Junta, el que per- meté encarregar i aprovar la imatge corporativa, la primera pàgi- na web i el desplegament progressiu del previst al manual d’estil, a més de les decisions administratives pertinents previstes per la llei i la normativa administrativa. c) L’elaboració del perfil, la selecció i el nomenament de la persona encarregada de la direcció, Vicenta Font i Gregori (10 de febrer de 2009) i, posteriorment, posar en marxa el procés de contrac- tació de l’equip, amb places temporals i estables. d) Debatre i aprovar el Reglament de l’Institut (Reglament de l’ICIP) i el Pla Pluriennal (Pla Estratègic Pluriennal 2009-2012) i ende- gar el desplegament dels seus sis eixos, incloses les primeres ac- tivitats públiques. e) Posar en marxa un local provisional (a Diagonal 409, al costat de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans) i, sobretot, fer el seguiment de les obres d’habilitació del local de Gran Via de les Corts Catalanes 658, actual seu de l’ICIP. f) Endegar els primers contactes i acords institucionals amb els di- versos actors a què s’adreça l’ICIP, administracions, societat civil i universitats i centres de recerca. Pel que fa al segon període, a partir de la inauguració de la seu el 3 de juliol de 2009, les principals activitats de la Junta es poden resumir així: a) Seguiment del procés de contractació de personal (fins a deu per- sones, tres de les quals corresponen a places estables de tècnics: formació i difusió; recerca i politiques públiques de pau). b) Preparació i seguiment de les activitats públiques (Fòrum, cicles de conferències, Seminaris públics, Seminaris de Recerca, Jor- nades, Tertúlies, convocatòria de beques de postgrau i docto- ral, convocatòria dels ajuts a la recerca, entre d’altres) i de les publicacions periòdiques (Butlletí, revista Per la Pau/Peace in TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 22. 22. 21 Progress, Working Papers), encàrrec de treballs de recerca i pre- paració de les quatre col·leccions de llibres que apareixeran l’any 2010, i, posada en funcionament del Centre de Documentació i Biblioteca. A més, preparació de celebracions institucionals, com el Dia Internacional de la Pau. c) Actualització i millora de la web, posada en marxa del bloc, i pre- sència a les xarxes socials (Facebook, amb “ICIP per la Pau” i Twit- ter) i a YouTube. d) Aprovació, en l’àmbit de la gestió econòmica, del balanç de comp- tes i pèrdues i de la memòria econòmica de 2008, del pressupost de l’any 2009 i de les seves variacions així com de l’avantprojecte de pressupost 2010. e) Preparació, aprovació i seguiment de diversos contactes i acords institucionals com un document marc per establir convenis amb les universitats catalanes, els contactes i acords amb la DG de Re- cerca i l’AGAUR per posar en marxa les beques de postgrau i la convocatòria d’ajuts de recerca, convenis de pràctiques per estu- diants de postgrau, i un conveni amb TVC per produir cinc pro- grames de la sèrie Latituds dedicats a la construcció de la pau. f) Establiment de documents reguladors per al desplegament dels programes de recerca i col·laboradors (associats, corresponsals). 3.2 Resum d’activitats en funció dels eixos del Pla Pluriennal El Pla Pluriennal estableix tres eixos finalistes (recerca; formació i di- fusió; construcció de pau i prevenció de conductes violentes) i tres d’instrumentals (internacionalització i serveis a d`altres actores; re- cursos; organització). Els finalistes o primers serveixen per a establir el què cal fer mentre que els segons estan adreçats a garantir-ne que podran implementar-se de forma eficaç i eficient. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 23. 23. 22 EIX 1: RECERCA Durant l’any 2009, l’activitat en l’eix de la recerca es pot resumir així: a) Encàrrec i seguiment de treballs específics. Assessorament o dictàmens demanats per altres institucions, en particular per a preparar l’estudi (inclòs un procés de debat de la primera versió) i dictamen de la Junta sobre la conveniència, viabilitat i eventual modalitats d’un Servei Civil Català Noviolent, demanat pel Go- vern de Catalunya a través de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans. També s’han fet dos estudis més d’aquest tipus: Justícia en període de transició: els debats actuals; Resolució i prevenció de conflictes i cooperació per al desenvolupament). Al- tres treballs encarregats són dos llibres (Pau Casals: intervenci- ons sobre la pau; Lluís Companys, Articles i intervencions sobre la guerra del Marroc), que seran publicats durant 2010. b) Establiment i posada en funcionament d’un Programa de sis beques de postgrau (fins a 4 anys), vinculades a programes d’universitats catalanes, convocat en el marc de les convocatòries regulars d’AGAUR, que s’encarrega del procés de selecció i de se- guiment. c) Establiment i posada en funcionament d’una Convocatò- ria anual d’ajuts a la recerca per a universitats i centres de recerca (fins a 12.000 euros), en el marc de les convocatòri- es d’AGAUR (que en fa gestió i seguiment) i del Pla de la Recerca de Catalunya, orientat a assegurar l’existència futura de grups de recerca consolidats. d) Realització (en col·laboració amb l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat i de l’Staff College de Naci- ons Unides), del primer Fòrum Barcelona, dedicat a Preven- ció de conflictes i Governança descentralitzada (juliol de 2009), amb posterior publicació de la seva Relatoria. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 24. 24. 23 e) Discussió dels criteris i documents base per posar en mar- xa, al llarg, del 2010, almenys quatre programes de recerca, segons el previst al Pla Pluriennal. f) Preparació i realització dels Seminaris de recerca, adre- çats a presentar i debatre treballs de recerca en curs d’elaboració. Durant el 2009 es van portar a terme dues sessions del seminari d’investigació o de recerca. Es tracta de sessions de debat a partir d’investigacions actualment en procés. Són discussions informals amb l’autor del text, sempre des d’una òptica constructiva, intro- duïdes per una persona que fa de discutidor o ‘discussant’ i en un grup de 10 a 20 persones properes a l’ICIP i/o expertes en el tema. Un dels objectius d’aquestes sessions és, doncs, fer xarxa entre persones que estiguin investigant temes similars des de diferents institucions. La idea general és que el treball que es presenta no està acabat. O com a mínim, no està publicat. Per tant, es presenta el ‘state of the research’, fent explícits els dubtes, tant metodolò- gics com de qualsevol tipus i les dificultats amb les que la persona s’està trobant a l’hora de portar a terme la seva investigació. En Cartell Fòrum Barcelona i portada relatoria Fòrum Barcelona TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 25. 25. 24 el futur les recerques dels becaris pre-doctorals i post-doctorals de l’ICIP protagonitzaran la major part d’aquestes sessions. L’any 2009 es celebraren dos, que han donat lloc a dos Working Papers (Pol Morillas i Roger Suso, el primer publicat durant el 2009). g) Realització d’activitats de transferència de recerca, en particular amb dos formats bàsics: Working Papers: coordinats per Javier Alcalde i Rafael Gra- sa, amb un Consell Editor i un mecanisme de revisió mitjançant experts. Se n’han publicat 9 durant l’any 2009, almenys en una llengua paper i en dues o més en format electrònic, accessible a través del web. Els Working Papers publicats el 2009 són: 1. Conflict Prevention and Decentralized Governance: Some re- marks about the state of the art in theory and practice, per Rafael Grasa i Arnau Gutiérrez Camps. 2. Prohibició de submissió a nou judici en el sistema interameri- cà de drets humans i en el dret comparat, per Priscila Akemi Beltrami. 3. ¿Elecciones en 2009? Avances y obstáculos de la construcción de paz en Costa de Marfil, per Albert Caramés. 4. Les identitats de Hezbollah i la seva rellevància per a l’estudi de la cultura i la religió en les Relacions Internacionals, per Pol Morillas Bassedas. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 26. 26. 25 5. La recerca d’una regulació del comerç internacional de dia- mants, per Franziska Bieri. 6. Bringing actors and violent conflict into forced migration lite- rature. A model of the decision to return, per Inmaculada Serrano. 7. A Critical Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of Writing Security, per Catherine Charrett. 8. Indigenous People’s Mobilization and their Struggle for Rights in Colombia, per Farid Samid Benavides. 9. Lecciones de paz en Aceh: descentralización administrativa y libertad política como estrategia de pacificación en Aceh, per Javier Gil Pérez. Cicles de Conferències: se n’han celebrat dos, amb sis confe- rències, entre octubre i desembre, dedicats justament al “Diàleg Palestina-Israel: cercant solucions al conflicte”. Yezid Sayigh, professor del Departament d’Estudis de Guerra del King’s College, de Londres. Ponent a “El conflicte Palestí-Israelià: arrels i evolució” [19 octubre] TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 27. 27. 26 Avi Shlaim, professor de la Universitat d’Oxford. Ponent a “El conflicte Palestí-Israelià: arrels i evolució” [19 octubre] Conferència “Una altra visió del conflicte: l’experiència de l’observador extern”.Amb Tomàs Alcoverro, periodista de La Vanguardia; Joan Roura, periodista de TV3; i Ferran Sales, periodista de El País. [16 novembre] TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 28. 28. 27 En aquest primer any, l’ICIP a fi de donar compliment a alguns objec- tius de l’eix de recerca, en concret pel que fa al suport i foment de la recerca, ha signat un conveni amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer- sitaris i de Recerca (Agaur) amb la finalitat que gestionin el procés de selecció i l’atorgament de 6 beques de doctorat i la convocatòria de 10-20 ajuts de recerca competitiva. També amb la finalitat de posar en marxa instruments que facilitin els intercanvis de personal investigador, l’ICIP ha signat convenis de col· laboració amb la Universitat de Sevilla i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) per facilitar practiques formatives a estudiants de màsters de les respectives institucions. EIX 2: FORMACIÓ I DIFUSIÓ Quant a l’eix de formació i difusió, l’activitat realitzada es pot re- sumir així: a) Creació,manteniment i millora de la web i d’altres eines vinculades a xarxes socials El canal web de l’ICIP http://www.icip.cat està ubicat en els ser- vidors de la Generalitat de Catalunya. El web està disponible en tres versions lingüístiques (català, castellà, anglès). La seva actu- alitazació és periòdica en funció de les novetats i l’agenda de la institució. S’informa de totes les activitats que organitza l’ICIP i dóna accés a tots els continguts i publicacions. En el moment de la seva creació, al 2009, estava organitzat en 4 grans apartats: Ins- titut (amb informació sobre els membres, organització, creació i contactes); Agenda (amb les activitats realitzades i un històric de tot el que s’ha organitzat); Àmbits d’actuació; i Publicacions. Posteriorment s’hi ha afegit una secció de Col·laboradors. L’ICIP va començar la seva presència a les xarxes socials d’In- ternet obrint un perfil a Facebook. Aquest sistema permet fer comunicació i difusió corporativa de les activitats i publicacions TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 29. 29. 28 de l’ICIP. Actualment consta de 3600 contactes (amics), que re- ben la informació dels nostres actes, complementant la llista de correu oficial de l’ICIP. Un dels avantatges de Facebook és que permet tenir una resposta (feed-back) immediata per part dels contactes i usuaris pel que fa a cadascuna de les activitats: si agraden, si no agraden, si hi ha comentaris. A més, també permet a l’ICIP estar al dia de les activitats que realitzen els seus contac- tes, amb la possibilitat d’establir-hi vies de cooperació, així com de millorar les ja existents. El Bloc de l’ICIP és un altre canal de comunicació que vol ser una eina per a l’exposició d’idees i reflexions sobre cultura de la pau, seguretat humana, desarmament, prevenció i solució pacífica dels conflictes i de les tensions socials, enfortiment de la pau, cons- trucció de la pau, defensa dels drets humans, etc. El bloc recull una tipologia variada de posts: els articles fonamentalment són signats per membres de l’ICIP i de la seva junta. També s’hi publi- quen articles de fons elaborats per experts en les matèries esmen- tades. L’ICIP ha reforçat la seva presència a les xarxes socials obrint un nou canal de comunicació a través de Twitter. Aquest canal  permet rebre actualitzacions via web, mòbil, Messenger o al ma- teix perfil Twitter.  Es tracta d’un servei de microblocs que per- met que els usuaris enviïn missatges, enllaços, opinions, notícies d’un màxim de 140 caràcters de text amb la finalitat principal d’enfortir la comunicació. És un servei per estar al dia en ma- tèries d’interès i permet fer el seguiment d’usuaris experts que s’ofereixen a compartir produccions, pensaments o notícies. Ac- tualment consta de 280 usuaris que segueixen les novetats que publica l’ICIP. Creat per la Generalitat, e-Catalunya és una plataforma de xarxes socials que ofereix un espai de treball intern pels mem- bres de l’ICIP, per cobrir la necessitat de tenir espais de discus- TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 30. 30. 29 sió i, sobretot d’organització de tots els actes organitzats des de la institució. e-Catalunya serveix, doncs, per facilitar la comu- nicació, la participació, el treball col·laboratiu i la difusió de la informació entre els membres de la Junta de govern de l’ICIP i els col·laboradors propers, es dota l’espai d’eines que permetin un treball virtual previ i posterior a les reunions presencials dels seus membres. Les eines que s’han activat són: un repositori de documents, un fòrum, un calendari, una llista de correu i diver- sos processos participatius. b) Preparació d’una eina de difusió i formació, Tertúli- es, que permet aplegar, en funció del tema i del convidat, entre 30 i 40 persones, durant dues hores, a horaris diferents, per co- mentar plegats després d’una breu intervenció, un tema concret. Durant l’any 2009 s’han realitzat dues, amb Carlos Castresana (coordinador de la Comissió Internacional per a la Lluita contra la Impunitat a Guatemala i representant del SG de Nacions Uni- des) sobre la lluita contra la impunitat; amb Thomas Nash (coor- dinador de la campanya contra les bombes de dispersió), sobre els avenços en matèria de desarmament i de seguretat humana. Tertulia Carlos Castresana. A la foto, de esquerra a dreta, Rafael Grasa, Carlos Castresana i José María Mena TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 31. 31. 30 c) Preparació del Centre de Documentació i Biblioteca. S’ha iniciat el procés de creació d’un fons documental especialitzat en temes de pau, seguretat i conflictes. Per la qual cosa s’ha fet una selecció de fons, desenvolupament d’un arbre de camps, gesti- ons per a formar part de la Xarxa de Biblioteques Especialitza- des de la Generalitat de Catalunya (XBEG) i, posteriorment, del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya; l’inici de la catalogació en la base del XBEG; elaboració de criteris i plec de condicions per a contractar bases de dades per al projecte d’ac- cés a revistes electròniques “100 x 100 de Pau” durant el 2010). S’han adquirit ja uns 2000 llibres i monografies especialitzades. d) Organització d’eines de formació com tallers, seminaris o jornades. (XIIè Seminari de Dret Internacional Humanitari, Tarragona; Taller “Pobles indígenes i construcció de pau: una re- copilació de les millors pràctiques”; Jornades amb la Federació Catalana d’ONG per la Pau.) Tertulia Thomas Nash. A la foto, de esquerra a dreta, Thomas Nash i Javier Alcalde TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 32. 32. 31 Tríptic Jornades del Moviment de la Pau [13 i 14 novembre] Conferència inaugural Jornades del Moviment de la Pau [13 i 14 novembre]. A la taula, d’esquerra a dreta, Rafael Grasa, Vicent Martínez Guzmán i Tomàs Gisbert. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 33. 33. 32 e) Posada en funcionament de publicacions periòdiques (Butlletí electrònic; Per la pau/Peace in Progress) i publicacions pròpies (disseny de les col·lacions Estudis, amb la relatoria del Fòrum Barcelona, i Informes). f) Preparació de quatre col·leccions de llibres, que es co- mençarà a editar durant el 2010: Eines (llibres sobre pau, justícia i seguretat; curts i per a fomentar l’acció); Clàssics de la Pau (llibres dedicats a traduir i/o publicar clàssics –assaig, lite- ratura, intervenció política– de la pau); Noviolència i lluita per la pau (biografies, assaig, contemporani i instruments diversos per difondre la recerca i l’acció de la noviolència); Pau i segure- tat (edició de llibres, manuals i llibres col·lectius, particularment traduccions i producció pròpia, orientats a la formació especialit- zada i de postgrau i a la transferència de coneixements). EIX 3: CONSTRUCCIÓ DE PAU I PREVENCIÓ DE CONFLICTES Pel que fa a l’eix de la construcció de la pau i de la prevenció de conflictes, l’activitat, molt més reduïda, s’ha centrat a: a) Organitzar un Seminari internacional sobre Palestina- Israel: cercant solucions al conflicte. b) Establir contactes amb d’altres organitzacions i xarxes, a casa nostra, Espanya, Europa, Àfrica i Amèrica Llatina, per ex- plorar possibles aliances i col·laboracions sobre el terreny, atès que el Pla Pluriennal estableix que aquest eix s’ha de reflectir en actuacions localitzacions geogràfiques variades. c) Missions d’observació electoral, a Costa d’Ivori, vinculada a un procés de pau, que degut a l’ajornament de les eleccions es va convertir en una missió d’identificació; i participació en la missió d’observació electoral a les eleccions generals de Bolívia. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 34. 34. 33 EIX 4: INTERNACIONALITZACIÓ I SERVEIS A ALTRES ACTORS Tot començant pels eixos instrumentals, el quart està dedicat a la internacionalització i al servei a d’altres actors, atès el caràc- ter “paraigua” de l’Institut. Entre les actuacions més destacades, po- dem citar: a) Preparació d’actes institucionals i establiment de con- tactes regulars amb d’altres actors, inclosa la participació en diverses xarxes internacionals. Entre els actes institucionals, cal esmentar la inauguració de la seu i presentació del Pla Plurien- nal, i la celebració del Dia Internacional de la Pau (amb l’assis- tència d’activistes, acadèmics, escriptors i artistes, comunicadors i parlamentaris que, juntament amb membres de la Junta, llegi- ren frases sobre el tema). Missió d’identificació a Costa d’Ivori. A la foto, de esquerra a dreta, Rafael Grasa i Albert Caramés a la seu de la Missió de NNUU a Abidjan TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 35. 35. 34 Inauguració de la seu de l’ICIP [3 de juliol]. A la foto, d’esquerra a dreta, Rafael Grasa, Ernest Benach i Joan Saura Inauguració de la seu de l’ICIP [9 juliol] amb entitats de la societat civil TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 36. 36. 35 b) Jornades sobre el present i futur del moviment per a la Pau. Preparació i realització amb la Federació Catalana d’Ong per la Pau, amb l’objectiu de que es repeteixin periòdicament, cada dos anys. c) Participació en diversos actes co-organitzats amb altres institucions o a demanda d’altres institucions i/o orga- nitzacions. El president de l’Institut, Rafael Grasa i la directora, Tica Font, han participat en el segon semestre de 2009 com a re- presentants de l’ICIP, en nombroses conferències, taules rodones, xerrades i diversos actes als que han estat convidats a fer-ho. Moment inicial de l’acte de celebració del Día Internacional de la Pau [21 setembre]. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 37. 37. 36 Tica Font a la Casa Tibet [5 novembre] Rafael Grasa a l’IEMED [23 octubre] TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 38. 38. 37 d) Assessorament o dictàmens demanats per altres insti- tucions, en particular per a preparar l’estudi (inclòs un procés de debat de la primera versió) i dictamen de la Junta sobre la conveniència, viabilitat i eventual modalitats d’un Servei Civil Català Noviolent, demanat pel Govern de Catalunya a través de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans. EIX 5: RECURSOS I EIX 6: ORGANITZACIÓ Pel que fa als dos darrers eixos, recursos (cinquè) i organització (sisè), en bona part ja han estat tractats en referir-nos a l’activitat de la Junta. Ens limitarem a destacar: a) La posada en funcionament dels diversos processos administra- tius necessaris per a la gestió i rendició de comptes, que inclou una pre-auditoria, una auditoria dels comptes de 2009 i la me- mòria econòmica. b) La convocatòria de places i la licitació de contractes i serveis. c) L’elaboració de circuits i procediments administratius interns, així com mecanismes de seguiment. d) La creació d’un Equip de treball i l’establiment de reunions regu- lars, plenàries o sectorials, per fer seguiment de temes, planificar la realització del Pla d’activitats aprovat per la Junta i establir complicitats i rutines de treball compartit. e) La preparació d’un contracte-programa, que a finals de 2009 es va transmetre, previ treball compartit, als responsables del De- partament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, al que el Govern adscrigué l’ICIP. f) L’establiment d’una imatge corporativa pròpia, congruent amb les normes de la Generalitat, que ha estat registrada i desplegada –segons el Manual corporatiu– als diversos productes comuni- catius i derivats de l’actuació de l’ICIP. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 39. 39. 38 3.3 Propostes conclusives Atès que la Llei estableix que l’Informe anual permet a la Junta fer les observacions i propostes que consideri adient, la Junta vol manifestar: a) La nostra satisfacció per la creació de l’Institut per part del Parla- ment, així com per la tasca realitzada fins ara, com a Junta i per part del personal. Aquesta tasca ha permès comptar amb un full de ruta clar (Pla Pluriennal), amb normes, procediments i instru- ments diversos per a fer-ho, el que permet tancar 2009 amb un balanç clarament positiu. b) La convicció, tanmateix, que el desplegament futur exigeix resol- dre dos problemes importants: a) establir ràpidament un con- tracte-programa que, tot seguint el Pla pluriennal, permeti alhora assegurar el finançament progressiu de l’Institut a partir de com- promisos explícits i subjectes a resultats comprovables; b) dispo- sar d’un nou local durant el primer semestre de 2010, addicional a la seu institucional (lloc d`atenció al públic, de realització d’ac- tes públics i centre de documentació i biblioteca), que permeti el desplegament real del previst i planificat, físicament impossible a Gran Via 658, baixos. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 40. 40. 39 4. Activitats de l’ICIP 2009 4.1 ACTES Organitzats per l’ICIP Inauguració de la seu de l’Institut Català Internacional per la Pau El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, i el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, in- auguraren la seu de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) a la Gran Via de Barcelona, acompanyats del president de l’ICIP, Rafael Grasa. També hi participaran els membres de la Junta de Govern de l’ICIP la directora, Tica Font. [3 de juliol] Celebració del Dia Internacional de la Pau Lectura de la declaració institucional de l’ICIP a càrrec del seu presi- dent, Rafael Grasa, i presentació dels primers materials publicats per l’Institut. Després, al carrer, representació d’una performance i lectura de cites sobre pau a càrrec de diverses personalitats. [21de setembre] Cites de Pau Declaració ICIP català Declaració ICIP castellà ICIP e-Butlletí - número 0 - 21 de setembre de 2009 Sopar col·loqui amb Carlos Castresana En el marc de les Tertúlies ICIP, Carlos Castresana, comissionat de les Nacions Unides i president de la Comissió Internacional contra la Im- punitat a Guatemala (CICIG), aborda el tema de “La lluita contra la impunitat: balanç i perspectives”. [7 d’octubre] Primer Cicle de Conferències: Diàleg Palestina-Israel: cercant respostes al conflicte [octubre i novembre] Díptic TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 41. 41. 40 Conferència “El conflicte Palestí-Israelià: arrels i evolució” Amb Avi Shlaim, professor de la Universitat d’Oxford; i Yezid Sayigh, professor del Departament d’Estudis de Guerra del King’s Colle- ge, de Londres. [19 d’octubre] Conferència “Els costos del conflicte: humans, socials, econòmics...” Amb Benjamin Barthe, periodista de L’Express i Le Monde; i Mah- moud Daher, Organització Mundial de la Salut. [2 de novembre] Conferència “Una altra visió del conflicte: l’experièn- cia de l’observador extern”. Amb Tomàs Alcoverro, periodista de La Vanguardia; Joan Roura, periodista de TV3; i Ferran Sales, periodista de El País. [16 novembre] Seminari d’Investigació. Sessió amb Pol Morillas Pol Morillas presenta el treball “Hezbollah’s Identities and their Re- levance for Cultural and Religious IR”. A la primera sessió del semi- nari vam discutir un treball de Pol Morillas, basat en la seva tesina de màster (London School of Economics and Political Science), que va sortir després publicat a la col.lecció de working papers de l’ICIP. [26 d’octubre] Working Paper català Working Paper anglés Esmorzar col·loqui amb Thomas Nash En el marc de les Tertúlies ICIP. Thomas Nash, coordinador de la co- alició internacional d’ONG contra les bombes de dispersió, aborda el tema d’“Avenços en desarmament i seguretat humana: balanç i pers- pectives”. [23 de novembre] Seminari d’Investigació. Sessió amb Roger Suso Roger Suso presenta el treball “Territorial Autonomy and Self-Deter- mination Conflicts. Opportunity and Willingness. Cases from Bolivia, Niger, and Thailand”. A la segona sessió del seminari de recerca vam ■ ■ ■ TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 42. 42. 41 discutir un treball de Roger Suso, basat en la seva tesina de màster (Universitat d’Uppsala, Departament de Construcció de Pau i Resolu- ció de Conflictes) i que està disponible també a la col.lecció de l’ICIP working papers en anglès i en català, com a primer número del 2010. [25 de novembre] Working Paper anglès Segón cicle de conferències: Diàleg Palestina-Israel: cercant respostes al conflicte [novembre i desembre] Díptic Conferència “Dificultats per resoldre el conflicte: Camp David i més enllà” Amb Shlomo Ben-Ami (Cap de l’Equip negociador israelià a Camp David); Omar B. Dejani (Assessor legal dels palestins du- rant Camp David); i Aberto Spektorowski (Membre de l’equip es- tratègic de suport a Shlomo Ben-Ami). [30 de novembre] Conferència “Altres veus des de Gaza” Amb Mahmoud Daher (Organització Mundial de la Salut, Gaza); Raji Sourani (Centre Palestí pels Drets Humans); John Ging (Di- rector d’operacions de l’Agència de Nacions Unides per als refu- giats palestins a Gaza); Michael Robin Bailey (Oxfam: Oficina de Jerusalem); i Hossam Almadhoun (Acció contra la Fam, Gaza). Conferència emmarcada en el Seminari Internacional “Cercant solucions al conflicte entre Palestina-Israel”. [1 de desembre] Conferència “El repte de construir la pau” Amb Mario Sznajder (Universitat Hebrea de Jerusalem); Bichara Khader (Universitat Catòlica de Lovaina); Lily Traubmann (Wo- men in Black); i Arabya Mansour (Coalition of Women for Peace). Conferència emmarcada en el Seminari Internacional “Cercant solucions al conflicte entre Palestina-Israel”. [2 de desembre] ■ ■ ■ TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 43. 43. 42 Seminari Internacional “Cercant solucions al conflicte entre Palestina-Israel” Reuní –a porta tancada i amb regles “Chatham House”, que permeten mantenir en secret qui va dir què en fer la relatoria– a una cinquantena de persones, (16 protagonistes directes, palestins i israelians; acadèmics i experts; diplomàtics; membres de les administracions i de la societat civil) per debatre en profunditat, mitjançant tres grans blocs temàtic, la situació actual i proposar solucions. Durant el 2010 es publicarà la relatoria i es donarà continuïtat a la iniciativa. [del 30 de novembre al 2 de desembre]. Concept paper (cat., cast., ang.) Programa Bios Missió catalana d’observació electoral a Bolívia L’Oficina de Promoció de la Pau, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’ICIP organitzaren una missió d’observació elec- toral durant les eleccions generales de Bolívia de 2009. [desembre] Informe preliminar Article Antoni Pigrau Servei Civil Català Noviolent per la Pau. Sessió de treball sobre el Servei Civil Català Noviolent per la Pau. Amb l’autor de l’estudi, Rubén Campos, investigador de pau i represen- tants dels partits polítics catalans, Govern Català i de entitats de pau cata- lanes. Lloc: Escola d’Administració Pública (Barcelona). [11 de desembre] Dictamen Junta Preparació d’una missió d’identificació a Costa d’Ivori Inicialment programada com una missió d’observació electoral vinculada a un procés de pau a Costa d’Ivori, degut a l’ajornament de les eleccions fins al 2010, va ser convertida en missió d’identificació, realitzada a prin- cipis de gener de 2010. Com a resultat, la Junta decidí treballar en aquest país a partir de 2010, tot intentant reforçar el treball que pot ajudar al pro- cés de construcció de pau un cop celebrades les eleccions. [gener 2010] Informe preliminar (resum) TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 44. 44. 43 Projecte “Sobrevivents”. Alberto Arce. Viatge a Iraq entre el 13 de desembre de 2009 i el 5 de gener de 2010, que ha donat lloc al la sèrie “Iraq: resistències” (textos i videoclips penjats al web de l’ICIP) un vi- deowall i un documental. Presentació de la sèrie de cròniques “Irak: Resistències”. Videowall Latituds, acord amb TV3 per a produir cinc capítols de la sèrie. Pel que fa al foment de la formació i difusió, i en concret per tal d’incen- tivar la formació, difusió i sensibilització mitjançant instruments no convencionals, s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Televi- sió de Catalunya per contribuir a la producció de 5 capítols de la sèrie Latituds, que giraran al voltant de: lliçons de la guerra d’Iraq, les guer- res que caldrà evitar, desarmament, la construcció o procés de pau i dones constructores de pau. Beques per a estudis de postgrau Convocatòria de beques per a l’etapa de formació de personal investi- gador novell per a l’any 2010 (FI-ICIP). Convocatòria DOGC Ajuts a la investigació Convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àm- bit de la pau. Convocatòria DOGC 4.2 Actes co-organitzats per l’ICIP Fòrum Barcelona sobre Governança Descentralitzada i Pre- venció de Conflictes L’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat, l’Staff College de Nacions Unides, i l’Ins- titut Català Internacional per la Pau (ICIP), varen organitzar el Fò- rum Governança Descentralitzada i prevenció de conflictes. Es tractà TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 45. 45. 44 d’un fòrum de debat dirigit a personal de l’ONU, de l’Administració catalana, personal acadèmic i organitzacions de la societat civil, que va analitzar experiències amb l’objectiu d’identificar les bones i les males pràctiques en aquest àmbit, analitzar com una política descen- tralitzadora pot contribuir a prevenir conflictes i a resoldre encaixos dificultosos de realitats culturals en àmbits polítics més. [6 de juliol] The Barcelona Forum on Decentralized Governance and Conflict Pre- vention 6-8 July 2009 Bibliografia Fòrum Barcelona Programa Bios Seminari “Els documentals sobre el feminicidi a Ciudad Juárez” Jornada organitzada per l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat, l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), l’Observatori de la Cobertura de Conflictes i el Col·legi de Peri- odistes de Catalunya. [17 d’octubre] Tríptic XIIè Seminari de Dret Internacional Humanitari, Tarragona L’objectiu d’aquesta edició del Seminari, que coorganitza Creu Roja de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català Internacio- nal per la Pau, va ser l’anàlisi de la trajectòria de la Cort Penal Interna- cional, creada per l’Estatut adoptat a la Conferència de Roma el mes de juliol de 1998, i de les perspectives de la seva revisió. [22 d’octubre] Tríptic Taller sobre pobles indígenes i construcció de pau: una recopilació de les millors pràctiques L’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generali- tat, l’Staff College de Nacions Unides, i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), van organitzar el curs Pobles Indígenes i construc- ció de la Pau: una recopilació de les millors pràctiques. Es tracta d’un taller per a una trentena d’alumnes i va dirigit a personal de l’ONU, TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 46. 46. 45 de l’Administració catalana, personal acadèmic i organitzacions de la societat civil, que analitzarà les experiències de països com Bolívia, les Filipines, Guatemala, Perú o Kenya. [del 9 al13 de novembre] Jornades del Moviment per a la Pau (amb la Federació Catalana d’ONG per la Pau) El motiu de la trobada va ser reflexionar conjuntament sobre l’estat ac- tual i els reptes de futur del moviment per la pau, tant a nivell nacional com internacional. La conferència inaugural, “Podem fer les paus”, va ser a càrrec de Vicent Martínez Guzmán, director de la Càtedra de Filo- sofia per a la Pau de la Universitat Jaume I de Castelló. [13 i 14 de no- vembre] Tríptic 4.3 Participació de membres de l’ICIP a demanda d’altres institucions Les temàtiques que més sovint han tractat han estat, evidentment, les relacionades amb la construcció de la pau a casa nostra, però hi ha ha- gut moltes altres que han tractat molts dels conflictes internacionals actuals. Cal destacar la presència de l’ICIP a diferents llocs del territo- ri, com a Sant Boi, Mollet de Vallès, Gandia o Tremp, i a Barcelona, on es pot destacar la participació a actes organitzats per l’IEMED, la Casa Tibet, o la Casa Amèrica. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 47. 47. 46 5. Publicacions 5.1 ICIP Working Papers L’any 2009 s’han publicat 9 materials de treball o working papers. Tots ells s’han imprès en la llengua original i a més, s’han traduït a una o vàries llengües més. Els textos d’aquesta col·lecció han estat revis- tats per un mínim de dos avaluadors anònims, els quals han aprovat la seva publicació. En cas de diferència de criteri entre els avaluadors, han estat els editors els responsables de prendre una decisió sobre la publicació del text. Els 9 números de la sèrie ICIP Working Papers publicats durant el 2009 són: 2009/1. Conflict Prevention and Decentralized Governance: Some remarks about the state of the art in theory and practice, per Rafael Grasa i Arnau Gutiérrez Camps Català Anglès 2009/2. Prohibició de submissió a nou judici en el sistema intera- mericà de drets humans i en el dret comparat, per Priscila Akemi Beltrami Català Castellà 2009/3. ¿Elecciones en 2009? Avances y obstáculos de la construc- ción de paz en Costa de Marfil, per Albert Caramés Català Castellà Anglès Francès TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 48. 48. 47 2009/4. Les identitats de Hezbollah i la seva rellevància per a l’es- tudi de la cultura i la religió en les Relacions Internacionals, per Pol Morillas Bassedas Català Anglès 2009/5. La recerca d’una regulació del comerç internacional de dia- mants, per Franziska Bieri Català Anglès 2009/6. Bringing actors and violent conflict into forced migration literature. A model of the decision to return, per Inmaculada Ser- rano Català Anglès 2009/7. A Critical Application of Securitization Theory: Overco- ming the Normative Dilemma of Writing Security, per Catherine Charrett Anglès 2009/8. Indigenous People’s Mobilization and their Struggle for Rights in Colombia, per Farid Samid Benavides Català Castellà Anglès 2009/9. Lecciones de paz en Aceh: descentralización administrativa y libertad política como estrategia de pacificación en Aceh Català Castellà Anglès TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 49. 49. 48 5.2 ICIP e-Butlletí L’ ICIP disposa d’un butlletí electrònic, de periodicitat quinzenal, ICIP e-Butlletí. Durant el 2009 es van publicar 5 números. Empra l’eina d’enviament de què disposa la Generalitat i es distribueix mitjançant subscripció i, també, a partir de les pròpies bases de dades. L’e-butlletí aporta informació i notícies sobre temes concrets i específics de l’ICIP. D’aquesta manera, el butlletí es converteix en una eina de difusió im- portant alternativa al web. Actualment compta amb 350 subscriptors (maig 2010). Els números editats de l’e-butlletí en 2009 són: ICIP e-Butlletí - número 0 - 21 de setembre de 2009 ICIP e-Butlletí - número 1 - 19 d’octubre de 2009 ICIP e-Butlletí - número 2 - 2 de novembre de 2009 ICIP e-Butlletí - número 3 - 16 de novembre de 2009 ICIP e-Butlletí - número 4 - 14 de desembre de 2009 5.3 Revista Electrònica ICIP per la Pau S’ha editat el primer número de la revista electrònica Per la Pau / Pe- ace in Progress. La revista serà bimensual i sortirà inicialment en ca- talà i anglès (i en un futur també en castellà). Neix amb la vocació de ser una eina per aportar anàlisi, oferir reflexions i  crear opinió i di- fondre idees, particularment fomentades a l’entorn de l’ICIP i per cen- tres semblants. A part de generar debat, també vol tenir incidència en el terreny de les idees i de l’acció, d’abast nacional, estatal i interna- cional. 19 de novembre: Revista electrònica ICIP Per la Pau 23 de desembre: Enviament de la Revista electrònica ICIP Peace in Progress - versió en anglès Número 0 - 21 de setembre Numero 1 - novembre / desembre ■ ■ TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 50. 50. 49 5.4 Estudis, informes i documents The Barcelona Forum on Decentralized Governance and Conflict Prevention 6-8 July 2009 Vers un Servei Civil Català Noviolent per la Pau? Ruben Campos Relatoria Jornades del Moviment per la pau 5.5 Llibres S’han encarregat a en Josep Mª Figueres la realització dels següents llibres: Pau Casals: Intervencions sobre la pau Lluís Companys, Articles i intervencions sobre la guerra del Marroc 5.6 Documents institucionals Llei 14/2007 de l’Institut Català Internacional per la Pau Català / Castellà / Anglès Llei 21/2003 de Foment de la Pau Decret 101/2005 Consell Català de Foment de la pau Reglament de l’ICIP Català / Castellà Pla Estratègic Pluriennal 2009-2012 Català / Castellà / Anglès ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01a-icip_mem09_sin vinculos2.ind49 49 26/5/10 22:00:27 TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 51. 51. 50 6. L’ICIP als mitjans de comunicació 6.1 Web i xarxes socials Web http://www.gencat.cat/icip/cat/institut.html Declaracions i valoracions públiques: Declaració del Dia Internacional de la Pau “Barack Obama, Premi Nobel de la Pau 2009. Un premi que pesa”, per Rafael Grasa Estimada Aminatou, no estàs sola Facebook http://www.facebook.com/icip.perlapau. Bloc http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/ICIP/ Els posts publicats en 2009 són els següents: Mercenaris contra pirates a Somàlia Cimera de Cartagena - Dia 1 Zamenhof, creador de l’esperanto: ¿idealista utòpic o geni visionari? Post Conferencia Cambio Climático en Copenhague Twitter http://twitter.com/ICIPeace. TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 52. 52. 51 6.2 Aparicions als mitjans de comunicació Les principals aparicions als mitjans de comunicació de l’ICIP durant els seus primers mesos d’activitat, estan relacionats amb a la seva inau- guració, el dia internacional de la pau, alguns dels seus cursos i semi- naris, i a opinions del seu president, directora i membres de la Junta. Podem destacar aparicions a Catalunya Ràdio, La Vanguardia, El Pe- riódico, El Punt, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, Diario de Girona, Levante-EMV, ADN, Canal Solidario, Europa Press i a la premsa de Costa d’Ivori. Les opinions sobre la concessió del premi Nobel a Oba- ma i el suport d’una delegació de dones catalanes a Aminatou Haidar, entre les que es trobava la directora Tica Font, van ser algunes de les que més presència van obtenir als mitjans de comunicació. Delegació dones de suport a Aminatou Haidar TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 53. 53. 52 7. Memòria econòmica i auditoria LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 Inversions reals 340.494,36 25% Transferències corrents 365.263,23 27% Altres despeses financeres 43,88 0% Despeses corrents de béns i serveis 416.543,80 30% Remuneracions de personal 239.003,52 18% Valors en euros TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR
 54. 54. 53 Liquidació del pressupost de despeses (euros) CAPÍTOL CONCEPTE DE DESPESA PRESSUPOST INICIAL MODIFICACIONS PRESSUPOST PRESSUPOST DEFINITIU (PD) OBLIGACIONS RECONEGUDES (OR) VARIACIÓ Grau d’execució (% OR / PD) Capítol I Remuneracions de personal 588.794,40 -346.462,84 242.331,56 239.003,52 3.328,04 98,63% Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 303.695,60 335.632,11 639.327,71 416.543,80 222.783,91 65,15% Capítol III Altres despeses financeres 0,00 43,88 43,88 43,88 0,00 100,00% Capítol IV Transferències corrents 182.500,00 182.860,00 365.360,00 365.263,23 96,77 99,97% Capítol VI Inversions reals 425.000,00 -24.945,57 400.054,43 340.494,36 59.560,07 85,11% TOTAL 1.499.990,00 147.127,58 1.647.117,58 1.361.348,79 285.768,79 82,65%
 55. 55. GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 658, BAIX. 08010 BARCELONA T. +34 93 554 42 70 | F. +34 93 554 42 80 ICIP@GENCAT.CAT | WWW.ICIP.CAT Informeanuald’activitAts·MEMÒRIAICIP2009 Informe anual d’activitAts MEMÒRIA ICIP 2009 01b-mem09_coberta.indd 1 26/5/10 19:11:33 TANCAR TANCAR TANCAR TANCAR

×