Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from ICGCat(20)

Advertisement

Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom

 1. Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom David Gómez Rodríguez Joel Grau Bellet Unitat de Geodèsia
 2. Sumari 2 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ▪ Serveis de posicionament ▪ Per què es necessiten? ▪ Tipus de serveis ▪ Precisió dels serveis
 3. Sumari 3 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa CatNet ▪ Evolució històrica ▪ Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS ▪ Sistema de monitoratge ▪ Serveis de posicionament de CatNet ▪ Accés las serveis de posicionament ▪ Ús dels serveis de posicionament
 4. Sumari 4 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ▪ Serveis de posicionament ▪ Per què es necessiten? ▪ Tipus de serveis ▪ Precisió dels serveis
 5. Orígens i missió 5 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ ICGC es l’agència oficial de geodèsia, cartografia, geologia, geofísica i sòls, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. ▪ El principal objectiu és proporcionar la màxima informació geogràfica i geològica de la millor qualitat als nostres usuaris. ▪ Fundat al 1979 i, des del 2014, ICGC. ▪ Activitats institucionals i comercials.
 6. L’ICGC 6 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 Edifici CST Pirineus, Tremp Seu a Barcelona
 7. L’ICGC 7 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 Edifici CST Pirineus, Tremp Seu a Barcelona 280 treballadors 83% I+D+I 65% Grau universitari
 8. Aspectes previs 8 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ L’ICGC és una institució productiva ▪ Capaç d’adquirir, processar, hostatjar i difondre geoinformació ▪ I+D+i incorporada a la producció: aplicacions de procés i software productiu fets a l’ICGC
 9. Sumari 9 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ▪ Serveis de posicionament ▪ Per què es necessiten? ▪ Tipus de serveis ▪ Precisió dels serveis
 10. Per què es necessiten? 10 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 Font d’error GNSS autònom Segment Espacial Errors del sistema Efemèrides 0,4 – 0,5 m Rellotges 1 – 1,2 m Errors Atmosfèrics Ionosfera 0,5 – 5 m Troposfera 0,2 – 0,7 m Subtotals 1,7 – 7,0 m Segment Usuari Receptor 0,1 – 3 m Multipath 0 – 10 m
 11. Per què es necessiten? 11 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019
 12. Per què es necessiten? 12 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019
 13. Escenari actual del GNSS 13 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 GPS GLONASS GALILEO BEIDOU 22 3524 30
 14. Sumari 14 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ▪ Serveis de posicionament ▪ Per què es necessiten? ▪ Tipus de serveis ▪ Precisió dels serveis
 15. ▪ Àmbit d’ús ▪ Global - Regional ▪ Local ▪ Pròxim ▪ Sistema difusió de les correccions ▪ Satèl·lit ▪ Internet ▪ Radio ▪ Temps inicialització ▪ Segons ▪ Minuts Tipus de serveis 15 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 GLOBAL O REGIONAL LOCAL PROXIMITAT SATÈL·LIT INTERNET RADIO GLOBAL O REGIONAL LOCAL PROXIMITAT > 1 min (Submetre) 20 – 45 min (cm) < 1 min (cm) < 1 min (cm)
 16. Tipus de serveis 16 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 Xarxes Globals o regionals ▪ Xarxa d’estacions ( > 100 km) ▪ Àmbit d’ús global o regional ▪ Connexió via satèl·lit (i/o Internet) per rebre les correccions ▪ Temps inicialització entre 1 - 45 min ▪ Precisions des de submetre a cm
 17. Tipus de serveis 17 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa d’estacions (40 – 80km) ▪ Àmbit d’ús dins la cobertura de la xarxa ▪ Connexió via Internet per rebre les correccions ▪ Temps inicialització < 1 min ▪ Precisions des de submetre a cm Serveis Locals
 18. Tipus de serveis 18 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Una estació referència pròpia ▪ Àmbit d’ús 10 – 15 km de l’estació ▪ Connexió via ràdio per rebre les correccions ▪ Temps inicialització < 1 min ▪ Precisions des de submetre a cm Servei de proximitat
 19. Tipus de serveis 19 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 Serveis globals Serveis locals Serveis de proximitat Avantatges Àmbit d’ús Es pot fer ús a tot el món o en grans regions Es pot fer ús a tota la cobertura de la xarxa Difusió correccions No es necessita cap dispositiu per rebre les correccions Temps inicialització Inferior a 1 minut Inferior a 1 minut Inconvenients Àmbit d’ús Degradació de la precisió al allunyar-se de l’estació de referència Difusió correccions Si no es té connexió a Internet no es pot fer ús del servei Si no es té enllaç via radio no es pot fer ús del servei Temps inicialització Temps d’espera cada vegada que es perd l’enllaç a les correccions
 20. Sumari 20 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ▪ L’Agricultura de precisió a l’ICGC ▪ Serveis de posicionament ▪ Per què es necessiten? ▪ Tipus de serveis ▪ Precisió dels serveis
 21. Precisió dels serveis 21 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Exactitud (accuracy) es refereix a com de prop del valor real es troba el valor mesurat. ▪ Precisió (precision) fa referència a la dispersió del conjunt de valors obtinguts de mesuraments repetits d'una magnitud. Exacte (Correcte) Precís (Consistent) Exacte i precís
 22. Precisió dels serveis 22 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Precisió absoluta o “any a any” significa que la mesura que es faci al dia següent o l’any vinent tindrà una diferència X ▪ Precisió relativa o “passada a passada” significa que durant un interval de temps les mesures són coherents amb una diferència X
 23. Tipus de receptor GNSS 23 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 10 m 50 cm 20 cm CODI 1 FREQÜÈNCIA n FREQÜÈNCIES CODI (precisió mètrica)FASE – 1 freqüència (precisió submètrica) FASE – n freqüències (precisió centimètrica)
 24. Sumari 24 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa CatNet ▪ Evolució històrica ▪ Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS ▪ Sistema de monitoratge ▪ Serveis de posicionament de CatNet ▪ Accés las serveis de posicionament ▪ Ús dels serveis de posicionament
 25. Sumari 25 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa CatNet ▪ Evolució històrica ▪ Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS ▪ Sistema de monitoratge ▪ Serveis de posicionament de CatNet ▪ Accés las serveis de posicionament ▪ Ús dels serveis de posicionament
 26. Evolució de la xarxa CatNet 26 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 AVEL BELL ESCO LLIV PLAN 2002 GARR 2003 MATA REUS SBAR 2005 SORI CASS LLEI SONA 2012 BEUD 2013 2014 2017 DGPS CODCAT RTKAT - RTCM 2.3 RTKAT – RTCM 3.0 RASANT 2018
 27. Evolució de la xarxa CatNet 27 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 2002 GARR 2003 MATA REUS SBAR 2005 SORI CASS LLEI SONA 2012 BEUD 2013 2014 BELL: GPS+GLONASS 2017 DGPS CODCAT RTKAT - RTCM 2.3 RTKAT – RTCM 3.0 RASANT AVEL BELL ESCO LLIV PLAN 2018
 28. Evolució de la xarxa CatNet 28 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 2002 GARR 2003 MATA REUS SBAR 2005 SORI CASS LLEI SONA 2012 BEUD 2013 2014 BELL: GPS+GLONASS 2017 SERVEIS RT AMB GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU CATNET: GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU DGPS CODCAT RTKAT - RTCM 2.3 RTKAT – RTCM 3.0 RASANT AVEL BELL ESCO LLIV PLAN 2018
 29. Sumari 29 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa CatNet ▪ Evolució històrica ▪ Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS ▪ Sistema de monitoratge ▪ Serveis de posicionament de CatNet ▪ Accés las serveis de posicionament ▪ Ús dels serveis de posicionament
 30. Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS 30 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Compartint estacions amb: ▪ ARAGEA (Servicio de Información Territorial de Aragón): 5 ▪ ERVA (Institut Cartogràfic de València): 1 ▪ TERIA (TERIA): 4 ▪ ORPHEON (GEODATA Diffusion, França): 5
 31. Sumari 31 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa CatNet ▪ Evolució històrica ▪ Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS ▪ Sistema de monitoratge ▪ Serveis de posicionament de CatNet ▪ Accés las serveis de posicionament ▪ Ús dels serveis de posicionament
 32. Sistema de monitoratge 32 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019
 33. Sumari 33 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa CatNet ▪ Evolució històrica ▪ Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS ▪ Sistema de monitoratge ▪ Serveis de posicionament de CatNet ▪ Accés las serveis de posicionament ▪ Ús dels serveis de posicionament
 34. Serveis CatNet Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 34
 35. Serveis CatNet 35 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 Precisió centimètrica (RTK): 2-4 cm (planimetria) / 6 cm (altimetria) Servei Tipus Constel·lacions Format VRS3_GAL Xarxa GPS + GLO + GAL + BDS RTCM 3.2 MSM5 VRS3 Xarxa GPS + GLO RTCM 3.1 VRS2 Xarxa GPS + GLO RTCM 2.3 VRS+ Xarxa GPS + GLO CMR+ Servei Tipus Constel·lacions Format VRS2_DGNSS Xarxa GPS + GLO RTCM 2.3 XXXX2_DGNSS Estació GPS + GLO RTCM 2.3 Precisió mètrica i decimètrica
 36. Sumari 36 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa CatNet ▪ Evolució històrica ▪ Infraestructura ▪ Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS ▪ Sistema de monitoratge ▪ Serveis de posicionament de CatNet ▪ Accés las serveis de posicionament ▪ Ús dels serveis de posicionament
 37. Procés d’alta als serveis de CatNet 37 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 1 Accedir a http://catnet-ip.icgc.cat 2 Emplenar el formulari de registre 3 Activar la subscripció clicant l’enllaç del correu rebut 4 Es rep un correu amb els detalls de l’alta realitzada 5 Configurar el dispositiu amb el nom d’usuari i la contrasenya de l’alta realitzada, i els paràmetres de la connexió. URL / IP del caster http://catnet-ip.icgc.cat o http://84.88.72.26 Port 2101
 38. Sumari 38 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Xarxa CatNet ▪ Evolució històrica ▪ Infraestructura ▪ Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS ▪ Sistema de monitoratge ▪ Serveis de posicionament de CatNet ▪ Accés las serveis de posicionament ▪ Ús dels serveis de posicionament
 39. Altes / Usuaris actius (anuals) Altes/Usuaris actius 39 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 Altes anuals de nous usuaris (2018): 304 Usuaris anuals actius (2018): 750 Usuaris actius anuals RTK (2018): 679
 40. CatNet: Ús al territori 40 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori: ▪ Infraestructures viàries ▪ Carreteres ▪ Autopistes ▪ Ferrocarrils ▪ Infraestructures hidràuliques ▪ Canals d’abastiment d’aigua ▪ Concentracions parcel·laries ▪ Gasoductes ▪ Infraestructures portuàries ▪ Ports ▪ Aeroports
 41. CatNet: Nous usos 41 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 ▪ El guiatge de vehicles ha sorgit com un nou ús del servei: ▪ Agricultura de precisió: ▪ Distribució d’adobs ▪ Aplicació d’herbicides ▪ Tractaments fitosanitaris ▪ Sembra i recol·lecció
 42. 42 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019 Hores anuals totals de servei RTK (2018): 61196 h Hores de serveis 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Númerod'horesanualsd'ús Any Hores anuals d’ús dels serveis de la xarxa CatNet CODI RTK Hores anuals de servei RTK dels 10 usuaris (2018) = 13130 h (21,4%) Usuari 1 Usuari 2 Usuari 3 Usuari 4 Usuari 5 Usuari 6 Usuari 7 Usuari 8 Usuari 9 Usuari 10 Usuari 4 Usuari 1 Usuari 2 Usuari 3 Usuari 5 Usuari 6 Usuari 7 Usuari 8 Usuari 9 Usuari 10 Els 10 usuaris que més utilitzen els serveis (tots usuaris d’autoguiatge)
 43. Conclusions i reptes de futur ▪ Es necessiten serveis de correccions per navegar amb precisió centimètrica. ▪ En entorns desfavorables es necessiten altres sensors complementaris per mantenir la precisió centimètrica. ▪ A partir d’un determinat nivell de l’automatització cal resoldre la manca d’integritat dels serveis RTK. ▪ Els receptors GNSS han d’integrar la capacitat d’ús dels serveis de correccions. ▪ La sinergia entre proveïdors de serveis de correccions i desenvolupadors del vehicle autònom és imprescindible i necessària. 43 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019
 44. Moltes gràcies ! Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 44 Automobile Barcelona – Jornades tècniques 10 de maig de 2019
Advertisement