Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra

ICGCat
Noves tecnologies i nous productes
en observació de la Terra
Dr. Jordi Corbera, cap del Centre de Suport al Programa
Català d'Observació de la Terra (CSPCOT), ICGC
2
Noves tecnologies i
d t ACTIUSnous productes en
observació de la Terra
Partenavia P68 Cessna Caravan Beechcraft B200GT
Avions
Sensors
CASI/AISA
√ √ √
cadèn
sa
TASI
√ √
+
esoperacio
atèl.litòptica
DMC
√ √ √
LIDAR
√ √ √
onalsimatge
airadar
LIDAR
√ √ √
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
e
3
À
Noves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU VERD URBÀnous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR A una resolució inferior al mig
metre multiespectral, es determina
l’estat de la vegetació. Informació
f t l l tió d lfonamental en la gestió de la
ciutat, el seu metabolisme i
polítiques a aplicar
OBJECTIUS 1. Determinació verd urbà real
SENSORS DMC
O i l AISA CASIOpcional: AISA, CASI
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
4
Ó
Noves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU CONTAMINACIÓ
LLUMINOSA
nous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR Imatge sobre el municipi de Sant
Cugat en vols de nit, on es
determina el nivell de radiància
que s’escapa de la llum (malaque s escapa de la llum (mala
eficiència) així com el tipus de
llum
OBJECTIUS 1. Base de dades d’identificació
dels punts de llum i
classificació dels diferents tipus
2. Generació del mapa d’emissions
de llum i Avaluació pre_post plans
directors (*)
SENSORS DMC CASI AISASENSORS DMC, CASI, AISA
(*) i.e. Pla Director il.luminació( )
Barcelona
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
5
Noves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU ILLA DE CALORnous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR Amb resolucions entre 1.5 m i
4m en una sessió de vol es pot
obtenir un mapa de
temperatures de la ciutat comtemperatures de la ciutat com
per estudiar l'eficiència tèrmica
o les illes de calor urbana
OBJECTIUS • Comportament tèrmic de la
ciutat (illa de calor)c utat ( a de ca o )
SENSORS TASISENSORS TASI
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
6
È È
Noves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU EFICIÈNCIA TÈRMICA (1/2)nous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR La reactivitat dels avions ICGC,
permet obtenir imatges tèrmiques
a hores diferents del dia (0.00 am i(
06:00am) i estudiar el
comportament i inèrcia tèrmica, en
aquest cas dels polígons
industrials
OBJECTIUS 1 M d t t i fi iè iOBJECTIUS 1. Mapa de temperatura i eficiència
energètica
SENSORS TASISENSORS TASI
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
7
È È
Noves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU EFICIÈNCIA TÈRMICA (2/2)nous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR El sensor hiperespectral tèrmic
ens permet separar temperatura
d’emissivitat, característica de,
cada material i per tant poder
obtenir i determinar tipus de
cobertes i materials,
contaminants o no sobre
entorns industrials o urbans
OBJECTIUS • Emissivitats i identificació de
diferents tipus de superfcícies
SENSORS TASI
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
8
È
Noves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU SUBSIDÈNCIESnous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR Capacitat de seguiment i sèries
temporals de l’evolució i
estabilitat dels moviments
verticals sobre el territori i
avaluació potencials causes
d’aquests moviments
OBJECTIUS Seguiment i avaluació causes
moviments verticals del terreny
amb precisions mil·limètriques
SENSORS Imatges radar satèl·lits d’alta
resolució
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
9
Ü
Noves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU AIGÜESnous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR Seguiment condicions
hidrodinàmiques, estudi biotips,
sedimentació i dinàmica costanera
OBJECTIUS Seguiment i evolució impactes
antròpics, naturals i activitat
econòmica i social sobre reserveseconòmica i social, sobre reserves
d’aigua i usos al litoral
SENSORS CASI, TASI, AISA, LIDAR
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
10
Ó
Cartografia temàtica iNoves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU FORMACIÓObservació de la Terranous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR Postgrau centrat en el
coneixement i gestió de tècniques i
tecnologies de la geoinformació,
t i t i l i tifi ten entorn internacional i certificat
per la UPC
OBJECTIUS Generar nous professionals en la
gestió de programes, propostes i
estratègies de la geoinformació
(www.iccartotechnology.com)
estratègies de la geoinformació
SENSORS ------------------------------
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
11
Noves tecnologies i
d t
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
APLICATIU ABOCADORSnous productes en
observació de la Terra
ITEM DESCRIPTOR RESULTAT
VALOR Imatge sobre un abocador on es
determina tant l’estat superficial,
com l’existència de possibles punts
d b tió i t i i ió dde combustió interna i emissió de
metà
OBJECTIUS • Detecció punts combustió
interna
Detecció emissió metà• Detecció emissió metà
SENSORS TASI
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENTNoves tecnologies i
d t
12
nous productes en
observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
13
nous productes en
observació de la Terra
   
  i
N
1i i
i
i321
λ
v Δλ
τ
R
VKKKdλ
λτ
λR
λV/W]683.002[lm
S
Φ
L
CH
 







   i 
valor de luminància a nivell de píxel
 
 
 










WW10K
mcm10K
SRUDN10K
6
224
2
3
1
DN del CASI 550 a lm o cdm-2
 
  WμW10K 6
3
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
14
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
15
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
16
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
17
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
LS(λ)= [L↓(λ) (1-ε(λ))+ ε(λ)B(T,λ)]τ(λ)+ L↑(λ),
di i LS(λ) d i ll dradiancia LS(λ) mesurada a nivell de sensor
Tref=B-1{[ LS(λT)/τ(λT)- L↓( λT)/τ(λT)-L↓( λT) (1-εref)]/εref, λT )}
Tref a nivell de pixel
Topt=min[σ{LS(λ)- LS(λ,T,εopt)}] Tref &Topt
LS(λ) = [(1-εopt(λ)) L↓(λ)+εopt(λ)B(Topt,λ)]·τ(λ)+L↑(λ)]
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i Geociències
Desacoblant temperatura i emissivitat
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
18
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
19
4
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
topoLOSdef 


 
4
2
fase interferomètrica degut a la deformació
LOSdef  



4
 








i
x
i
i
x
2
2



369



   LOSdef
error en la mesura de la deformació
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
20
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENTNoves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
21
LS(λ)= [L↓(λ) (1-ε(λ))+ ε(λ)B(T,λ)]τ(λ)+ L↑(λ),
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
LS(λ) [L↓(λ) (1 ε(λ)) ε(λ)B(T,λ)]τ(λ) L↑(λ),
radiancia LS(λ) mesurada a nivell de sensor
Tref=B-1{[ LS(λT)/τ(λT)- L↓( λT)/τ(λT)-L↓( λT) (1-εref)]/εref, λT )}
T f i ll d i lTref a nivell de pixelTopt=min[σ{LS(λ)- LS(λ,T,εopt)}]
LS(λ) = [(1 εopt(λ)) L↓(λ)+εopt(λ)B(Topt λ)]·τ(λ)+L↑(λ)]
Tref &Topt
LS(λ) = [(1-εopt(λ)) L↓(λ)+εopt(λ)B(Topt,λ)]·τ(λ)+L↑(λ)]
Desacoblant temperatura i emissivitat
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
Noves tecnologies i
d t
Noves tecnologies i
d t
ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT
22
nous productes en
observació de la Terra
nous productes en
observació de la Terra
Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
VALORACIONS
Noves tecnologies i
d t
23
nous productes en
observació de la Terra
Suport, anàlisi i implementació en tota la cadena de valor
Programes de capacitació sota experiència i contactes ICGC
Capacitat de captura multisensor amb actius i eines propiesCapacitat de captura multisensor amb actius i eines propies
Autonomia per diferents àmbits d'interès
Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
1 of 23

More Related Content

Similar to Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra(20)

Projecte IMPRINTSProjecte IMPRINTS
Projecte IMPRINTS
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya541 views
Incubadora d’empreses de tecnologies espacialsIncubadora d’empreses de tecnologies espacials
Incubadora d’empreses de tecnologies espacials
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ1.1K views
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya381 views
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidènciesNoves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Institut Cartogràfic de Catalunya458 views

More from ICGCat(20)

Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra

 • 1. Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra Dr. Jordi Corbera, cap del Centre de Suport al Programa Català d'Observació de la Terra (CSPCOT), ICGC
 • 2. 2 Noves tecnologies i d t ACTIUSnous productes en observació de la Terra Partenavia P68 Cessna Caravan Beechcraft B200GT Avions Sensors CASI/AISA √ √ √ cadèn sa TASI √ √ + esoperacio atèl.litòptica DMC √ √ √ LIDAR √ √ √ onalsimatge airadar LIDAR √ √ √ Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014 e
 • 3. 3 À Noves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU VERD URBÀnous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR A una resolució inferior al mig metre multiespectral, es determina l’estat de la vegetació. Informació f t l l tió d lfonamental en la gestió de la ciutat, el seu metabolisme i polítiques a aplicar OBJECTIUS 1. Determinació verd urbà real SENSORS DMC O i l AISA CASIOpcional: AISA, CASI Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 4. 4 Ó Noves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU CONTAMINACIÓ LLUMINOSA nous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR Imatge sobre el municipi de Sant Cugat en vols de nit, on es determina el nivell de radiància que s’escapa de la llum (malaque s escapa de la llum (mala eficiència) així com el tipus de llum OBJECTIUS 1. Base de dades d’identificació dels punts de llum i classificació dels diferents tipus 2. Generació del mapa d’emissions de llum i Avaluació pre_post plans directors (*) SENSORS DMC CASI AISASENSORS DMC, CASI, AISA (*) i.e. Pla Director il.luminació( ) Barcelona Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 5. 5 Noves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU ILLA DE CALORnous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR Amb resolucions entre 1.5 m i 4m en una sessió de vol es pot obtenir un mapa de temperatures de la ciutat comtemperatures de la ciutat com per estudiar l'eficiència tèrmica o les illes de calor urbana OBJECTIUS • Comportament tèrmic de la ciutat (illa de calor)c utat ( a de ca o ) SENSORS TASISENSORS TASI Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 6. 6 È È Noves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU EFICIÈNCIA TÈRMICA (1/2)nous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR La reactivitat dels avions ICGC, permet obtenir imatges tèrmiques a hores diferents del dia (0.00 am i( 06:00am) i estudiar el comportament i inèrcia tèrmica, en aquest cas dels polígons industrials OBJECTIUS 1 M d t t i fi iè iOBJECTIUS 1. Mapa de temperatura i eficiència energètica SENSORS TASISENSORS TASI Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 7. 7 È È Noves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU EFICIÈNCIA TÈRMICA (2/2)nous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR El sensor hiperespectral tèrmic ens permet separar temperatura d’emissivitat, característica de, cada material i per tant poder obtenir i determinar tipus de cobertes i materials, contaminants o no sobre entorns industrials o urbans OBJECTIUS • Emissivitats i identificació de diferents tipus de superfcícies SENSORS TASI Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 8. 8 È Noves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU SUBSIDÈNCIESnous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR Capacitat de seguiment i sèries temporals de l’evolució i estabilitat dels moviments verticals sobre el territori i avaluació potencials causes d’aquests moviments OBJECTIUS Seguiment i avaluació causes moviments verticals del terreny amb precisions mil·limètriques SENSORS Imatges radar satèl·lits d’alta resolució Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 9. 9 Ü Noves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU AIGÜESnous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR Seguiment condicions hidrodinàmiques, estudi biotips, sedimentació i dinàmica costanera OBJECTIUS Seguiment i evolució impactes antròpics, naturals i activitat econòmica i social sobre reserveseconòmica i social, sobre reserves d’aigua i usos al litoral SENSORS CASI, TASI, AISA, LIDAR Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 10. 10 Ó Cartografia temàtica iNoves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU FORMACIÓObservació de la Terranous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR Postgrau centrat en el coneixement i gestió de tècniques i tecnologies de la geoinformació, t i t i l i tifi ten entorn internacional i certificat per la UPC OBJECTIUS Generar nous professionals en la gestió de programes, propostes i estratègies de la geoinformació (www.iccartotechnology.com) estratègies de la geoinformació SENSORS ------------------------------ Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 11. 11 Noves tecnologies i d t ITEM DESCRIPTOR RESULTAT APLICATIU ABOCADORSnous productes en observació de la Terra ITEM DESCRIPTOR RESULTAT VALOR Imatge sobre un abocador on es determina tant l’estat superficial, com l’existència de possibles punts d b tió i t i i ió dde combustió interna i emissió de metà OBJECTIUS • Detecció punts combustió interna Detecció emissió metà• Detecció emissió metà SENSORS TASI Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 12. ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENTNoves tecnologies i d t 12 nous productes en observació de la Terra Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 13. Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 13 nous productes en observació de la Terra       i N 1i i i i321 λ v Δλ τ R VKKKdλ λτ λR λV/W]683.002[lm S Φ L CH             i  valor de luminància a nivell de píxel                 WW10K mcm10K SRUDN10K 6 224 2 3 1 DN del CASI 550 a lm o cdm-2     WμW10K 6 3 Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 14. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 14 nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 15. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 15 nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 16. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 16 nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 17. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 17 nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra LS(λ)= [L↓(λ) (1-ε(λ))+ ε(λ)B(T,λ)]τ(λ)+ L↑(λ), di i LS(λ) d i ll dradiancia LS(λ) mesurada a nivell de sensor Tref=B-1{[ LS(λT)/τ(λT)- L↓( λT)/τ(λT)-L↓( λT) (1-εref)]/εref, λT )} Tref a nivell de pixel Topt=min[σ{LS(λ)- LS(λ,T,εopt)}] Tref &Topt LS(λ) = [(1-εopt(λ)) L↓(λ)+εopt(λ)B(Topt,λ)]·τ(λ)+L↑(λ)] Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i Geociències Desacoblant temperatura i emissivitat Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 18. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 18 nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 19. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 19 4 nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra topoLOSdef      4 2 fase interferomètrica degut a la deformació LOSdef      4           i x i i x 2 2    369       LOSdef error en la mesura de la deformació Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 20. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 20 nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 21. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENTNoves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 21 LS(λ)= [L↓(λ) (1-ε(λ))+ ε(λ)B(T,λ)]τ(λ)+ L↑(λ), nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra LS(λ) [L↓(λ) (1 ε(λ)) ε(λ)B(T,λ)]τ(λ) L↑(λ), radiancia LS(λ) mesurada a nivell de sensor Tref=B-1{[ LS(λT)/τ(λT)- L↓( λT)/τ(λT)-L↓( λT) (1-εref)]/εref, λT )} T f i ll d i lTref a nivell de pixelTopt=min[σ{LS(λ)- LS(λ,T,εopt)}] LS(λ) = [(1 εopt(λ)) L↓(λ)+εopt(λ)B(Topt λ)]·τ(λ)+L↑(λ)] Tref &Topt LS(λ) = [(1-εopt(λ)) L↓(λ)+εopt(λ)B(Topt,λ)]·τ(λ)+L↑(λ)] Desacoblant temperatura i emissivitat Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 22. Noves tecnologies i d t Noves tecnologies i d t ICGC: DE LA DADA AL CONEIXEMENT 22 nous productes en observació de la Terra nous productes en observació de la Terra Centre de Transferència de Coneixement en Cartografia i GeociènciesNoves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014
 • 23. VALORACIONS Noves tecnologies i d t 23 nous productes en observació de la Terra Suport, anàlisi i implementació en tota la cadena de valor Programes de capacitació sota experiència i contactes ICGC Capacitat de captura multisensor amb actius i eines propiesCapacitat de captura multisensor amb actius i eines propies Autonomia per diferents àmbits d'interès Noves tecnologies i nous productes al servei de l'Administració Local – 29 MAIG 2014