La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex

ICGCat

Presentació realitzada per Emili Ascaso i Jorge Fleta (ICGC) a la jornada "El Carboni Orgànic dels sòls agrícoles: una eina per a la mitigació del canvi climàtic a Catalunya" (07/06/2018)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
La base de dades i Sistema
d’informació dels sòls de
l’ICGC - Portal Geoíndex
Emilio Ascaso
Cap de la Unitat de Sòls (Emili.Ascaso@icgc.cat)
Jorge Fleta
Geoíndex i suport web (Jorge.Fleta@icgc.cat)
Patricia López
Unitat de sòls (Pat.Lopez@icgc.cat)
Marc Vicens
Unitat de sòls (Marc.Vicens@icgc.cat)
Neus Querol
Àrea de geotècnica i prevenció de riscos geològics (Neus.Querol@icgc.cat)
Ignasi Herms
Cap Àrea de Recursos Geològics (Ignasi.Herms@icgc.cat)
2La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
Contingut
1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV
3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC
4. El portal Geoíndex-Sòls
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
3La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
Contingut
1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV
3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC
4. El portal Geoíndex-Sòls
4La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
Llei 2/2014, 30 de gener de 2014.
És un organisme adscrit al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Impulsar i portar a terme actuacions relacionades
amb el coneixement, la prospecció i la informació
del sòl i el subsòl de Catalunya (Llei 19/2005, de 27 de
desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya)
1.1. Funcions
Fig. Seu de l’ICGC a Barcelona
1. El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
5
1. El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
MAPA GEOLÒGIC DE CATALUNYA és un
conjunt de programes i projectes que tenen com
a objectiu recollir i distribuir informació
geològica, edafològica i, en general,
geotemática, i facilitar la seva representació
gràfica.
Els Geotreballs són l’instrument per a l’execució
del MAPA GEOLÒGIC DE CATALUNYA.
S’estructura en un conjunt de sis programes:
Fig. Publicacions de les 6 sèries
cartogràfiques dels Geotreballs
1.2. El Mapa Geològic de Catalunya i els Geotreballs
• Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000
• Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de la
activitat antròpica 1:25.000 (mapa Geoantròpico)
• Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000
• Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000
• Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000
• Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos
geològic 1:25.000
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
6La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
Contingut
1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV
3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC
4. El portal Geoíndex-Sòls
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
7
Crear una cobertura d’informació de
sòls per a tot el territori amb una base
edafològica homogènia que mostri dades
bàsiques sobre els sòls més abundants
i/o que presentin més interès.
FIG. Mapa d’estat Geotreball IV
2. El mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
2.1. Objectiu:
Els treballs segueixen una metodologia
estandarditzada i recollida en la “Guia
metodològica per a la redacció del
projectes de cartografia de sòls, a escala
1:25.000, de l’ICGC”.
Conveni ICGC-DARP
2.2. Metodologia:
2.3. Resultats:
Mapes publicats (25 mapes / 32 fulls)
Àrea cartografiada (44 fulls)
Fulls d’interès agrícola (129 fulls)
8
2. El mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
FIG. Mapa de sòls 1:25.000 d’Amposta
Mapes de sòls
Morfologia
Característiques
Químiques
Físiques
Biològiques
Distribució espacial
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
9La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
Contingut
1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV
3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC
4. El portal Geoíndex-Sòls
10
3. La geobase de dades de sòls de l’ICGC
Barcelona-2018
Fig. Distribució i origen dels perfils
inclosos actualment en la geobase de
dades de sòl de l’ICGC
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Fig. Mapa de sòls de Bellvís (1993)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
11
3. La geobase de dades de sòls de l’ICGC
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
12
3. La geobase de dades de sòls de l’ICGC
Barcelona-2018
Anàlisis de caracterització
pH
Conductivitat Elèctrica (1:5)
Carbonats
Matèria orgànica
Textura (USDA)
Capacitat Intercanvi Catiònic
Cations de canvi
Capacitat de retenció d’aigua
Densitats aparents
Anàlisis salinitat
Anàlisis fertilitat
Contaminació de sòls
Anàlisis especials
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Fig. Mostres emmagatzemades a dependències de l’ICGC
6.988 (cartografia de sòls) + 300 (geoquímica ambiental) (abril 2018)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
13
3. La geobase de dades de sòls de l’ICGC
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
FIG. Geobase de dades de sòls de Catalunya
Esquema conceptual (v1.0)
14La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
Contingut
1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV
3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC
4. El portal Geoíndex-Sòls
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
15
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
16
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
17
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
18
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
19
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
20
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
21
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
22
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
23
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
24
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
25
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
26
4. El portal Geoíndex-Sòls
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Fig. Web d’accés al portal de sòls
(http://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Recursos-geologics/Sols)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
27
Fig. Web d’accés al Catàleg de sòls
El Catàleg de sòls de Catalunya
Recull dels tipus de sòl definits fins al moment
a les cartografies 1:25.000 de l’ICGC
Millorar i homogeneïtzar el procés de
cartografia de sòls.
206 tipus de sòls cartografiats
4. El portal Geoíndex-sòls
La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Barcelona-2018
La base de dades i Sistema d’informació de
sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67
28
Moltes gràcies !!!
Barcelona-2018

Recommended

Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs web by
Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs webFons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs web
Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs webICGCat
398 views21 slides
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic... by
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...ICGCat
278 views30 slides
Mapa geològic de zones urbanes: caracterització geològica sistemàtica de zone... by
Mapa geològic de zones urbanes: caracterització geològica sistemàtica de zone...Mapa geològic de zones urbanes: caracterització geològica sistemàtica de zone...
Mapa geològic de zones urbanes: caracterització geològica sistemàtica de zone...ICGCat
395 views32 slides
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques by
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiquesEl mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiquesICGCat
564 views35 slides
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls by
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsICGCat
1.4K views51 slides
5a sessió web: productes divulgatius by
5a sessió web: productes divulgatius5a sessió web: productes divulgatius
5a sessió web: productes divulgatiusInstitut Cartogràfic de Catalunya
548 views37 slides

More Related Content

Similar to La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex

Informació geològica al servei de la societat by
Informació geològica al servei de la societatInformació geològica al servei de la societat
Informació geològica al servei de la societatICGCat
266 views41 slides
Serveis als usuaris de la Cartoteca de Catalunya by
Serveis als usuaris de la Cartoteca de CatalunyaServeis als usuaris de la Cartoteca de Catalunya
Serveis als usuaris de la Cartoteca de CatalunyaInstitut Cartogràfic de Catalunya
721 views40 slides
La cartografia en l'activitat de l'Observatori del Paisatge by
La cartografia en l'activitat de l'Observatori del PaisatgeLa cartografia en l'activitat de l'Observatori del Paisatge
La cartografia en l'activitat de l'Observatori del PaisatgeInstitut Cartogràfic de Catalunya
445 views52 slides
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i... by
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...ICGCat
451 views58 slides
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun... by
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...ICGCat
274 views31 slides
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj... by
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...Congrés Govern Digital
29 views17 slides

Similar to La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex(16)

Informació geològica al servei de la societat by ICGCat
Informació geològica al servei de la societatInformació geològica al servei de la societat
Informació geològica al servei de la societat
ICGCat266 views
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i... by ICGCat
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
ICGCat451 views
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun... by ICGCat
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
ICGCat274 views
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj... by Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob... by ICGCat
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...
ICGCat389 views
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra by ICGCat
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraNoves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
ICGCat773 views
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió by ICGCat
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisióServeis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió
ICGCat446 views
La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades by ICGCat
La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dadesLa delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades
La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades
ICGCat1.1K views

More from ICGCat

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... by
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
16 views40 slides
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf by
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
23 views18 slides
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS by
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
28 views18 slides
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf by
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdfICGCat
9 views25 slides
Auscultació del massís per anticipar els despreniments by
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
13 views22 slides
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat by
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
14 views21 slides

More from ICGCat(20)

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... by ICGCat
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat16 views
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf by ICGCat
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
ICGCat23 views
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS by ICGCat
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
ICGCat28 views
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf by ICGCat
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat9 views
Auscultació del massís per anticipar els despreniments by ICGCat
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
ICGCat13 views
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat by ICGCat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat14 views
Per què parlem de mitigar els riscos? by ICGCat
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
ICGCat11 views
Quins riscos geològics trobem a Montserrat? by ICGCat
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
ICGCat13 views
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf by ICGCat
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat19 views
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat by ICGCat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
ICGCat21 views
Aspectes tècnics de la mesura radar by ICGCat
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat37 views
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat by ICGCat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat12 views
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació? by ICGCat
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat16 views
Competències per a la sostenibilitat by ICGCat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat21 views
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot... by ICGCat
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat327 views
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto... by ICGCat
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat284 views
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E... by ICGCat
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat383 views
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo... by ICGCat
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
ICGCat290 views
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso... by ICGCat
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
ICGCat257 views
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ... by ICGCat
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
ICGCat245 views

La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex

 • 1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya La base de dades i Sistema d’informació dels sòls de l’ICGC - Portal Geoíndex Emilio Ascaso Cap de la Unitat de Sòls (Emili.Ascaso@icgc.cat) Jorge Fleta Geoíndex i suport web (Jorge.Fleta@icgc.cat) Patricia López Unitat de sòls (Pat.Lopez@icgc.cat) Marc Vicens Unitat de sòls (Marc.Vicens@icgc.cat) Neus Querol Àrea de geotècnica i prevenció de riscos geològics (Neus.Querol@icgc.cat) Ignasi Herms Cap Àrea de Recursos Geològics (Ignasi.Herms@icgc.cat) 2La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 Contingut 1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV 3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC 4. El portal Geoíndex-Sòls
 • 2. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 3La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 Contingut 1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV 3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC 4. El portal Geoíndex-Sòls 4La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 Llei 2/2014, 30 de gener de 2014. És un organisme adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Impulsar i portar a terme actuacions relacionades amb el coneixement, la prospecció i la informació del sòl i el subsòl de Catalunya (Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya) 1.1. Funcions Fig. Seu de l’ICGC a Barcelona 1. El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 • 3. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 5 1. El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) MAPA GEOLÒGIC DE CATALUNYA és un conjunt de programes i projectes que tenen com a objectiu recollir i distribuir informació geològica, edafològica i, en general, geotemática, i facilitar la seva representació gràfica. Els Geotreballs són l’instrument per a l’execució del MAPA GEOLÒGIC DE CATALUNYA. S’estructura en un conjunt de sis programes: Fig. Publicacions de les 6 sèries cartogràfiques dels Geotreballs 1.2. El Mapa Geològic de Catalunya i els Geotreballs • Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000 • Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de la activitat antròpica 1:25.000 (mapa Geoantròpico) • Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000 • Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000 • Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000 • Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològic 1:25.000 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 6La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 Contingut 1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV 3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC 4. El portal Geoíndex-Sòls
 • 4. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 7 Crear una cobertura d’informació de sòls per a tot el territori amb una base edafològica homogènia que mostri dades bàsiques sobre els sòls més abundants i/o que presentin més interès. FIG. Mapa d’estat Geotreball IV 2. El mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 2.1. Objectiu: Els treballs segueixen una metodologia estandarditzada i recollida en la “Guia metodològica per a la redacció del projectes de cartografia de sòls, a escala 1:25.000, de l’ICGC”. Conveni ICGC-DARP 2.2. Metodologia: 2.3. Resultats: Mapes publicats (25 mapes / 32 fulls) Àrea cartografiada (44 fulls) Fulls d’interès agrícola (129 fulls) 8 2. El mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex FIG. Mapa de sòls 1:25.000 d’Amposta Mapes de sòls Morfologia Característiques Químiques Físiques Biològiques Distribució espacial
 • 5. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 9La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 Contingut 1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV 3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC 4. El portal Geoíndex-Sòls 10 3. La geobase de dades de sòls de l’ICGC Barcelona-2018 Fig. Distribució i origen dels perfils inclosos actualment en la geobase de dades de sòl de l’ICGC La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Fig. Mapa de sòls de Bellvís (1993)
 • 6. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 11 3. La geobase de dades de sòls de l’ICGC Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex 12 3. La geobase de dades de sòls de l’ICGC Barcelona-2018 Anàlisis de caracterització pH Conductivitat Elèctrica (1:5) Carbonats Matèria orgànica Textura (USDA) Capacitat Intercanvi Catiònic Cations de canvi Capacitat de retenció d’aigua Densitats aparents Anàlisis salinitat Anàlisis fertilitat Contaminació de sòls Anàlisis especials La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Fig. Mostres emmagatzemades a dependències de l’ICGC 6.988 (cartografia de sòls) + 300 (geoquímica ambiental) (abril 2018)
 • 7. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 13 3. La geobase de dades de sòls de l’ICGC Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex FIG. Geobase de dades de sòls de Catalunya Esquema conceptual (v1.0) 14La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 Contingut 1- l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 2- El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya. Geotreball IV 3- La geobase de dades de sòls de l’ICGC 4. El portal Geoíndex-Sòls
 • 8. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 15 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex 16 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
 • 9. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 17 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex 18 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
 • 10. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 19 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex 20 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
 • 11. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 21 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex 22 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
 • 12. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 23 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex 24 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex
 • 13. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 25 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex 26 4. El portal Geoíndex-Sòls Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Fig. Web d’accés al portal de sòls (http://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Recursos-geologics/Sols)
 • 14. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 27 Fig. Web d’accés al Catàleg de sòls El Catàleg de sòls de Catalunya Recull dels tipus de sòl definits fins al moment a les cartografies 1:25.000 de l’ICGC Millorar i homogeneïtzar el procés de cartografia de sòls. 206 tipus de sòls cartografiats 4. El portal Geoíndex-sòls La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Barcelona-2018 La base de dades i Sistema d’informació de sòls de l’ICGC – Portal Geoíndex Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 28 Moltes gràcies !!! Barcelona-2018