Com segrestar carboni orgànic al sòl

ICGCat

Presentació realitzada per Josep Maria Alcañiz (CREAF) a la jornada "El Carboni Orgànic dels sòls agrícoles: una eina per a la mitigació del canvi climàtic a Catalunya" (07/06/2018)

07/06/2018
1
Com segrestar carboni orgànic al sòl
Jornada
EL CARBONI ORGÀNIC DELS SÒLS AGRÍCOLES:
UNA EINA PER A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA
Josep Maria Alcañiz
Universitat autònoma de Barcelona
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Barcelona, 7 de juny de 2018
Institut d’Estudis Catalans
El delicat equilibri del C orgànic als sòls
Condicions climàtiques:
Règim de temperatures
Disponibilitat d’aigua
Matèria orgànica del sòl
Components minerals
Activitat biològica
Respiració del sòlCO2
Intervencions humanes
Producció primària
Vegetació
Aportació de biomassa
07/06/2018
2
Canvis d’ús i reservoris de C orgànic al sòl
Generalment suposa la pèrdua d’un ~30-50 %
de la MO del sòl equivalent no cultivat
El sòl com a reservori de carboni orgànic
dels ecosistemes terrestres
Els sòls contenen més C orgànic que el
que hi ha a l’atmosfera i la vegetació
La matèria orgànica un component inestable als sòls
Progressiva descomposició (mineralització) de les restes orgàniques
Restes orgàniques vegetals i animals
Macro biopolímers
CO2
Oligo biopolímers
Monòmers
Adsorció/interaccióambminerals
Incorporacióenagregats
Protecció MO
Midamolecular
Continuum de compostos orgànics en descomposició
Adaptat de Lehmann and Kleber, 2015
07/06/2018
3
Segrest de carboni orgànic al sòl
• Balanç net positiu del C en un determinat sistema natural que estigui associat a una
reducció de les emissions de GEH, i que perduri en el temps.
• No sempre un increment de C orgànic al sòl correspon a un segrest de C perquè pot
anar associat a majors emissions de GEH.
D. S. Powlson, A. P. Whitmore & K. W. T. Gouldin (2011) Soil carbon sequestration to mitigate climate change: a critical re-
examination to identify the true and the false. European J. Soil Sci. 62:42-55.
Visió actual de la dinàmica del C orgànic en el sòl
El punt de vista tradicional era que la resistència bioquímica a la biodegradació (recalcitrància)
era el factor que explicava la persistència del C orgànic en el sòl. Es formava humus.
Actualment es considera que la protecció física o química és el principal
factor que explica la persistència de la matèria orgànica en el sòl.
Estimació de les reserves de C inorgànic (Mg/ha), considerant tres fondàries, en una àmplia mostra
de sòls agrícoles de la franja occidental de Catalunya.
El diferent nombre de perfils considerats per a cada profunditat depèn de la fondària del sòl i de la disponibilitat d’anàlisis.
Profunditat
(cm)
Mitjana Desv. Est. Núm.
Perfils
0-50 292,3 85,5 2.144
0-100 597,2 153,5 1.517
0-150 897,0 200,2 926
Font: Costa (2004).
~ x 5 vegades les reserves de C orgànic
Al·luvial calcari
Granodiorita
....i el carboni inorgànic?
07/06/2018
4
Per que el segrest en el sòl sigui efectiu, cal que
el C es mantingui en formes perdurables
La persistència en el sòl pot ser deguda a:
• Protecció física (oclusió en agregats)
• Adsorció en superfície de minerals (argiles, òxids)
• Insolubilització (unió amb metalls, agrupació de compostos orgànics)
• Medi desfavorable a la biodegradació (hidromorfía, acidesa extrema)
• Matèria orgànica recalcitrant (carbó)
Interacció amb argilesOclusió en agregats
Protecció del carboni orgànic en agregats
Decomposed OM
Vulnerables a les pràctiques de cultiu
El grau de protecció és variable
07/06/2018
5
Quan carboni orgànic hi cap en un sòl?
Si ens basem en processos físics i físico-químics (oclusió, adsorció),
la capacitat d’un sòl per mantenir COS a llarg termini és limitada
L’efectivitat del segrest de C
disminueix a l’apropar-se al
nivell de saturació
Per tant, depèn de:
Interaccions amb components minerals (quantitat i tipus d’argila, òxids)
Combinació amb Al+++, Fe+++ (en sòls àcids) i Ca++, Mg++ (sòls neutres i bàsics)
Concepte de grau de SATURACIÓ de carboni orgànic d’un sòl
(Stewart et al. 2007)
Recalcitrància
És a dir hi ha una pugna entre els processos de biodegradació
de la matèria orgànica i els processos
d’estabilització/conservació en el sòl
Però també cal considerar l’acumulació de matèria orgànica menys
biodegradable, resultant dels processos microbians de descomposició
(matèria orgànica “poc oxidable” o “recalcitrant”). Es produeix una certa
selecció de components orgànics en el procés de biodegradació.
Model d’àcid húmicExtracte húmic d’un sòl
07/06/2018
6
Recalcitrància induïda
Matèria orgànica pirogènica
Bastants sòls contenen restes de carbó que poden persistir molts anys
per la seva composició i estructura química
Resultat d’incendis espontanis o cremes voluntàries
Una pràctica tradicional per fertilitzar el sòls, carbonet barrejat amb cendres
(Font: Lasteyrie 1827, citat per Miret 2004 “Las rozas en la Península Ibérica. Apuntes de tecnología agraria tradicional”.
Historia Agraria 34, 165–193).
Què fer per segrestar C?
Minimitzar les pèrdues per descomposició de la MO
Reduir el treball mecànic dels sòls agrícoles (agricultura de conservació)
Evitar la sobrefertilització agrícola (especialment en N i P)
Mantenir la reserva de C orgànic fent una bona gestió agrícola, ramadera o
forestal
Afavorir la producció de biomassa, especialment la que queda dins del sòl
Quan sigui possible, establir cultius com adobs en verd i cobertes verdes
Compensar les extraccions de nutrients pels cultius amb adobs orgànics
Incrementar progressivament la reserva de C orgànic (estratègia 4‰)
Fer una gestió correcte dels fems i purins
Incorporar adobs orgànics de qualitat
07/06/2018
7
Agricultura de conservació (orgànica, ecològica)
Mesures per no perdre carboni orgànic
Cobertes de restes (mulch)
Cobertes verdes
Mesures per no perdre carboni orgànic
Reduir el treball mecànic dels sòls agrícoles:
llaurada mínima
sembra directe
Sembra directe:
(pot tenir l’inconvenient d’ús d’herbicides)
07/06/2018
8
Restituir les pèrdues de matèria orgànica per
descomposició
Taxes anuals de mineralització (tm):
0,5 – 6 % del carboni orgànic contingut al sòl
Taxes anuals de conversió en carboni estable-humus dels fems
o adobs orgànics (th) : 10 – 60% de la MO del residu
Adobs organo-minerals
Adobs d’alliberació lenta
Composts
Adobs orgànics i economia circular
Ús de biomassa per activitats humanes
Residus orgànics
Tractaments
Estratègia de les tres R
Opció de valorització al sòl
(Post-tractaments)
Adobs i esmenes orgàniques
Nova biomassa
Aplicació al sòl
RESIDU
ZERO
Estratègia win-win
07/06/2018
9
Aplicació d’adobs orgànics
Fangs EDAR
Composts
Incorporació d’esmenes orgàniques
Rehabilitació de sòls molt degradats
Construcció de tecnosòls
Preparació de substrats
• Incrementar el contingut orgànic del sòl
• Estimular l’activitat biològica del sòl
• Millorar l’estructura del sòl, porositat
• Aportar nutrients per a la vegetació
• Millorar la retenció d’aigua, infiltració
• Estimular la degradació de contaminants (en determinats casos)
Funcions i aspectes positius de les esmenes orgàniques:
07/06/2018
10
Ús d’esmenes orgàniques en la preparació de tecnosòls
Terres sobrants + residus miners
+ Esmenes/adobs
TECNOSOL PER A
LA REHABILITACIÓ
35 Mg/ha de compost
de FORM
Pedrera La Falconera, Garraf
PROMSA, Ciments Molins
Com incrementar l’estoc de COS sense dependre de la
capacitat de saturació de COS
Estratègia basada en matèria
orgànica recalcitrant:
Compost molt madur
Biochar
Hidrochar
biochar hidrochar
07/06/2018
11
Tractaments avançats de residus orgànics que
permeten valoritzar-los en sòls
Indicats especialment per a residus problemàtics, que no tenen altre sortida i/o
que presenten inconvenients en la incineració, compostatge o altres
tractaments.
• Piròlisi (produeix també combustibles i altres) BIOCHAR
• Carbonització hidrotermal (HTC) HIDROCHAR
Biochar o biocarbó obtingut d’estelles de fusta
Noves esmenes orgàniques per segrestar C
Contenen un C molt estable
Biochar = Biocarbó
Biomassa carbonitzada destinada a ser aplicada al sòl com a
esmena orgànica per millorar la fertilitat y segrestar carboni.
El biocarbó no aporta gaires nutrients.
Biochar ≠ carbó vegetal combusYble (charcoal)
La carbonització es pot fer per diferents tecnologies basades en el procés de
piròlisi (descomposició tèrmica sense o poc oxigen)
07/06/2018
12
Biochar: estratègia carboni negativa
Estella de pi i biochar resultant per un
procés de piròlisi lenta
Matèries primeres per produir biochar, exemples
Fangs EDAR i biochar resultant (piròlisi lenta)
Per produir biochar és recomanable
usar residus orgànics sense usos
alternatius
07/06/2018
13
Font: web del International Bio-char Initiative (IBI)
www.biochar-international.org
Cicle de producció i aplicació del biochar
Pirolisi: descomposició tèrmica de biomassa en atmosfera
pobre en oxigen
Pirolisi de biomassa
SÓLIDS = CHAR
GASOS =SYNGAS
LÍQUIDS =BIOCOMBUSTIBLES
Tecnologies de piròlisi per obtenir biochar
Principals procediments de pirolisi:
• Carbonització tradicional
• Pirolisi lenta
• Pirolisi ràpida
• Gasificació
Proceso
Temperatura de
pirólisis
Tiempo de
residencia
Liquido
(bioaceites)
Sólido
(biochar)
Gas
(syngas)
Pirólisis
rápida
Moderada
(~400-500ºC)
Corto (<2s)
75%
(25% agua)
12% 13%
Pirólisis
lenta
Baja- moderada
(450- 550ºC)
Largo
30%
(70% agua)
35% 35%
Gasificación
Elevada
(>700ºC)
Medio
5%
(5% agua)
10% 85%
Tipus de piròlisi i productes obtinguts
Fuente: Adaptado de Sohi et al., 2009
07/06/2018
14
Composició i propietats del biochar
Material
Pirólisis
C (%) H (%) N (%) S (%) O (%) Ash (%)
Pino
Lenta 86,2 1,9 0,12 0.02 9.6 2.6
Rápida 71,7 3,4 0,19 0.02 22.0 2.6
Gasificación 71,0 0,5 0,12 0,08 18.8 9.5
Chopo
Lenta 81,0 2,1 0,48 0.04 12.3 4.1
Rápida 73,1 3,3 0,35 0,02 18.7 4.5
Maíz Lenta 78,5 2,48 0,68 0,06 9.6 8.6
Lodo
EDAR Lenta 22,3 1,2 2,48 1,10 3.7 69.2
Anàlisis elemental de biochars
Matèria orgànica pirogènica (PyOM), black carbon
Alta porositat heretada del material de partida
(refugi biològic, retenció d’aigua, aeració)
Poplar wood biochar (left) and sewage sludge biochar obtained by slow pyrolysis (Marks EAN 2013)
07/06/2018
15
FL – Positive effects of a
sewage sludge
produced by slow
pyrolysis
OECD 208 Plant emergence and growth test (2006).
Sustrato artificial.
PG - Negative effects of
a pine wood biochar
produced by
gasification
07/06/2018
16
Resistant organic carbon (ROC) to acid hydrolysis of a control soil (S) and soil treated with pine (S+PB) or corn cob
(S+ZB) biochar, 2 months, 14 months and 26 months after biochar application.
In: Irene Raya-Moreno, Rosa Cañizares, Xavier Domene, Vicenç Carabassa, Josep M. Alcañiz (2017) Comparing current chemical methods
to assess biochar organic carbon in a Mediterranean agricultural soil amended with two different biochars. Science of the Total
Environment 598 (2017) 604–618.
Evolució en dos anys del carboni resistent a una hidròlisi àcida en un sòl de vinya
esmenat amb 6,5 Mg /ha de dos tipus de biochar

Recommended

El paper dels sòls davant del canvi climàtic by
El paper dels sòls davant del canvi climàticEl paper dels sòls davant del canvi climàtic
El paper dels sòls davant del canvi climàticICGCat
177 views33 slides
Dunes litorals i escocells urbans: medis biofísics extrems? by
Dunes litorals i escocells urbans: medis biofísics extrems?Dunes litorals i escocells urbans: medis biofísics extrems?
Dunes litorals i escocells urbans: medis biofísics extrems?Josep Lascurain - S·G·M s.l.
349 views60 slides
Optimització de l'emissió dels gasos amb efecte d'hivernacle als arrossars de... by
Optimització de l'emissió dels gasos amb efecte d'hivernacle als arrossars de...Optimització de l'emissió dels gasos amb efecte d'hivernacle als arrossars de...
Optimització de l'emissió dels gasos amb efecte d'hivernacle als arrossars de...ICGCat
260 views37 slides
El paper dels sòls agrícoles en la lluita contra el canvi climàtic by
El paper dels sòls agrícoles en la lluita contra el canvi climàticEl paper dels sòls agrícoles en la lluita contra el canvi climàtic
El paper dels sòls agrícoles en la lluita contra el canvi climàticICGCat
225 views15 slides
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a... by
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
46 views80 slides
Biomassa by
BiomassaBiomassa
Biomassasantjoan
1.5K views21 slides

More Related Content

Similar to Com segrestar carboni orgànic al sòl

Presentació geografia. tema 4. by
Presentació geografia. tema 4.Presentació geografia. tema 4.
Presentació geografia. tema 4.geografia2nB
447 views61 slides
L'aprofitament dels residus sòlids urbans(rsu) by
L'aprofitament dels residus sòlids urbans(rsu)L'aprofitament dels residus sòlids urbans(rsu)
L'aprofitament dels residus sòlids urbans(rsu)deptecnolo
3.6K views30 slides
L'evolució de la contaminació local del sòl a Catalunya by
L'evolució de la contaminació local del sòl a CatalunyaL'evolució de la contaminació local del sòl a Catalunya
L'evolució de la contaminació local del sòl a CatalunyaICGCat
599 views22 slides
Biomassa by
BiomassaBiomassa
Biomassasantjoan
1.4K views12 slides
Dossier by
DossierDossier
Dossiermosopowa
119 views13 slides
Reciclatge materia organica by
Reciclatge materia organicaReciclatge materia organica
Reciclatge materia organicacarlanadal
1.5K views11 slides

Similar to Com segrestar carboni orgànic al sòl(20)

Presentació geografia. tema 4. by geografia2nB
Presentació geografia. tema 4.Presentació geografia. tema 4.
Presentació geografia. tema 4.
geografia2nB447 views
L'aprofitament dels residus sòlids urbans(rsu) by deptecnolo
L'aprofitament dels residus sòlids urbans(rsu)L'aprofitament dels residus sòlids urbans(rsu)
L'aprofitament dels residus sòlids urbans(rsu)
deptecnolo3.6K views
L'evolució de la contaminació local del sòl a Catalunya by ICGCat
L'evolució de la contaminació local del sòl a CatalunyaL'evolució de la contaminació local del sòl a Catalunya
L'evolució de la contaminació local del sòl a Catalunya
ICGCat599 views
Biomassa by santjoan
BiomassaBiomassa
Biomassa
santjoan1.4K views
Dossier by mosopowa
DossierDossier
Dossier
mosopowa119 views
Reciclatge materia organica by carlanadal
Reciclatge materia organicaReciclatge materia organica
Reciclatge materia organica
carlanadal1.5K views
La modelització geoquímica en l'avaluació de la qualitat del medi ambient by ICGCat
La modelització geoquímica en l'avaluació de la qualitat del medi ambientLa modelització geoquímica en l'avaluació de la qualitat del medi ambient
La modelització geoquímica en l'avaluació de la qualitat del medi ambient
ICGCat275 views
NATURA I MEDI AMBIENT: Degradació i contaminació dels sòls by mpmtnz
NATURA I MEDI AMBIENT: Degradació i contaminació dels sòlsNATURA I MEDI AMBIENT: Degradació i contaminació dels sòls
NATURA I MEDI AMBIENT: Degradació i contaminació dels sòls
mpmtnz916 views
El compostatge.manresa febrer 2012 by laculla
El compostatge.manresa febrer 2012El compostatge.manresa febrer 2012
El compostatge.manresa febrer 2012
laculla879 views
Activitat humana i medi ambient 4ESO by Mireia Llobet
Activitat humana i medi ambient 4ESOActivitat humana i medi ambient 4ESO
Activitat humana i medi ambient 4ESO
Mireia Llobet429 views
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial by ICGCat
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorialInformació de sòls per al coneixement i la planificació territorial
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial
ICGCat306 views
Vocabulari tema 3 definit by amelisgalmes
Vocabulari tema 3 definitVocabulari tema 3 definit
Vocabulari tema 3 definit
amelisgalmes1.4K views
CP Gestió de Residus Urbans i Industrials by jgm_lleida
CP Gestió de Residus Urbans i IndustrialsCP Gestió de Residus Urbans i Industrials
CP Gestió de Residus Urbans i Industrials
jgm_lleida574 views
La contaminació by escolamura
La contaminacióLa contaminació
La contaminació
escolamura693 views
Els canvi climàtic i els ecosistemes mediterranis. Ferran Rodà. by AmicsUAB
Els canvi climàtic i els ecosistemes mediterranis. Ferran Rodà.Els canvi climàtic i els ecosistemes mediterranis. Ferran Rodà.
Els canvi climàtic i els ecosistemes mediterranis. Ferran Rodà.
AmicsUAB827 views
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1) by dgcampillo
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)
dgcampillo574 views
SESSIONS FORMATIVES IRTA DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE CULTIU DE L’ARRÒS. PROG... by Irta
SESSIONS FORMATIVES IRTA DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE CULTIU DE L’ARRÒS. PROG...SESSIONS FORMATIVES IRTA DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE CULTIU DE L’ARRÒS. PROG...
SESSIONS FORMATIVES IRTA DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE CULTIU DE L’ARRÒS. PROG...
Irta243 views

More from ICGCat

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... by
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
16 views40 slides
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf by
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
23 views18 slides
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS by
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
28 views18 slides
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf by
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdfICGCat
9 views25 slides
Auscultació del massís per anticipar els despreniments by
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
13 views22 slides
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat by
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
14 views21 slides

More from ICGCat(20)

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... by ICGCat
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat16 views
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf by ICGCat
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
ICGCat23 views
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS by ICGCat
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
ICGCat28 views
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf by ICGCat
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat9 views
Auscultació del massís per anticipar els despreniments by ICGCat
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
ICGCat13 views
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat by ICGCat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat14 views
Per què parlem de mitigar els riscos? by ICGCat
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
ICGCat11 views
Quins riscos geològics trobem a Montserrat? by ICGCat
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
ICGCat13 views
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf by ICGCat
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat19 views
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat by ICGCat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
ICGCat21 views
Aspectes tècnics de la mesura radar by ICGCat
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat37 views
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat by ICGCat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat12 views
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació? by ICGCat
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat16 views
Competències per a la sostenibilitat by ICGCat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat21 views
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls by ICGCat
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
ICGCat1.4K views
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori by ICGCat
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
ICGCat258 views
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot... by ICGCat
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat327 views
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto... by ICGCat
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat284 views
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E... by ICGCat
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat383 views
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo... by ICGCat
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
ICGCat290 views

Com segrestar carboni orgànic al sòl

 • 1. 07/06/2018 1 Com segrestar carboni orgànic al sòl Jornada EL CARBONI ORGÀNIC DELS SÒLS AGRÍCOLES: UNA EINA PER A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA Josep Maria Alcañiz Universitat autònoma de Barcelona Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) Barcelona, 7 de juny de 2018 Institut d’Estudis Catalans El delicat equilibri del C orgànic als sòls Condicions climàtiques: Règim de temperatures Disponibilitat d’aigua Matèria orgànica del sòl Components minerals Activitat biològica Respiració del sòlCO2 Intervencions humanes Producció primària Vegetació Aportació de biomassa
 • 2. 07/06/2018 2 Canvis d’ús i reservoris de C orgànic al sòl Generalment suposa la pèrdua d’un ~30-50 % de la MO del sòl equivalent no cultivat El sòl com a reservori de carboni orgànic dels ecosistemes terrestres Els sòls contenen més C orgànic que el que hi ha a l’atmosfera i la vegetació La matèria orgànica un component inestable als sòls Progressiva descomposició (mineralització) de les restes orgàniques Restes orgàniques vegetals i animals Macro biopolímers CO2 Oligo biopolímers Monòmers Adsorció/interaccióambminerals Incorporacióenagregats Protecció MO Midamolecular Continuum de compostos orgànics en descomposició Adaptat de Lehmann and Kleber, 2015
 • 3. 07/06/2018 3 Segrest de carboni orgànic al sòl • Balanç net positiu del C en un determinat sistema natural que estigui associat a una reducció de les emissions de GEH, i que perduri en el temps. • No sempre un increment de C orgànic al sòl correspon a un segrest de C perquè pot anar associat a majors emissions de GEH. D. S. Powlson, A. P. Whitmore & K. W. T. Gouldin (2011) Soil carbon sequestration to mitigate climate change: a critical re- examination to identify the true and the false. European J. Soil Sci. 62:42-55. Visió actual de la dinàmica del C orgànic en el sòl El punt de vista tradicional era que la resistència bioquímica a la biodegradació (recalcitrància) era el factor que explicava la persistència del C orgànic en el sòl. Es formava humus. Actualment es considera que la protecció física o química és el principal factor que explica la persistència de la matèria orgànica en el sòl. Estimació de les reserves de C inorgànic (Mg/ha), considerant tres fondàries, en una àmplia mostra de sòls agrícoles de la franja occidental de Catalunya. El diferent nombre de perfils considerats per a cada profunditat depèn de la fondària del sòl i de la disponibilitat d’anàlisis. Profunditat (cm) Mitjana Desv. Est. Núm. Perfils 0-50 292,3 85,5 2.144 0-100 597,2 153,5 1.517 0-150 897,0 200,2 926 Font: Costa (2004). ~ x 5 vegades les reserves de C orgànic Al·luvial calcari Granodiorita ....i el carboni inorgànic?
 • 4. 07/06/2018 4 Per que el segrest en el sòl sigui efectiu, cal que el C es mantingui en formes perdurables La persistència en el sòl pot ser deguda a: • Protecció física (oclusió en agregats) • Adsorció en superfície de minerals (argiles, òxids) • Insolubilització (unió amb metalls, agrupació de compostos orgànics) • Medi desfavorable a la biodegradació (hidromorfía, acidesa extrema) • Matèria orgànica recalcitrant (carbó) Interacció amb argilesOclusió en agregats Protecció del carboni orgànic en agregats Decomposed OM Vulnerables a les pràctiques de cultiu El grau de protecció és variable
 • 5. 07/06/2018 5 Quan carboni orgànic hi cap en un sòl? Si ens basem en processos físics i físico-químics (oclusió, adsorció), la capacitat d’un sòl per mantenir COS a llarg termini és limitada L’efectivitat del segrest de C disminueix a l’apropar-se al nivell de saturació Per tant, depèn de: Interaccions amb components minerals (quantitat i tipus d’argila, òxids) Combinació amb Al+++, Fe+++ (en sòls àcids) i Ca++, Mg++ (sòls neutres i bàsics) Concepte de grau de SATURACIÓ de carboni orgànic d’un sòl (Stewart et al. 2007) Recalcitrància És a dir hi ha una pugna entre els processos de biodegradació de la matèria orgànica i els processos d’estabilització/conservació en el sòl Però també cal considerar l’acumulació de matèria orgànica menys biodegradable, resultant dels processos microbians de descomposició (matèria orgànica “poc oxidable” o “recalcitrant”). Es produeix una certa selecció de components orgànics en el procés de biodegradació. Model d’àcid húmicExtracte húmic d’un sòl
 • 6. 07/06/2018 6 Recalcitrància induïda Matèria orgànica pirogènica Bastants sòls contenen restes de carbó que poden persistir molts anys per la seva composició i estructura química Resultat d’incendis espontanis o cremes voluntàries Una pràctica tradicional per fertilitzar el sòls, carbonet barrejat amb cendres (Font: Lasteyrie 1827, citat per Miret 2004 “Las rozas en la Península Ibérica. Apuntes de tecnología agraria tradicional”. Historia Agraria 34, 165–193). Què fer per segrestar C? Minimitzar les pèrdues per descomposició de la MO Reduir el treball mecànic dels sòls agrícoles (agricultura de conservació) Evitar la sobrefertilització agrícola (especialment en N i P) Mantenir la reserva de C orgànic fent una bona gestió agrícola, ramadera o forestal Afavorir la producció de biomassa, especialment la que queda dins del sòl Quan sigui possible, establir cultius com adobs en verd i cobertes verdes Compensar les extraccions de nutrients pels cultius amb adobs orgànics Incrementar progressivament la reserva de C orgànic (estratègia 4‰) Fer una gestió correcte dels fems i purins Incorporar adobs orgànics de qualitat
 • 7. 07/06/2018 7 Agricultura de conservació (orgànica, ecològica) Mesures per no perdre carboni orgànic Cobertes de restes (mulch) Cobertes verdes Mesures per no perdre carboni orgànic Reduir el treball mecànic dels sòls agrícoles: llaurada mínima sembra directe Sembra directe: (pot tenir l’inconvenient d’ús d’herbicides)
 • 8. 07/06/2018 8 Restituir les pèrdues de matèria orgànica per descomposició Taxes anuals de mineralització (tm): 0,5 – 6 % del carboni orgànic contingut al sòl Taxes anuals de conversió en carboni estable-humus dels fems o adobs orgànics (th) : 10 – 60% de la MO del residu Adobs organo-minerals Adobs d’alliberació lenta Composts Adobs orgànics i economia circular Ús de biomassa per activitats humanes Residus orgànics Tractaments Estratègia de les tres R Opció de valorització al sòl (Post-tractaments) Adobs i esmenes orgàniques Nova biomassa Aplicació al sòl RESIDU ZERO Estratègia win-win
 • 9. 07/06/2018 9 Aplicació d’adobs orgànics Fangs EDAR Composts Incorporació d’esmenes orgàniques Rehabilitació de sòls molt degradats Construcció de tecnosòls Preparació de substrats • Incrementar el contingut orgànic del sòl • Estimular l’activitat biològica del sòl • Millorar l’estructura del sòl, porositat • Aportar nutrients per a la vegetació • Millorar la retenció d’aigua, infiltració • Estimular la degradació de contaminants (en determinats casos) Funcions i aspectes positius de les esmenes orgàniques:
 • 10. 07/06/2018 10 Ús d’esmenes orgàniques en la preparació de tecnosòls Terres sobrants + residus miners + Esmenes/adobs TECNOSOL PER A LA REHABILITACIÓ 35 Mg/ha de compost de FORM Pedrera La Falconera, Garraf PROMSA, Ciments Molins Com incrementar l’estoc de COS sense dependre de la capacitat de saturació de COS Estratègia basada en matèria orgànica recalcitrant: Compost molt madur Biochar Hidrochar biochar hidrochar
 • 11. 07/06/2018 11 Tractaments avançats de residus orgànics que permeten valoritzar-los en sòls Indicats especialment per a residus problemàtics, que no tenen altre sortida i/o que presenten inconvenients en la incineració, compostatge o altres tractaments. • Piròlisi (produeix també combustibles i altres) BIOCHAR • Carbonització hidrotermal (HTC) HIDROCHAR Biochar o biocarbó obtingut d’estelles de fusta Noves esmenes orgàniques per segrestar C Contenen un C molt estable Biochar = Biocarbó Biomassa carbonitzada destinada a ser aplicada al sòl com a esmena orgànica per millorar la fertilitat y segrestar carboni. El biocarbó no aporta gaires nutrients. Biochar ≠ carbó vegetal combusYble (charcoal) La carbonització es pot fer per diferents tecnologies basades en el procés de piròlisi (descomposició tèrmica sense o poc oxigen)
 • 12. 07/06/2018 12 Biochar: estratègia carboni negativa Estella de pi i biochar resultant per un procés de piròlisi lenta Matèries primeres per produir biochar, exemples Fangs EDAR i biochar resultant (piròlisi lenta) Per produir biochar és recomanable usar residus orgànics sense usos alternatius
 • 13. 07/06/2018 13 Font: web del International Bio-char Initiative (IBI) www.biochar-international.org Cicle de producció i aplicació del biochar Pirolisi: descomposició tèrmica de biomassa en atmosfera pobre en oxigen Pirolisi de biomassa SÓLIDS = CHAR GASOS =SYNGAS LÍQUIDS =BIOCOMBUSTIBLES Tecnologies de piròlisi per obtenir biochar Principals procediments de pirolisi: • Carbonització tradicional • Pirolisi lenta • Pirolisi ràpida • Gasificació Proceso Temperatura de pirólisis Tiempo de residencia Liquido (bioaceites) Sólido (biochar) Gas (syngas) Pirólisis rápida Moderada (~400-500ºC) Corto (<2s) 75% (25% agua) 12% 13% Pirólisis lenta Baja- moderada (450- 550ºC) Largo 30% (70% agua) 35% 35% Gasificación Elevada (>700ºC) Medio 5% (5% agua) 10% 85% Tipus de piròlisi i productes obtinguts Fuente: Adaptado de Sohi et al., 2009
 • 14. 07/06/2018 14 Composició i propietats del biochar Material Pirólisis C (%) H (%) N (%) S (%) O (%) Ash (%) Pino Lenta 86,2 1,9 0,12 0.02 9.6 2.6 Rápida 71,7 3,4 0,19 0.02 22.0 2.6 Gasificación 71,0 0,5 0,12 0,08 18.8 9.5 Chopo Lenta 81,0 2,1 0,48 0.04 12.3 4.1 Rápida 73,1 3,3 0,35 0,02 18.7 4.5 Maíz Lenta 78,5 2,48 0,68 0,06 9.6 8.6 Lodo EDAR Lenta 22,3 1,2 2,48 1,10 3.7 69.2 Anàlisis elemental de biochars Matèria orgànica pirogènica (PyOM), black carbon Alta porositat heretada del material de partida (refugi biològic, retenció d’aigua, aeració) Poplar wood biochar (left) and sewage sludge biochar obtained by slow pyrolysis (Marks EAN 2013)
 • 15. 07/06/2018 15 FL – Positive effects of a sewage sludge produced by slow pyrolysis OECD 208 Plant emergence and growth test (2006). Sustrato artificial. PG - Negative effects of a pine wood biochar produced by gasification
 • 16. 07/06/2018 16 Resistant organic carbon (ROC) to acid hydrolysis of a control soil (S) and soil treated with pine (S+PB) or corn cob (S+ZB) biochar, 2 months, 14 months and 26 months after biochar application. In: Irene Raya-Moreno, Rosa Cañizares, Xavier Domene, Vicenç Carabassa, Josep M. Alcañiz (2017) Comparing current chemical methods to assess biochar organic carbon in a Mediterranean agricultural soil amended with two different biochars. Science of the Total Environment 598 (2017) 604–618. Evolució en dos anys del carboni resistent a una hidròlisi àcida en un sòl de vinya esmenat amb 6,5 Mg /ha de dos tipus de biochar