Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre

176 views

Published on

Presentació realitzada per Maria del Mar Jiménez i Raul Ledo (ICGC) a la 2a Jornada Tècnica de Delimitació Municipal (23/11/2016)

Published in: Government & Nonprofit
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre

 1. 1. BALANÇ D'UN ANY D'APLICACIÓ DEL NOU DECRET 209/2015, DE 22 DE SETEMBRE. Mar Jiménez Angurell i Raül Ledo Fernández Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres
 2. 2. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Índex  Introducció  Marc legal  Període 2015-2016  Operacions de delimitació  Memòria dels treballs topogràfics  Conclusions 2 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 3. 3. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Introducció El procés de delimitació:  Inici d’expedient  Operacions de delimitació  Acta de delimitació  Fitació  Memòria dels treballs topogràfics  Mesurament  Inscripció als registres oficials  Mapa municipal de Catalunya 3 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP “S’entén per delimitació el procés successiu per a la determinació, fixació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams.” (Art. 27)
 4. 4. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Marc legal (I)  Relació de normativa vigent:  Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.  Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre.  Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas. 4 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 5. 5. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Marc legal (II)  La necessitat del Decret 209/2015, de 22 de setembre.  Experiència adquirida en la gestió administrativa i tècnica dels procediments de delimitació i alteració municipal.  Reunions de les operacions de delimitació amb les Comissions municipals de delimitació.  Comunicació als propietaris.  Resolució de disfuncionalitats territorials a les operacions de delimitació.  Acords de la Comissió de Delimitació Territorial i dictamens de la Comissió Jurídica Assessora.  Increment del número d’expedients.  Un 63.3 % dels expedients iniciats (línies), a 27 de juliol de 2016.  Un 35.3 % de línies amb el mapa municipal aprovat, a 27 de juliol de 2016.  Gestió més eficaç del procediment de delimitació.  D’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència rectors de l’actuació administrativa. 5 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 6. 6. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Marc legal (III)  Modificacions destacables entre els decrets. 6 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari de l'ens local afectat o, si s'escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d'aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l'acord adoptat i, si s'escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s'hagin pogut produir. Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari/ària de l’ens local afectat o, si s’escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d’aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l’acord adoptat i, si s’escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s’hagin pogut produir. L’acta anirà acompanyada de les coordenades UTM de la línia de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior. Article 33 Fitació 33.2 La Direcció General d'Administració Local ha d'estendre una nova acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que ha de substituir l'anterior. Aquesta acta ha d'estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del Departament de Governació i Administracions Públiques. Article 33 Fitació 33.2 En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de les fites, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta ha d’estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del departament competent en matèria d’Administració local. En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades. Article 27 Definició S'entén per delimitació el procés successiu per a la fixació de la línia de terme, la seva fitació i el mesurament dels termes municipals. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 27 Definició S’entén per delimitació el procés successiu per a la determinació, fixació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 30 Operacions de delimitació 30.3 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats no impedeix la realització de les operacions de delimitació. A l'efecte d'aquest Decret s'entén que no compareix la comissió de delimitació quan no assisteixi a l'acte la majoria absoluta dels representants designats per l'ajuntament, i és necessària l'assistència del secretari i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.4 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, o la negativa a delimitar per part d’algun d’aquests ajuntaments, no impedeix la realització de les operacions de delimitació i la continuació de la tramitació de l’expedient. A l’efecte d’aquest Decret s’entén que no compareix la comissió municipal de delimitació quan no assisteixi a l’acte la majoria absoluta dels representants designats per l’ajuntament, i és necessària l’assistència del secretari/ària i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha d'assenyalar la data d'iniciació de les operacions de delimitació i designar els tècnics que hi assistiran en representació de la Generalitat. Un d'aquests tècnics ha de ser designat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de notificar aquesta data a totes les entitats locals afectades i els ajuntaments l'han de notificar als propietaris de les finques afectades. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i en adaptar-lo a la realitat geogràfica existent quan aquella esdevingui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori. Decret 244/2007 Decret 209/2015
 7. 7. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Marc legal (III)  Modificacions destacables entre els decrets. 7 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari de l'ens local afectat o, si s'escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d'aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l'acord adoptat i, si s'escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s'hagin pogut produir. Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari/ària de l’ens local afectat o, si s’escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d’aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l’acord adoptat i, si s’escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s’hagin pogut produir. L’acta anirà acompanyada de les coordenades UTM de la línia de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior. Article 33 Fitació 33.2 La Direcció General d'Administració Local ha d'estendre una nova acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que ha de substituir l'anterior. Aquesta acta ha d'estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del Departament de Governació i Administracions Públiques. Article 33 Fitació 33.2 En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de les fites, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta ha d’estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del departament competent en matèria d’Administració local. En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades. Article 27 Definició S'entén per delimitació el procés successiu per a la fixació de la línia de terme, la seva fitació i el mesurament dels termes municipals. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 27 Definició S’entén per delimitació el procés successiu per a la determinació, fixació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 30 Operacions de delimitació 30.3 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats no impedeix la realització de les operacions de delimitació. A l'efecte d'aquest Decret s'entén que no compareix la comissió de delimitació quan no assisteixi a l'acte la majoria absoluta dels representants designats per l'ajuntament, i és necessària l'assistència del secretari i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.4 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, o la negativa a delimitar per part d’algun d’aquests ajuntaments, no impedeix la realització de les operacions de delimitació i la continuació de la tramitació de l’expedient. A l’efecte d’aquest Decret s’entén que no compareix la comissió municipal de delimitació quan no assisteixi a l’acte la majoria absoluta dels representants designats per l’ajuntament, i és necessària l’assistència del secretari/ària i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha d'assenyalar la data d'iniciació de les operacions de delimitació i designar els tècnics que hi assistiran en representació de la Generalitat. Un d'aquests tècnics ha de ser designat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de notificar aquesta data a totes les entitats locals afectades i els ajuntaments l'han de notificar als propietaris de les finques afectades. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i en adaptar-lo a la realitat geogràfica existent quan aquella esdevingui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori. Decret 244/2007 Decret 209/2015
 8. 8. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Marc legal (III)  Modificacions destacables entre els decrets. 8 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari de l'ens local afectat o, si s'escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d'aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l'acord adoptat i, si s'escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s'hagin pogut produir. Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari/ària de l’ens local afectat o, si s’escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d’aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l’acord adoptat i, si s’escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s’hagin pogut produir. L’acta anirà acompanyada de les coordenades UTM de la línia de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior. Article 33 Fitació 33.2 La Direcció General d'Administració Local ha d'estendre una nova acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que ha de substituir l'anterior. Aquesta acta ha d'estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del Departament de Governació i Administracions Públiques. Article 33 Fitació 33.2 En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de les fites, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta ha d’estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del departament competent en matèria d’Administració local. En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades. Article 27 Definició S'entén per delimitació el procés successiu per a la fixació de la línia de terme, la seva fitació i el mesurament dels termes municipals. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 27 Definició S’entén per delimitació el procés successiu per a la determinació, fixació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 30 Operacions de delimitació 30.3 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats no impedeix la realització de les operacions de delimitació. A l'efecte d'aquest Decret s'entén que no compareix la comissió de delimitació quan no assisteixi a l'acte la majoria absoluta dels representants designats per l'ajuntament, i és necessària l'assistència del secretari i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.4 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, o la negativa a delimitar per part d’algun d’aquests ajuntaments, no impedeix la realització de les operacions de delimitació i la continuació de la tramitació de l’expedient. A l’efecte d’aquest Decret s’entén que no compareix la comissió municipal de delimitació quan no assisteixi a l’acte la majoria absoluta dels representants designats per l’ajuntament, i és necessària l’assistència del secretari/ària i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha d'assenyalar la data d'iniciació de les operacions de delimitació i designar els tècnics que hi assistiran en representació de la Generalitat. Un d'aquests tècnics ha de ser designat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de notificar aquesta data a totes les entitats locals afectades i els ajuntaments l'han de notificar als propietaris de les finques afectades. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i en adaptar-lo a la realitat geogràfica existent quan aquella esdevingui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori. Decret 244/2007 Decret 209/2015
 9. 9. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Marc legal (III)  Modificacions destacables entre els decrets. 9 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari de l'ens local afectat o, si s'escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d'aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l'acord adoptat i, si s'escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s'hagin pogut produir. Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari/ària de l’ens local afectat o, si s’escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d’aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l’acord adoptat i, si s’escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s’hagin pogut produir. L’acta anirà acompanyada de les coordenades UTM de la línia de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior. Article 33 Fitació 33.2 La Direcció General d'Administració Local ha d'estendre una nova acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que ha de substituir l'anterior. Aquesta acta ha d'estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del Departament de Governació i Administracions Públiques. Article 33 Fitació 33.2 En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de les fites, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta ha d’estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del departament competent en matèria d’Administració local. En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades. Article 27 Definició S'entén per delimitació el procés successiu per a la fixació de la línia de terme, la seva fitació i el mesurament dels termes municipals. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 27 Definició S’entén per delimitació el procés successiu per a la determinació, fixació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 30 Operacions de delimitació 30.3 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats no impedeix la realització de les operacions de delimitació. A l'efecte d'aquest Decret s'entén que no compareix la comissió de delimitació quan no assisteixi a l'acte la majoria absoluta dels representants designats per l'ajuntament, i és necessària l'assistència del secretari i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.4 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, o la negativa a delimitar per part d’algun d’aquests ajuntaments, no impedeix la realització de les operacions de delimitació i la continuació de la tramitació de l’expedient. A l’efecte d’aquest Decret s’entén que no compareix la comissió municipal de delimitació quan no assisteixi a l’acte la majoria absoluta dels representants designats per l’ajuntament, i és necessària l’assistència del secretari/ària i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha d'assenyalar la data d'iniciació de les operacions de delimitació i designar els tècnics que hi assistiran en representació de la Generalitat. Un d'aquests tècnics ha de ser designat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de notificar aquesta data a totes les entitats locals afectades i els ajuntaments l'han de notificar als propietaris de les finques afectades. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i en adaptar-lo a la realitat geogràfica existent quan aquella esdevingui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori. Decret 244/2007 Decret 209/2015
 10. 10. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Marc legal (III)  Modificacions destacables entre els decrets. 10 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari de l'ens local afectat o, si s'escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d'aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l'acord adoptat i, si s'escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s'hagin pogut produir. Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari/ària de l’ens local afectat o, si s’escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d’aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l’acord adoptat i, si s’escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s’hagin pogut produir. L’acta anirà acompanyada de les coordenades UTM de la línia de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior. Article 33 Fitació 33.2 La Direcció General d'Administració Local ha d'estendre una nova acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que ha de substituir l'anterior. Aquesta acta ha d'estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del Departament de Governació i Administracions Públiques. Article 33 Fitació 33.2 En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de les fites, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta ha d’estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del departament competent en matèria d’Administració local. En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades. Article 27 Definició S'entén per delimitació el procés successiu per a la fixació de la línia de terme, la seva fitació i el mesurament dels termes municipals. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 27 Definició S’entén per delimitació el procés successiu per a la determinació, fixació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 30 Operacions de delimitació 30.3 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats no impedeix la realització de les operacions de delimitació. A l'efecte d'aquest Decret s'entén que no compareix la comissió de delimitació quan no assisteixi a l'acte la majoria absoluta dels representants designats per l'ajuntament, i és necessària l'assistència del secretari i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.4 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, o la negativa a delimitar per part d’algun d’aquests ajuntaments, no impedeix la realització de les operacions de delimitació i la continuació de la tramitació de l’expedient. A l’efecte d’aquest Decret s’entén que no compareix la comissió municipal de delimitació quan no assisteixi a l’acte la majoria absoluta dels representants designats per l’ajuntament, i és necessària l’assistència del secretari/ària i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha d'assenyalar la data d'iniciació de les operacions de delimitació i designar els tècnics que hi assistiran en representació de la Generalitat. Un d'aquests tècnics ha de ser designat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de notificar aquesta data a totes les entitats locals afectades i els ajuntaments l'han de notificar als propietaris de les finques afectades. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i en adaptar-lo a la realitat geogràfica existent quan aquella esdevingui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori. Decret 244/2007 Decret 209/2015
 11. 11. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Marc legal (III)  Modificacions destacables entre els decrets. 11 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari de l'ens local afectat o, si s'escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d'aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l'acord adoptat i, si s'escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s'hagin pogut produir. Article 31 Acta de delimitació 31.1 El secretari/ària de l’ens local afectat o, si s’escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d’aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l’acord adoptat i, si s’escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s’hagin pogut produir. L’acta anirà acompanyada de les coordenades UTM de la línia de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior. Article 33 Fitació 33.2 La Direcció General d'Administració Local ha d'estendre una nova acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que ha de substituir l'anterior. Aquesta acta ha d'estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del Departament de Governació i Administracions Públiques. Article 33 Fitació 33.2 En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de les fites, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta ha d’estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del departament competent en matèria d’Administració local. En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades. Article 27 Definició S'entén per delimitació el procés successiu per a la fixació de la línia de terme, la seva fitació i el mesurament dels termes municipals. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 27 Definició S’entén per delimitació el procés successiu per a la determinació, fixació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. Article 30 Operacions de delimitació 30.3 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats no impedeix la realització de les operacions de delimitació. A l'efecte d'aquest Decret s'entén que no compareix la comissió de delimitació quan no assisteixi a l'acte la majoria absoluta dels representants designats per l'ajuntament, i és necessària l'assistència del secretari i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.4 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, o la negativa a delimitar per part d’algun d’aquests ajuntaments, no impedeix la realització de les operacions de delimitació i la continuació de la tramitació de l’expedient. A l’efecte d’aquest Decret s’entén que no compareix la comissió municipal de delimitació quan no assisteixi a l’acte la majoria absoluta dels representants designats per l’ajuntament, i és necessària l’assistència del secretari/ària i de dos dels membres electes de la corporació. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha d'assenyalar la data d'iniciació de les operacions de delimitació i designar els tècnics que hi assistiran en representació de la Generalitat. Un d'aquests tècnics ha de ser designat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de notificar aquesta data a totes les entitats locals afectades i els ajuntaments l'han de notificar als propietaris de les finques afectades. Article 30 Operacions de delimitació 30.1 Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i en adaptar-lo a la realitat geogràfica existent quan aquella esdevingui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori. Decret 244/2007 Decret 209/2015
 12. 12. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Període 2015-2016  Període convuls. Difícil fer un balanç de l’aplicació del decret.  Situació política el darrer any.  24 de maig de 2015, eleccions municipals.  27 de setembre de 2015, eleccions a la Generalitat de Catalunya.  Situació del projecte.  16 de desembre de 2015, Jornada de Delimitació Municipal a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 17 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 13. 13. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies de terme en procés de delimitació que finalment s’han acordat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles. 20 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 14. 14. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies aturades que s’han signat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles. 21 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 15. 15. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies de terme en procés de delimitació que finalment s’han acordat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Pujalt - Calaf. 22 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 16. 16. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies aturades que s’han signat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Pujalt - Calaf. 23 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 17. 17. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies de terme en procés de delimitació que finalment s’han acordat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Pujalt - Calaf.  Exemples d’alteracions que ara no són necessàries.  Riudellots de la Selva - Aiguaviva. 25 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 18. 18. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies aturades que s’han signat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Berga- Cercs.  Exemples d’alteracions que ara no són necessàries.  Riudellots de la Selva - Aiguaviva. 26 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 19. 19. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies de terme en procés de delimitació que finalment s’han acordat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Pujalt - Calaf.  Exemples d’alteracions que ara no són necessàries.  Riudellots de la Selva - Aiguaviva.  Santa Fe del Penedès – el Pla del Penedès. 27 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 20. 20. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies aturades que s’han signat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Berga- Cercs.  Exemples d’alteracions que ara no són necessàries.  Riudellots de la Selva - Aiguaviva.  Santa Fe del Penedés – el Pla del Penedés. 28 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 21. 21. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies de terme en procés de delimitació que finalment s’han acordat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Pujalt - Calaf.  Exemples d’alteracions que ara no són necessàries.  Riudellots de la Selva - Aiguaviva.  Santa Fe del Penedès – el Pla del Penedès.  Collsuspina - Balenyà. 29 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 22. 22. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies de terme en procés de delimitació que finalment s’han acordat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Pujalt - Calaf.  Exemples d’alteracions que ara no són necessàries.  Riudellots de la Selva - Aiguaviva.  Santa Fe del Penedès – el Pla del Penedès.  Collsuspina - Balenyà. 30 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 23. 23. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies de terme en procés de delimitació que finalment s’han acordat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Pujalt - Calaf.  Exemples d’alteracions que ara no són necessàries.  Riudellots de la Selva - Aiguaviva.  Santa Fe del Penedès – el Pla del Penedès.  Collsuspina - Balenyà.  Sant Fruitós de Bages – Sant Joan de Vilatorrada. 31 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 24. 24. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Afectacions observades del decret en la delimitació.  Línies aturades que s’han signat.  Sant Pere de Ribes- Canyelles.  Berga- Cercs.  Exemples d’alteracions que ara no són necessàries.  Riudellots de la Selva - Aiguaviva.  Santa Fe del Penedés – el Pla del Penedés.  Collsuspina - Balenyà.  Sant Fruitós de Bages – Sant Joan de Vilatorrada. 32 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 25. 25. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Sant Pol de Mar – Sant Cebrià de Vallalta. 35 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 26. 26. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda. 36 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 27. 27. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda. 37 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 28. 28. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Sant Pol de Mar – Sant Cebrià de Vallalta.  La Garriga – l’Ametlla del Vallès. 38 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 29. 29. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda.  Sant Feliu de Llobregat – Sant Just Desvern. 39 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 30. 30. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda.  Sant Feliu de Llobregat – Sant Just Desvern. 40 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 31. 31. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Sant Pol de Mar – Sant Cebrià de Vallalta.  La Garriga – l’Ametlla del Vallès.  Delimitacions actuals en desacord malgrat el nou decret.  Sant Feliu de Llobregat- Sant Joan Despí. 42 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 32. 32. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda.  Sant Feliu de Llobregat – Sant Just Desvern.  Delimitacions actuals en desacord malgrat el nou decr  Sant Feliu de Llobregat- Sant Joan Despí. 43 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 33. 33. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda.  Sant Feliu de Llobregat – Sant Just Desvern.  Delimitacions actuals en desacord malgrat el nou d  Sant Feliu de Llobregat- Sant Joan Despí. 44 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 34. 34. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Sant Pol de Mar – Sant Cebrià de Vallalta.  La Garriga – l’Ametlla del Vallès.  Delimitacions actuals en desacord malgrat el nou decret.  Sant Feliu de Llobregat- Sant Joan Despí. Cornellà de Llobregat – el Prat de Llobregat 45 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 35. 35. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda.  Sant Feliu de Llobregat – Sant Just Desvern.  Delimitacions actuals en desaiu de Llobregat- Sant Joan Despí. 46 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 36. 36. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda.  Sant Feliu de Llobregat – Sant Just Desvern.  Delimitacions actuals en desacord malgrat el nou decre  Sant Feliu de Llobregat- Sant Joan Despí. 47 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 37. 37. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Operacions de delimitació  Dia a dia de la delimitació.  Delimitacions actuals en acord gràcies al nou decret.  Oliola - Vilanova de l’Aguda.  Sant Feliu de Llobregat – Sant Just Desvern.  Delimitacions actuals en desacord malgrat el nou decr  Sant Feliu de Llobregat- Sant Joan Despí. 48 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 38. 38. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Memòria dels treballs topogràfics (I)  Acta de delimitació Ajuntaments + DGAL + ICGC Aprovació de l’acta pels Plens respectius: termini de 3 mesos segons el decret de delimitació. 49 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP En el cas que els ajuntaments no col.loquin fites sobre el terreny.  Acta de reconeixement Ajuntaments +DGAL Termini d’execució: indeterminat segons el decret de delimitació.  Memòria dels treballs topogràfics ICGC Termini d’execució:1 mes aproximadament a partir de la recepció de l’acta de reconeixement.  Publicació al DOGC DGAL Termini d’execució: 2 mesos des de la recepció dels acords.  Acta de delimitació Ajuntaments + DGAL + ICGC Aprovació de l’acta pels Plens respectius: termini de 3 mesos segons el decret de delimitació.  Memòria dels treballs topogràfics ICGC Termini d’execució:1 mes aproximadament a partir de la comunicació oficial de no aixecament de l’acta de reconeixement.  Publicació al DOGC DGAL Termini d’execució:3 mesos des de la recepció dels acords.  Decret 244/2007  Decret 209/2015
 39. 39. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Memòria dels treballs topogràfics (II)  Memòries de treballs topogràfics (referència 2718 línies = 100 % i 948 mapes municipals = 100 %)) *De la totalitat de la línia Octubre 2015 (01/10/2014 a 30/09/2015)  Memòries de treballs topogràfics elaborades amb acta de reconeixement* 181...........6,7 % Octubre 2016 (01/10/2015 a 30/09/2016)  Memòries de treballs topogràfics elaborades amb acta de reconeixement* 96............3,5 %  Memòries de treballs topogràfics elaborades amb la publicació al DOGC* 117......... 4,3 % 213...........7,8%  Mapes Municipals considerats per la CDT a 27 de juliol de 2016 261..........27,5 % 50 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP Font dades: ICGC i DGAL
 40. 40. Balanç d'un any d'aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre. Conclusions  Mapes més precisos.  Delimitacions més precises en zones determinades (Urbanes).  Més mapes municipals en menys temps.  117 Publicacions del DOGC que no requereixen acta de reconeixement.  Mapes municipals.  48 mapes municipals finalitzats des de l’entrada en vigor de la modificació del decret.  23 mapes municipals fets pendents de la consideració de la CDT. 57 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP
 41. 41. Delimitació municipal Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres de l’ICGC  La Unitat de Delimitació Territorial està al vostre servei a la seu de l’ICGC a Montjuïc. 58 2ª Jornada Tècnica Delimitació Municipal ICGC. TREMP Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67

×