Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Украинский адвокат_Вячеслав Лаба

107 views

Published on

Бизнесмену на заметку: в каких юрисдикциях лучше получать вид на жительство?

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Украинский адвокат_Вячеслав Лаба

  1. 1. № 11-12 (123-124) листопад-грудень 2016 року 23 УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ ПОДАТКОВА МIГРАЦIЯ Вибір резидента В яких юрисдикціях бізнесмену краще отримувати посвідку на проживання В’ячеслав ЛАБА юрист департаменту міжнародного податкового планування ICF Legal Service У країнський бізнес не пе- рестає шукати нові ін- струменти оптимізації оподаткування. Одним із найпопулярніших у наш час вважається зміна свого подат- кового резидентства. Те, які податкові переваги вона дає своєму власникові, мож- на продемонструвати на прикладі резидентства Кіпру. Насправді у цій юрисдикції ставка податку на прибуток сягає чималих 35 %. Од- нак у податковому законодавстві цієї держави є така норма: якщо особа — податковий резидент Кіпру — не є таким останні десять років, то її доходи у вигляді від- сотків або дивідендів від прода- жу корпоративних прав повністю звільнені від податку на оборону. При цьому пасивні доходи рези- дента взагалі не обкладаються по- датком на прибуток. Варто відзначити, що зміна податкового резидентства аж ніяк не швидкий процес. Перш за все, особі необхідно врегулювати всі спірні моменти в країні поточ- ного резидентства (договірні або боргові зобов’язання, зобов’язання перед державою). Крім цього, особа повинна не тільки знятися з реєстрації за місцем проживан- ня та ліквідувати ФОП, але й звільнитися з роботи, врегулю- вати питання можливості виїзду за кордон з військкоматом тощо. Останнім і головним кроком у цьому процесі буде отримання посвідки на проживання в обра- нiй державі. Поки ці питання вирішують- ся треба визначитися з головним: у якій юрисдикції ліпше отри- мувати посвідку на проживання (Посвідка)? Розгляньмо найпопулярніші юрисдикції серед наших бізнесме- нів — Cловенію, Словаччину, Ав- стрію та ОАЕ. В Австрії є програма отри- мання посвідки на проживан- ня для так званих забезпечених іноземців, фактично це «Посвід- ка без права на трудову діяль- ність». Зазвичай для отримання Посвідки в Австрії необхідно під- тверджувати фінансову незалеж- ність. Вона може проявлятися в отриманні доходу від 2 000 євро на кожного члена сім’ї, тобто більше від подвійного розміру мі- німального місячного забезпе- чення. При цьому на банківсько- му рахунку кожного доросло- го члена сім’ї має бути не менш ніж 20 000 євро. Також заявник зобов’язаний мати медичну стра- ховку на час перебування в Ав- стрії та місце для проживання. Особа може орендувати житло, с. 24 Найпопулярніші юрисдикції серед наших бізнесменів — Словенія, Словаччина, Австрія та ОАЕ
  2. 2. УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ № 11-12 (123-124) листопад-грудень 2016 року 24 ПОДАТКОВА МIГРАЦIЯ с. 23 не купуючи його. Претендент на отримання Посвідки зобов’язаний володіти німецькою мовою хоча б на елементарному рівні (потрі- бен сертифікат А1). Щоправда, ця програма лімітована квотами, в кожній федеральній землі Австрії квоти різняться, і вже до початку нового року, як правило, вони ви- черпані. У такій популярній юрисдик- ції, як Словенія, Посвідку мож- на отримати в інакший спосіб. На практиці найчастіше шляхом реє- страції компанії в Словенії, пра- цевлаштування в цій компанії та сплата податків з мінімальної за- робітної плати (близько 400 євро). Фінансові витрати тут менш значні порівняно з Австрією. Обов’язковою вимогою є внесен- ня до статутного капіталу такої компанії щонайменше 7 500 євро і придбання нерухомості на но- воінкорпоровану компанію на суму хоча б 22 000 євро. Прид- бане майно в майбутньому мож- на буде відчужити. Загалом про- цедура отримання посвідки на проживання в Словенії зай- ме близько чотирьох місяців. Законодавством цієї країни перед- бачено, що придбання нерухомос- ті може й не бути обов’язковим, але тоді процедура отримання по- свідки затягнеться мінімум на пів- року. Не менш популярною юрис- дикцією для бізнесменів з країн Співдружності Незалежних Дер- жав є Словаччина. Її переваги у тому, що одержувачу посвідки від- криваються кордони Євросою- зу й він отримує право законно вести бізнес в Європі. Для отримання Посвідки на прожи- вання в цій державі заявнику необхідно: а) орендувати нерухомість, яка може використовуватися як міс- це реєстрації компанії та місце проживання; б) зареєструвати словацьку компанію; в) відкрити особистий та кор- поративний рахунки в банку, на які треба внести кошти у сумі, рівній 12 прожитковим мініму- мам (наразі прожитковий мі- німум у Словаччині складає 2 300 євро) — на особистий раху- нок і щонайменше 20 000 євро на корпоративний. Це буде вважатися достатнім підтвердженням фінансової забез- печеності заявника. Тільки піс- ля здійснення всіх перерахова- них вище кроків можна подава- ти заяву на отримання Посвідки в Словаччині. Для тих, хто хоче користува- тися перевагами безподаткового бізнесу, займатися вигідною між- народною торгівлею та інвестиці- ями, доцільно отримувати посвід- ку на проживання в Об’єднаних Арабських Еміратах. Посвідку там можна отримати шляхом реєстра- ції компанії, де заявник буде ак- ціонером. Серед інших вимог — зобов’язання здійснювати в’їзд до держави не рідше одного разу на півріччя, обов’язок сплачувати податки із заробітної плати дирек- тору та реально вести бізнес. Вар- то відзначити, що реєстрація ком- панії тут дає право на отримання посвідки строком на три роки ак- ціонерові та членам його сім’ї з можливістю пролонгації. Основною вимогою для отримання податкового резидентства у будь-якій юрисдикції є створення місцевої компанії

×