Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pauta inter cicle_reflexiu_actualitzada_2012

329 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pauta inter cicle_reflexiu_actualitzada_2012

  1. 1. PAUTA DINTERROGACIÓ PER A SEGUIR LES FASES D’UN CICLE REFLEXIULa pauta que es presenta esmicola els passos que hem de seguir si, com a col·lectiu,pretenem posar en marxa i desenvolupar de forma significativa, realista i sobretotordenada un cicle reflexiu complert que ens porti a millores a l’aula i en el centre.Veureu que es detalla cadascuna de les accions que són necessàries perquè aquestcicle arribi a pont port i aconsegueixi un procés de millora significatiu. Aquestadescripció tan detallada pretén ajudar a establir una estructura ordenada i sistemàticaque afavoreixi al llarg del temps que duri el cicle reflexiu: a) Una estructura ordenada sobre la qual sustentar els debats que tenen lloc en les trobades per a parlar de com avançar en la millora del centre. b) Una sistematització dels passos que poden ajudar portar a terme l’elaboració i execució d’un bon pla de millora en el sí d’un centre (pla de formació, pla estratègic o altres). c) Una possible guia per a fixar els diferents ordres del dia lligats a les trobades: es tracta d’un orde cronològic de les accions que ordenen les fases del cicle reflexiu d) Una possible guia per a fixar una temporalització lligada als objectius que estableixen les fases del cicle reflexiuPer això aquesta guia presenta: • Un ordre cronològic (estricte) de les grans fases del cicle reflexiu : Concreció d’objectius i Avaluació inicial, Contrast, Redescripció, Avaluació final. • Una explicació detallada – també en ordre cronològic– dels passos concrets relacionats amb cadascuna d’aquestes grans fases i que s’han de dur a terme per tal de potenciar una reflexió que realment faci avançar. • Una concreció de les dinàmiques grupals necessàries per a potenciar tant el pensament col·lectiu com l’individual a través del contrast sistemàtic i organitzat de les diferents mirades. Aquesta concreció es fa visible a través de la formulació de les accions en primera persona del singular i del plural. o d’ambdues. • Una formulació de les accions en forma de pregunta en primera persona (singular o plural) que ha de servir per utilitzar aquesta pauta de forma autònoma, com a instrument per a l’autointerrogació i l’autogestió de la bona estructura d’un cicle reflexiu complert.O. Esteve & Z. Carandell
  2. 2. Sí / No / Preguntes-Guia ParcialmentFASE 1: AVALUACIÓ INICIALConcreció d’objectius de milloraAnàlisi del meu / nostre punt de partida1. Analitzem el nostre context per veure quins són els objectius reals de millora?2. Concretem i prioritzem objectius de millora a partir de les inquietuds de cadascú?3. Ens assegurem que l’objectiu de millora és realment compartit? (Per assegurar això podeu utilitzar l’instrument anomenat ‘De les inquietuds als objectius de millora’)4. Definim a continuació els criteris d’avaluació i indicadors d’assoliment relacionats amb l’objectiu compartit? (Per definir els criteris i indicadors podeu utilitzar l’instrument ‘Com definir criteris i indicadors vàlids i efectius’)FASE 2: CONTRASTPreparant el camí per a la construcció de novesalternatives pedagògiques5. Analitzo/analitzem les pròpies activitats d’ensenyament - aprenentatgerelacionades amb lobjectiu compartit i els criteris d’avaluació pre-definits? - Per a què serveix l’activitat? - Quin tipus de procés d’aprenentatge desencadena? - Com les percebo jo? Per què? - Com les percebem en el petit grup (intrarcicle, per exemple)? - Segons quins criteris he / hem dissenyat aquesta activitat? Estan en consonància amb els predefinits? - En què s’apropen i en què s’allunyen d’aquests criteris?5. Contrasto de forma individual les activitats i les propostes didàctiques analitzades? - Amb què em quedo de les pràctiques dels altres? Per què? - Què em sorprèn de les pràctiques dels altres? - Quines estan més en consonància amb els criteris pre- definits?6. Fem una prospecció teòrica sobre el tema relacionat amb l’objectiu deO. Esteve & Z. Carandell
  3. 3. millora i contrastem les pròpies pràctiques i les idees comunes amb sabers més teòrics sobre el tema (a partir d’un expert o d’articles, etc.)?7. Després del contrast formulo / formulem de forma explícita les conclusions i les implicacions més rellevants del contrast entre t,t,t,t i T per a l’elaboració d’un pla d’acció dirigit a una nova actuació pedagògica?8. Finalment, ampliem / modifiquem els criteris i indicadors d’avaluació predefinits?FASE 3: REDESCRIPCIÓPlanificant i executant una nova acció pedagògicafonamentada9. Concreto / concretem de forma explícita les accions pedagògiques que volem executar així com la temporització? (Per això us serà útil l’instrument anomenat ‘Pla d’acció’)10. Preveiem la recol·lecció d’evidències de l’impacte de la nova acció pedagògica en l’alumnat, tant a nivell afectiu com a nivell d’aprenentatge? Les evidències s’han de recollir en funció dels criteris d’avaluació establerts.11. Executa cadascú les diverses accions pedagògiques en la pròpia aula?FASE 4: AVALUACIÓ FINALAvaluant la nova acció pedagògica: avaluació del procés idels resultatA partir de les evidències recollides i de la mirada ‘enrere’ del punt de partida12. Contrasto / contrastem entre l’abans i l’ara (entre lactuació actual respecte al punt de partida!!)? Què he / hem mantingut? Què he / hem millorat? Què he / hem incorporat? Què he / hem deixat de fer? En què he / hem avançat exactament? En què ho veig / veiem?13. Argumento /argumentem els canvis incorporats?14. Reprenem els criteris i indicadors d’avaluació i: o Seleccionem mostres representatives d’assoliment dels criteris? o Explicitem a partir d’aquestes evidències tangibles criteris s’han complert i quins no?15. Establim finalment nous objectius de millora?O. Esteve & Z. Carandell

×