La funció directiva     professional                                         ...
Història recent (25 anys) Decret 87/1986               LODE (1985)    1 any antiguitat al centre. Cons...
Marc actual      LOE  (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de      Educación)      LEC (Llei 12/2009, del 1...
Conceptes    Autonomia    PEC, PdD, NOFC    Lideratge distribuït    Delegació de funcions    Autoritat...
Òrgans de govern - LEC      Director/a.      Claustre.      Equip directiu.      Consell escolar. ...
El director/a      Responsable de        organització, funcionament i administració,        direcció...
Funcions de representació    Representar el centre davant les instàncies    administratives i socials. Traslladar ...
Funcions de direcció   i lideratge pedagògic      Formular la proposta inicial i modificacions de PEC      ...
Funcions amb relació  a la comunitat escolar      Formulació i compliment de la carta de compromís i      garan...
Funcions relatives a lorganització i funcionament del centre       Impulsar elaboració, aprovació i aplicació de le...
Funcions en matèria de gestió      Emetre la documentació acadèmica, formular la proposta      dexpedició de tít...
Funcions com a cap de personal      Nomenar els òrgans unipersonals de direcció i de coordinació;      assignar-...
Atribucions en matèria de   personal      Assignació de la jornada especial als funcionaris docents.      Reso...
Lideratge distribuït   Equip Directiu    Òrgan executiu de govern dels centres públics. Treball    coordinat, d’...
Autoritat pública      Consideració dautoritat pública (presumpció de veracitat      en els seus informes i da...
Projecte de direcció     ordena el desplegament i laplicació del PEC per al període     de mandat,     conc...
Formació i reconeixement     S’encomana a entitats i institucions     públiques o privades de prestigi reconegut...
Avaluació de la funció directiva      La Inspecció és lòrgan per mitjà del qual es vehicula      preferentment l...
Selecció director/a      Selecció         Procés en que participen comunitat educativa i Administració.   ...
Directiu professional docent Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado   Público (EBEP) – EBEP   ...
Requisits      Haver ocupat la direcció dun centre públic (mínim 1      període de mandat i avaluació positiva)....
Procediment      Convocatòria pública.      S’ha de garantir que es domina el marc institucional      de la...
Accés a l’exercici      Centres ordinaris:        mateixos requisits i procediment previstos amb       ...
Atribucions específiques      Acordar amb el Departament, en relació amb els      recursos assignats, els object...
Altres condicions de treball      Avaluació anual, dacord amb els principis deficàcia,      eficiència, responsa...
Perfil del director/a         Formació         Característiques personals      Competències     ...
Competència 1   Visió estratègica, anàlisi de problemes i orientació a la   ciutadania. Habilitats directives i de con...
Competència 2   Gestió i direcció d’equips humans en el context   educatiu. Lideratge pedagògic. Treball en equip,  ...
Competència 3   Planificació, control i qualitat en els àmbits   curricular i de gestió general del centre    Capac...
Competència 4   Gestió de recursos econòmics i de   procediments de contractació en el context   del centre educatiu...
Comportaments associats      Capta la informació rellevant de l’entorn i la analitza i descriu.      Mostra capa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Funció directiva professional 26 02

611 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Funció directiva professional 26 02

 1. 1. La funció directiva professional Març 2012 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.ICE. URV. Activitat de formació: 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 2. 2. Història recent (25 anys) Decret 87/1986  LODE (1985)  1 any antiguitat al centre. Consell Escolar Decrets 198 i 199/1996 i 52/2000LOPAG (1995)  5 anys antiguitat al centre. Consell Escolar. Acreditació Decret 317/2004  LOCE (2002)  Concurs mèrits. Comissió Decret 56/2007  LOE (2006) Decret 155/2010  LEC(2009)  Concurs mèrits. Comissió. Formació. Personal directiu docentActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 3. 3. Marc actual  LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)  LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducació)  Decret d’autonomia (Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius). DA  Decret direcció (Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent). DDActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 4. 4. Conceptes  Autonomia  PEC, PdD, NOFC  Lideratge distribuït  Delegació de funcions  Autoritat pública  Nomenament d’òrgans  Atribucions en matèria de personal  Avaluació de la funció directiva  Personal directiu professionalActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 5. 5. Òrgans de govern - LEC  Director/a.  Claustre.  Equip directiu.  Consell escolar.  Òrgans unipersonals de direcció: director, secretari, cap destudis (i els que sestableixin per reglament o en exercici de lautonomia organitzativa del centre).Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 6. 6. El director/a  Responsable de  organització, funcionament i administració,  direcció pedagògica i  cap de tot el personal.  Funcions:  de representació,  de direcció i lideratge pedagògics  de lideratge de la comunitat escolar  d’organització, funcionament i gestió del centre  de cap del personal  S’exerceixen en el marc de lautonomia del centre, d’acord amb l’ordenament jurídic, el PEC i el PdD, i comporten lexercici dun lideratge distribuït i del treball en equip.  Control  Social: Consell escolar  Acadèmic i administratiu: AdministracióActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 7. 7. Funcions de representació  Representar el centre davant les instàncies administratives i socials. Traslladar a lAdministració les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes pertinents.  Exercir la representació de lAdministració en el centre.  Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per lAdministració.  Presidir claustre, consell escolar, consell de direcció i els actes acadèmics.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 8. 8. Funcions de direcció i lideratge pedagògic  Formular la proposta inicial i modificacions de PEC  Vetllar per la realització de les concrecions curriculars (PEC), compliment i avaluació.  Assegurar laplicació dels criteris dorganització pedagògica i curricular, i dels plantejaments del PEC (tutoria, compromís educatiu, coeducació, inclusió).  Garantir català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.  Coordinar l‘ED i dirigir les activitats del centre (PGA).  Impulsar lavaluació de PEC, funcionament del centre, aplicació del PdD.  Participar en lavaluació del personal del centre  Atribució: facultat dobservació de la pràctica docent a laula i de lactuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent, i facultat de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri necessària.  Impulsar la coordinació del PEC amb els daltres centres (xarxes).Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 9. 9. Funcions amb relació a la comunitat escolar  Formulació i compliment de la carta de compromís i garantir el funcionament dels procediments de relació amb les famílies.  Afavorir la convivència, garantir el compliment de les normes i adoptar les mesures disciplinàries segons NOFC  Facultat dintervenció per exercir funcions darbitratge i mediació en els conflictes entre membres de la comunitat educativa.  Garantir lexercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar.  Assegurar la participació del consell escolar i del claustre.  Establir canals de relació amb les AMPAs  Promoure la implicació del centre en lentorn i el compromís de cooperació en la prestació del Servei d‘EducacióActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 10. 10. Funcions relatives a lorganització i funcionament del centre  Impulsar elaboració, aprovació i aplicació de les NOFC i les seves adequacions al PEC.  Proposar la PGA, coordinar-ne l’aplicació i retren comptes (MA).  Proposar les plantilles de llocs de treball docent en concordança amb el PEC i amb els canvis en loferta educativa i dacord amb criteris destabilitat per a cursos escolars successius.  Proposar el llocs docents:  a proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent i  llocs docents singulars a proveir per concursos específics (a desenvolupar), i.  llocs de treball que shan de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial (a desenvolupar)Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 11. 11. Funcions en matèria de gestió  Emetre la documentació acadèmica, formular la proposta dexpedició de títols, visar les certificacions.  Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa (Llei de protecció de dades).  Dirigir la gestió econòmica del centre, laplicació del pressupost, autoritzar despeses i ordenar pagaments.  Obtenir i acceptar recursos addicionals per la rendibilització de lús de les instal·lacions del centre.  Contractar béns i serveis i actuar com a òrgan de contractació.  Dirigir i gestionar el personal del centre.  Gestionar el manteniment del centre i la millora de les instal·lacions.  Exercir les funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 12. 12. Funcions com a cap de personal  Nomenar els òrgans unipersonals de direcció i de coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar lassignació dels complements retributius.  Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les funcions de tutoria i de docència requerides per a laplicació del PEC.  Proposar la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris:  interins novells  incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició.  remoció del lloc de funcionaris destinats en el centre, com a conseqüència de lavaluació de lactivitat docent (a desenvolupar).  Seleccionar el personal interí per cobrir substitucions temporals que no abasten tot el curs, i nomenar-lo (a desenvolupar)  Intervenir en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial (a desenvolupar).  Fomentar la participació del professorat en activitats de formació en funció del PEC.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 13. 13. Atribucions en matèria de personal  Assignació de la jornada especial als funcionaris docents.  Resoldre sobre les faltes dassistència i de puntualitat no justificades de tot el personal.  Comunicar les jornades no treballades per l’exercici del dret de vaga.  Potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus (procediment sumari).  Formular proposta dincoació dexpedient disciplinari per faltes greus o molt greus.  Formular proposta dincoació dexpedients contradictoris i no disciplinaris (adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients).Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 14. 14. Lideratge distribuït Equip Directiu  Òrgan executiu de govern dels centres públics. Treball coordinat, d’acord amb les instruccions del director/a i les funcions específiques legalment establertes. Consell de direcció  Els centres poden constituir un consell de direcció.  El director/a nomena els membres de lequip directiu i del consell de direcció (prèvia comunicació al Claustre i al Consell Escolar).  Tots els membres cessen en les seves funcions al final del mandat del director (o quan aquest cessa).  Els membres de lequip directiu són responsables de la gestió del PdD.  El director/a pot delegar en els membres de lequip directiu determinades funcions.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC,lautonomia de centres i la nova direcció
 15. 15. Autoritat pública  Consideració dautoritat pública (presumpció de veracitat en els seus informes i dajustament a la norma en les seves actuacions).  Autoritat competent per a defensar linterès superior de linfant.  Pot requerir la col·laboració necessària a les altres autoritats de les administracions públiques.  Pot sol·licitar i ha de rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa del centre i dels altres òrgans de lAdministració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a lexercici eficient i eficaç de les seves funcions.  Respon del funcionament del centre i del grau dassoliment dels objectius del PEC, dacord amb el PdD, i ret comptes davant el CE i lAdministració.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 16. 16. Projecte de direcció  ordena el desplegament i laplicació del PEC per al període de mandat,  concreta lestructura organitzativa del centre,  estableix les línies dactuació prioritàries a desenvolupar,  incorpora indicadors per a avaluar lexercici de la direcció,  incorpora elements per a laprofundiment en lexercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.  La seva implementació orienta i vincula lacció del conjunt dòrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre.  Es concreta, cada curs, mitjançant la PGA.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 17. 17. Formació i reconeixement  S’encomana a entitats i institucions públiques o privades de prestigi reconegut, o a les universitats.  La superació dels programes de formació es considera un mèrit preferent en el procediment de selecció de director/a.  Lavaluació positiva en els successius mandats permet la consolidació dun grau personal docent superior al que tindria reconegut si no hagués exercit la direcció.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 18. 18. Avaluació de la funció directiva  La Inspecció és lòrgan per mitjà del qual es vehicula preferentment la col·laboració en lexercici de les funcions avaluadores de lexercici de la direcció que siguin encomanades a lAgència d’Avaluació. El Consell escolar col·labora en el procés davaluació.  Lavaluació de lexercici de la direcció inclou:  El resultat de lavaluació del centre, que té en compte els resultats expressats en els indicadors de progrés establerts en el PEC del centre.  Laplicació del PdD i els resultats obtinguts mesurats mitjançant els indicadors del projecte de direcció.  Lexercici de les funcions assignades.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 19. 19. Selecció director/a  Selecció  Procés en que participen comunitat educativa i Administració.  Selecció dels candidats més idonis i amb major suport (concurs de mèrits (igualtat, publicitat, mèrit i capacitat).  Requisits  Requisits administratius  Projecte de Direcció (objectius, línies d’actuació, avaluació).  Nomenament  Formació inicial.  Període de 4 anys (renovació prèvia avaluació positiva).  Reconeixement  Retribució específica.  Mèrit en la provisió de llocs de treball.  Avaluació al final del mandat: reconeixement.  Avaluació  Possibilitat d’elaborar plans d’avaluació de la funció directivaActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 20. 20. Directiu professional docent Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) – EBEP  Personal directiu professional  funcions directives professionals.  designació: mèrit, capacitat, idoneïtat, publicitat, concurrència.  subjecte a avaluació Decret 155/2010  Els funcionaris docents poden obtenir lacreditació de personal directiu professional docent  Requisits: formació, capacitat, habilitats i experiència per a lexercici de la direcció professional de centres públics, atenent  Procediment: publicitat i concurrència.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 21. 21. Requisits  Haver ocupat la direcció dun centre públic (mínim 1 període de mandat i avaluació positiva).  Exercici mitjançant locupació efectiva dun lloc de treball reservat a directius professionals docents.  S’ha de superar el procediment dacreditació  Experiència directiva addicional, experiència en lexercici daltres òrgans unipersonals de govern i experiència en altres entorns i contextos diversos en què es projecta lexercici de la direcció de centres públics.  Coneixements per exercir la direcció de centres públics, equivalents o més extensos que els que corresponen a la formació inicial.  Perfil de competències adequat per a lexercici professional de la direcció de centres públicsActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 22. 22. Procediment  Convocatòria pública.  S’ha de garantir que es domina el marc institucional de la direcció de centres i es tenen coneixements suficients per exercir totes les funcions que li corresponen.  Els coneixements com el perfil competencial han dassegurar suficiència en les competències següents:  Gestió i direcció dequips humans en el context educatiu. Lideratge pedagògic.  Planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió.  Gestió de recursos econòmics i de procediments de contractació.  Habilitats directives i de conducció de grups humans.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 23. 23. Accés a l’exercici  Centres ordinaris:  mateixos requisits i procediment previstos amb caràcter general (acreditació com a mèrit a la fase 1)  Centres en la plantilla dels quals, el Departament ha creat un lloc de treball docent reservat a lexercici de la direcció a càrrec de directius professionals docents:  deixa docupar el lloc de treball que tenia i passa a ocupar el lloc reservat a lexercici de la direcció professional docent. Locupació daquest lloc té, a tots els efectes, la consideració de lloc ocupat pel sistema de provisió especial i comporta lexercici efectiu de les funcions directives professionals docents amb tots els drets administratius i econòmics previstosActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 24. 24. Atribucions específiques  Acordar amb el Departament, en relació amb els recursos assignats, els objectius anuals a assolir en la seva gestió.  Assignar al professorat els complements retributius docents relacionats amb la major dedicació al centre, la innovació i la recerca i la implicació en el millorament dels rendiments escolars.  Concedir al professorat els permisos que preveu la legislació.  Intervenir, en el procés dincorporació del personal docent al centre, amb destinació provisional, per ocupar una vacant de la plantilla.  Decidir sobre la participació de professorat de la plantilla en activitats de formació permanent en el centre.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 25. 25. Altres condicions de treball  Avaluació anual, dacord amb els principis deficàcia, eficiència, responsabilitat i control de resultats, en funció dels objectius fixats i dels recursos assignats.  Lavaluació positiva genera dret a percebre un increment anual no consolidable del complement de reconeixement de lexercici de la direcció.  Lexercici de la direcció permet no impartir docència directa.  Mèrit per ocupar llocs de treball dependents de lAdministració.  Mèrit docent específic en els concursos de provisió de llocs i daccés a un altre cos docent, en la consolidació de graus personals docents i en lobtenció de la categoria superior de sènior.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 26. 26. Perfil del director/a  Formació  Característiques personals Competències  conjunt de coneixements, experiència, actituds i habilitats necessàries per a desenvolupar un lloc de treball en una organització, i en un context determinat.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 27. 27. Competència 1 Visió estratègica, anàlisi de problemes i orientació a la ciutadania. Habilitats directives i de conducció de grups humans  Capacitat per visualitzar cap on s’ha d’orientar l’organització, a mitjà/llarg termini, de manera que s’identifiquin oportunitats i s’implementin i es reajustin accions per tal de dirigir l’organització cap als objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per l’Administració.  Capacitat per donar resposta a necessitats canviants, reajustant les prioritats i les funcions, i disposició a acceptar nous enfocaments i canvis, evolucionant d’acord amb les demandes de la societat.  Capacitat per donar resposta a necessitats de la ciutadania. Orientar les polítiques i dur a terme accions per facilitar l’atenció a les seves demandes i necessitats.  Capacitats i habilitats de convenciment, generació d’empatia i compromís amb la institució educativa i la ciutadania, en el marc de l’Administració PúblicaActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 28. 28. Competència 2 Gestió i direcció d’equips humans en el context educatiu. Lideratge pedagògic. Treball en equip, treball en xarxa.  Capacitat d’exercir un lideratge distribuït orientat a la delegació de funcions i responsabilitats, la motivació i desenvolupament professional, en un clima relacional positiu.  Capacitat en la promoció del treball col·laboratiu dels equips docents orientat al progrés de l’alumnat i de l’ambient d’aprenentatge en el centre.  Capacitat en l’impuls de processos i estructures participatives en relació a la implicació i compromís de les famílies en l’èxit educatiu.  Capacitat en l’impuls dels equips humans del centre en la seva relació amb l’entorn més immediat, les xarxes i agents educatius.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 29. 29. Competència 3 Planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió general del centre  Capacitat en la diagnosi del centre, en el desenvolupament i aplicació del PEC concretada en objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.  Capacitat en concrecions organitzatives que han de buscar la major sistematització de les activitats del centre i la creació de condicions i formes d’organització que estimulin la implicació del personal en el treball en equip.  Capacitat en la creació dels indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció, d’acord amb els indicadors de progrés del PEC i acompanyants dels mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 30. 30. Competència 4 Gestió de recursos econòmics i de procediments de contractació en el context del centre educatiu.  Capacitat per l’assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la menor despesa de recursos disponible.  Capacitat de diagnosi, de la situació pressupostària del centre, dels serveis que presta i de la seva viabilitat.  Capacitat per a la formulació de propostes de millora dels recursos i serveis disponibles, dels procediments de contractació, el disseny de l’avaluació de processos i resultats.Activitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra
 31. 31. Comportaments associats  Capta la informació rellevant de l’entorn i la analitza i descriu.  Mostra capacitat d’adaptació a les noves demandes de la societat. Té opinió pròpia sobre necessitats, problemes i oportunitats de la comunitat educativa i les possibles vies de solució.  Està informat i fa una anàlisi del sector educatiu per a avançar-se als esdeveniments que puguin afectar al centre.  Fomenta el treball en equip i la polivalència per assolir els objectius previstos al PdD.  Estableix els criteris de priorització d’assumptes i comparteix els criteris amb l’equip directiu.  Estableix sistemes de recollida d’informació per tenir permanentment informació el grau d’assoliment de resultats.  Delega tasques en l’equip i en fa el seguiment per tal d’assegurar l’assoliment d’objectius.  Es mostra disponible i accessible per treballar amb i per a la ciutadania a través dels seus representants. Manté contacte amb representants de les famílies per conèixer-ne les opinions, les necessitats i el nivell de satisfacció. Estableix els mecanismes per fer-ho possibleActivitat 7000060021 Sessions formatives sobre legislació educativa. La LEC, Autor: Valero Campslautonomia de centres i la nova direcció Bigorra

×