Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oprema za odgovor na hemijski udes i havarijsko zagadjenje voda i kopna.Elastec American Marine USA

1,086 views

Published on

Oprema za odgovor na hemijski udes i havarijska zagadjenja voda i kopna.Vakuum oprema ,skimeri za prikupljanje ulja sa vode ,zastitne brane za sve uslove na vodama ,kanalima ,jezerima i kopnu,vatrootporne brane za spaljivanje nafte na vodi , mobilne mini spalionice industrijskog i kucnog otpada i mobilne spalionice za infektivni medicinski otpad ,disperzantska oprema i brzi i radni camci za intervencije na vodama .Veliko medjunarodno iskustvo u velikim havarijama .Ucesce u sanaciji Exon Valdez incidenta .Konsalting u odabiru opreme i radu sa branama na brzim vodama .IBT u saradnji sa Elastec American Marine

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oprema za odgovor na hemijski udes i havarijsko zagadjenje voda i kopna.Elastec American Marine USA

  1. 1. internationalbusinessteam@yahoo.com www.elastec.com Konsalting Eko Zaštite IBT doo Novi Sad ,064 5100780 ,021 6367238 Oprema za prikupljanje nafte i ulja sa vode i kopna Skimeri Brane za sprečavanje širenja kontaminacije uljima i naftom –prema Vašim potrebama Brane za spaljivanje nafte In situ Vakuum oprema sa hidrociklonom za tečni i ćvrsti otpad domet do par stotna metara Specijalna vozila sa vakuum opremom ,generatorima, Direktno punjenje buradi hemikalijama Drumit Disperzantski sistemi Mobilni sklopivi i plutajući tankovi- Voda Nafta Hemikalije Brzi čamci za intervencije kod ind.udesa Video materijali na www.youtube.com/user/ ElastecMovies Čamci za prikupljanje čvrstog otpada na vodama i Mini Spalionice industrijskog i infektivnog otpada

×