Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Government Solutions on Lotus Domino: LCTY 2011

887 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Government Solutions on Lotus Domino: LCTY 2011

 1. 1. Решени я за публичния сектор Проект: „ Е-Област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса” Кръстю Георгиев ©2011 IBM Corporation
 2. 2. Програма <ul><li>Обхват </li></ul><ul><li>Решение </li></ul><ul><li>Стъпки по реализацията </li></ul>©2011 IBM Corporation
 3. 3. Обхват на проекта, реализиран от консорциум <ul><li>Надграждане и оптимизация на системите за документооборот съгласно изискванията на Закона за Електронното Управление </li></ul><ul><li>Реализация на комплексни административни услуги чрез развитие на инфраструктурата за обмен на данни между администрациите </li></ul><ul><li>Развитие на вътрешните информационни системи с цел интегрирането им със системите на електронното правителство </li></ul><ul><li>Разработване на софтуер – с цел публикуване в интернет пространството на регистрите на общините с публичен характер </li></ul><ul><li>Изграждане на модел за обратна връзка с потребителите на административните услуги – гражданите и представителите на бизнеса </li></ul>©2011 IBM Corporation
 4. 4. Целеви групи <ul><li>Областна администрация Силистра </li></ul><ul><li>Общините на територията на областта: </li></ul><ul><ul><li>Силистра </li></ul></ul><ul><ul><li>Тутракан </li></ul></ul><ul><ul><li>Дулово </li></ul></ul><ul><ul><li>Главиница </li></ul></ul><ul><ul><li>Ситово </li></ul></ul><ul><ul><li>Алфатар </li></ul></ul><ul><ul><li>Кайнарджа </li></ul></ul><ul><li>Териториалните звена на централната администрация: </li></ul><ul><ul><li>Териториална дирекция на НАП </li></ul></ul><ul><ul><li>РДНСК </li></ul></ul><ul><ul><li>РИОКОЗ </li></ul></ul><ul><li>Гражданите и представителите на бизнеса на територията на областта, ползващи административни услуги </li></ul>©2011 IBM Corporation
 5. 5. Нормативна уредба <ul><li>Закон за електронното управление </li></ul><ul><li>Закон за електронния документ и електронния подпис </li></ul><ul><li>Закон за достъп до обществената информация </li></ul><ul><li>Стратегия и план за електронно правителство </li></ul><ul><li>Закон за защита на личните данни </li></ul><ul><li>Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите </li></ul><ul><li>Наредба за електронните административни услуги </li></ul><ul><li>Наредба за административното обслужване </li></ul>©2011 IBM Corporation
 6. 6. Технологични изисквания <ul><li>Мултиплатформеност – W indows 2003 или LINUX </li></ul><ul><li>Архитектурата на модулен принцип </li></ul><ul><li>Приложението за заявяване на ЕАУ - Multitenancy </li></ul><ul><li>Гарантирана сигурност и цялост на данните </li></ul><ul><li>Централизирана система </li></ul><ul><li>Уеб базиран интерфейс </li></ul>©2011 IBM Corporation
 7. 7. Решението <ul><li>Електронни услуги </li></ul><ul><ul><li>J2EE фреймуърк с JBoss Application Server, JBoss SEAM </li></ul></ul><ul><ul><li>Продукти с отворен код </li></ul></ul><ul><ul><li>База данни: PostgreSQL ( отговаря на изискванията по ЗЕУ ) </li></ul></ul><ul><li>Уебсайтове </li></ul><ul><ul><li>Lotus Domino и уеб базирано управление на съдържанието </li></ul></ul><ul><li>Вътрешно ведомствени процеси : </li></ul><ul><ul><li>Lotus Notes & Domino </li></ul></ul><ul><ul><li>База данни: IBM DB2 ( отговаря на изискванията по ЗЕУ ) </li></ul></ul><ul><li>Комуникация между системите </li></ul><ul><ul><li>У еб услуги , SOAP </li></ul></ul>©2011 IBM Corporation
 8. 8. Уебсайт – Пример 1 ©2011 IBM Corporation
 9. 9. Уебсайт – Пример 2 ©2011 IBM Corporation
 10. 10. Уебсайт - Регистри ©2011 IBM Corporation
 11. 11. Уебсайт – Административни услуги ©2011 IBM Corporation
 12. 12. Деловодна система – Йерархична структура ©2011 IBM Corporation
 13. 13. Деловодна система – Деловодство ©2011 IBM Corporation
 14. 14. Деловодна система – Административни услуги ©2011 IBM Corporation
 15. 15. Управление на съдържанието ©2011 IBM Corporation
 16. 16. Управление на регистри ©2011 IBM Corporation
 17. 17. Стъпки по реализацията <ul><li>Спецификация </li></ul><ul><li>Реализация </li></ul><ul><li>Документация </li></ul><ul><li>Сертификация </li></ul>©2011 IBM Corporation
 18. 18. openUP - Методология за внедряване ©2011 IBM Corporation
 19. 19. Модели ©2011 IBM Corporation
 20. 20. Логическа архитектура ©2011 IBM Corporation
 21. 21. Приложение за заявяване на ЕАУ <ul><li>Основните логически компоненти: </li></ul><ul><li>Портал </li></ul><ul><li>Регистър Електронни Услуги </li></ul><ul><li>Регистър Информационни Обекти </li></ul><ul><li>Модул Валидация </li></ul><ul><li>Модул Електронни плащания </li></ul><ul><li>Система за управление на потребителите </li></ul><ul><li>Система за обратна връзка (Анкетни карти) </li></ul><ul><li>Интеграция (service bus) – фаза 2 </li></ul><ul><li>База данни Приложения </li></ul><ul><li>Модул Справки </li></ul><ul><li>OLAP </li></ul>©2011 IBM Corporation
 22. 22. Multi-Tenant - Архитектура ©2011 IBM Corporation
 23. 23. Интеграция между ДС и приложение за ЕАУ ©2011 IBM Corporation
 24. 24. Интерфейс между системите – логически операции ©2011 IBM Corporation
 25. 25. Приложение за ЕАУ ©2011 IBM Corporation
 26. 26. Детайли на услуга ©2011 IBM Corporation
 27. 27. Подаване на заявление ©2011 IBM Corporation
 28. 28. Запитване за статус на изпълнение на ЕАУ ©2011 IBM Corporation
 29. 29. Анкетни карти – Логическа архитектура ©2011 IBM Corporation
 30. 30. Анкетни карти - Трансформиране на данните ©2011 IBM Corporation
 31. 31. Анкетни карти – Попълване на анкетна карта ©2011 IBM Corporation
 32. 32. Анкетни карти ©2011 IBM Corporation
 33. 33. Анкетна карта – обобщена справка ©2011 IBM Corporation
 34. 34. Анкетни карти - OLAP куб ©2011 IBM Corporation
 35. 35. Анкетни карти – анализ на данните ©2011 IBM Corporation
 36. 36. Анкетни карти – анализ на данните ©2011 IBM Corporation
 37. 37. Анкетни карти - Диаграми ©2011 IBM Corporation
 38. 38. Сертификация <ul><li>В началото на 2011г. бяха извършени промени в нормативната уредба относно електронното управление, с които се опрости процесът по сертификация на Административни Информационни Системи (АИС) . </li></ul><ul><li>Възможни са следните варианти: </li></ul><ul><li>Вариант 1: Задължителна сертификация - сертификация на АИС по чл. 122 и 128 от Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност, като тази сертификация се прави единствено срещу вече вписаните в РОС служебни обекти. По-конкретно: Съобщение, че получаването не се потвърждава ( 0010-000001 ), Потвърждаване за получаване (0010-000002), Контейнер за пренос (0010-000003) </li></ul><ul><li>Вариант 2: Сертификация на АИС като приложение за визуализация и редактиране - сертифициране на АИС като приложение за визуализация и редактиране, което включва вписване на обектите и услугите в РОС и сертификация на АИС срещу тях. </li></ul><ul><li>За всеки избран вариант на сертификация, АИС получава валиден сертификат за оперативна съвместимост и операционна сигурност. </li></ul>©2011 IBM Corporation
 39. 39. Благодаря! ©2011 IBM Corporation

×