Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Platforma Electorala a lui Sorin Oprescu

1,682 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Platforma Electorala a lui Sorin Oprescu

 1. 1. CUPRINS
SECTIUNEA I – DEZVOLTARE URBANA DURABILASECTIUNEA II – PROGRAME DEDICATE SI DOMENIILE DE APLICABILITATE 1. PROGRAMUL STRADA 2. PROGRAMUL PARCARI 3. PROGRAMUL CENTRUL ORASULUI 4. PROGRAMUL CARTIERELE ORASULUI 5. PROGRAMUL PRIVIND LOCUIREA IN BUCURESTI 6. PROGRAMUL PATRIMONIU – PROTECTIE SI VALORIFICARE 7. PROGRAMUL DE SERVICII DE UTILITATE PUBLICA 8. PROGRAMUL DE MEDIU 9. PROGRAMUL EDUCATIE 10. PROGRAMUL SANATATEA 11. PROGRAMUL DE PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA 12. PROGRAMUL CULTURA 13. PROGRAMUL PENTRU PROTECTIA SI SIGURANTA CETATEANULUI, ORDINE SI DISCIPLINA IN ORAS 14. PROGRAMUL MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA SI AVARIE 15. PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE SI PROTECTIE A ANIMALELOR FARA STAPAN 16. PROGRAMUL DE BUNA GUVERNARE SI FUNCTIONARE INSTITUTIONALA 17. PROGRAMUL DE TURISM 18. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICA 19. PROGRAM DEZVOLTARE A RELATIILOR EXTERNE
 2. 2. SECTIUNEA I - DEZVOLTARE URBANA DURABILA1. Elaborarea noului Plan Urbanistic General al MunicipiuluiBucuresti2. Finalizarea strategiei de dezvoltare urbana integrata aMunicipiului Bucuresti si a teritoriului sau de sustinere si deinfluenta inclusa in documentul programatic, concept strategic siviziune pentru Bucuresti 20353. Organizarea de concursuri de solutii de urbanism, avand caprincipal obiectiv proiecte de revitalizare urbana si ameliorareaspatiului public4. Realizarea si dezvoltarea Bazei de Date Urbane (BDU) a PMB,structurata pe politici urbane.5. Reinfiintarea Centrului de Planificare Urbana si MetropolitanaBucuresti6. Reabilitarea zonei centrale a Bucurestiului - o prioritate vitala7. Implementarea in deciziile administrative a concluziilor rezultatedin raportul AUDITUL DEZVOLTARII URBANE IN BUCURESTI1990-2010. Definirea unor directii de dezvoltare, in perspectivamedierii interesului public cu cel privat8. Definirea si implementarea regulamentului local de urbanism si aregulamentului pentru zonele protejate si/sau zonele de protectie alemonumentelor istorice9. Elaborarea si finalizarea documentatiilor de urbanism siamenajare a teritoriului, a studiilor de oportunitate aferente si astudiilor de circulatie pentru proiecte si areale a caror dezvoltareurbana vizeaza dezvoltarea strategica si operationala a Bucurestiuluiin diferite etape (de studiu-analiza, diagnoza, prognoza,reglementari, studii de impact etc.) 1
 3. 3. 10. Asigurarea si perfectionarea activitatii de asistenta tehnica sifurnizarea de servicii de consultanta si specialitate prin avize deconsultanta preliminara, in domeniul urbanismului, circulatiei siamenajarii teritoriului la solicitarea persoanelor fizice si juridice11. Asigurarea si perfectionarea suportului tehnic in elaborareacaietelor de sarcini, a documentatiilor de urbanism, amenajare ateritoriului, a circulatiei si a oricarei documentatii necesare pentruobiectivele de investitii ale Municipalitatii cu finantari diverse.(buget local, buget central, fonduri europene, credite externe,parteneriate public-private)12. Cresterea calitatii activitatii curente in domeniul urbanismuluiprin: Eficientizarea procesului de emitere a autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificatelor pentru retele edilitare si de comunicatii, avize, raspunsuri la sesizari etc.; Optimizarea proceselor de analiza a documentatiilor de urbanism si emiterea avizelor de oportunitate/urbanism si a situatiilor urbanistice. Elaborarea de avize de consultanta (circulatie, urbanism, mediu) si rezolvarea petitiilor cu caracter specific; Reprezentarea intereselor PMB si a comunitatii cetatenilor Bucurestiului, pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului în relatie cu alte institutii de nivel central, local sau internationale de profil, cu elaborarea de materiale documentare sau raspunsuri la solicitarile ministerelor de resort si alte institutii de specialitate; Perfectionarea activitatii de informare si consultare a publicului privind dezvoltarea urbana a orasului, punctuala, zonala sau generala si amenajarea teritoriului.13. Elaborarea de planuri urbanistice zonale, cu prioritizarea lor,pentru proiectele de investitii importante ale autoritatii locale, cumar fi: proiecte de infrastructura, PIDU - zona centrala, obiective deutilitate publica, inelul median de circulatie, investitii publice deinteres local si general (spitale, scoli, gradinite, institutii de cultura,sali de sport, monumente etc.) 2
 4. 4. 14. Participarea cu specialisti din interiorul Primariei sau dinexterior, in unitati de implementare a marilor proiecte urbane ca depilda cele realizate in cadrul implementarii Conceptului StrategicBucuresti 2035 si a celor finantate prin fonduri europene15. Formarea unei echipe operative compusa din cei mai bunispecialisti in domeniu, apartinand Primariei, altor institutii sau dinmediul privat pentru promovarea, sustinerea si realizareaproiectelor si investitiilor prin „parteneriat public-privat”16. Reprezentarea intereselor PMB pe probleme de urbanism siamenajarea teritoriului in relatia cu alte institutii de nivel central/local sau internationale de profil, inclusiv cu elaborarea de materialedocumentare, prezentare sau raspunsuri la solicitarile lor siindeosebi a celor care au intentia de a investi pe teritoriulBucurestiului si/ sau de a intra in parteneriat public - privat inspecial pe obiective de investitii de interes local sau national ca:parcari, gradinite, camine pentru varsnici, sali polivalente, centreculturale si expozitionale, parcuri de distractie etc.17. Activitati diverse de cooperare si colaborare internationalapentru promovarea ofertei si oportunitatilor orasului, atragerea deinvestitori, prezentarea de elemente de atractivitate economica,culturala si turistica, schimburi de experienta (mai ales in domeniulmanagementului urban, conceptelor de dezvoltare durabila,solutiilor tehnice moderne si eficiente din diverse domenii -infrastructura, mediu, constructie de cladiri, servicii publice etc.)18. Activitati de sustinere tehnica si informativa a structurilor despecialitate din cadrul Primariei, in colaborare cu alte institutii (ex:Oficiul National de Cadastru) si cu societatea civila pentrufinalizarea inventarului proprietatilor fizice si organizarearegistrului cadastral al parcelelor si al cadastrelor de specialitate, cuintocmirea documen-tatiilor cadastrale pentru domeniul public siprivat al orasului 3
 5. 5. 19. Implicarea mai consistenta si eficienta a autoritatii locale inprotectia patrimoniului orasului in diverse moduri: elaborarea deinventare si documentatii clare si complete; emiterea de regulamentesi acte normative care tin de autoritatea locala pentru protectiapatrimoniului orasului (cu masuri de sanctiune pentru cei care auatitudine distructiva si de neglijenta); participarea la intocmireaunui set de masuri si al unui concept coerent si unitar de naturafiscala sau administrativa, care sa descurajeze actiunile negative si sale sprijine pe cele pozitive (inclusiv prin sustinerea proprietarilor deimobile istorice; subventii sau credite preferentiale pentru lucrari derestructurare si reabilitare)20. Imbunatatirea calitatii spatiului publicDirectiile de actiune • restaurarea si reabilitarea conceptului de spatiu public/ interes public expresia valorii comunitatii • reformarea institutiilor publice si a cadrului legislativ astfel încât viitoarele proiecte publice sa poata sa fie realizate în conditii legislative stabile si cu performante calitative si economice • organizarea relatiei între primarie si cetatean în vederea stabilirii unor modalitati de comunicare coerente, permanente si în limite legale cu efect asupra calitatii si eficiente proiectelor publice • reorganizarea functionala a parteneriatului public privat astfel încât si în cadrul urban sa poata fi interprinse operatiuni urbane de anvergura, planificate, girate si conduse de catre primarie. 4
 6. 6. Actiunile vizeaza: • STRADA • PIATA PUBLICA a) PIATA SINCAI b) PIATA PALATULUI c) PIATA ATENEULUI ROMAN d) PIATA VICTORIEI e) PIATA UNIVERSITATII - PIATA TEATRULUI NATIONAL f) ESPALANADA g)SPLAIUL DAMBOVITA - BIBLIOTECA NATIONALA. h) PIATA PARLAMENTULUI - CATEDRALA PATRIARHALA • SPATIUL PUBLIC DIN MARILE ANSAMBLURI DE LOCUIT • CALITATEA ARHITECTURAL AMBIENTALA • SPATIILE VERZI • IMAGINEA STRADALA - in principal publicitatea si afisajul stradal 5
 7. 7. 21. Initierea si derularea unor mari proiecte integrate de regenerare,revitalizare, reconversie, reabilitare urbana in Bucuresti • PROIECTE DEDICATE CENTRULUI ISTORIC SI ZONEI CENTRALE • PROIECTE DE REVITALIZARE URBANA SI AMELIORARE A SPATIULUI PUBLIC • PROIECT DE REGENERARE URBANA PENTRU ZONA CALEA GRIVITEI - BUZESTI - BERZEI - PIATA MATACHE • PROIECT GIULESTI - SABARENI • PROIECT TEI - TOBOC - PLUMBUITA • PROIECT ANTIAERIANA - GHENCEA • PROIECT ZONA GARA DE EST • PROIECT ZONA DE NORD INTRE BLD POLIGRAFIE SI CENTURA BUCURESTIULUI ( „zona forturilor”) • PROIECTUL ZONA BIBLIOTECII NATIONALE - BLD UNIRII („zona Esplanada”) • PROIECT ZONA RAZOARE • PROIECTE DE RECONVERSIE A ZONELOR SI PLATFORMELOR INDUSTRIALE22. Analiza si evaluarea oportunitatii de a initia demersurile necesarepentru realizarea si implementarea conceptului „Zona MetropolitanaBucuresti” - „Marele oras” - corelarea cu zona si teritoriul deinfluenta - asigurarea spatiului vital de dezvoltare si extindere aorasului • PRINCIPALELE DOMENII DE INTERVENTIE PENTRU REALIZAREA ZONEI METROPOLITANE BUCURESTI - MARELE ORAS A. Realizarea si dezvoltarea de poli secundari - orase satelit B. Realizarea, imbunatatirea si modernizarea echiparii edilitare a teritoriului C. Reconsiderarea si reevaluarea problematicii Canalului Bucuresti - Dunare D. Valorificarea si protejarea patrimoniului cultural E. Protectia si dezvoltarea conditiilor de mediu F. Punerea in valoare a potentialului energetic al zone 6
 8. 8. • PERSPECTIVELE REALIZARII ZONEI METROPOLITANE ÎN VIZIUNEA CONCEPTULUI STRATEGIC BUCURESTI 2035 o Bucurestiul va fi, în 2035, o metropola influenta si integrata european prin durabilitate si caracter, reinventata inteligent si sensibil, o comunitate deschisa si evoluata, o capitala dinamica si creativa. o Bucurestiul va fi un nod cu activitate intensa de cooperare în retele multiple, bine conectat cu regiunea, tara si lumea, prin infrastructuri articulate, echilibrat grupate, într-un sistem spatial de poli si coridoare, dar si prin porturi, aeroporturi ori portale digitale, un oras care e caracterizat de accesibilitate crescuta si mobilitate complexa. o Bucurestiul va avea o economie competitiva si un comportament responsabil fata de mediu, o educatie performanta si deschisa care favorizeaza dezvoltarea tehnologiilor avansate si a industriilor creative, iar cercetarea bine valorificata si serviciile diversificate vor contribui nu doar la atractivitatea economica crescuta ci si la gestiunea inteligenta a energiei, a resurselor naturale ori la protejarea biodiversitatii, deci la sustenabilitatea dezvoltarii. o Bucurestenii vor aprecia viata într-un oras sanatos, sigur si cu identitate bine conturata, cu locuire de calitate si cu locuri de munca motivante, fiind membri unei comunitati solidare, care protejeaza valori, respecta traditii, sustine si promoveaza cultura, care este concilianta si deschisa diversitatii si cooperarii, o comunitate plurivalenta si multiculturala care îsi construieste armonios imaginea de succes. 7
 9. 9. o Bucurestiului va avea o dezvoltare realist dimensionata, rezultatul unei planificari spatiale lucide, care integreaza nivelul urban cu cel teritorial si cu cel al unei finantari coerente; administratia publica locala va fi nu doar gestionar eficient al resurselor, ci si constructor de parteneriate spre binele public - la nivel national si teritorial, cu toate categoriile de participanti (privati sau institutionali) si cu societatea civila, beneficiind de adecvarea si supletea cadrului legal, conform cu aspiratiile comunitatii. 8
 10. 10. SECTIUNEA II - PROGRAME DEDICATE SI DOMENIILE DE APLICABILITATE1 PROGRAMUL STRADA TERMEN REALIZARE SUBPROGRAMUL INFRASTRUCTURA STRADALA PRINCIPALELE PROIECTE SI LUCRARI IN DOMENIUL INFRASTRUCTURII STRADALE (dintre care unele sunt deja in curs de executie si preconizate de a fi finalizate in a doua parte a anului 2012, in 2013 si primul semestru al anului 2014 iar altele sunt in faza de pregatire – realizare de studii de fezabilitate, indicatori tehnico-economici, dezbatere publica, documentatie pentru licitare, etape diferite a procedurilor de licitatie, proiectare, aprobarea Consiliului General) 1. Penetratia Splaiul Independentei – Ciurel – autostrada Bucuresti- S2 Pitesti (A1) 2014 o Finalizare semestrul II – 2014 2. Strapungere bd Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu S1 o Finalizare semestrul I – 2014 2014 3. Artera de strapungere str. D-na Ghica – Bd. Chisinau + pasaj S2 suprateran peste calea ferata (str. Heliade dintre vii – sos. 2012 Pantelimon) o Finalizare semestrul II – 2012 4. Supralargire str. Gh. Ionescu-Sisesti S1 o Finalizare semestrul I – 2013 2013 5. Strapungere Buzesti-Berzei-Vasile Parvan S2 o Finalizare semestrul II – 2012 2012 6. Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai pe bd. Aerogarii S2 o Finalizare semestrul II – 2012 2012 7. Reabilitarea sistemului rutier si linie de tramvai – Bd. L. Rebreanu S1 o Finalizare semestrul I – 2013 2013 8. Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai sos. Iancului – sos S2 Pantelimon (se afla intre sos. Mihai Bravu si sos. Pantelimon) 2013 o Finalizare semestrul I – 2013 9. Reabilitare sistem rutier si linie tramvai Sos. Pantelimon (se afla intre S2 sos. Iancului si limita administrativa a Bucurestiului) 2013 o Finalizare semestrul II - 2013 9
 11. 11. 10. Largire Fabrica de Glucoza S2 o Finalizare semestrul II – 2014 201411. Penetratie b-dul Timisoara S2 o Finalizare semestrul II – 2015 2015 S212. Supralargirea bd. Dimitrie Pompei 2014 o Finalizare semestrul I – 201413. Prelungire Bulevardul Liviu Rebreanu-Strada Bratarii-Drumul S1 dintre Tarlale-A2- Km 0 2016 o Finalizare semestrul I – 201614. Realizarea unei artere de circulatie pentru asigurarea legaturii intre bld Poligrafiei cu Centura 2. o In studiu15. Inchiderea inelului median de circulatie la nord/ autostrada urbana S1 (tronsonul Lacul Morii- Soseaua Colentina) - un proiect pentru 2016 viitorul orasului o Negociere parteneriat public-privat, finalizare semestrul I – 201616. Alte lucrari de reabilitare a arterelor rutiere mari: 16.1 Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Barbu Vacarescu – S1 str. Alexandru Serbanescu 2015 o Finalizare semestrul I – 2015 16.2 Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai a strazilor Lizeanu, S1 Reinvierii, Maica Domnului, b-dul Lacul Tei 2016 o Finalizare semestrul I – 2016 16.3 Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai b-dul Chisinau S1 o Finalizare semestrul I – 2016 2016 16.4 Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai bd. Vasile Milea S1 o Finalizare semestrul I - 2015 2015 10
 12. 12. 17. Realizarea si reabilitarea de pasaje (subterane si supraterane, rutiere si pietonale, noi si vechi) si poduri • Proiectele si lucrarile viitoare (dintre care unele sunt deja in curs de executie si preconizate de a fi finalizate in a doua parte a anului 2012, in 2013 si primul semestru al anului 2014 iar altele sunt in faza de pregatire – realizare de studii de fezabilitate, indicatori tehnico- economici, dezbatere publica, documentatie pentru licitare, etape diferite a procedurilor de licitatie, proiectare, aprobarea Consiliului General) sunt: 17.1. Pasajul suprateran Mihai Bravu – Splaiul Unirii S2 2013 17.2. Pasajul suprateran bd Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu S2 2013 17.3. Pasaje si noduri rutiere din obiectivul de investitii Splaiul S1 Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti-Pitesti 2014 17.4. Pasaj suprateran peste calea ferata (Heliade intre Vii – sos. S2 Pantelimon) 2012 17.5. Pasajul subteran Piata Presei Libere S2 2013 17.6. Pasajul Piata Charles de Gaulle S1 2014 17.7. Pasajul subteran intersectie Razoare S2 2014 17.8. Pasajul subteran Piata Romana S2 2013 17.9. Pasaj peste calea ferata Bucuresti-Constanta (Baneasa) o In studiu 11
 13. 13. 17.10. Pasaj subteran Piata Sudului S2 2014 17.11. Pasajul Muncii S2 2012 17.12. Pasaj suprateran bd Sincai – str. Nerva Traian S1 2016 17.13. Pasaj subteran Piata Iancului S1 2016 17.14.Pasaj subteran intersectia bd. Ferdinand (fosta Dimitrov) – S2 Mihai Bravu 2015 17.15 Pasajul Garii de Est o In studiu18. Lucrari de reabilitare si intretinere multianuala a sistemului rutier si pietonal - caracter permanentSUBPROGRAMUL INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA(retele edilitare)1. Interventii tehnico-edilitare asupra sistemului de alimentare cu apa si canal, amenajari hidrotehnice – caracter permanent2. Interventii tehnico-edilitare asupra sistemului de energie termica (apacalda si caldura) , optimizarea activitatii RADET si sprijinirea populatieipentru costuri suportabile - caracter permanent3. Interventii tehnico-edilitare asupra sistemului de alimentare cu energieelectrica - caracter permanent4. Interventii tehnico-edilitare asupra sistemului de telecomunicatii -caracter permanent S2 2012 o Finalizare etapa I de 845,6 km o Demararea etapei a II a S2 2013 12
 14. 14. 2 PROGRAMUL PARCARI TERMEN REALIZARE 1. Elaborarea si implementarea regulamentului local pentru parcare S2 2012 2. Implementarea in practica a directiilor si obiectivelor stabilite prin 2012 strategia de parcare a Municipiului Bucuresti ` 3. Introducerea pe scara larga a sistemului de percepere automata a 2012 - tarifului prin instalarea parcometrelor (aparate speciale pentru 2013 plata) sau a sistemelor de plata prin SMS 4. Realizarea programului de planificare a parcarilor cu plata aflate la S1 subsolul unor cladiri si / sau terenuri disponibile aflate in zone 2013 semicentrale si / sau zone periferice 5. Realizarea unui program complex de constructie a unor parcari de diferite tipuri si in diferite zone ale orasului a) Parcaj subteran Piata Universitatii – 420 locuri (PPP) S2 2012 b) Parcare supraterana si teren de sport in imediata vecinatate a S2 stadionului Arena Nationala – 1300 locuri 2012 c) Parcaj subteran Piata Walter Maracineanu – 242 locuri (PPP) S1 2015 d) Parcaj subteran Piata Alba Iulia – 1200 locuri (PPP) S1 2015 e) Parcaj subteran Piata Dorobanti – 254 locuri (PPP) S1 2014 f) Parcaj subteran Piata Edgar Quinet – 380 locuri (PPP) S2 2013 g) Parcaj subteran Gara de Nord – 1487 locuri (PPP) S1 2016 h) Parcaj subteran Piata Charles de Gaulle – 603 locuri (PPP) S2 2014 i) Parcaj suprateran strada Pictor Nicolae Tonitza – 317 locuri S1 2015 j) Parcajul suprateran Coltea – 420 locuri (PPP) S2 2015 13
 15. 15. k) Parcajul subteran din zona Bibliotecii Nationale – bd Unirii S1(cunoscuta ca zona Esplanada) – cca. 3.000 locuri 2016l) Parcaje sub/supraterane rezidentiale (BL/PPP) o Perioade diferite, in functie de locatii si numarul lor, fiind S2 structurate pe trei tipuri de 130 de locuri; 300 de locuri si 2015 500 de locuri. o Ne propunem minim 20 de parcari pana in 2015m) Parcaje subterane in galeriile metroului - cca. 550 locuri S1 2013n) Parcari de tip park & ride (parcheaza si calatoreste) o Primele locatii in: ! zona Aerogarii – 200 locuri S1 2013 ! zona Iancului – Pantelimon – 250 locuri S1 2014 S1 ! zona Liviu Rebreanu – 220 locuri 2014 ! zona IMGB – 220-250 locuri S2 2013 S1 ! zona Militari – 250 locuri 2015 14
 16. 16. 3 PROGRAMUL CENTRUL ORASULUI I. SUBPROGRAMUL PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA ( PIDU) A. Recuperarea si constituirea unei identitati urbane pentru centrul Bucurestiului B. Regenerarea cartierelor traditionale degradate C. Recuperarea si refunctionalizarea fondului construit prin reconversie o Cladiri istorice reconditionate si transformate in incubatoare de afaceri si/sau spatii de cultura (muzee, expozitii, sali atelier etc.) o Revitalizarea mestesugurilor si a comertului in stil traditional, prin reconditionarea fizica a locurilor cu traditie in domeniu (ex. Hala Matache, Curtea Mestesugarilor, Hanul Gabroveni ca centru socio- cultural) D. Recuperarea atractivitatii Dambovitei ca rau al centrului Bucurestiului. E. Recuperarea zonei de la sud de Dambovita si reconectarea acesteia la centrul Bucurestiului. F. Aplicarea unui set de masuri complexe pentru realizarea unui sistem de circulatie eficient avand ca obiective in special zonele: o Piata Romana o Piata Rosetti o Piata Sfantul Gheorghe o Piata Unirii G. Realizarea unui sistem de parcari mici si medii H. Reabilitarea si valorificarea spatiilor publice I. Dezvoltarea si dinamizarea activitatii economice J. Crearea din centrul orasului o marca identitara - un adevarat brand K. Crearea unui climat social divers si sigur 15
 17. 17. L. Realizarea si implementarea unui nou mod de abordare a dezvoltarii turistice a zonei centrale a Bucurestiului, bazat pe conceptul de „camerele urbane” 1. Camera de cultura clasica (zona Piata Revolutiei – Sala Palatului). 2. Camera academica (zona Piata Universitatii cu Universitatea din Bucuresti, Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” si teatrul National „I.L.Caragiale” Bucuresti). 3. Camera de ambianta (zona Gradina Icoanei – Piata Romana) 4. Camera de cultura alternativa (zona Uranus – Rahova) 5. Camera de cultura contemporana (zona Palatul Parlamentului – Muzeul National de Arta Contemporana) 6. Camera de entertainment (zona Piata Unirii) 7. Camera istorica (zona Centrului istoric) 8. Camera piata turistica (zona Piata Amzei) 9. Camera podului (zona Izvor)M. Proiectele propuse pentru realizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) sunt numeroase: M1 - Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane o Infrastructura publica urbana,transport si mobilitatea populatiei (crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti,trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje supra si subterane, pasarele, parcari) – structurata pe un numar de peste 30 de trasee pietonale si pentru biciclisti, imbunatatirea spatiului public in piete, piatete, scuaruri si realizarea de ansambluri urbane complexe, cu realizarea de poduri peste Dambovita (pod Mihai Voda, Podul Calicilor etc.) o Reabilitarea Patrimoniului local si national, precum si initierea includerii in patrimoniul mondial (UNESCO) a Palatului voievodal "Curtea Veche", precum si a altor monumente de for public. M2. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri; M3. Reabilitarea infrastructurii sociale 16
 18. 18. II. SUBPROGRAMUL CENTRUL ISTORIC - SIMBOL SI INIMA AORASULUI • Proiecte si programe viitoare, dedicate Centrului Istoric o Avand in vedere importanta pentru viata orasului a Centrului Istoric, Primaria isi propune continuarea realizarii de proiecte si programe pentru aceasta zona si arealul adiacent ei (vezi programul PIDU) cum ar fi: 1. Initierea proiectarii si executiei lucrarilor de reabilitare si refacere a intregii structuri stradale a sistemului rutier vechi si a intregului sistem de infrastructura tehnico-edilitara in zona B a Centrului Istoric (de la Biserica Sfantul Gheorghe, Calea Mosilor, Hristo Botev) asemanator celui realizat in zona A. 2. Realizarea unui program complex de consolidare si reabilitare a cladirilor existente, mai ales a fatadelor si spatiilor comerciale situate in zona A, incepand cu cladirile aflate in proprietatea Municipalitatii sau a institutiilor publice, dar si a celor aflate in proprietate privata. Avem in vedere luarea de masuri concrete si eficiente pentru a obliga sau sustine proprietarii sa participe la acest proces in interesul general al orasului. 3. Imbunatatirea calitatii spatiului public, a traseelor pietonale si a spatiilor verzi, pentru crearea unui climat de odihna si relaxare, imbinand spiritul de odinioara cu facilitatile de iz modern favorabil turismului, recrearii, activitatilor economice si comerciale. 4. Restaurarea si punerea in valoare a planului voievodal Curtea Veche si inceputul demersului de a fi inclus in patrimoniul UNESCO. 17
 19. 19. 5. Finalizarea proiectului Hanul Gabroveni - cladire monument istoric ce urmeaza a fi restaurata si remodelata functional pentru realizarea Centrului Cultural European, care permite integrarea acestui monument istoric, aflat in plina inima a Centrul Vechi, in circuitul socio-turistic al Capitalei. o Cladirea are o suprafata de 2317 mp, este formata din 2 constructii, monumentul istoric (Hanul Gabroveni) si extinderea acestuia cu un corp nou. o Solutia finala a fost aleasa in urma unui concurs international de solutii, la care au participat peste 80 de proiecte. Licitatia a fost adjudecata, iar lucrarile vor demara intrim II al anului 2012.6. Proiectarea si constructia unei parcari supraterane in zona Tonitza, cu urmatoarele caracteristici: o Parcajul va fi situat intr-o zona ultracentrala a orasului, cu un ridicat grad de reprezenta- tivitate si atractivitate, practic fiind dedicat celor care viziteaza Centrul Istoric al Bucurestiului, dar este util precum si institutiilor si locuitorilor din zona.7. Amenajarea unui scuar dotat cu o fantana arteziana ca loc de atractie si revenire in zona intersectiei strazilor Franceza si Pictor Tonitza.8. Imbunatatirea in intreaga zona a iluminatului public si elementelor de siguranta a cetateanului, precum si asigurarea serviciilor permanente de protejare a vizitatorilor si locuitorilor din Centrul Istoric (camere de luat vederi, echipe de interventii, activitatea Politiei Locale etc.)9. Finalizarea sistemului de informare publica si semnalistica in Centrul Istoric zona A si continuarea programului in zona B. (infochioscuri, indicatoare stradale, de numere si de directii, placi explicative asupra importantei si valorii istorice si arhitecturale ale diferitelor cladiri) 18
 20. 20. 10. Integrarea functionala si arhitectonica in proiectele din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana si mai ales a realizarii de zone detrasee pietonae si pentru biciclisti si a conectarii cu zona de peste raul Dambovita respectiv arealul Bulevardului Libertatii, Palatului Parlamentului, Casei Academiei Romane si a celui cu Manastirea Antim, Palatul Bragadiru, Piata de Flori Cosbuc, pentru constituirea unuitraseu de plimbare si turistic continuu si atractiv.III. SUBPROGRAMUL „RAUL DAMBOVITA” 1. Reabilitarea si punerea în valoare a potentialului de atractivitate a Dambovitei, ca rau al centrului Bucurestiului si axa centrala a orasului are ca obiective urbanistice si culturale urmatoarele aspecte: 2. Reabilitarea parametrilor de mediu si a conditiilor sociale si tehnico-economice a raului Dambovita si casetei sale. 3. Repararea, renovarea si reabilitarea colectorului principal al orasului (caseta Dambovita) 19
 21. 21. 4 PROGRAMUL CARTIERELE ORASULUI 1. Constituirea de Poli Urbani o În mai multe zone ale cartierelor oras ului, în conformitate cu planurile de urbanism, se va planifica realizarea unor nuclee de dotari municipale. o Dezvoltarea polilor urbani secundari, are menirea de a creea locuri de munca si oportunitati pentru amplasarea altor functiuni, în special servicii s i spatii comerciale, în zone cât mai apropiate de marile cartiere. 2. Reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor si echiparilor cartierului 3. Rezolvarea problemelor patrimoniale si edilitare. 4. Inventarierea si solutionarea problemelor juridice 5. Imbunatatirea conditiilor tehnice a cladirilor • Consolidarea cladirilor • Reablitarea estetica a fatadelor • Îmbunatatirea izolatiei termice • Accesibilitatea si optimizarea serviciilor oferite de retelele edilitare (apa, canal, gaz, iluminat, telecomunicatii, agent termic etc) 6. Ameliorarea si cresterea nivelului calitatii locuirii in cartiere. 20
 22. 22. 5 PROGRAMUL PRIVIND LOCUIREA IN BUCURESTI 1. Realizarea unui program concret de colaborare si coordonare între PMB si cele 6 sectoare, a activitatilor privind constructia si gestiunea de locuinte cu fonduri publice (din buget local sau/si din buget central). 2. Efectuarea unui inventar cat mai precis al locuintelor aflate in proprietatea sau gestiunea autoritatilor publice bucurestene. 3. Crearea unui sistem unitar, transparent si eficient de administrare a locuintelor detinute de sectoare (achizitionate, repartizate de PMB sau realizate prin ANL). 4. Analizarea posibilitatii de infiintare a unei societati de constructii si administrare de locuinte accesibile, sub controlul si coordonarea Primariei Municipiului Bucuresti. 5. Implementarea de politici concrete si coerente de dezvoltare imobiliara de catre PMB. 6. Valorificarea potentialului de spatii locative aflat in cladiri abandonate sau aflate in stadii avansate de degradare, inclusiv a celor care sunt in pericol de prabusire sau cu un grad mare de risc seismic. 7. Consolidarea si reabilitarea imobilelor afectate sau posibil a fi afectate de seism 8. Stimularea programelor de investitii publice sau private, de realizare a cladirilor de birouri, la preturi accesibile. 9. Programe de atragere de investitii pe termen lung ale sectorului privat, prin implicarea in reabilitarea de imobile colective si indeosebi a celor cu risc seismic crescut, aflate la frontul marilor bulevarde si/sau in zona ultracentrala. 10. Initierea de catre autoritatile locale si centrale a unor parteneriate public-private, pentru construirea de locuinte (in special sociale) 21
 23. 23. 11. Masuri complexe de crestere a calitatii locuirii12. Actiuni de imbunatatire a calitatii si modernizarii locuintelor si cladirilor, prin sustinerea proiectelor si programelor care vizeaza reabilitarea termica a cladirilor si utilizare de energie regenerabila.13. Conservarea si protejarea fondului locativ existent. 22
 24. 24. 6 PROGRAMUL PATRIMONIU - PROTECTIE SI TERMEN REALIZARE VALORIFICARE 1. Definitivarea si completarea actiunilor de identificarea, inventarierea S1 si intabularea a Patrimoniului Imobiliar al Municipiului Bucuresti 2013 pentru reconstituirea lui integrala. 2. Realizarea de reglementari si acte normative ale Municipalitatii S1 privitoare la raporturile dintre Primaria Municipiului si sectoare 2013 Bucurestiului, referitoare la patrimoniul imobiliar 3. Realizarea demersurilor necesare pentru initierea unor acte S1 normative si legislative care sa reglementeze mai precis si sa usureze 2013 activitatiile din domeniul patrimoniului imobiliar. 4. Perfectionarea activitatii curente in domeniul Patrimoniului. 5. Realizarea de proiecte, lucrari si interventii de conservare, reabilitare si consolidare asupra mai multor cladiri aflate in patrimoniul Municipiului Bucuresti si indeosebi asupra a celor care au valoare istorica si arhitectonica deosebita. 6. Realizarea si finalizarea proiectelor si lucrarilor de executie dedicate conservarii si reabilitarii cladirilor monument istoric. S1 6.1 Reabilitarea si consolidarea muzeului Dr. Nicolae Minovici 2014 S1 6.2 Consolidarea, restaurarea si conservarea Observator 2016 Astronomic “Vasile Urseanu” S2 6.3 Consolidarea, restaurarea si conservarea Casa Cesianu 2015 6.4 Consolidarea, restaurarea si conservarea Arcului de Triumf S2 2015 6.5 Hanul Gabroveni – cl dire monument istoric ce urmeaz a fi S1 restaurat si remodelata func ional pentru realizarea Centrului 2015 Cultural European 6.6 Consolidarea sediului vechi al Prim riei Capitalei S1 2014 6.7 Palatele Brancovenesti S1 2013 23
 25. 25. 7. Masuri de aparare si protejare a portofoliului de bunuri patrimoniale ale orasului.8. Valorificarea patrimoniului de monumente ale orasului 24
 26. 26. PROGRAMUL DE SERVICII DE UTILITATE PUBLICA!" I. Serviciul de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in Municipiul Bucuresti – obiective strategice/masuri: 1. Realizarea serviciului integrat: productie, transport, distributie. 2. Reducerea tarifului aplicat populatiei. 3. Echilibrare pret de cost (productie, transport, distributie) cu tariful pentru populatie si acordarea de subventii selective mai ales grupelor de populatie vulnerabile si defavorizate social, economic si biologic (familii tinere, persoane cu dizabilitati, varstnici cu venituri mici si fara sustinatori etc.) 4. Preluarea datoriei principale RADET la bugetul PMB fara majorari si anularea/diminuarea penalitatilor ELCEN 5. Preluarea responsabilitatilor de realizare a investitiilor necesare pentru redimensionarea si modernizarea sistemului. 6. Optimizarea costurilor de producere a Gigacaloriei. 7. Sursele de producere a energiei termice si electrice vor fi redimensionate si modernizate; 8. Reducerea substantiala a numarului de avarii pe reteaua termica primara si secundara a apei de adaos si energie termica; 9. Energia electrica necesara orasului va fi produsa in regim de cogenerare si numai atunci cand este nevoie de caldura. 10. Vor fi inglobate in sistemul de producere a energiei termice utilizarea de resurse regenerabile prin tehnologii de cogenerare, de inalta eficienta si energie solara 11. Gestionarea in mod optim a evolutiei costurilor reale cu posibilitatea de obtinere a unor reduceri importante la tariful pentru populatie si / sau subventiei asigurate din buget. ! "#!
 27. 27. 12. Realizarea conditiilor legislative pentru sustinerea sistemului termic si restructurarea lui - Realizarea Strategiei de Alimentare cu Caldura a Municipiului Bucuresti; - Preluarea de la ELCEN a CET-urilor: Sud, Vest, Progresu si Grozavesti; - Reabilitarea SACET prin instalarea conductelor preizolate si instalarea de componente superioare vane, compensatori, control si monitorizare la distantaII. Sistemul de iluminat public (SIP) stradal, architectural simonumental in Municipiul Bucuresti 1. Reunirea intr-un Serviciu integrat a iluminatului stradal, arhitectural si monumental. 2. Consolidarea intregii infrastructuri a SIP in patrimoniul public al Municipiului Bucuresti, implementarea de tehnologii noi si extindere a sistemului. 3. Reducerea avariilor, numarului de interventii accidentale, a timpilor de solutionare a sesizarilor cetatenilor 4. Cresterea eficientei sistemului de iluminat si a duratei de viata a echipamentelor! "$!
 28. 28. III. Serviciul de salubrizare, igienizare si managementul deseurilor 1. Realizarea sistemului integrat de salubritate 1.1 Managementul integrat al deseurilor municipale o Deseuri menajere (actiuni prioritare) o Deseuri de constructii (actiuni prioritare) o Deseuri vegetale (actiuni prioritare) o Deseuri echipamente electrice si electronice - DEEE (actiuni prioritare) o Deseuri voluminoase (actiuni prioritare) 1.2 Sistemul unitar de salubrizare o Stabilirea tipurilor si numarului optim de cosuri de deseuri stradale in functie de specificul arterei si zonei (astfel incat sa nu existe zone intens circulate care sa aiba cosuri la distante mai mari de 20 m) o Redimensionarea capacitatilor tehnice pentru realizarea activitatilor de maturat mecanizat, aspirat deseuri, curatarea de pamant a rigolelor si spalat astfel incat aceste activitati sa se realize concomitent; extinderea maturatului mecanizat la toate arterele cu trafic RATB, la toate arterele care fac legatura intre marile artere si interiorul cartierelor si la nivelul trotuarelor. o Efectuarea activitatii de maturat manual de cel putin 2 ori/saptamana pe fiecare strada ingusta sau alee din interiorul cartierelor; o Extinderea salubrizarii stradale in zonele limitrofe liniei de centura, astfel incat aceste zone sa beneficieze de programe de salubrizare eficiente care sa duca la eradicarea depozitelor necontrolate de deseuri care apar frecvent in aceste zone;! "%!
 29. 29. o Extinderea activitatii de spalat carosabil cu activitatea de spalat mobilier stradal si achizitionarea de utilaje pentru realizarea acestei activitati; o Completarea activitatilor serviciului de salubrizare cu operatia de curatat grafitti de pe constructiile, cladirile publice si achizitionarea de utilaje pentru realizarea acestei operatii; o Stabilirea precisa a caracteristicilor de interventie in cadrul sistemului unitar de salubrizare astfel incat sa se realizeze: - Fiecare strada sa beneficieze de cel putin 2 salubrizari/saptamana; - Diminuarea cantitatilor de praf prin actiuni de spalat artere, cu respectarea frecventelor stabilite de Studiul Managementul Integrat al Deseurilor in zona Metropolitana, respectiv: ! eradicarea tuturor depozitelor de deseuri necontrolate care reprezinta adevarate focare de infectie; ! imprejmuirea, salubrizarea si igienizarea tuturor terenurilor pe care se depoziteaza necontrolat deseuri, prin punerea in aplicare a tuturor actelor normative care dau dreptul aplicarii acestor masuri (este mai putin costistor imprejmuirea terenurilor decat evacuarea permanenta a deseurilor de pe terenurile virane)! "&!
 30. 30. o Elaborarea si implementarea actelor normative ale autoritatilor centrale si locale privind: - Normele de salubritate si igienizare ale Municipiului - Strategia de dezvoltare si functionare a Serviciului Public de salubritate - Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare - Masuri de organizare a salubrizarii terenurilor virane - Masuri si actiuni pentru asigurarea curateniei si a regulilor de salubritate, la nivelul organizarii santierelor de constructii si de demolari. o Aplicarea de masuri si actiuni concrete pentru gospodarirea si infrumusetarea Municipiului Bucuresti, in care operatorii de salubritate sa fie obligati sa realizeze salubrizarea integrala a marilor bulevarde, refacerea si inlocuirea dotarile stradale specifice deteriorate, colectarea deseurilor si deseurilor vegetale si a altor tipuri de deseuri provenite de la gospodariile individuale, igenizarea cheiurilor Dambovitei etc. o Cresterea colaborarii si realizarea de actiuni comune cu reprezentantii societatii civile prin ONG-uri. o Finalizarea studiilor si documentatiilor necesare pentru reorganizarea contractuala a serviciului de salubritate la nivelul Bucurestiului, prin sustinerea unei licitatii centralizate, internationale, la nivel de Bucuresti si reconfigurarea actualei distributii a teritoriului de operare a societatilor comerciale din domeniu, si trecerea in subordinea directa a Municipiului Bucuresti a contractelor de salubritate. o Pentru reducerea cantitatilor de deseuri depozitate si atingerea tintelor stabilite de directivele U.E: - Realizarea unui incinerator de 200.000-300.000 t/an de deseuri; - Realizarea unui depozit de deseuri de constructii dotat cu instalatii care realizeaza sortarea si reciclarea acestora; - Realizarea unui statii de compost deseuri vegetale cu o capacitate de 30.000 t/an deseuri; - Realizarea unui centru de colectare deseuri voluminoase;! "!
 31. 31. o Implementarea programului unitar de colectare selectiva la nivelul intregului oras prin aplasarea de containere pentru hartie - carton, plastic, sticla, biodegradabile, metale. o Realizarea instalatie pentru sortarea, recuperarea deseurilor de constructii.1.3 Sistem unitar de deszapezire si combatere polei; o redimensionarea parcului de utilaje si adaptarea acestora la infrastructura stradala existenta, privind atat sistemul rutier cat si trotuarele o Asigurarea unui numar corespunzator de utilaje si echipamente care sa permita executarea operatiilor de deszapezire si combaterea poleiului simultan pe arterele cu trafic RATB si pe arterele laterale din interiorul cartierelor; o Municipalitatea trebuie sa achizitioneze 2 freze si o masina de topit zapada care sa poata fi folosita in zonele greu accesibile; o Identificarea unui numar optim de locatii pentru depozitarea zapezii; o Obligarea operatorilor de salubrizare sa-si doteze utilajele cu sistem GPS si crearea in cadrul dispeceratului Primariei Municipiului Bucuresti a sistemului de monitorizare a acestuia; o Realizarea unor planuri de actiune coordonata astfel incat deszapezirea si combaterea poleiului sa se realizeze concomitent pe arterele principale cu arterele laterale si pe cat posibil cu trotuarele.! ()!
 32. 32. IV. Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare1. Asigurarea si perfectionarea sistemului integrat deja initiat in anul 2011 cand s-au adaugat cele doua noi elemente esentiale: Caseta de ape uzate si Statia de tratare a apelor uzate. o Decolmatarea, curatarea si reabilitarea (consolidarea si etansarea) Casetei; o Reabilitare drenului Casetei; o Conectarea Casetei la raul Dambovita si la Statia de Epurare; o Descarcarea lacurilor Titan, Carol si Tineretului in Dambovita; o Realizarea „Casetei inteligente”, investitie care ar conduce la diminuarea posibilitatii de depunere a deseurilor in Caseta; o Realizarea drenului Casetei, care va reduce nivelul panzei freatice si deci cantitatea de infiltratii in principalele colectoarele de apa uzata; o Reabilitarea sistemului de colectoare principale (aprox. 35 km); o Realizarea Statiei de epurare a apelor uzate Glina - Faza II; o Realizarea incineratorului pentru namolul rezultat din epurarea apelor uzate in cadrul proiectului Statiei de epurare a apelor uzate Glina - Faza II ; o Depunerea documentatiei necesare si realizarea tuturor procedurilor pentru obtinerea fondurilor europene necesare realizarii obiectivului Statia de Epurare Glina – Faza II, in valoare de peste 250 de milioane de euro, in perioada 2012-2016.2. Realizarea de investitii in infrastructura tehnico-edilitara si indeosebi in reabilitarea zonelor defavorizate care inca nu beneficiaza de aceste facilitati.3. Reducerea substantiala a infiltratiilor in sistemul de canalizare, careare ca efect scaderea debitului influentului (apa uzata si alte tipuri deapa) in Statia de epurare a apelor uzate, evitandu-se astfelsupradimensionarea Statiei de epurare a apelor uzate Glina;4. Reducerea riscului de producere a inundatiilor in oras, mai ales intimpul ploilor de mare intensitate;! (*!
 33. 33. 5. Imbunatatirea substantiala a conditiilor de urmarire si prevenire adeversarilor frauduloase de poluanti in sistemul de canalizare, datoritareducerii volumelor transportate si scaderii dilutiei;6. Incadrarea costurilor in limita de suportabilitate a populatiei (prinfinanatarea din fonduri europene a unor parti importante a lucrarilor)7. Reducerea infiltratiilor in principalele colectoare de apa de uzura sievitarea poluarii panzei freatice.8. Reducerea gradului de poluare a mediului inconjurator;9. Eliminarea poluarii sistematice a raurilor Dambovita si Arges, aDunarii si Marii Negre si „stergerea etichetei” orasului Bucuresti de celmai mare poluator al Dunarii.10. Intarirea supravegherii, monitorizarii si controlului asupraderularii contractului de concesiune detinut de ApaNova, in modpermament si constant, pentru a corecta in timp real deficienteleaparute.11. Coordonarea lucrarilor efectuate mai ales la nivelul sistemului deretele cu alte lucrari efectuate de Municipalitate, indeosebi la nivelulinfrastructurii stradale, astfel incat sa nu se afecteze aspectul orasului,sa apara suprapuneri de lucrari sau tulburari majore ale circulatiei etc.12. Colaborarea si conlucrarea cu societatea ApaNova (acolo unde estecazul) la lucrarile de investitii publice (ex. Lucrari infrastructura,obiective de interes local si/sau general – gradinite, scoli, baze sportive,parcuri etc.), realizate de Municipalitate in diverse zone aleBucurestiului13. Controlul permanent si ajustarea tarifelor pe care trebuie sa leplateasca populatia pentru a evita cresterea lor si aparitia fenomenelorabuzive.14. Municipalitatea va verifica in mod permanent promptitudinea,corectitudinea si calitatea serviciilor oferite de ApaNova catre populatie.! ("!
 34. 34. V. Serviciul public de asigurare cu toalete ecologice 1. Implementarea rezultatelor studiului de fezabilitate “constructia de toalete publice subterane in puncte cu trafic pietonal intens, din Municipiul Bucuresti”, care indica oportunitatea cresterii numarului de toalete publice sub forma de constructie propriu-zisa subterana, in prima etapa fiind prevazute 12 locatii (Piata Presei Libere, sos. Colentina – bucla linia 21, gara obor, b-dul Lacul Tei – D-na Ghica, statie metrou Titan, Piata Ramnicu Sarat, Piata Unirii – bucla linie 21, parc Carol- satrada Candiano Popescu, b-dul Alexandru Obregia, depou Alexandria – bucla linia 32, sos Crangasi – b-dul Constructorilor, Drumul Taberei - Favorit) 2. Realizarea in perioada 2012 – 2016 a Planului de Dezvoltare in care se intrevad a fi amplasate inca 600 de toalete ecologice permanent (400 buc) sau temporar (150 buc) din care unele vor fi destinate persoanelor cu dizabilitati fizice (50 buc) iar altele vor fi de tipul toaletelor automate, racordabile la sistemul de canalizare si electricitate (100 buc). 3. Monitorizarea si controlul permanent al activitatii in acest domeniu, la nivelul operatorilor de stat sau privati.VI. Serviciul public de telecomunicatii reprezentat de reteauametropolitana de fiba optica a municipiului Bucuresti - NetCity 1 Finalizare etapa I de 845,6 km – semestrul II – 2012 2 Demararea etapei a II a – trimestrul IV - 2013VII. Serviciul de transport public1. Realizarea sistemului de transport integrat: • Sistemul de transport integrat cuprinde: o transportul public de suprafata (tramvaie, troleibuze si autobuze), o transportul pe calea ferata (trenul) in zona periurbana a Municipiului Bucuresti, o transportul subteran ( metroul)! ((!
 35. 35. o serviciul de transport in regim taxi o utilizarea bicicletelor ca mijloc de transport alternativ.• Realizarea sistemului de transport integrat se va face prin: o Integrarea tuturor retelelor de transport din punct de vedere al sistemului de taxare; o Incheierea in mod coordonat a contractelor de servicii publice; o Realizarea sistemelor automate de taxare; o terminale si statii intermodale ; o sisteme si facilitati de tip Park&Ride ; o puncte de informare a calatorilor ; o culoare unice - cale proprie ; o sistemul automat de taxare si puncte de emitere/reincarcare carduri, inclusiv plata cu ajutorul telefonului mobil si a internetului ; o sistemul de management al traficului din Bucuresti2. Initierea de masuri de ordin legislativ, decizional si administrativ: o Coordonarea cu Ministerul Transporturilor pentru implementarea si aplicarea legii serviciilor de transport public local, impreuna cu nou infiintata Autoritate Metropolitana de Transport Bucuresti – AMTB, (aprobata prin Legea nr. 8/06.01.2012). o Modificarea cadrului legislativ de trecere a Metrorex in subordinea PMB. o Modificari si completari a cadrului legislativ si reglementarilor in domeniul activitatii de transport in regim de taxi! (+!
 36. 36. 3. Actiuni si demersuri pentru asigurarea suportului financiar activitatiide transport public4. Efectuarea unui audit amplu, pe baza de expertiza de cea mai inaltacalitate, multidisciplinara, interna si/sau internationala a activitatiiRATB pe toate dimensiunile sale in vederea stabilirii unor programe sistrategii clare si coerente de reorganizare si eficientizare a serviciuluiprestat.5. Transformarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti in societatecomerciala conform prevederilor legislative actuale.6. Efectuarea de studii si analize in vederea stabiliriioportunitatii/necesitatii de exernalizare/concesionare a unor servicii(inclusiv linii de transport) catre operatori privati (eventual in formulede tip PPP)7. Rezolvarea problemelor din domeniul activitatii de transport depersoane in regim de taxi. • Ne propunem: o Initierea si urmarirea pana la finalizare a demersurilor (deja efectuate) la nivelul autoritatilor centrale (Guvern, Parlament) necesare pentru modificarea legislatiei si normelor de aplicare privitoare la aceasta activitate. o Stabilirea de reglementari, controlul, supravegherea si aplicarea in practica a unor masuri referitoare la : ! inspectia de agreere a vehiculului, ! inspectiile tehnice periodice ! montarea, reglarea, calibrarea si verificarea aparatelor de taxat ! atestarea profesionala a taximetristilor; o Asigurarea evidentei si centralizarii documentatiei necesare in vederea licentierii si emiterii autorizatiilor cu respectarea riguroasa a conditiilor legislative.! (#!
 37. 37. o Realizarea de controale permanente si eficiente asupra modului in care se desfasoara aceasta activitate, in colaborare si coordonare cu alte institutii ale statului, locale si centrale. (Politia Rutiera, autoritatile fiscale, protectia consumatorului etc.) o Evaluarea si intreprinderea de masuri adecvate a conditiilor tehnice si de confort pe care le ofera autovehiculele taximetre, care au autorizatii de functionare. o Eliminarea “pirateriei” in acest domeniu pentru a crea cadrul concurential corect si legal. o Evaluarea si intreprinderea de masuri adecvate asupra relatiei dispecerat-taximetre o Intreprinderea de actiuni si demersuri concrete, in special cu Consiliul Judetean Ilfov, pentru solutionarea problemelor generate de practicarea activitatii de taximetrie a locuitorilor din zonele extrateritoriale Bucurestiului si in special limitarea numarului de autorizatii de functionare in randul acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare (4 autorizatii/mia de locuitori pentru fiecare localitate).VIII. Sistemul de management al traficului – solutie importanta pentruameliorarea conditiilor de circulatie si supraglomeratie din Bucuresti • Asigurarea prioritizarii vehiculelor de transport public in trafic. • Realizarea graficelor de circulatie impuse si corelarea cu sistemul de informare a calatorilor in timp real; • Extinderea sistemului de informare a calatorilor in timp real;! ($!
 38. 38. • Dezvoltarea sistemul de management al traficului, compus din urmatoarele subsisteme care actioneaza in mod integrat si unitar: a) Sistemul de control adaptiv al traficului urban (UTC); b) Sistemul de management al transportului public (PTM); c) Sistemul de camere video cu circuit inchis pentru managementul traficului (CCTV), precum si a Infrastructurii suplimentare necesara care sa suporte conlucrarea sistemelor UTC/PTM/CCTV; o Cele trei sisteme integrate vor imbunatati conditiile de trafic din oras, prin: - reducerea intarzierilor autovehiculelor in trafic si fluidizarea trafiului urban; - informatii transmise in timp real indeosebi in ceea ce priveste blocajele de trafic; - reducerea semnificativa a timpului de transport, a ambuteiajelor si a evenimentelor negative rutiere (accidente); - imbunatatirea sigurantei circulatiei; - reducerea emisiei de gaze poluante; prin control optim al timpilor de semaforizare se pot obtine urmatoarele reduceri: - Reducerea consumului de carburant - Imbunatatirea transportului public si recastigarea increderii calatorilor in RATB. o Echiparea a 100 de intersectii cu echipamente moderne de semaforizare; o Realizarea unei retele de comunicatie intre intersectii bazata pe fibra optica;! (%!
 39. 39. o Echiparea a 300 de vehicule RATB (230 de autobuze, 34 troleibuze si 38 tramvaiei), cu echipamente specifice Sistemului; o Realizarea unui centru de control al traficului; o Furnizarea de software specific dirijarii traficului; o Pentru rezolvarea problemelor circulatiei in Bucuresti sunt necesare si alte masuri pentru imbunatatirea traficului: ! Activitati asupra infrastructurii stradale (reparatii, reabilitari, supralargiri, penetratii, strapungeri, intretinere, pasaje subterane/supraterane etc.) ! Dotarea, echiparea si organizarea sistemului de circulatie stradala (introducerea sensurilor unice de circulatie, infiintarea benzilor de rulare dedicate transportului public si vehiculelor de interventie, instalarea de separatori de culoare de trafic) ! Imbunatatirea iluminatului public ! Reorganizarea circulatiei din punct de vedere al prioritatilor, regimului de oprire/stationare etc. – mai ales pe arterele principale si in intersectii ! Asigurarea vizibilitatii pe artere si intersectii (toaletarea copacilor, eliminarea elementelor de publicitate stradal, panouri, bannere, prisme etc.) ! Completarea si dezvoltarea sistemului de marcaje si semnalistica orizontala si verticala ! Evaluarea necesitatii si oportunitatilor locurilor de treceri de pietoni si imbunatatirea cu sisteme de avertizare sonora si vizuala in special pentru persoanele cu dizabilitati! (&!
 40. 40. ! Realizarea si implementarea strategiei de parcari cu stabilirea regimului si locurilor de parcare (mai ales in zonele si pe arterele centrale), limitarea pe cat posibil a parcarilor pe carosabil si construirea de noi parcari indeosebi in zonele aglomerate (supra si subterane) dar si in ansambluri rezidentiale si cartiere; dezvoltarea sistemului park & rade (pentru descurajarea circulatiei in oras, mai ales in zona centrala si sustinerea utilizarii transportului public) ! Intarirea disciplinei si respectarii legislatiei in circulatia rutiera in oras a tuturor mijloacelor de transport ! Stabilirea si supravegherea regimului de circulatie mai ales in zonele si pe arterele centrale a autovehiculelor de transport si mare tonaj (cu exceptia celor apartinand transportului public) ! Limitarea, pe cat posibil, a tranzitului prin zonele centrale, de mare aglomeratie cu crearea de solutii alternative (fie sistemul inelar, fie sistemului radial) indiferent de arealul vizat. ! Stabilirea si implementarea unui regim restrictiv mai ales in zone centrale sau speciale ale Bucurestiului, cum ar fi Centrul orasului si Centrul Istoric ! Incurajarea si realizarea punctelor intermodale.! (!
 41. 41. 8 PROGRAMUL DE MEDIU “UN ORAS IN CARE SA TRAIESTI, NU DOAR SA LOCUIESTI” 1. Reducerea poluarii aerului o Complex de masuri specifice avand caracter permanent 2. Reducerea poluarii fonice o Complex de masuri specifice avand caracter permanent 3. Reducerea apelor uzate o Complex de masuri specifice avand caracter permanent 4. Perfectionarea Cadrului de Norme si Reglementari ale Municipalitatii care trebuie respectat de catre toti – autoritati publice Si cetateni 5. Extinderea si conservarea patrimoniului verde al orasului – spatiile verzi o Completarea permanenta a cadastrului verde al Municipiului Bucuresti – Registrul spatiilor verzi o Realizarea strategiei verzi a orasului o Asigurarea de 26 mp de locuitor/de spatiu verde – termen – semestrul I – 2014 o Amenajarea jardinierei si a taluzului raului Dambovita, oferind un plus de 130 de ha spatiu verde o Implementarea proiectului pilot «amenajarea acoperisurilor verzi » 6. Educatie ecologica o Proiecte, Activitati Si Campanii educationale ca:  “Ne informam , constientizam si protejam”  “Capitala Creste Verde”  “O bicicleta pentru fiecare”  „Bucurestiul respira”  „Bucurestiul verde”  „Aeriseste Bucurestiul”  „Igiena ta, igiena mea, sanatatea noastra” 40
 42. 42. 7. Realizarea eco-hartii Bucurestiului, compusa din: o Harta calitatii aerului o Harta de zgomot o Harta distributiei spatiilor verzi o Harta poluarii o Harta administrativ-teritoriala a orasului8. Imbunatatirea activitatii de administrare, exploatare, intretinere, protejare a lacurilor, strandurilor, spatiilor verzi si parcurilor.9. Diversificarea serviciilor de agrement destinate publi- cului vizitator10. Extinderea si diversificarea fondului verde al parcurilor, prin producerea de material dendro-floricol11. Identificarea de terenuri virane pentru realizarea de noi parcuri si zone de agrement12. Realizarea de noi spatii de joaca pentru copii, modern dotate si atractive, cresterea numarului de terenuri de sport13. Realizarea proiectului “Amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca, Tei si zona adiacenta lor”, care consta in reabilitarea malurilor si amenajari peisagistice, prin finantare din fonduri europene.14. Realizarea de parcuri de divertisment, mai ales in cartierele deficitare15. Realizarea unei noi Gradini Zoologice intr-o noua locatie adecvata 41
 43. 43. PROGRAMUL EDUCATIE9
 TERMEN
 REALIZARE
 1. Finalizarea programului - Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti S1
 2013
 - 35 de scoli – termen: semestrul I - 2013 2. Realizarea programului de construire de gradinite • Municipalitatea si-a propus realizarea unui program de S1
 construire de gradinite noi in 20 de locatii, cu un numar de 2016
 104 grupe si 2000-2200 de locuri – termen de finalizare: pana in semestrul I - 2016 3. Realizarea a 6 sali de sport multifunctionale in cartierele S2
 Bucurestiului 2014
 4. Elaborarea si implementarea Master Planului privind dezvoltarea S2
 2013
 educationala in Bucuresti 5. Infiintarea la nivel municipal a unei baze sportive multifunctionale si a S2
 2014
 unui centru cultural artistic si de divertisment pentru copii si tineri 6. Incurajarea performantelor sportive prin initierea unui sistem de S2
 2013
 burse pentru sustinerea tinerilor valorosi la nivel international prin deplasari, cantonamente, competitii, echipamente sportive, etc. 7. Organizarea de cursuri, dezbateri, targuri si conferinte cu un pronuntat accent practic in folosul informarii, orientarii si pregatirii tinerei generatii pentru un traseu educational optim si o cariera de succes in functie de po tentialul si aptitudinile individuale reale. 8. Organizarea de festivaluri cultural-artistice cu scopul intelegerii valorii reale a domeniului, valorificarii talentului si dorintei de afirmare. 9. Realizarea unui proiect multimedia educational prin redactii, agentii S2
 de stiri, scoala de televiziune pentru dezvoltarea si eficientizarea 2013
 sistemului de reprezentare a drepturilor si intereselor copiilor si tinerilor bucuresteni. 
 42

 44. 44. 10. Realizarea unui centru de consiliere a elevilor si parintilor in S2
domeniul educational si socio-profesional prin parteneriate cu mediul 2013
scolar, universitar si privat la nivelul municipiului Bucuresti. S2
11. Infiintarea de centre de tip after-school 2013
12. Organizarea de tabere si excursii tematice si de divertisment13. Organizarea unor Gale ale excelentei in educatie14. Organizarea unor lectii deschise de tip concurs, avand ca tematicaBucuresti - traditie, cultura si civilizatie15. Continuarea, sustinerea si permanentizarea unor evenimente detraditie in viata elevilor si studentilor Bucurestiului o Gala olimpicilor internationali; o Gala bobocilor bucuresteni, (suita de evenimente cultural- artistice si de divertisment) in care au fost implicate peste 70 de licee bucurestene; o Gala absolventilor de liceu (cu atribuirea diplomelor IN HONORIS pentru sefii de promotie ai liceelor bucurestene) o Competitii sportive cum ar fi: * Cupa Liceenilor bucuresteni la fotbal; * Concurs national de sah; * Cupa Primaverii etc. o Organizarea de cursuri de formare si a unor stagii de aplicatie pentru elevi, in domenii ca: management de proiect, legislatie, pictura, leadership, Web design, management al afacerilor, dans, teatru, jurnalism, patinaj, inot, limbi straine, stil de prezentare personala, scoala democratiei, programe in care au fost cuprinsi deja peste 13.000 de elevi. o Organizarea de multiple activitati de voluntariat cu participarea copiilor si tinerilor la diverse evenimente culturale, sociale, educative si ecologice, de interes comunitar, in spiritul stimularii acestora pentru ideea “de voluntariat” si a atasamentului fata de semeni si societatea in care traiesc.
 43

 45. 45. PROGRAMUL SANATATEA10 TERMEN REALIZARE 1. Realizarea si edificarea unor noi unitati medicale asociate celor vechi S1 1.1. Extindere, modernizare si dotare Spital Clinic de Copii Victor 2015 Gomoiu – 278 paturi S2 1.2. Ambulatoriu de specialitate Spital Clinic de Copii Victor Gomoiu 2013 1.3. Reconstructie, Reamenajare si Dotare Spital Clinic de S2 2014 Traumatologie si TBC osteoarticular Foisor – 281 paturi S1 1.4. Construire si dotare pavilion cu unitate de stroke si sectii 2016 chirurgicale Spital Clinic Colentina – 250 paturi S2 2. Organizarea unui nou centru de transplant hepatic in cadrul Spitalului 2013 Clinic Sfanta Maria 3. Cresterea accesului cetateanului la serviciile de sanatate; 4. Optimizarea si eficientizarea actului medical; 5. Gestionarea judicioasa si utilizarea rationala a resurselor materiale, financiare si umane din cele 19 spitale; 6. Cresterea calitatii si complexitatii serviciilor medicale 7. Cresterea eficientei si performantei serviciilor medicale reflectat prin scorul general de satisfacere a pacientilor fata de serviciile medicale oferite si imbunatatirea acestuia (actual masuratorile oferite sunt de 60%). 8. Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea nivelului si sigurantei actului medical; 9. Dezvoltarea si promovarea serviciilor si programelor de preventie a sanatatii; 44
 46. 46. 10. Colaborarea si conlucrarea cu institutiile publice, centrale si locale in realizarea si implementarea programelor nationale de sanatate pe teritoriul orasului Bucuresti;11. Asigurarea modernizarii si dezvoltarii unitatilor spitalicesti aflate in subordine prin • Continuarea lucrarilor de intreţinere, renovari, reabilitari, modernizari ale cladirilor si spaţiilor medicale si de internare. • Continuarea lucrarilor de amenajare perimetrala a spitalelor. • Imbunataţirea continua a platformei tehnice a spitalelor. • Continuarea programelor de dotare cu tehnologie de inalta performanta de diagnostic si tratament. • Intocmirea unor programe viabile, concrete de atragere de noi fonduri pentru susţinerea si dezvoltarea serviciilor medicale din Bucuresti, la standarde internaţionale de inalta calitate.12. Continuarea activitatiilor de profilaxie prevenire si combatere a epidemiilor si efectelor lor mai ales in categoriile vulnerabile si/ sau defavorizate13. Colaborarea si sprijinirea activitatilor de asistenta si protectie medicala a cetatenilor orasului in situatii specifice cum ar fi: 13.1 Perioade cu temperaturi scazute (ingheţ, viscol/ger, inzapezire) sau crescute (canicule) 13.2 Organizarea in Bucuresti de mari evenimente: concerte, manifestari sportive, culturale, educative, mitinguri, demonstraţii etc 13.3 Acordarea de prim ajutor.14 Imbunatatirea activitatii de monitorizare , supraveghere si asistenta medicala a scolarilor, elevilor si studentilor prin reteaua de medicina scolara 45
 47. 47. 11 PROGRAMUL DE PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA Toti cetatenii au drepturi egale, toti cetatenii au nevoie de protectie sociala. I. CONTINUAREA, PERFECTIONAREA SI EXTINDEREA ACTIVITATILOR DIN DOMENIUL ASISTENTEI SI PROTECTIEI SOCIALE A. Centre si complexe sociale sustinute de Municipalitate • Complexul de servicii socio-medicale al municipiului Bucuresti • Complex integrat de servicii sociale pentru adulti Sf. Ioan • Centrul pilot de coordonare a serviciilor de ingrijiri la domiciliu • Centrul multifunctional de tranzitie pentru persoane aflate in situatii de urgenta si tineri fara adapost cu varsta intre 18-26 ani • Centru de zi pentru copii cu autism sau cu tulburari de spectru autist • Adapost temporar de urgenta pentru persoane adulte fara adapost • Centrul de asistenta destinat agresorilor familiali „O noua sansa” • Centrul de sprijin pentru persoane de varsta a treia “Din grija pentru bunicii nostri” • Centru de informare si consiliere pentru persoanele de etnie rroma • Centrul de coordonare si informare privind situatia copiilor strazii si a tinerilor care consuma droguri B. Cantine sociale • Extinderea programului de cantine sociale la peste 6.000 de beneficiari zilnic C. Spalatorii sociale • Realizarea a 3 spalatorii sociale D. Crese • Deschiderea a 10 crese noi E. Camine pentru varstnici • Peste 1.000 de locuri noi F. Policlinica sociala • 4 noi unitati medicale II. PERMANENTIZAREA SI DEZVOLTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR SOCIALE ALE MUNICIPALITATII Acestea vor acoperi o paleta larga de problematici sociale, pentru toate categoriile de varsta si, indeosebi, in acele categorii sociale de mare vulnerabilitate si expunere. • Proiectul „Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii si adolescenti” • Proiectul „Centrul multifunctional de tranzitie pentru persoane aflate in situatii de urgenta si tineri fara adapost cu varsta intre 18-26 ani” 46
 48. 48. • Proiect pilot de reintegrare socio-profesionala prin arta a categoriilor defavorizate de pe raza municipiului Bucuresti • Proiectul „Prevenirea consumului de droguri in randul adolescentilor prin cresterea factorilor de protectie si diminuarea influentei factorilor de risc” • Proiectul „Scoala e de partea ta” - campanie de prevenire a abandonului scolar • Proiectul „Accesibilitate pentru toti – sprijin in vederea integrarii sociale a persoanelor cu dizabilitati din municipiul Bucuresti” • Proiectul „Mai multe centre de ingrijire pentru copilul tau, mai multe oportunitati de angajare pentru tine ” • Proiectul „1-2-3 Lets go! Promovarea unui stil de viata sanatos pentru copiii din Bucuresti” • Proiectul „Asigurarea protectiei persoanelor adulte fara adapost de pe raza municipiul Bucuresti pe perioada de iarna 2009 – 2010” • Proiectul „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de ingrijiri la domiciliu din municipiul Bucuresti” • Proiectul “Lucrand impreuna pentru o viata mai buna a persoanelor vulnerabile” • Proiectul „Alaturi de tine” – parteneriat pentru integrarea profesionala a persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA • Proiectul „Servicii sociale eficiente in slujba cetateanului bucurestean” • Proiectul „Servicii integrate de formare pentru asistenta sociala a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piata muncii” • Acordarea scutirii de la plata serviciilor de alimentare cu apa si canalizare pentru familii cu dificultati financiare.III. PROGRAM DERULAT IN CADRUL PLANULUI ANUALEUROPEAN DE FURNIZARE AJUTOARE ALIMENTARE INBENEFICIUL PERSOANELOR CELE MAI DEFAVORIZATE • Continuarea acordarii de ajutoare alimentare persoanelor inscrise in program (persoane cu handicap grav, familii si persoane singure care au dreptul la un venit minim garantat)IV. IDENTIFICAREA CONSTANTA A CAZURILOR CU PROBLEMESOCIALE • Are ca obiectiv identificarea nevoilor persoanelor defavorizate, consilierea sociala, acordarea de asistenta si ajutoare de urgenta, medierea sociala si informarea in domeniu.V. SUSTINEREA CONTINUA A PREOCUPARII MUNICIPALTATIIDE REZOLVARE A PROBLEMEI LOCUINTELOR • Achizitia de locuinte de pe piata imobiliara • Intrarea in parteneriat public-privat cu posibili investitori, asa cum se procedeaza si in tarile civilizate. 47
 49. 49. 12 PROGRAMUL CULTURA 1. Dezvoltarea si adaptarea infrastructurii orasului si a peisajului urban la cerintele unei capitale europene in expansiune 2. Realizarea lucrarilor de conservare si reabilitare a obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul cultural universal si national, cu finantare din fonduri europene 3. Realizarea, finalizarea si implementarea unor proiecte incepute sau noi de mare utilitate si impact in viata orasului:  Proiectul BIBLIOTECA PENTRU NEVĂZĂTORI,  Revitalizarea parteneriatului cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania si Bucuresti prin demararea proiectului de finantare si accesare de fonduri europene pentru Reabilitarea spatiilor Uniunii, ateliere si galerii, aflate in domeniul public al municipiului Bucuresti si crearea unei personalitati cultural-artistice a Bucurestiului.  Permanentizarea proiectului cultural-artistic - Noaptea alba a Atelierelor Artistilor Plastici – primul traseu turistic cultural  Organizarea proiectului artistic virtual WALKING IN MY SHOES – Saptamana lui Mos Nicolae,  Realizarea proiectului GALa DA – Licitatie cultural artistica, editia I,  Eliminarea aglomerarii urbane provocate de targurile de mestesugari, colectionari prin amenajarea unor spatii deschise cu aceasta destinatie obtinute prin preluarea patrimoniului fostelor intreprinderi de stat intrate in procedura de lichidare judiciara.  Colectarea cotei de 5% din pretul de vanzare al reproducerilor realizate dupa bunuri culturale mobile proprietate publica introduse in circuit comercial si asupra pretului obtinut din vanzarile de bunuri culturale prin licitatii, anticariate, consignatii si case de amanet  Realizarea expozitie – muzeu – atelier scoala de sculptura, in aer liber, PARCUL BRÂNCUŞI,  Realizarea si implementarea sistemul informatizat de vanzare bilete e-cultura.ro 48
 50. 50.  Sistemul informatizat de rezervare si vanzare bilete  Realizarea si implementarea proiectului Catacombele culturale ale Bucurestiului  Realizarea si implementarea proiectului “Cinci sute cinzeci si... de ani de atestare documentara a Bucurestiului”4. Imbunatatirea si imbogatirea patrimoniului de spatiiculturale ale Bucurestiului ( teatre, muzee, galerii)  Hanul Gabroveni  Centrul Multicultural Lahovary  Fabrica de cultura contemporana  Muzeul de Antropologie Urbana  Muzeul de Istorie a Costumului  Muzeul artei scenografice  Muzeul Municipal de Arta Moderna  Galeria Marcel Guguianu  Muzeul National al Jucariilor  Muzeul National al Costumelor Populare Romanesti.  Realizarea de proiecte expozitionale: proiecte expozitionale in parteneriat cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania (ex.Proiect GALERIA GALATEEA, etc.) sprijinirea largirii Colectiei Ligia si Pompiliu Macovei si amenajarea si deschiderea muzeului Alexandru si George Tipoia.5. Realizarea, implementarea si permanentizarea amanifestarilor si programelor dedicate promovarii in randulcopiilor si a elevilor a educatiei complementare prin cultura6. Sustinerea activitatilor dedicate stimularii accesului lacultura si a fenomenului cultural la nivelul comunitatilor locale7. Sustinerea in continuare si sprijinirea masurilorprogramelor/proiectelor de protectie si conservare apatrimoniului cultural al orasului si imbunatatirea estetica siartistica a spatiului public. 49
 51. 51. 8. Asigurarea sprijinului financiar necesar pentru o prezentacat mai ampla a oamenilor de cultura la cele mai importanteevenimente culturale din tara (targuri de carte, festivaluriteatrale si cinematografice, festivaluri muzicale, expozitii dearta vizuala) etc.: Participarea institutiilor municipale de culturala cele mai importante evenimente culturale din tara sistrainatate9. Promovarea unui parteneriat activ intre autoritatea locala siculte in sensul sprijinirii acestora.10. Intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor tarii,prezervarea si afirmarea identitatii culturale a romanilor depretutindeni: Implicarea institutiilor publice de cultura deinteres local in programe culturale destinate intaririi legaturilorcu romanii din afara frontierelor tarii, prezervarii si afirmariiidentitatii culturale a romanilor de pretutindeni (deplasari,turnee externe)11. Masuri de protejare si pastrare a patrimoniului cultural-istoric al Bucurestiului prin exercitarea dreptului depreemptiune de catre municipiul Bucuresti pentru imobilemonumente istorice si de arhitectura. 12. Promovarea si organizarea anuala a proiectului culturalemblematic al municipiului, Zilele Bucurestiului.13. Organizarea, sustinerea si promovarea de evenimenteculturale dedicate traditiilor si sarbatorilor semnificative siimportante ale romanilor • Traditii si Flori de Sarbatori • Muzici si Traditii in Cismigiu • Traditii de Craciun si Anul Nou14. Sustinerea si promovarea permanenta a stagiunii Centruluide Proiecte Culturale al Primariei Municipiului Bucuresti –ArCub. 50
 52. 52. PROGRAMUL PENTRU PROTECTIA SI SIGURANTA13
 CETATEANULUI, ORDINE SI DISCIPLINA IN ORAS • Municipalitatea isi propune un complex de masuri si actiuni care sa intareasca si sa perfectioneze aceasta activitate in folosul cetatenilor si a intregii comunitati bucurestene, contribuind la cresterea calitatii vietii in oras, a atractivitatii lui si implicit a dezvoltarii economice a orasului (cresterea numarului de turisti, siguranta mediului de afaceri, asigurarea pentru organizarea unor mari evenimente- culturale, sportive, expozitii si targuri etc.) • Aceste activitatii se vor desfasura in principalele 2 directii: A. Siguranta si ordine publica B. De control A. Siguranta si ordine publica - obiective strategice: • Continuarea procesului de modernizare a institutiei, crearea unei noi identitati a acesteia si transformarea ei in principalul reper al ordinii publice si sigurantei cetateanului, in arealul Capitalei; • Cresterea permanenta a profesionalismului, seriozitatii si rigorii indepliniri misiunilor incredintate si realizarea la cote inalte de performanta; • Desfasurarea unei activitati sustinute pe linia comunicarii, informarii si indrumarii tuturor cetatenilor pe linia descurajarii si contracararii activitatilor contraventionale si infractionale precum si de prevenire a acestora; • Elaborarea unei strategii proprii care sa raspunda nevoilor din domeniile activitatilor specifice; • Crearea si consolidarea unui sistem eficient de prevenire si combatere a infractionalitaii • Derularea tuturor activitatilor in interesul comunitatii, in stransa colaborare cu grupuri sau organizatii neguvernamentale, in scopul derularii unor programe de preventie selectiva asupra unor grupuri etnice. • Crearea conditiilor necesare procesului de modernizare, operationalizare si standardizare a activitatii • Stabilirea competentelor materiale si teritoriale in raport cu cele ale Politiilor Locale de Sector si realizarea unei 51
 


×