Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TCVN 9386 - 2012 Thiết kế công trình chịu động đất

2,054 views

Published on

Nhiều tài liệu hơn ở đây
http://www.huytraining.com
Cập nhật tin tức ở đây
https://www.facebook.com/HuyTraining

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TCVN 9386 - 2012 Thiết kế công trình chịu động đất

 1. 1. T C V N T I Ê U C H U N Q U C G I A TCVN 9386:2012 Xu t b n l n 1 THI T K CÔNG TRÌNH CH U NG T – PH N 1: QUY NH CHUNG, TÁC NG NG T VÀ QUY NH I V I K T C U NHÀ PH N 2: N N MÓNG, TƯ NG CH N VÀ CÁC V N A K THU T Design of structures for earthquake resistances- Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings Part2: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects HÀ N I – 2012
 2. 2. TCVN 9386:2012 3 M C L C L i nói u..............................................................................................................................................8 L i gi i thi u...........................................................................................................................................9 Ph n 1: Quy nh chung, tác ng ng t và quy nh i v i k t c u nhà .........................11 1 T ng quát......................................................................................................................................11 1.1 Ph m vi áp d ng .......................................................................................................................11 1.2 Tài li u vi n d n ........................................................................................................................12 1.3 Các gi thi t ..............................................................................................................................13 1.4 S phân bi t gi a các nguyên t c và các quy nh áp d ng......................................................13 1.5 Thu t ng và nh nghĩa............................................................................................................14 1.6 Ký hi u ......................................................................................................................................26 1.7 ơn v SI ...................................................................................................................................37 2 Yêu c u v tính năng và các tiêu chí c n tuân theo.......................................................................37 2.1 Nh ng yêu c u cơ b n..............................................................................................................37 2.2 Các tiêu chí c n tuân theo.........................................................................................................38 3 i u ki n n n t và tác ng ng t ........................................................................................41 3.1 i u ki n n n t ......................................................................................................................41 3.2 Tác ng ng t.....................................................................................................................43 4 Thi t k nhà ..................................................................................................................................51 4.1 T ng quát ..................................................................................................................................51 4.2 Các c trưng c a công trình ch u ng t ..............................................................................51 4.3 Phân tích k t c u.......................................................................................................................58 4.4 Ki m tra an toàn........................................................................................................................74 5 Nh ng quy nh c th cho k t c u bê tông ..................................................................................80 5.1 T ng quát ..................................................................................................................................80 5.2 Quan ni m thi t k ....................................................................................................................82 5.3 Thi t k theo EN 1992-1-1.........................................................................................................89 5.4 Thi t k cho trư ng h p c p d o k t c u trung bình .................................................................90 5.5 Thi t k cho trư ng h p c p d o k t c u cao .........................................................................106 5.6 Các yêu c u v neo và m i n i................................................................................................120 5.7 Thi t k và c u t o các c u ki n kháng ch n ph ...................................................................123 5.8 Các b ph n c a móng bêtông................................................................................................123
 3. 3. TCVN 9386:2012 4 5.9 nh hư ng c c b do tư ng chèn b ng kh i xây ho c bêtông................................................126 5.10 Yêu c u i v i t m c ng b ng bêtông ...................................................................................127 5.11 K t c u bêtông úc s n ...........................................................................................................127 6 Nh ng quy nh c th cho k t c u thép .....................................................................................135 6.1 T ng quát ................................................................................................................................135 6.2 V t li u ....................................................................................................................................136 6.3 D ng k t c u và h s ng x .................................................................................................138 6.4 Phân tích k t c u.....................................................................................................................142 6.5 Các tiêu chí thi t k và quy nh c u t o cho m i lo i k t c u có kh năng tiêu tán năng lư ng142 6.6 Các quy nh c th cho thi t k khung ch u mômen ...............................................................144 6.7 Thi t k và các quy nh c u t o cho khung v i h gi ng úng tâm ........................................147 6.8 Thi t k và các quy nh c u t o cho khung có h gi ng l ch tâm...........................................150 6.9 Các quy nh thi t k cho k t c u ki u con l c ngư c .............................................................155 6.10 Các quy nh thi t k i v i k t c u thép có lõi bêtông ho c vách bêtông và i v i khung ch u mômen k t h p v i h gi ng úng tâm ho c tư ng chèn ...................................................................155 6.11 Qu n lý thi t k và thi công......................................................................................................156 7 Nh ng quy nh c th cho k t c u liên h p thép – bê tông ........................................................156 7.1 T ng quát ................................................................................................................................156 7.2 V t li u ....................................................................................................................................158 7.3 D ng k t c u và h s ng x .................................................................................................159 7.4 Phân tích k t c u.....................................................................................................................161 7.5 Các tiêu chí thi t k và quy nh c u t o cho m i lo i k t c u có kh năng tiêu tán năng lư ng162 7.6 Các quy nh cho c u ki n.......................................................................................................164 7.7 Các quy nh c th cho thi t k khung ch u mômen ...............................................................174 7.8 Các quy nh thi t k và c u t o cho khung liên h p v i gi ng úng tâm................................175 7.9 Các quy nh thi t k và c u t o cho khung liên h p v i gi ng l ch tâm .................................176 7.10 Các quy nh thi t k và c u t o cho h k t c u t o b i vách c ng b ng bêtông c t thép liên h p v i các c u ki n thép ch u l c......................................................................................................177 7.11 Các quy nh thi t k và c u t o cho vách c ng liên h p d ng t m thép b c bêtông.. ............180 7.12 Ki m soát thi t k và thi công ..................................................................................................181 8 Nh ng quy nh c th cho k t c u g ........................................................................................181 8.1 T ng quát ................................................................................................................................181 8.2 V t li u và các c trưng c a vùng tiêu tán năng lư ng ..........................................................182 8.3 C p d o k t c u và h s ng x ............................................................................................183
 4. 4. TCVN 9386:2012 5 8.4 Phân tích k t c u.....................................................................................................................184 8.5 Các quy nh c u t o...............................................................................................................184 8.6 Ki m tra an toàn .................................................................................................................186 8.7 Ki m soát thi t k và thi công..................................................................................................186 9 Nh ng quy nh c th cho k t c u xây.......................................................................................186 9.1 Ph m vi áp d ng .....................................................................................................................186 9.2 V t li u và ki u liên k t............................................................................................................187 9.3 Các lo i công trình và h s ng x ........................................................................................187 9.4 Phân tích k t c u.....................................................................................................................188 9.5 Tiêu chí thi t k và quy nh thi công.......................................................................................189 9.6 Ki m tra an toàn......................................................................................................................192 9.7 Các quy nh cho “nhà xây ơn gi n” ......................................................................................192 10 Cách ch n áy ............................................................................................................................194 10.1 Ph m vi áp d ng .....................................................................................................................194 10.2 Các nh nghĩa ........................................................................................................................194 10.3 Các yêu c u cơ b n ................................................................................................................196 10.4 Các tiêu chí c n tuân theo.......................................................................................................196 10.5 Các i u kho n thi t k chung ................................................................................................196 10.6 Tác ng ng t...................................................................................................................198 10.7 H s ng x ..........................................................................................................................198 10.8 Các c trưng c a h cách ch n.............................................................................................198 10.9 Phân tích k t c u.....................................................................................................................199 10.10 Ki m tra an toàn theo tr ng thái c c h n............................................................................203 Ph l c A (Tham kh o) Ph phán ng chuy n v àn h i....................................................................210 Ph l c B (Tham kh o) Xác nh chuy n v m c tiêu i v i phân tích tĩnh phi tuy n ( y d n) .............................................................................................................................212 Ph l c C (Quy nh) Thi t k b n c a d m liên h p thép - bê tông t i liên k t d m - c t trong khung ch u mômen ........................................................................................................................................215 Ph l c D (Tham kh o) Các ký hi u....................................................................................................224 Ph l c E (Quy nh) M c và h s t m quan tr ng.......................................................................227 Ph l c F (Quy nh) Phân c p, phân lo i công trình xây d ng...........................................................229 Ph l c G (Quy nh) B n phân vùng gia t c n n lãnh th Vi t Nam..............................................239 Ph l c H (Quy nh) B ng phân vùng gia t c n n theo a danh hành chính.....................................240 Ph c l c I (Tham kh o) B ng chuy n i t nh gia t c n n sang c p ng t ...............................261
 5. 5. TCVN 9386:2012 6 Ph n 2: N n móng, tư ng ch n và các v n a k thu t ..........................................................255 1 T ng quát ....................................................................................................................................255 1.1 Ph m vi áp d ng......................................................................................................................255 1.2 Tài li u vi n d n.......................................................................................................................255 1.3 Các gi thi t.............................................................................................................................256 1.4 Phân bi t gi a nguyên t c và quy nh áp d ng ......................................................................256 1.5 Các thu t ng và nh nghĩa....................................................................................................256 1.6 Các ký hi u..............................................................................................................................256 1.7 H ơn v SI.............................................................................................................................258 2 Tác ng ng t.......................................................................................................................259 2.1 nh nghĩa v tác ng ng t .............................................................................................259 2.2 Bi u di n theo l ch s th i gian................................................................................................259 3 Các tính ch t c a t n n............................................................................................................259 3.1 Các thông s v b n...........................................................................................................259 3.2 Các thông s c ng và thông s c n.............................................................................260 4 Các yêu c u i v i vi c l a ch n v trí xây d ng và t n n ......................................................260 4.1 L a ch n v trí xây d ng..........................................................................................................260 4.2 Kh o sát và nghiên c u v n n ...............................................................................................264 5 H n n móng...............................................................................................................................266 5.1 Các yêu c u chung..................................................................................................................266 5.2 Các quy nh i v i thi t k cơ s ..........................................................................................267 5.3 Các hi u ng tác ng thi t k ................................................................................................267 5.4 Các ch tiêu ki m tra và xác nh kích thư c............................................................................268 6 Tương tác gi a t và k t c u.....................................................................................................272 6.1 Các hi u ng c a tương tác ng l c h c t-k t c u ph i ư c tính n i v i: .................272 6.2 Các hi u ng c a tương tác t - k t c u c a c c ph i ánh giá theo 5.4.2 i v i t t c các k t c u. 272 7 K t c u tư ng ch n.....................................................................................................................272 7.1 Các yêu c u chung..................................................................................................................272 7.2 L a ch n và nh ng i u lưu ý chung v thi t k .....................................................................272 7.3 Các phương pháp phân tích ....................................................................................................273 7.4 Ki m tra b n và n nh ......................................................................................................275 Ph l c A (Tham kh o) Các h s khu ch i a hình .......................................................................277 Ph l c B (Quy nh) Các bi u th c nghi m phân tích hóa l ng ơn gi n hóa ..........................278
 6. 6. TCVN 9386:2012 7 Ph l c C (Quy nh) Các c ng tĩnh u c c .................................................................................280 Ph l c D (Tham kh o) Tương tác ng l c gi a t và k t c u (SSI). Các hi u ng chung và t m quan tr ng...........................................................................................................................................281 Ph l c E (Quy nh) Phương pháp phân tích ơn gi n hóa i v i k t c u tư ng ch n....................282 Ph l c F (Tham kh o) S c ch u t i ng t c a móng nông............................................................286
 7. 7. TCVN 9386:2012 8 L i nói u TCVN 9386:2012 ư c chuy n i t TCXDVN 375:2006 thành Tiêu chu n Qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 69 c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t và i m b kho n 2 i u 7 Ngh nh s 127/2007/N - CP ngày 1/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t. TCVN 9386:2012 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng – B Xây d ng biên so n, B Xây d ng ngh , T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng th m nh, B Khoa h c và Công ngh công b .
 8. 8. TCVN 9386:2012 9 L i gi i thi u TCVN 9386:2012: Thi t k công trình ch u ng t ư c biên so n trên cơ s ch p nh n Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance có b sung ho c thay th các ph n mang tính c thù Vi t Nam. Eurocode 8 có 6 ph n: EN1998 - 1: Quy nh chung, tác ng ng t và quy nh i v i k t c u nhà; EN1998 - 2: Quy nh c th cho c u; EN1998 - 3: Quy nh cho ánh giá và gia cư ng kháng ch n nh ng công trình hi n h u; EN1998 - 4: Quy nh c th cho silô, b ch a, ư ng ng; EN1998 - 5: Quy nh c th cho n n móng, tư ng ch n và nh ng v n a k thu t; EN1998 - 6: Quy nh c th cho công trình d ng tháp, d ng c t, ng khói. Trong l n ban hành này m i c p n các i u kho n i v i nhà và công trình tương ng v i các ph n c a Eurocode 8 như sau: Ph n 1 tương ng v i EN1998 - 1; Ph n 2 tương ng v i EN1998 - 5; Các ph n b sung ho c thay th cho n i dung Ph n 1: Ph l c E: M c và h s t m quan tr ng Ph l c F: Phân c p, phân lo i công trình xây d ng Ph l c G: B n phân vùng gia t c n n lãnh th Vi t Nam Ph l c H: B ng Phân vùng gia t c n n theo a danh hành chính Ph l c I: B ng chuy n i t nh gia t c n n sang c p ng t. Các tiêu chu n tham kh o chung trích d n i u 1.2.1 chưa ư c thay th b ng các tiêu chu n hi n hành c a Vi t Nam, vì c n m b o tính ng b gi a các tiêu chu n trong h th ng tiêu chu n Châu Âu. H th ng tiêu chu n Vi t Nam ti p c n h th ng tiêu chu n Châu Âu s l n lư t ban hành các tiêu chu n trích d n này. B n phân vùng gia t c n n lãnh th Vi t Nam là k t qu c a tài c l p c p Nhà nư c. “Nghiên c u d báo ng t và dao ng n n Vi t Nam do Vi n V t lý a c u thi t l p và ch u trách nhi m pháp lý ã ư c H i ng Khoa h c c p Nhà nư c nghi m thu năm 2005. B n s d ng trong tiêu chu n có tin c y và pháp lý tương ương là m t phiên b n c th c a b n cùng tên ã ư c ch nh lý theo ki n ngh trong biên b n ánh giá c a H i ng nghi m thu Nhà nư c. Trong b n phân vùng gia t c, nh gia t c n n tham chi u agR trên lãnh th Vi t Nam ư c bi u th b ng các ư ng ng tr . Giá tr agR gi a hai ư ng ng tr ư c xác nh theo nguyên t c n i suy tuy n tính. nh ng vùng có th có tranh ch p v gia t c n n, giá tr agR do Ch u tư quy t nh. T nh gia t c n n agR có th chuy n i sang c p ng t theo thang MSK-64, thang MM ho c các thang phân b c khác, khi c n áp d ng các tiêu chu n thi t k ch u ng t khác nhau. Theo giá tr gia t c n n thi t k ag = γI × agR, chia thành ba trư ng h p ng t: - ng t m nh ag ≥ 0,08g, ph i tính toán và c u t o kháng ch n; - ng t y u 0,04g ≤ ag < 0,08g, ch c n áp d ng các gi i pháp kháng ch n ã ư c gi m nh ; - ng t r t y u ag < 0,04g, không c n thi t k kháng ch n. Trong Eurocode 8 ki n ngh dùng hai d ng ư ng cong ph , ư ng cong ph d ng 1 dùng cho nh ng vùng có cư ng ch n ng Ms ≥ 5,5, ư ng cong ph d ng 2 dùng cho nh ng vùng có cư ng
 9. 9. TCVN 9386:2012 10 ch n ng Ms < 5,5. Trong tiêu chu n s d ng ư ng cong ph d ng 1 vì ph n l n các vùng phát sinh ng t c a Vi t Nam có cư ng ch n ng Ms ≥ 5,5. Không thi t k ch u ng t như nhau i v i m i công trình mà công trình khác nhau thi t k ch u ng t khác nhau. Tùy theo m c t m quan tr ng c a công trình ang xem xét áp d ng h s t m quan tr ng γI thích h p. Trư ng h p có th có tranh ch p v m c t m quan tr ng, giá tr γI do ch u tư quy t nh.
 10. 10. TCVN 9386:2012 11 Thi t k công trình ch u ng t Ph n 1: Quy nh chung, tác ng ng t và quy nh i v i k t c u nhà Design of structures for earthquake resistances Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings 1 T ng quát 1.1 Ph m vi áp d ng 1.1.1 Ph m vi áp d ng c a tiêu chu n: Thi t k công trình ch u ng t (1)P Tiêu chu n này áp d ng thi t k nhà và công trình xây d ng trong vùng có ng t. M c ích c a tiêu chu n này là b o m trong trư ng h p có ng t thì: – Sinh m ng con ngư i ư c b o v ; – Các hư h ng ư c h n ch ; – Nh ng công trình quan tr ng có ch c năng b o v dân s v n có th duy trì ho t ng. CHÚ THÍCH: Do b n ch t ng u nhiên c a hi n tư ng ng t cũng như nh ng h n ch c a các gi i pháp hi n có nh m gi i quy t h u qu ng t nên nh ng m c ích nói trên ch là tương i kh thi và ch có th ánh giá thông qua khái ni m xác su t. M c b o v i v i các lo i công trình khác nhau ch có th ánh giá thông qua khái ni m xác su t là m t bài toán phân b t i ưu các ngu n tài nguyên và do v y có th thay i tuỳ theo t ng qu c gia, tuỳ theo t m quan tr ng tương i c a nguy cơ ng t so v i các nguy cơ do các nguyên nhân khác cũng như tuỳ theo i u ki n kinh t nói chung. (2)P Nh ng công trình c bi t như nhà máy i n h t nhân, công trình ngoài khơi và các p l n n m ngoài ph m vi quy nh c a tiêu chu n này. (3)P Ngoài nh ng i u kho n c a các tiêu chu n khác có liên quan, tiêu chu n thi t k này ch bao g m nh ng i u kho n bu c ph i tuân theo khi thi t k công trình trong vùng ng t. Tiêu chu n này b sung v khía c nh kháng ch n cho các tiêu chu n khác. 1.1.2 Ph m vi áp d ng c a Ph n 1 (1) Tiêu chu n này áp d ng thi t k nhà và công trình xây d ng trong vùng có ng t. Tiêu chu n ư c chia thành 10 chương, trong ó có m t s chương dành riêng cho thi t k nhà. (2) Chương 2 bao g m nh ng yêu c u v tính năng và các tiêu chí c n tuân theo áp d ng cho nhà và công trình xây d ng trong vùng ng t. TIÊU CHU N QU C GIA TCVN 9386:2012
 11. 11. TCVN 9386:2012 12 (3) Chương 3 bao g m nh ng quy nh bi u di n tác ng ng t và vi c t h p chúng v i các tác ng khác. (4) Chương 4 bao g m nh ng quy nh thi t k chung, c bi t liên quan n nhà. (5) Chương 5 t i chương 9 g m nh ng quy nh thi t k c th cho các lo i v t li u, c u ki n và k t c u khác nhau, c bi t liên quan n nhà. – Chương 5: Nh ng quy nh c th cho k t c u bêtông; – Chương 6: Nh ng quy nh c th cho k t c u thép; – Chương 7: Nh ng quy nh c th cho k t c u liên h p thép - bêtông; – Chương 8: Nh ng quy nh c th cho k t c u g ; – Chương 9: Nh ng quy nh c th cho k t c u xây; (6) Chương 10 bao g m nh ng yêu c u cơ b n và các khía c nh c n thi t khác c a vi c thi t k và an toàn có liên quan t i cách ch n áy k t c u, c bi t là cách ch n áy nhà. (7) Ph l c C bao g m nh ng quy nh b sung liên quan t i vi c thi t k c t thép b n cánh c a d m liên h p thép - bêtông v trí nút d m - c t c a khung ch u mômen. CHÚ THÍCH: Ph l c tham kh o A và ph l c tham kh o B bao g m nh ng qui nh b sung liên quan n ph ph n ng chuy n v àn h i và liên quan n chuy n v m c tiêu trong phân tích phi tuy n tĩnh. 1.2 Tài li u vi n d n (1)P Tiêu chu n này ư c hình thành t các tài li u vi n d n có ho c không ngày tháng và nh ng i u kho n t các n ph m khác. Các tài li u vi n d n ư c trích d n t i nh ng v trí thích h p trong văn b n tiêu chu n và các n ph m ư c li t kê dư i ây. i v i các tài li u có ngày tháng, nh ng s a i b sung sau ngày xu t b n ch ư c áp d ng i v i tiêu chu n khi tiêu chu n này ư c s a i, b sung. i v i các tài li u không ngày tháng thì dùng phiên b n m i nh t. 1.2.1 Các tài li u vi n d n chung EN 1990, Eurocode - Basis of structural design (Cơ s thi t k k t c u). EN 1992-1-1, Eurocode 2 - Design of concrete structures – Part 1-1: General – Common rules for building and civil engineering structures (Thi t k k t c u bêtông – Ph n 1-1: T ng quát - Nh ng quy nh chung và nh ng quy nh cho nhà và công trình dân d ng). EN 1993-1-1, Eurocode 3 - Design of steel structures – Part 1-1: General –rules (Thi t k k t c u thép - Ph n 1-1: T ng quát - Nh ng quy nh chung). EN 1994-1-1, Eurocode 4 – Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings (Thi t k k t c u liên h p thép - bêtông - Ph n 1-1: T ng quát - Nh ng quy nh chung và nh ng quy nh cho nhà).
 12. 12. TCVN 9386:2012 13 EN 1995-1-1, Eurocode 5 – Design of timber structures - Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings (Thi t k k t c u g - Ph n 1-1: T ng quát - Nh ng quy nh chung và nh ng quy nh cho nhà). EN 1996-1-1, Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General – rules reinforced and unreinforced masonry (Thi t k k t c u xây - Ph n 1-1: T ng quát - Nh ng quy nh cho k t c u xây có c t thép và không có c t thép). EN 1997-1-1, Eurocode 7 – Geotechnical design – Part 1-1 General – rules (Thi t k a k thu t - Ph n 1: Nh ng quy nh chung). 1.2.2 Nh ng quy chu n và tiêu chu n vi n d n khác (1)P áp d ng tiêu chu n này ph i tham kh o các Tiêu chu n EN 1990, EN 1997 và EN 1999. (2) Tiêu chu n này còn bao g m các tài li u vi n d n khác khác v tiêu chu n ư c trích d n t i nh ng ch phù h p trong văn b n tiêu chu n. Nh ng tài li u tham kh o v tiêu chu n y là: TCVN 7870 (ISO 80000), The international system of units (SI) and its application ( ơn v o lư ng qu c t (h SI) và ng d ng c a nó); EN 1090-1, Execution of steel structures – Part 1: General rules and rules for buildings (Thi công k t c u thép – Ph n 1: Nh ng qui nh chung và nh ng qui nh cho nhà). 1.3 Các gi thi t (1) Gi thi t chung – L a ch n và thi t k k t c u ư c th c hi n b i nh ng ngư i có kinh nghi m và có trình thích h p; – Thi công ư c ti n hành b i nh ng ngư i có kinh nghi m và có k năng thích h p; – Giám sát và ki m tra ch t lư ng ư c th c hi n y trong quá trình công tác văn phòng thi t k , công xư ng, nhà máy và ngoài hi n trư ng; – V t li u và s n ph m xây d ng ư c s d ng theo quy nh c a các tiêu chu n hi n hành có liên quan, theo tài li u tham kh o ho c theo các ch d n k thu t s n ph m; – K t c u ư c b o trì y , úng cách; – K t c u ư c s d ng phù h p v i gi thi t thi t k . (2)P Gi thi t là s không x y ra nh ng thay i trong k t c u giai o n thi công ho c giai o n s d ng sau này c a công trình, tr nh ng thay i có lý do xác áng và ư c ki m ch ng là úng n. Do b n ch t c thù c a ph n ng ng t, i u này ư c áp d ng ngay c cho trư ng h p có nh ng thay i làm tăng b n c a k t c u. 1.4 S phân bi t gi a các nguyên t c và các quy nh áp d ng (1) Các nguyên t c bao g m:
 13. 13. TCVN 9386:2012 14 – Các ch d n và nh nghĩa chung không có l a ch n nào khác; – Các yêu c u và mô hình phân tích không có l a ch n nào khác tr phi có nh ng ch d n riêng. (2) Các nguyên t c ư c ký hi u b ng ch P sau con s n m trong ngo c ơn, ví d (1)P. (3) Các quy nh áp d ng nói chung là nh ng quy nh ư c xây d ng trên cơ s th a nh n các nguyên t c và tho mãn các yêu c u c a nó. (4) Cho phép s d ng các quy nh thi t k l a ch n khác v i các quy nh áp d ng, v i i u ki n các quy nh l a ch n ph i phù h p v i nh ng nguyên t c có liên quan và ít nh t chúng ph i tương ương v m t an toàn, kh năng s d ng và b n c a k t c u. (5) Các quy nh áp d ng ư c ký hi u b ng m t con s n m trong ngo c ơn, ví d (1). 1.5 Thu t ng và nh nghĩa 1.5.1 Thu t ng chung 1.5.1.1 Công trình xây d ng (Construction works) S n ph m ư c t o thành b i s c lao ng c a con ngư i, v t li u xây d ng, thi t b l p t vào công trình, ư c liên k t nh v v i t, có th bao g m ph n dư i m t t, ph n trên m t t, ph n dư i m t nư c và ph n trên m t nư c, ư c xây d ng theo thi t k . Công trình xây d ng bao g m công trình xây d ng công c ng, nhà , công trình công nghi p, giao thông, th y l i, năng lư ng và các công trình khác. 1.5.1.2 Lo i nhà ho c công trình dân d ng và công nghi p (Type of building or civil engineering works) Lo i công trình xây d ng ư c ch rõ m c ích s d ng, ví d nhà , tư ng ch n, nhà công nghi p, c u ư ng b . 1.5.1.3 Lo i công trình (Type of construction) Bi u th lo i v t li u k t c u ch y u, ví d công trình bêtông c t thép thông thư ng, công trình thép, g , th xây, công trình liên h p thép bêtông. 1.5.1.4 Phương pháp thi công (Method of construction) Cách th c th c hi n, ví d bêtông t i ch , bêtông úc s n, úc h ng.
 14. 14. TCVN 9386:2012 15 1.5.1.5 V t li u xây d ng (Construction material) V t li u ư c s d ng trong công trình xây d ng, ví d bêtông, thép, g , g ch. 1.5.1.6 K t c u (Structure) S k t h p có t ch c các b ph n ghép v i nhau theo thi t k ch u t i và m b o c ng, n nh theo yêu c u s d ng. 1.5.1.7 C u ki n ch u l c (Structure member) Ph n có th phân bi t ư c m t cách h u hình c a m t k t c u, ví d : c t, d m, t m sàn, c c móng. 1.5.1.8 D ng k t c u (Form of structure) S s p x p các b ph n c a k t c u. 1.5.1.9 H k t c u (Structural system) Các c u ki n ch u t i c a nhà ho c công trình dân d ng và công nghi p hay các c u ki n cùng ch c năng. 1.5.1.10 Mô hình k t c u (Structural model) Hình nh lý tư ng hoá h k t c u ư c s d ng cho các m c ích phân tích, thi t k , ki m tra. 1.5.1.11 Thi công (Execution) Bao g m xây d ng và l p t thi t b i v i các công trình xây d ng m i, s a ch a, c i t o, di d i, tu b , ph c h i; phá d công trình; b o hành, b o trì công trình. CHÚ THÍCH: Thu t ng trên bao g m c công vi c trên hi n trư ng; cũng có th là vi c s n xu t các c u ki n nơi khác và vi c l p t chúng sau này trên hi n trư ng. 1.5.1.12 Thu t ng c bi t liên quan n thi t k nói chung 1.5.1.12.1 Tiêu chí thi t k (Design criteria)
 15. 15. TCVN 9386:2012 16 Công th c nh lư ng mô t các i u ki n c n tho mãn cho m i tr ng thái gi i h n. 1.5.1.12.2 Các tình hu ng thi t k (Design situations) T p h p các i u ki n v t lý i di n cho i u ki n th c t xu t hi n trong m t kho ng th i gian nh t nh trong ó thi t k s bi u th tr ng thái gi i h n thích h p không b vư t quá. 1.5.1.12.3 Tình hu ng thi t k t m th i (Transient design situation) Tình hu ng thi t k thích h p trong m t giai o n ng n hơn r t nhi u so v i tu i th k t c u ã ư c thi t k và có xác su t xu t hi n cao. CHÚ THÍCH: Tình hu ng thi t k t m th i c p n i u ki n thay i c a k t c u, trong s d ng ho c trong tình hu ng nguy hi m ch u tác ng ngoài, ví d khi xây d ng ho c s a ch a. 1.5.1.12.4 Tình hu ng thi t k lâu dài (Persistent design situation) Tình hu ng thi t k thích h p trong m t giai o n có cùng th i gian v i tu i th thi t k c a k t c u. CHÚ THÍCH: Nhìn chung thi t k này c p n i u ki n s d ng bình thư ng. 1.5.1.12.5 Tình hu ng thi t k c bi t (Accidental design situation) Tình hu ng thi t k liên quan n i u ki n khác thư ng c a k t c u ho c tình hu ng g p hi m ho , g m cháy, n , va ch m, hư h i c c b . 1.5.1.12.6 Thi t k ch ng cháy (Fire design) Thi t k m t k t c u áp ng tính năng yêu c u trong tình hu ng có h a ho n. 1.5.1.12.7 Tình hu ng thi t k ch u ng t (Seismic design situation) Tình hu ng thi t k liên quan n i u ki n khác thư ng c a k t c u khi ch u ng t. 1.5.1.12.8 Tu i th thi t k c a công trình (Design working life) Th i gian d nh cho m t k t c u ho c m t b ph n k t c u ư c s d ng cho m c ích d ki n v i m c b o trì d li u trư c mà không c n s a ch a l n. 1.5.1.12.9 Hi m h a (Hazard) M t s ki n b t thư ng và nghiêm tr ng, ví d tác ng b t thư ng hay nh hư ng c a môi trư ng, cư ng và b n không , ho c l ch vư t quá nhi u so v i giá tr d ki n.
 16. 16. TCVN 9386:2012 17 1.5.1.12.10 B trí t i tr ng (Load arrangement) Xác nh n v trí, giá tr và hư ng c a m t tác ng t do. 1.5.1.12.11 Trư ng h p ch u t i (Load case) B trí t i tr ng tương thích, t p h p các bi n d ng ư c xem xét ng th i v i các tác ng thay i c nh và các tác ng lâu dài i v i trư ng h p ki m tra riêng bi t. 1.5.1.12.12 Các tr ng thái gi i h n (Limit states) Các tr ng thái mà khi vư t qua, k t c u không còn tho mãn ư c tiêu chí thi t k thích h p. 1.5.1.12.13 Các tr ng thái c c h n (Ultimate limit states) Các tr ng thái liên quan n s s p hay n các d ng hư h ng tương t khác c a k t c u. CHÚ THÍCH: Các tr ng thái c c h n thư ng tương ng v i s c b n ch u t i tr ng t i a c a m t k t c u hay b ph n k t c u. 1.5.1.12.14 Các tr ng thái gi i h n s d ng (Serviceability limit states) Các tr ng thái tương ng v i các i u ki n mà n u vư t quá thì các yêu c u s d ng c th cho m t k t c u hay b ph n k t c u s không còn ư c áp ng n a. 1.5.1.12.15 Các tr ng thái gi i h n s d ng không ph c h i (Irreversible serviceability limit states) Các tr ng thái gi i h n s d ng mà tr ng thái ó h qu c a các tác ng vư t quá các yêu c u s d ng mà v n còn c n thi t sau khi các tác ng này ã b lo i b . 1.5.1.12.16 Các tr ng thái gi i h n s d ng ph c h i (Reversible serviceability limit states) Các tr ng thái gi i h n s d ng mà tr ng thái ó không m t h qu nào c a các tác ng vư t quá yêu c u s d ng mà v n còn c n thi t sau khi các tác ng này ã b lo i b . 1.5.1.12.17 Tiêu chí s d ng (Serviceability criterion) Tiêu chí thi t k theo tr ng thái gi i h n s d ng. 1.5.1.12.18 b n (Resistance)
 17. 17. TCVN 9386:2012 18 Kh năng c a m t c u ki n ho c m t thành ph n, hay ti t di n ngang c a m t c u ki n ho c m t thành ph n k t c u, ch u ư c tác ng mà không b hư h ng v cơ h c, ví d b n u n, b n xo n, b n kéo. 1.5.1.12.19 Cư ng (Strength) Tính ch t cơ h c c a m t v t li u cho th y kh năng ch ng ch u các tác ng, thư ng cho theo ơn v ng su t. 1.5.1.12.20 tin c y (Reliability) Kh năng c a m t k t c u ho c m t b ph n c a k t c u tho mãn ư c các yêu c u c th mà nó ư c thi t k , k c tu i th thi t k . tin c y thư ng ư c bi u th b ng ngôn ng xác su t. CHÚ THÍCH: tin c y g m c an toàn, kh năng s d ng và b n c a k t c u. 1.5.1.12.21 tin c y khác (Reliability differentiation) Сác bi n pháp d nh t i ưu hoá v kinh t xã h i các tài nguyên ư c s d ng xây d ng công trình, có xét t t c các h u qu hư h ng có th x y ra và chi phí c a công trình xây d ng. 1.5.1.12.22 Bi n cơ b n (Basic variable) Ph n t c a m t t p h p c th các bi n i di n cho các i lư ng v t lý c trưng các tác ng và nh hư ng môi trư ng, các i lư ng hình h c, các c tính v t li u, k c các c tính c a n n t. 1.5.1.12.23 B o trì (Maintenance) Toàn b các ho t ng ư c th c hi n trong th i gian s d ng k t c u nó tho mãn các yêu c u v tin c y. CHÚ THÍCH: Các ho t ng ph c h i k t c u sau m t s c ho c ng t thông thư ng n m ngoài ph m vi c a b o trì. 1.5.1.12.24 S a ch a (Repair) Các ho t ng ư c th c hi n b o t n ho c ph c h i ch c năng c a m t k t c u n m ngoài nh nghĩa b o trì. 1.5.1.12.25 Giá tr danh nh (Nominal value) Giá tr ư c n nh d a vào cơ s không th ng kê, ví d như: d a trên kinh nghi m có trư c ho c trên cơ s i u ki n v t lý. 1.5.1.13 Các thu t ng liên quan n tác ng
 18. 18. TCVN 9386:2012 19 1.5.1.13.1 Tác ng (F) (Action) a) T p h p các l c (t i tr ng) t lên k t c u (tác ng tr c ti p). b) T p h p các gia t c ho c bi n d ng cư ng b c gây ra, ví d , do thay i nhi t , bi n thiên m, lún không u ho c ng t (tác ng gián ti p). 1.5.1.13.2 H qu c a tác ng (E) (Effect of action) H qu c a tác ng lên các b ph n k t c u, (ví d n i l c, mômen, ng su t, bi n d ng) ho c lên toàn b k t c u (ví d : võng, góc xoay). 1.5.1.13.3 Tác ng lâu dài (G) (Permanent action) Tác ng có th x y ra trong su t th i gian tham chi u, s bi n thiên cư ng theo th i gian không áng k , ho c s bi n thiên luôn ơn i u cho t i khi tác ng t giá tr gi i h n nh t nh. 1.5.1.13.4 Tác ng thay i (Q) (Variable action) Tác ng mà s bi n thiên cư ng theo th i gian không th b qua ho c không ơn i u. 1.5.1.13.5 Tác ng b t thư ng (A) (Accidental action) Tác ng, thư ng x y ra trong th i gian ng n nhưng có m nh áng k , không ch c x y ra v i m t k t c u cho trư c trong su t th i gian tu i th thi t k . CHÚ THÍCH 1: Tác ng b t thư ng trong nhi u trư ng h p có th gây ra nhi u h u qu x u tr khi áp d ng nh ng bi n pháp phòng ng a thích h p. CHÚ THÍCH 2: Va ch m, tuy t, gió và tác ng ng t có th là tác ng thay i cũng có th là tác ng b t thư ng, ph thu c vào thông tin ã có v phân b th ng kê. 1.5.1.13.6 Tác ng ng t (AE) (Seismic action) Tác ng xu t hi n do chuy n ng c a t n n do ng t. 1.5.1.13.7 Tác ng a k thu t (Geotechnical action) Tác ng truy n t i k t c u qua n n t, do t p, hay n n t có nư c ng m. 1.5.1.13.8 Tác ng c nh (Fixed action)
 19. 19. TCVN 9386:2012 20 Tác ng có v trí và phân b c nh trên k t c u ho c b ph n k t c u, sao cho cư ng và hư ng c a tác ng ư c xác nh rõ ràng cho toàn b k t c u ho c b ph n k t c u n u cư ng và hư ng này ư c cho t i m t i m trên k t c u ho c b ph n k t c u. 1.5.1.13.9 Tác ng t do (Free action) Tác ng có s phân b không gian a d ng trên k t c u. 1.5.1.13.10 Tác ng ơn l (Single action) Tác ng có th gi thi t là c l p v m t th ng kê theo th i gian và không gian c a b t kỳ tác ng nào khác trên k t c u. 1.5.1.13.11 Tác ng tĩnh (Static action) Tác ng không gây ra gia t c áng k cho k t c u ho c b ph n k t c u. 1.5.1.13.12 Tác ng ng (Dynamic action) Tác ng gây ra gia t c áng k cho k t c u ho c b ph n k t c u. 1.5.1.13.13 Tác ng t a tĩnh (Quasi-static action) Tác ng ng ư c bi u th b ng m t tác ng tĩnh tương ương trong m t mô hình tính. 1.5.1.13.14 Giá tr c trưng c a tác ng (Fk) (Characteristic value of an action) Giá tr i di n ch y u c a m t tác ng. CHÚ THÍCH: Khi m t giá tr c trưng ư c n nh trên cơ s th ng kê, nó ư c l a ch n sao cho tương ng v i m t xác su t nh trư c không b vư t quá v phía b t l i trong th i gian i ch ng có tính n th i gian theo tu i th thi t k c a k t c u và kho ng th i gian thi t k . 1.5.1.13.15 Th i gian tham chi u (Reference period) Th i gian ư c ch n s d ng làm cơ s cho ánh giá các tác ng thay i theo th ng kê, và có th dùng cho tác ng b t thư ng. 1.5.1.13.16 Giá tr t h p c a tác ng thay i (ψ0Qk) (Combination value of a variable action) Giá tr ư c ch n - trong ch ng m c có th n nh ư c trên cơ s th ng kê - sao cho xác su t b vư t mà các h qu gây ra b i s t h p x p x như b i các giá tr c trưng tác ng ơn l . Nó có th ư c bi u th như m t ph n xác nh c a giá tr c trưng b ng cách s d ng h s ψ0 ≤ 1.
 20. 20. TCVN 9386:2012 21 1.5.1.13.17 Giá tr t n su t c a tác ng thay i (ψ1Qk) (Frequent value of a variable action) Giá tr ư c xác nh - trong ch ng m c có th ư c n nh trên cơ s th ng kê - sao cho trong t ng th i gian ho c trong ph m vi th i gian i ch ng mà trong ó nó b vư t, ch trong m t ph n nh cho trư c c a th i gian i ch ng, ho c t n su t giá tr b vư t ư c gi i h n theo m t giá tr cho trư c. Nó có th ư c bi u th như m t ph n ã xác nh c a giá tr c trưng b ng cách s d ng h s ψ1≤1. 1.5.1.13.18 Giá tr t a lâu dài c a tác ng thay i (ψ2Qk) (Quasi-permanent value of a variable action) Giá tr ư c xác nh sao cho t ng th i gian mà giá tr này b vư t là ph n tương i l n c a th i gian i ch ng. Nó có th bi u th như m t ph n xác nh c a giá tr c trưng b ng cách s d ng h s ψ2 ≤ 1. 1.5.1.13.19 Giá tr i kèm c a tác ng thay i (ψQk) (Accompanying value of a variable action) Giá tr c a tác ng thay i i kèm tác ng chính trong m t t h p. CHÚ THÍCH: Giá tr i kèm c a m t tác ng thay i có th là giá tr t h p, giá tr t n su t ho c giá tr t a thư ng xuyên. 1.5.1.13.20 Giá tr i di n c a tác ng (Frep) (Representative value of an action) Giá tr ư c s d ng ki m tra m t tr ng thái gi i h n. Giá tr i di n có th là giá tr c trưng (Fk) ho c giá tr i kèm (ψFk). 1.5.1.13.21 Giá tr thi t k c a tác ng (Fd) (Design value of an action) Giá tr có ư c b ng cách nhân giá tr i di n v i h s riêng γf. CHÚ THÍCH: K t qu c a giá tr i di n nhân v i h s riêng γF = γsd x γf có th ư c xem là giá tr thi t k c a tác ng (xem 6.3.2). 1.5.1.13.22 T h p các tác ng (Combination of actions) T p h p các giá tr thi t k s d ng ki m tra tin c y c a k t c u theo tr ng thái gi i h n dư i nh hư ng ng th i c a các tác ng khác nhau. 1.5.1.14 Các thu t ng liên quan n tham s v t li u và s n ph m 1.5.1.14.1 Giá tr c trưng (Xk ho c Rk) (Characteristic value) Giá tr c a tham s v t li u ho c s n ph m có xác su t nh trư c không thu ư c trong các lo t thí nghi m không h n ch v gi thuy t. Giá tr này nhìn chung tương ng v i phân v c th c a phân b
 21. 21. TCVN 9386:2012 22 th ng kê ư c gi nh v c tính riêng c a v t li u ho c s n ph m. M t giá tr danh nh ư c s d ng như m t giá tr c trưng trong m t s tình hu ng. 1.5.1.14.2 Giá tr thi t k c a tham s v t li u ho c s n ph m (Xd ho c Rd) (Design value of a material or product property) Giá tr có ư c b ng cách chia giá tr c trưng cho h s riêng γm ho c γM, ho c, trong nh ng tình hu ng c bi t, b ng cách xác nh tr c ti p. 1.5.1.14.3 Giá tr danh nh c a tham s v t li u ho c s n ph m (Xnom ho c Rnom) (Nominal value of a material or product property) Giá tr bình thư ng ư c s d ng như m t giá tr c trưng và ư c thi t l p t m t tài li u thích h p. 1.5.1.15 i u kho n liên quan n d li u v kích thư c. 1.5.1.15.1 Giá tr c trưng c a m t tham s kích thư c (ak) (Characteristic value of a geometrical property) Giá tr thư ng tương ng v i các kích thư c ư c ch rõ trong thi t k . Khi thích h p, các giá tr c trưng kích thư c có th tương ng v i phân v nh trư c c a phân b th ng kê. 1.5.1.15.2 Giá tr thi t k c a tham s kích thư c (ad) (Design value of a geometrical property) Thư ng là m t giá tr danh nh. Khi thích h p, giá tr i lư ng kích thư c có th tương ng v i m t s o n nh trư c c a phân b th ng kê. CHÚ THÍCH: Giá tr thi t k c a m t tham s kích thư c nhìn chung tương ương v i giá tr c trưng. Tuy nhiên, nó có th coi là khác i trong m t s trư ng h p khi tr ng thái gi i h n ư c xem là r t nh y c m v i tham s kích thư c, ví d như, khi xem xét nh hư ng c a khuy t t t hình h c t i cong vênh. Trong nh ng trư ng h p như v y, giá tr thi t k thư ng s ư c thi t l p bình thư ng như m t giá tr ư c xác nh m t cách tr c ti p. Nói khác i, nó có th ư c thi t l p t m t cơ s d li u th ng kê, có giá tr tương ng v i o n phù h p hơn (ví d : m t giá tr hi m) so v i áp d ng giá tr c trưng. 1.5.1.16 Thu t ng liên quan n phân tích k t c u 1.5.1.16.1 Phân tích k t c u (Structural analysis) Trình t ho c thu t toán xác nh h qu c a tác ng m i i m c a k t c u. CHÚ THÍCH: Phân tích k t c u có th ư c th c hi n ba m c, s d ng các mô hình khác nhau: phân tích t ng th , phân tích b ph n, phân tích c c b . 1.5.1.16.2 Phân tích t ng th (Global analysis)
 22. 22. TCVN 9386:2012 23 Vi c xác nh trong m t k t c u, m t t p h p các n i l c ho c mômen, ho c ng su t cân b ng v i t p h p xác nh các tác ng riêng t lên k t c u, và ph thu c các tham s v t li u, k t c u và kích thư c. 1.5.1.16.3 Phân tích àn h i-tuy n tính b c nh t không có phân b l i (First order linear-elastic analysis without redistribution) Phân tích k t c u àn h i d a vào quy lu t ng su t bi n d ng ho c mômen góc quay là tuy n tính và ư c th c hi n trên kích thư c ban u. 1.5.1.16.4 Phân tích àn h i-tuy n tính b c nh t có phân b l i (First order linear-elastic analysis with redistribution) Phân tích àn h i-tuy n tính trong ó các mômen và l c trong ư c s a i thi t k k t c u, phù h p v i các tác ng ngoài ã cho và không có tính toán y n kh năng quay. 1.5.1.16.5 Phân tích àn h i - tuy n tính b c hai (Second order linear-elastic analysis) Phân tích k t c u àn h i s d ng các quy lu t ng su t bi n d ng tuy n tính, áp d ng i v i sơ k t c u ã b bi n d ng. 1.5.1.16.6 Phân tích phi tuy n b c nh t (First order non-linear analysis) Phân tích k t c u ư c th c hi n trên kích thư c hình h c ban u, có tính n c tính bi n d ng phi tuy n c a v t li u. CHÚ THÍCH: Phân tích phi tuy n b c nh t có th là àn h i v i gi thi t phù h p, ho c là àn - d o lý tư ng, àn-d o ho c c ng-d o. 1.5.1.16.7 Phân tích phi tuy n b c hai (Second order non-linear analysis) Phân tích k t c u, ư c th c hi n trên kích thư c c a k t c u ã b bi n d ng và có tính n các c tính bi n d ng phi tuy n c a v t li u. CHÚ THÍCH: phân tích phi tuy n b c hai có th là àn - d o lý tư ng ho c àn – d o 1.5.1.16.8 Phân tích àn - d o lý tư ng b c nh t (First order elastic-perfertly plastic analysis) Phân tích k t c u d a vào quan h mômen-góc xoay g m ph n àn h i tuy n tính ti p theo là ph n d o không bi n c ng, ư c th c hi n trên kích thư c ban u c a sơ k t c u. 1.5.1.16.9 Phân tích àn - d o lý tư ng b c hai (Second order elastic-perfertly plastic analysis)
 23. 23. TCVN 9386:2012 24 Phân tích k t c u d a vào quan h mômen-góc xoay g m ph n àn h i tuy n tính ti p theo là ph n d o không bi n c ng, ư c th c hi n trên kích thư c c a sơ k t c u ã b chuy n v ho c bi n d ng. 1.5.1.16.10 Phân tích àn - d o (b c nh t ho c b c hai) (Elasto-plastic analysis (first or second order)) Phân tích k t c u s d ng m i quan h ng su t - bi n d ng ho c mômen - góc quay g m ph n àn h i tuy n tính, ti p theo là d o không bi n c ng. CHÚ THÍCH: Nói chung là vi c này ư c th c hi n trên kích thư c ban u c a k t c u, nhưng cũng có th áp d ng i v i kích thư c c a k t c u ã b chuy n v ho c bi n d ng. 1.5.1.16.11 Phân tích c ng-d o (Rigid plastic analysis) Phân tích, ư c th c hi n trên kích thư c ban u c a sơ k t c u, s d ng nguyên lý phân tích gi i h n ánh giá tr c ti p t i tr ng c c h n. CHÚ THÍCH: Quy lu t mômen - u n ư c gi thi t không có bi n d ng àn h i và không có bi n c ng. 1.5.2 Các thu t ng khác ư c s d ng trong tiêu chu n 1.5.2.1 H s ng x (Behaviour factor) H s ư c s d ng cho m c ích thi t k gi m l n c a l c thu ư c t phân tích tuy n tính, nh m xét n ph n ng phi tuy n c a k t c u, liên quan n v t li u, h k t c u và quy trình thi t k . 1.5.2.2 Phương pháp thi t k theo kh năng ch u l c và tiêu tán năng lư ng (Capacity design method) Phương pháp thi t k trong ó m t s c u ki n c a h k t c u ư c l a ch n, thi t k và c u t o phù h p nh m m b o tiêu tán năng lư ng thông qua các bi n d ng l n trong khi t t c nh ng c u ki n còn l i v n m b o b n có th duy trì ư c cách tiêu tán năng lư ng ã ch n. 1.5.2.3 K t c u tiêu tán năng lư ng (Dissipative structure) K t c u có kh năng tiêu tán năng lư ng b ng cách ng x tr do d o k t c u và/ho c b ng các cơ ch khác. 1.5.2.4 Vùng tiêu tán năng lư ng (Dissipative zones) Vùng ư c nh trư c c a m t k t c u tiêu tán năng lư ng. S tiêu tán năng lư ng c a k t c u ch y u t p trung t i ây. CHÚ THÍCH 1: Vùng này còn ư c g i là vùng t i h n.
 24. 24. TCVN 9386:2012 25 1.5.2.5 ơn v c l p v m t ng l c (Dynamically independent unit) K t c u ho c m t ph n k t c u tr c ti p ch u dao ng n n và ph n ng c a nó không ch u nh hư ng b i ph n ng c a các ơn v ho c k t c u bên c nh. 1.5.2.6 H s t m quan tr ng (Importance factor) H s có liên quan n nh ng h u qu c a vi c hư h ng k t c u. 1.5.2.7 K t c u không tiêu tán năng lư ng (Non-dissipative structure) K t c u ư c thi t k cho trư ng h p ch u ng t nhưng không tính n ng x phi tuy n c a v t li u. 1.5.2.8 B ph n phi k t c u (Non-structural element) Các b ph n ki n trúc, cơ khí ho c i n, do không có kh năng ch u l c ho c do cách liên k t v i k t c u không ư c xem là c u ki n ch u l c trong thi t k ch u ng t. 1.5.2.9 C u ki n kháng ch n chính (Primary seismic members) C u ki n ư c xem là m t ph n c a h k t c u ch u tác ng ng t, ư c mô hình hóa trong tính toán thi t k ch u ng t và ư c thi t k , c u t o hoàn ch nh m b o yêu c u kháng ch n theo nh ng quy nh c a tiêu chu n này. 1.5.2.10 C u ki n kháng ch n ph (Secondary seismic members) C u ki n không ư c xem là m t ph n c a h k t c u ch u tác ng ng t. Cư ng và c ng ch ng l i tác ng ng t c a nó ư c b qua. CHÚ THÍCH 2: Nh ng c u ki n này không yêu c u ph i tuân th t t c các quy nh c a tiêu chu n này, nhưng ph i ư c thi t k và c u t o sao cho v n có th ch u ư c tr ng l c khi ch u các chuy n v gây ra b i tình hu ng thi t k ch u ng t. 1.5.2.11 Ph n c ng phía dư i (Rigid basement)
 25. 25. TCVN 9386:2012 26 Ph n nhà và công trình ư c xem là c ng tuy t i so v i ph n nhà và công trình phía trên nó, ví d c t ăng ten vô tuy n t trên mái nhà, ph n nhà t mái tr xu ng ư c xem là ph n c ng phía dư i c a c t ăng ten. 1.5.2.12 Hi u ng b c 2 (hi u ng P-∆) (Second order effects (P-∆ effects)) M t cách tính k t c u theo sơ tính bi n d ng. 1.6 Ký hi u 1.6.1 T ng quát (1) Áp d ng nh ng kí hi u cho trong Ph l c D. V i nh ng kí hi u liên quan n v t li u, cũng như nh ng kí hi u không liên quan m t cách c th v i ng t thì áp d ng nh ng i u kho n c a các tiêu chu n liên quan khác. (2) Nh ng kí hi u khác, liên quan n tác ng ng t, ư c nh nghĩa trong văn b n tiêu chu n nơi chúng xu t hi n d s d ng. Tuy nhiên, các kí hi u xu t hi n thư ng xuyên nh t ư c s d ng trong tiêu chu n này ư c li t kê và nh nghĩa trong 1.6.2 t i 1.6.3. 1.6.2 Các kí hi u khác ư c s d ng trong Chương 2 và Chương 3 AEd Giá tr thi t k c a tác ng ng t ( = γI×AEk) AEk Giá tr c trưng c a tác ng ng t i v i chu kỳ l p tham chi u Ed Giá tr thi t k c a các h qu tác ng NSPT S nhát p trong thí nghi m xuyên tiêu chu n (SPT) PNCR Xác su t tham chi u vư t quá trong 50 năm c a tác ng ng t tham chi u i v i yêu c u không s p Q Tác ng thay i S H s t n n Se(T) Ph ph n ng gia t c n n àn h i theo phương n m ngang còn g i là “ph ph n ng àn h i”. Khi T= 0, gia t c ph cho b i ph này b ng gia t c n n thi t k cho n n lo i A nhân v i h s t n n S. Sve(T) Ph ph n ng gia t c n n àn h i theo phương th ng ng SDe(T) Ph ph n ng chuy n v àn h i Sd(T) Ph thi t k (trong phân tích àn h i). Khi T= 0, gia t c ph cho b i ph này b ng gia t c n n thi t k trên n n lo i A nhân v i h s t n n S T Chu kỳ dao ng c a h tuy n tính m t b c t do Ts Kho ng th i gian kéo dài dao ng trong ó biên không nh hơn 1/3 biên
 26. 26. TCVN 9386:2012 27 c c i. TNCR Chu kỳ l p tham chi u c a tác ng ng t tham chi u theo yêu c u không s p agR nh gia t c n n tham chi u trên n n lo i A ag Gia t c n n thi t k trên n n lo i A avg Gia t c n n thi t k theo phương th ng ng cu Cư ng ch ng c t không thoát nư c c a t n n dg Chuy n v n n thi t k g Gia t c tr ng trư ng q H s ng x vs,30 Giá tr trung bình c a v n t c truy n sóng c t trong 30m phía trên c a m t c t t n n nơi có bi n d ng c t b ng ho c th p hơn10-5. γI H s t m quan tr ng η H s hi u ch nh c n ξ T s c n nh t tính b ng ph n trăm ψ2,i H s t h p cho giá tr ư c coi là lâu dài c a tác ng thay i i ψE,i H s t h p cho tác ng thay i i, s d ng khi xác nh các h qu c a tác ng ng t thi t k 1.6.3 Các kí hi u khác ư c s d ng trong Chương 4 EE H qu c a tác ng ng t EEdx, EEdy Giá tr thi t k c a các h qu tác ng gây ra b i các thành ph n n m ngang (x và y) c a tác ng ng t EEdz Giá tr thi t k c a các h qu tác ng gây ra b i thành ph n th ng ng c a tác ng ng t α T s gi a gia t c n n thi t k và gia t c tr ng trư ng Fi L c ng t theo phương n m ngang t i t ng th i Fa L c ng t theo phương n m ngang tác ng lên m t b ph n phi k t c u Fb L c c t áy H Chi u cao nhà k t móng ho c t nh c a ph n c ng phía dư i Lmax, Lmin Kích thư c l n nh t và kích thư c nh nh t trên m t b ng c a ngôi nhà o theo các phương vuông góc
 27. 27. TCVN 9386:2012 28 Rd Giá tr thi t k c a b n Sa H s ng t c a b ph n phi k t c u T1 Chu kỳ dao ng cơ b n c a công trình Ta Chu kỳ dao ng cơ b n c a b ph n phi k t c u Wa Tr ng lư ng c a b ph n phi k t c u d Chuy n v dr Chuy n v ngang thi t k tương i gi a các t ng ea l ch tâm ng u nhiên c a kh i lư ng m t t ng so v i v trí danh nghĩa c a nó h Chi u cao t ng mi Kh i lư ng t ng th i n S t ng phía trên móng ho c trên nh c a ph n c ng phía dư i qa H s ng x c a b ph n phi k t c u. qd H s ng x chuy n v si Chuy n v c a kh i lư ng mi trong d ng dao ng cơ b n c a công trình zi Chi u cao c a kh i lư ng mi phía trên cao trình t tác ng ng t γa H s t m quan tr ng c a b ph n phi k t c u γd H s vư t cư ng cho t m c ng ( i-a-ph c) θ H s nh y c a chuy n v ngang tương i gi a các t ng. 1.6.4 Các kí hi u khác ư c s d ng trong Chương 5 Ac Di n tích ti t di n c a c u ki n bêtông Ash T ng di n tích ti t di n c a c t thép ai n m ngang trong nút d m-c t Asi T ng di n tích các thanh c t thép theo t ng phương chéo c a d m liên k t Ast Di n tích ti t di n c a c t thép ngang Asv T ng di n tích c t thép ng b ng tư ng Asv,i T ng di n tích c a các thanh thép ng c a c t n m gi a các thanh góc theo m t phương i qua nút Aw T ng di n tích ti t di n chi u lên m t n m ngang c a tư ng ΣAsi T ng di n tích c a t t c các thanh thép xiên theo c hai phương, khi trong tư ng có b trí các thanh thép xiên ch ng l i s c t do trư t ΣAsj T ng di n tích c a t t c các thanh thép th ng ng trong ph n b ng tư ng,
 28. 28. TCVN 9386:2012 29 ho c c a các thanh thép b sung ư c b trí theo m t cách riêng ph n u tư ng ch ng l i s c t do trư t ΣMRb T ng các giá tr thi t k c a kh năng ch u mômen u n c a các d m quy t vào nút t i m i n i theo phương ang xét ΣMRc T ng các giá tr thi t k c a kh năng ch u mômen u n c a các c t hình thành nên khung t i m t m i n i theo phương ang xét Do ư ng kính c a lõi có c t ai h n ch bi n d ng trong c t ti t di n tròn Mi,d Mômen t i u mút c a m t d m ho c c t tính tóan kh năng ch u c t thi t k MRb,i Giá tr thi t k kh năng ch u mômen u n c a d m t i u mút th i MRc,i Giá tr thi t k c a kh năng ch u mômen u n c a c t t i u mút th i NEd L c d c tr c thu ư c t phép phân tích theo tình hu ng thi t k ch u ng t T1 Chu kỳ cơ b n c a công trình theo phương ang xét TC Chu kỳ ng v i gi i h n trên c a o n có gia t c không i c a ph àn h i V’Ed L c c t trong tư ng thu ư c t phép phân tích theo tình hu ng thi t k ch u ng t Vdd Kh năng ch t c a các thanh thép th ng ng trong tư ng VEd L c c t thi t k trong tư ng VEd,max L c c t tác d ng l n nh t t i ti t di n u mút c a d m thu ư c t tính toán thi t k theo kh năng ch u l c VEd,min L c c t tác d ng nh nh t t i ti t di n u mút c a d m thu ư c t tính toán thi t k theo kh năng ch u l c Vfd Ph n l c ma sát tham gia làm tăng kh năng c a tư ng ch ng l i s c t do trư t Vid Ph n l c óng góp do các thanh thép xiên vào b n c a tư ng ch ng l i s c t do trư t VRd, c Giá tr thi t k c a kh năng ch u c t c a các c u ki n không có c t thép ch u c t theo tiêu chu n EN 1992-1-1:2004 VRd, S Giá tr thi t k c a kh năng ch u c t ch ng l i s trư t b Chi u r ng cánh dư i c a d m bc Kích thư c ti t di n ngang c a c t beff Chi u r ng h u hi u c a cánh d m ch u kéo t i b m t c a c t bi Kho ng cách gi a các thanh li n k nhau ư c gi i h n b i góc u n c a c t thép ai ho c b i ai móc trong c t
 29. 29. TCVN 9386:2012 30 b0 Chi u r ng c a ph n lõi có c t ai h n ch bi n d ng trong c t ho c trong ph n u tư ng c a tư ng (tính t i ư ng tâm c a c t thép ai) bw B dày c a ph n có c t ai h n ch bi n d ng c a ti t di n tư ng, ho c chi u r ng b ng d m bw0 B dày ph n b ng tư ng d Chi u cao làm vi c c a ti t di n dbL ư ng kính thanh c t thép d c dbw ư ng kính thanh c t thép ai fcd Giá tr thi t k c a cư ng ch u nén c a bêtông fctm Giá tr trung bình c a cư ng ch u kéo c a bêtông fyd Giá tr thi t k c a gi i h n ch y c a thép fyd, h Giá tr thi t k c a gi i h n ch y c a c t thép c a b ng d m theo phương n m ngang fyd, v Giá tr thi t k c a gi i h n ch y c a c t thép c a b ng d m theo phương ng fyld Giá tr thi t k c a gi i h n ch y c a c t thép d c fywd Giá tr thi t k c a gi i h n ch y c a c t thép ngang h Chi u cao ti t di n ngang hc Chi u cao ti t di n ngang c a c t theo phương ang xét hf B dày cánh hjc Kho ng cách gi a các l p ngoài cùng c a c t thép c t trong nút d m-c t hjw Kho ng cách gi a các thanh c t thép phía trên và phía dư i d m h0 Chi u cao ph n lõi có c t ai h n ch bi n d ng trong m t c t (tính t i ư ng tâm c a c t thép ai) hs Chi u cao thông th y c a t ng hw Chi u cao tư ng ho c chi u cao ti t di n ngang c a d m kD H s ph n ánh c p d o k t c u trong tính toán chi u cao ti t di n c t c n thi t neo các thanh thép d m trong nút, l y b ng 1 cho c p d o k t c u cao và b ng 2/3 cho c p d o k t c u trung bình kw H s ph n ánh d ng phá ho i ch o trong h k t c u có tư ng ch u l c lc1 Chi u dài thông th y c a d m ho c c t
 30. 30. TCVN 9386:2012 31 lcr Chi u dài vùng t i h n li Kho ng cách gi a các ư ng tâm c a hai hàng c t thép xiên t i ti t di n chân tư ng có các thanh c t thép xiên ch u c t do trư t lw Chi u dài ti t di n ngang c a tư ng n T ng s các thanh thép d c ư c gi b i các thanh c t thép ai ho c gi ng ngang theo chu vi c a ti t di n c t q0 Giá tr cơ b n c a h s ng x s Kho ng cách c t thép ngang xu Chi u cao c a tr c trung hòa z Cánh tay òn c a n i l c α H s hi u ng h n ch bi n d ng, góc gi a các thanh thép t chéo và tr c c a d m liên k t α0 T s kích thư c c a tư ng trong h k t c u α1 H s nhân c a tác ng ng t thi t k theo phương n m ngang t i th i i m hình thành kh p d o u tiên trong h k t c u αu H s nhân c a tác ng ng t thi t k theo phương n m ngang t i th i i m hình thành cơ ch d o toàn b γc H s riêng c a bêtông γRd H s thi u tin c y c a mô hình i v i giá tr thi t k c a b n khi tính h qu c a tác ng, có tính n các nguyên nhân vư t cư ng khác nhau γs H s riêng c a thép εcu2 Bi n d ng t i h n c a bêtông không có c t ai h n ch bi n d ng εcu2,c Bi n d ng t i h n c a bêtông có c t ai h n ch bi n d ng εsu,k Giá tr c trưng c a dãn dài gi i h n c a c t thép εsy,d Giá tr thi t k c a bi n d ng thép t i i m ch y d o η H s gi m cư ng ch u nén c a bêtông do bi n d ng kéo theo phương ngang c a ti t di n ζ T s VEd,min/VEd,max gi a các l c c t tác d ng nh nh t và l n nh t t i ti t di n u mút c a d m µf H s ma sát gi a bêtông v i bêtông khi ch u tác ng có chu kỳ µφ H s d o k t c u khi u n
 31. 31. TCVN 9386:2012 32 µδ H s d o k t c u khi chuy n v v L c d c quy i trong tình hu ng thi t k ch u ng t ξ Chi u cao quy i tính n tr c trung hòa ρ Hàm lư ng c t thép ch u kéo ρ’ Hàm lư ng c t thép ch u nén trong d m σcm Giá tr trung bình c a ng su t pháp c a bêtông ρh Hàm lư ng c t thép c a các thanh n m ngang c a ph n b ng tư ng ρ1 T ng hàm lư ng c t thép d c ρmax Hàm lư ng c t thép ch u kéo cho phép t i a trong vùng t i h n c a d m kháng ch n chính ρv Hàm lư ng c t thép c a các thanh th ng ng c a ph n b ng tư ng ρw Hàm lư ng c t thép ch u c t ωv T s cơ h c c a c t thép th ng ng trong b n b ng ωwd T s th tích cơ h c c a c t ai h n ch bi n d ng trong pham vi các vùng t i h n 1.6.5 Các kí hi u khác ư c s d ng trong Chương 6 L Nh p d m MEd Mômen u n thi t k tính toán theo tình hu ng thi t k ch u ng t Mp1,RdA Giá tr thi t k c a mômen d o t i u mút A c a m t c u ki n Mp1,RdB Giá tr thi t k c a mômen d o t i u mút B c a m t c u ki n NEd L c d c thi t k tính toán theo tình hu ng thi t k ch u ng t NEd,E L c d c t phép tính toán ch do tác ng ng t thi t k NEd,G L c d c do các tác ng không ph i tác ng ng t, ư c k n trong t h p các tác ng theo tình hu ng thi t k ch u ng t Np1,Rd Giá tr thi t k c a b n d o khi kéo c a ti t di n ngang c a m t c u ki n theo EN 1993-1-1:2004 NRd (MEd,VEd) Giá tr thi t k c a l c d c trong c t ho c thanh chéo theo EN 1993-1-1:2004, có tính n s tương tác v i mômen u n MEd và l c c t VEd trong tình hu ng có ng t Rd b n c a liên k t theo EN 1993-1-1:2004 Rfy b n d o c a c u ki n tiêu tán năng lư ng ư c liên k t d a trên ng su t
 32. 32. TCVN 9386:2012 33 ch y thi t k c a v t li u như ã nh nghĩa trong EN 1993-1-1:2004 VEd L c c t thi t k tính toán theo tình hu ng thi t k ch u ng t VEd,G L c c t do các tác ng không ph i tác ng ng t ư c k n trong t h p tác ng theo tình hu ng thi t k ch u ng t VEd,M L c c t do các mômen d o t vào t i hai u d m Vwp,Ed L c c t thi t k trong m t ô c a b n b ng panen do tác ng ng t thi t k gây ra Vwp,Rd b n c t thi t k c a b n b ng panen theo EN 1993-1-1:2004 e Chi u dài c a o n n i kháng ch n fy Gi i h n ch y danh nghĩa c a thép fymax ng su t ch y cho phép t i a c a thép q H s ng x tw B dày b n b ng c a o n n i kháng ch n tf B dày b n cánh c a o n n i kháng ch n Ω H s nhân v i l c d c NEd,E. L c d c này ư c tính t tác ng ng t thi t k , dành cho vi c thi t k các c u ki n không tiêu tán năng lư ng trong các khung gi ng úng tâm ho c l ch tâm tương ng v i i u (1) trong 6.7.4 và 6.8.3. α T s gi a mômen u n thi t k nh hơn MEd,A t i m t u mút c a o n n i kháng ch n v i mômen u n l n hơn MEd,B t i u mút hình thành kh p d o, c hai mômen u ư c l y giá tr tuy t i α1 H s nhân c a tác ng ng t thi t k theo phương n m ngang t i th i i m hình thành kh p d o u tiên trong h k t c u αu H s nhân c a tác ng ng t thi t k theo phương n m ngang t i th i i m hình thành kh p d o trên toàn b h k t c u γM H s riêng cho tham s v t li u γov H s vư t cư ng c a v t li u δ võng c a d m t i gi a nh p so v i ư ng ti p tuy n v i tr c d m t i u d m (Hình 30) γpb H s nhân v i b n d o thi t k khi kéo Np1,Rd c a gi ng ch u nén trong h gi ng ch V, d tính nh hư ng c a tác ng ng t không cân b ng lên d m mà gi ng ó ư c liên k t vào γs H s riêng c a thép θp Kh năng xoay c a vùng kh p d o λ m nh không th nguyên c a m t c u ki n như ã nh nghĩa trong EN 1993- 1-1:2004
 33. 33. TCVN 9386:2012 34 1.6.6 Các kí hi u khác ư c s d ng trong Chương 7 Apl Di n tích c a t m theo phương n m ngang Ea Mô un àn h i c a thép Ecm Mô un àn h i trung bình c a bêtông theo EN 1992-1-1:2004 Ia Mômen quán tính c a di n tích ph n thép trong ti t di n liên h p, i v i tr c i qua tâm c a ti t di n liên h p ó Ic Mômen quán tính c a di n tích ph n bêtông trong ti t di n liên h p, i v i tr c i qua tâm c a ti t di n liên h p ó Ieq Mômen quán tính tương ương c a di n tích ti t di n liên h p Is Mômen quán tính c a di n tích các thanh c t thép trong m t ti t di n liên h p, i v i tr c i qua tâm c a ti t di n liên h p ó Mp1,Rd,c Mômen d o c a c t, ư c l y là c n dư i và ư c tính toán có xét t i ph n bêtông c a ti t di n và ch xét t i ph n thép c a ti t di n ư c x p vào lo i có tính d o k t c u MU,Rd,b C n trên c a mômen d o c a d m, ư c tính toán có xét t i ph n bêtông c a ti t di n và toàn b ph n thép trong ti t di n ó, k c nh ng ti t di n không ư c coi là có tính d o k t c u Vwp,Ed L c c t thi t k trong ô b n b ng, ư c tính toán trên cơ s b n d o c a các vùng tiêu tán năng lư ng li n k trong d m ho c trong các m i liên k t Vwp,Rd b n c t c a ô b n b ng b ng liên h p thép - bêtông theo EN 1994-1:2004 b Chi u r ng c a b n cánh be Chi u r ng tính toán b n cánh v m i phía c a b n b ng b ng thép beff T ng chi u r ng h u hi u c a b n cánh b ng bêtông b0 Chi u r ng (kích thư c nh nh t) c a lõi bêtông b h n ch bi n d ng dbL ư ng kính c t thép d c dbw ư ng kính c t thép ai fyd Gi i h n ch y thi t k c a thép fydf Gi i h n ch y thi t k c a thép trong b n cánh fydw Cư ng thi t k c a c t thép b n b ng hb Chi u cao c a d m liên h p bb Chi u r ng c a d m liên h p hc Chi u cao c a ti t di n c t liên h p thép - bêtông kr H s h u hi u c a hình d ng các sư n c a m t c t t m thép
 34. 34. TCVN 9386:2012 35 kt H s suy gi m b n c t thi t k c a các nút liên k t theo EN 1994-1 lcl Chi u dài thông th y c a c t lcr Chi u dài c a vùng t i h n n T s mô un thép - bêtông i v i tác ng ng n h n q H s ng x r H s gi m c ng bêtông tính toán c ng c a c t liên h p thép - bêtông tf B dày b n cánh γc H s riêng c a bêtông γM H s riêng cho tham s v t li u γov H s vư t cư ng c a v t li u γs H s riêng c a thép εa T ng bi n d ng c a thép t i tr ng thái c c h n εcu2 Bi n d ng nén c c h n c a bêtông không b h n ch bi n d ng η liên k t t i thi u như ã nh nghĩa trong 6.6.1.2 c a EN 1994-1-1:2004 1.6.7 Các kí hi u khác ư c s d ng trong Chương 8 E0 Mô un àn h i c a g khi ch t t i t c th i b Chi u r ng c a ti t di n g d ư ng kính v t liên k t h Chi u cao c a d m g kmod H s i u ch nh cư ng c a g cho ch t t i t c th i theo EN 1995-1-1:2004 q H s ng x γM H s riêng cho tham s v t li u 1.6.8 Các kí hi u khác ư c s d ng trong Chương 9 ag,urm Giá tr c n trên c a gia t c n n thi t k s d ng cho lo i kh i xây không có c t thép th a mãn nh ng i u kho n c a tiêu chu n này Amin T ng di n tích ti t di n ngang c a tư ng xây yêu c u trong m i hư ng n m ngang áp d ng các quy nh cho “nhà xây ơn gi n” fb, min Cư ng nén tiêu chu n c a viên xây vuông góc v i m t áy fbh, min Cư ng nén tiêu chu n c a viên xây song song v i m t áy và trong m t ph ng tư ng fm, min Cư ng t i thi u cho v a xây
 35. 35. TCVN 9386:2012 36 h Chi u cao thông th y l n nh t c a l m li n k v i b c tư ng hef Chi u cao h u hi u c a tư ng l Chi u dài c a tư ng n S t ng n m phía trên m t t pA,min T l ph n trăm t i thi u c a t ng di n tích ti t di n chi u lên m t ngang c a vách c ng theo t ng phương v i t ng di n tích ngang theo t ng pmax T l ph n trăm c a t ng di n tích sàn bên trên m c ang xét q H s ng x tef B dày h u hi u c a tư ng ∆A,max chênh l ch l n nh t v di n tích ti t di n ngang c a vách c ng ngang gi a các t ng li n k nhau c a “nhà xây ơn gi n” ∆m,max chênh l ch l n nh t v kh i lư ng gi a các t ng li n k nhau c a “nhà xây ơn gi n” γM H s riêng cho tham s v t li u γs H s riêng c a c t thép λmin T s gi a kích thư c c a c nh ng n và c nh dài trong m t b ng 1.6.9 Các kí hi u khác ư c s d ng trong Chương 10 Keff c ng h u hi u c a h cách ch n theo phương n m ngang xem xét, t i m t chuy n v tương ương v i chuy n v thi t k ddc KV c ng t ng c ng c a h cách ch n theo phương th ng ng Kxi c ng h u hi u c a b cách ch n th i theo phương x Kyi c ng h u hi u c a b cách ch n th i theo phương y Teff Chu kỳ cơ b n h u hi u c a k t c u bên trên trong chuy n ng t nh ti n ngang, k t c u bên trên ư c xem là tuy t i c ng Tf Chu kỳ cơ b n c a k t c u bên trên ư c gi thi t là ngàm t i áy TV Chu kỳ cơ b n c a k t c u bên trên theo phương th ng ng, k t c u bên trên ư c xem là tuy t i c ng M Kh i lư ng c a k t c u bên trên Ms m nh ddc Chuy n v thi t k h u hi u c a tâm c ng theo phương xem xét ddb T ng chuy n v thi t k c a b cách ch n etot,y T ng l ch tâm theo phương y
 36. 36. TCVN 9386:2012 37 fj L c theo phương ngang t i m i t ng th j ry Bán kính xo n c a h cách ch n (xi,yi) T a c a b cách ch n th i so v i tâm c ng h u hi u δi H s khu ch i ξeff “ c n h u hi u” 1.7 ơn v SI (1)P Các ơn v SI ph i ư c s d ng phù h p v i ISO 1000. (2) Khi tính toán dùng các ơn v sau ây: – L c và t i tr ng: kN, kN/m, kN/m2 – Kh i lư ng riêng: kg/m3 , t/m3 – Kh i lư ng: kg, t – Tr ng lư ng riêng: kN/m3 – ng su t và cư ng : N/mm2 (= MN/m2 ho c MPa), kN/m2 (=kPa) – Mômen (u n,v.v..): kNm – Gia t c: m/s2 , g (g = 9,81 m/s2 ) 2 Yêu c u v tính năng và các tiêu chí c n tuân theo 2.1 Nh ng yêu c u cơ b n (1)P K t c u trong vùng có ng t ph i ư c thi t k và thi công sao cho tho mãn nh ng yêu c u sau ây. M i yêu c u ph i có tin c y thích h p: – Yêu c u không s p K t c u ph i ư c thi t k và thi công ch u ư c tác ng ng t thi t k như nh nghĩa trong Chương 3 mà không b s p c c b hay s p toàn ph n, ng th i gi ư c tính toàn v n c a k t c u và còn m t ph n kh năng ch u t i tr ng sau khi ng t x y ra. Tác ng ng t thi t k ư c bi u th qua các y u t : a) tác ng ng t tham chi u g n li n v i xác su t vư t quá tham chi u PNCR, trong 50 năm ho c m t chu kỳ l p tham chi u, TNCR, b) h s t m quan tr ng γI (xem (2)P và (3)P c a i u này) tính n m c tin c y khác nhau. CHÚ THÍCH 1: Các giá tr n nh cho PNCR ho c cho TNCR s d ng cho Vi t Nam là PNCR = 10 % và TNCR = 475 năm. CHÚ THÍCH 2: Giá tr c a xác su t vư t quá PR, trong TL năm c a m c tác ng ng t c th có liên quan t i chu kỳ l p trung bình TR, c a m c tác ng ng t này như sau TR = - TL / ln (1 - PR). Vì th , v i m t giá tr TL cho trư c, tác ng ng t có th ư c xác nh m t cách tương ương theo 2 cách: ho c là b ng chu kỳ l p trung bình, TR, ho c là b ng xác su t vư t quá, PR trong TL năm.
 37. 37. TCVN 9386:2012 38 – Yêu c u h n ch hư h ng Công trình ph i ư c thi t k và thi công ch u ư c tác ng ng t có xác su t x y ra l n hơn so v i tác ng ng t thi t k , mà không gây hư h i và nh ng h n ch s d ng kèm theo vì nh ng chi phí kh c ph c có th l n hơn m t cách b t h p lý so v i giá thành b n thân k t c u. Tác ng ng t ư c ưa vào tính toán cho “yêu c u h n ch hư h ng” có xác su t vư t quá, PDLR trong 10 năm và chu kỳ l p TDLR. Khi không có nh ng thông tin chính xác hơn, có th s d ng h s gi m tác ng ng t thi t k theo 4.4.3.2(2) tính tác ng ng t dùng ki m tra “yêu c u h n ch hư h ng”. CHÚ THÍCH 3: Các giá tr n nh cho PDLR ho c TDLR s d ng Vi t Nam là PDLR =10 % và TDLR = 95 năm. (2)P tin c y cho “yêu c u không s p ” và “yêu c u h n ch hư h ng” ư c thi t l p b i các cơ quan nhà nư c có th m quy n i v i các lo i nhà và công trình dân d ng khác nhau trên cơ s nh ng h u qu c a phá ho i. (3)P Các m c tin c y khác nhau ư c xét t i b ng cách phân lo i công trình theo m c quan tr ng khác nhau. M i m c quan tr ng ư c gán m t h s t m quan tr ng γI. Khi có th ư c, h s này c n thi t l p sao cho nó tương ng v i m t chu kỳ l p có giá tr dài hơn ho c ng n hơn c a hi n tư ng ng t (so v i chu kỳ l p tham chi u), cho chu kỳ l p này là phù h p thi t k t ng lo i công trình c th (xem 3.2.1(3)). Các nh nghĩa v m c và h s t m quan tr ng cho trong Ph l c E, Ph n 1. (4) Các m c khác nhau c a tin c y thu ư c b ng cách nhân tác ng ng t tham chi u ho c nhân nh ng h qu tác ng tương ng khi s d ng phương pháp phân tích tuy n tính v i h s t m quan tr ng này. Ch d n chi ti t v m c quan tr ng và các h s t m quan tr ng ư c cho 4.2.5. CHÚ THÍCH: T i h u h t các a i m, xác su t vư t quá theo năm H(agR) c a nh gia t c n n tham chi u agR có th xem như i lư ng bi n thiên theo agR như sau: H(agR) ≈ k0 agR -k , v i giá tr c a s mũ k ph thu c vào tính ng t, nhưng nói chung là b ng 3. Vì th , n u tác ng ng t ư c nh nghĩa dư i d ng nh gia t c n n tham chi u agR, thì giá tr c a h s t m quan tr ng γI, mà nhân v i tác ng ng t tham chi u t ư c cùng m t xác su t vư t quá trong TL năm cũng như trong TLR năm theo ó tác ng ng t tham chi u ư c xác nh, có th ư c tính b ng: γI ≈ (TLR/ TL) -1/k . M t cách khác, giá tr c a h s t m quan tr ng γI, mà ph i nhân v i tác ng ng t tham chi u t ư c xác su t vư t quá PL c a tác ng ng t trong TL năm, khác v i xác su t vư t quá tham chi u PLR, cũng trên cùng s năm là TL, có th ư c tính b ng: γI ≈ (PL/ PLR) -1/k . 2.2 Các tiêu chí c n tuân theo 2.2.1 T ng quát (1)P th a mãn nh ng yêu c u cơ b n ã ưa ra trong 2.1, các tr ng thái gi i h n sau ây ph i ư c ki m tra (xem 2.2.2 và 2.2.3): – Các tr ng thái c c h n – Các tr ng thái h n ch hư h ng Các tr ng thái c c h n là các tr ng thái liên quan t i s s p ho c các d ng hư h ng khác c a k t c u có th gây nguy hi m cho s an toàn c a con ngư i. Các tr ng thái h n ch hư h ng là các tr ng thái liên quan t i s hư h ng mà vư t quá s làm cho m t s yêu c u s d ng c th không còn ư c tho mãn.
 38. 38. TCVN 9386:2012 39 (2)P h n ch nguy cơ và nâng cao kh năng làm vi c t t c a k t c u khi ch u nh ng tác ng ng t nghiêm tr ng hơn so v i tác ng ng t thi t k , ph i th c hi n thêm m t lo t bi n pháp c th thích h p (xem 2.2.4). (3) i v i các lo i k t c u ã xác nh rõ là xây d ng trong vùng ng t y u (xem 3.2.1(4)), nh ng yêu c u cơ b n có th tho mãn thông qua vi c áp d ng nh ng quy nh ơn gi n hơn so v i nh ng quy nh cho trong các ph n có liên quan c a tiêu chu n này. (4) Trong trư ng h p ng t r t y u, không nh t thi t ph i tuân theo nh ng i u kho n c a tiêu chu n này (xem 3.2.1(5)) và ghi chú v nh nghĩa nh ng trư ng h p ng t r t y u). (5) Nh ng quy nh c th cho “Nhà xây ơn gi n” ư c cho trong Chương 9. Khi tuân th nh ng quy nh này, “Nhà xây ơn gi n” như v y ư c xem là tho mãn các yêu c u cơ b n c a tiêu chu n này mà không c n ki m tra phân tích an toàn. 2.2.2 Tr ng thái c c h n (1)P H k t c u ph i ư c ki m tra v kh năng ch u l c và kh năng tiêu tán năng lư ng như ã quy nh trong các ph n có liên quan c a tiêu chu n này. (2) Kh năng ch u l c và kh năng tiêu tán năng lư ng c a k t c u liên quan n kh năng khai thác ph n ng phi tuy n c a nó. Trong th c t , s cân b ng gi a kh năng ch u l c và kh năng tiêu tán năng lư ng ư c c trưng b i các giá tr c a h s ng x q và vi c phân c p d o tương ng, cho trong các ph n có liên quan c a tiêu chu n này. Trong trư ng h p gi i h n, khi thi t k các k t c u ư c xem là không tiêu tán năng lư ng thì không tính n b t kỳ m t s tiêu tán năng lư ng nào do hi n tư ng tr và nói chung không xét t i h s ng x q l n hơn 1,5, là giá tr ã tính n kh năng vư t cư ng . i v i k t c u thép ho c k t c u liên h p thép – bêtông, giá tr gi i h n này c a h s q có th l y t 1,5 n 2. V i nh ng k t c u tiêu tán năng lư ng, tính n s tiêu tán năng lư ng tr , h s ng x ư c l y l n hơn nh ng giá tr gi i h n nói trên. S tiêu tán năng lư ng này ch y u x y ra trong các vùng ư c thi t k m t cách c bi t, g i là vùng tiêu tán năng lư ng ho c vùng t i h n. CHÚ THÍCH: Giá tr c a h s ng x q c n ư c gi i h n b i tr ng thái gi i h n n nh ng c a k t c u và b i s hư h ng do m i chu kỳ th p c a các chi ti t k t c u ( c bi t là các liên k t). Ph i áp d ng i u ki n gi i h n b t l i nh t khi xác nh các giá tr c a h s q. Các giá tr c a h s q cho trong các chương liên quan ư c xem là tuân th yêu c u này. (3)P Ph i ki m tra b o m n nh c a k t c u t ng th dư i tác ng ng t thi t k . C n ph i xem xét c n nh v trư t l n v l t. Nh ng quy nh c th ki m tra v l t c a công trình ư c cho trong các ph n liên quan c a tiêu chu n này. (4)P Ph i ki m tra c c u ki n móng và t dư i móng có kh năng ch u ư c nh ng h qu c a tác ng sinh ra t ph n ng c a k t c u bên trên mà không gây ra nh ng bi n d ng thư ng xuyên áng k . Trong vi c xác nh các ph n l c, ph i xét n b n th c t c a c u ki n k t c u truy n t i. (5)P Khi phân tích c n xét nh hư ng có th có c a các hi u ng b c hai n các giá tr c a các h qu tác ng.
 39. 39. TCVN 9386:2012 40 (6)P Ph i ki m tra dư i tác ng ng t thi t k , ng x c a các b ph n phi k t c u không gây r i ro cho con ngư i và không gây nh hư ng b t l i t i ph n ng c a các c u ki n ch u l c. i v i nhà, nh ng quy nh c th ư c cho 4.3.5 và 4.3.6. 2.2.3 Tr ng thái h n ch hư h ng (1)P C n b o m ngăn ch n các hư h ng không th ch p nh n v i tin c y phù h p b ng cách tho mãn nh ng gi i h n v bi n d ng ho c các gi i h n khác ư c nh nghĩa trong các ph n có liên quan c a tiêu chu n này. (2)P Trong nh ng công trình quan tr ng có ch c năng b o v dân s , h k t c u ph i ư c ki m tra b o m r ng chúng có c ng và b n nh m duy trì s ho t ng c a các thi t b ph c v thi t y u khi x y ra ng t v i m t chu kỳ l p phù h p. 2.2.4 Các bi n pháp c th 2.2.4.1 Thi t k (1) m c có th , k t c u c n có hình d ng ơn gi n và cân i trong c m t b ng l n m t ng, (xem 4.2.3). N u c n thi t, có th chia k t c u thành các ơn nguyên c l p v m t ng l c b ng các khe kháng ch n. (2)P b o m ng x d o và tiêu tán năng lư ng t ng th , ph i tránh s phá ho i giòn ho c s hình thành s m cơ c u m t n nh. t ư c m c ích ó, theo yêu c u trong các ph n có liên quan c a tiêu chu n này, ph i s d ng quy trình thi t k theo kh năng ch u l c và tiêu tán năng lư ng. Quy trình này ư c s d ng có ư c các thành ph n k t c u khác nhau x p theo c p b c b n và theo các d ng phá ho i c n thi t b o m m t cơ c u d o phù h p và tránh các d ng phá ho i giòn. (3)P Do tính năng kháng ch n c a k t c u ph thu c r t nhi u vào ng x c a các vùng ho c c u ki n t i h n c a nó, c u t o k t c u nói chung và các vùng ho c các c u ki n t i h n nói riêng ph i duy trì ư c kh năng truy n l c và tiêu tán năng lư ng c n thi t trong i u ki n tác ng có chu kỳ. áp ng yêu c u này, trong thi t k c n quan tâm c bi t n các chi ti t c u t o liên k t gi a các c u ki n ch u l c và chi ti t c u t o các vùng d oán có ng x phi tuy n. (4)P Phương pháp phân tích ph i d a vào mô hình k t c u phù h p, khi c n thi t, mô hình này ph i xét t i nh hư ng c a bi n d ng n n t, c a nh ng b ph n phi k t c u và nh ng khía c nh khác, ch ng h n như s hi n di n c a nh ng k t c u li n k . 2.2.4.2 H móng (1)P c ng c a h móng ph i truy n nh ng tác ng nh n ư c t k t c u bên trên xu ng n n t càng u n càng t t. (2) Tr công trình c u, nói chung ch nên s d ng m t d ng móng cho cùng m t công trình, tr phi công trình g m các ơn nguyên c l p v m t ng l c.
 40. 40. TCVN 9386:2012 41 2.2.4.3 K ho ch m b o ch t lư ng (1)P H sơ thi t k ph i ch rõ kích thư c, chi ti t c u t o và tham s v t li u c a các c u ki n. N u có th , h sơ thi t k còn ph i bao g m c nh ng c trưng c a các thi t b c bi t s s d ng, kho ng cách gi a nh ng c u ki n ch u l c và b ph n phi k t c u. Nh ng i u kho n ki m soát ch t lư ng c n thi t cũng ph i ư c nêu ra trong h sơ thi t k . (2)P Yêu c u ph i có s ki m tra c bi t trong quá trình thi công các c u ki n có t m quan tr ng c bi t v m t k t c u và ph i ư c ch rõ trên các b n v thi t k . Trong trư ng h p này, cũng ph i quy nh các phương pháp ki m tra s ư c s d ng. (3) Trong vùng ng t m nh và i v i các công trình có t m quan tr ng c bi t, c n l p k ho ch chính th c m b o ch t lư ng, bao g m các khâu thi t k , thi công và s d ng công trình. K ho ch m b o ch t lư ng này là b sung vào quy trình ki m soát ch t lư ng trong các tiêu chu n khác có liên quan. 3 i u ki n n n t và tác ng ng t 3.1 i u ki n n n t 3.1.1 T ng quát (1)P Ph i th c hi n công tác kh o sát phù h p phân bi t i u ki n n n t theo 3.1.2. (2) Nh ng ch d n thêm liên quan n kh o sát và phân lo i n n t ư c cho trong 4.2, Ph n 2. (3) a i m xây d ng và n n t ch u l c nói chung c n tránh nh ng r i ro t gãy, m t n nh mái d c và lún gây nên b i s hoá l ng ho c s nén ch t khi ng t x y ra. Kh năng xu t hi n các hi n tư ng như th ph i ư c kh o sát theo Chương 4, Ph n 2. (4) Công tác kh o sát n n t và/ho c nghiên c u a ch t c n ư c th c hi n xác nh tác ng c a ng t, ph thu c vào m c quan tr ng c a công trình và nh ng i u ki n c th c a d án. 3.1.2 Nh n d ng các lo i n n t (1) Các lo i n n t A, B, C, D, và E ư c mô t b ng các m t c t a t ng, các tham s cho trong B ng 3.1 và ư c mô t dư i ây, có th ư c s d ng k n nh hư ng c a i u ki n n n t t i tác ng ng t. Vi c k n nh hư ng này còn có th th c hi n b ng cách xem xét thêm nh hư ng c a a ch t t ng sâu t i tác ng ng t.
 41. 41. TCVN 9386:2012 42 B ng 3.1 - Các lo i n n t Lo i Mô t Các tham s vs,30 (m/s) NSPT (nhát/30 cm) Cu (Pa) A á ho c các ki n t o a ch t khác t a á, k c các t y u hơn trên b m t v i b dày l n nh t là 5 m. >800 - - B t cát, cu i s i r t ch t ho c t sét r t c ng có b dày ít nh t hàng ch c mét, tính ch t cơ h c tăng d n theo sâu. 360 - 800 > 50 > 250 C t cát, cu i s i ch t, ch t v a ho c t sét c ng có b dày l n t hàng ch c t i hàng trăm mét. 180 - 360 15 - 50 70 - 250 D t r i tr ng thái t x p n ch t v a (có ho c không xen k p vài l p t dính) ho c có a ph n t dính tr ng thái t m m n c ng v a. < 180 < 15 < 70 E a t ng bao g m l p t tr m tích sông trên m t v i b dày trong kho ng 5 m n 20 m có giá tr t c truy n sóng như lo i C, D và bên dư i là các t c ng hơn v i t c truy n sóng vs l n hơn 800 m/s. S1 a t ng bao g m ho c ch a m t l p t sét m m/bùn (b i) tính d o cao (PI l n hơn 40) và m cao, có chi u dày ít nh t là 10 m. < 100 (tham kh o) - 10-20 S2 a t ng bao g m các t d hoá l ng, t sét nh y ho c các t khác v i các t trong các lo i n n A-E ho c S1. (2) N n t c n ư c phân lo i theo giá tr c a v n t c sóng c t trung bình vs,30 (m/s) n u có giá tr này. N u không, có th dùng giá tr NSPT. (3) V n t c sóng c t trung bình, vs,30, ư c tính toán theo bi u th c sau: ∑= = N i i i s h 1 30, 30 ν ν (3.1) trong ó: hi, vi là chi u dày (m) và v n t c sóng c t (t i m c bi n d ng c t b ng 10-5 ho c th p hơn) c a l p th i trong t ng s N l p t n t i trong 30 m t trên b m t. (4)P i v i các a i m có i u ki n n n t thu c m t trong hai lo i n n c bi t S1 và S2 c n ph i có nghiên c u c bi t xác nh tác ng ng t. i v i nh ng lo i n n này, c bi t là i v i n n S2, c n ph i xem xét kh năng phá hu n n khi ch u tác ng ng t.
 42. 42. TCVN 9386:2012 43 CHÚ THÍCH: C n c bi t lưu ý n u tr m tích là n n lo i S1. i n hình c a lo i n n t này là giá tr vs r t th p, c n bên trong nh và ph m vi m r ng b t thư ng v ng x tuy n tính. Vì th , có th t o ra nh ng hi u ng d thư ng v s khu ch i ch n ng n n và tương tác n n-công trình (xem Chương 6, Ph n 2). Trư ng h p này, c n nghiên c u c bi t xác nh tác ng ng t nh m thi t l p quan h gi a ph ph n ng v i chi u dày và giá tr vs c a l p sét/ bùn và s tương ph n v c ng gi a l p này và các l p t n m dư i. 3.2 Tác ng ng t 3.2.1 Các vùng ng t (1)P V i h u h t nh ng ng d ng c a tiêu chu n này, nguy cơ ng t ư c mô t dư i d ng m t tham s là nh gia t c n n tham chi u agR trên n n lo i A. Các tham s b sung c n thi t cho các d ng k t c u c th ư c cho trong các ph n liên quan c a tiêu chu n này. CHÚ THÍCH: nh gia t c n n tham chi u agR trên n n lo i A ư c l y t b n phân vùng gia t c n n lãnh th Vi t Nam cho trong Ph l c G, Ph n 1 ho c ư c l y t b n phân vùng nh ng t c a m t s vùng lãnh th ã ư c cơ quan có th m quy n phê duy t. (2) Trong tiêu chu n này, nh gia t c n n tham chi u agR trên lãnh th Vi t Nam ư c bi u th b ng các ư ng ng tr . Giá tr agR gi a hai ư ng ng tr ư c xác nh theo nguyên t c n i suy tuy n tính. T nh gia t c n n có th chuy n i sang c p ng t theo thang MSK-64 ho c thang MM d a vào b ng chuy n i cho trong Ph l c I, Ph n 1. (3) nh gia t c n n tham chi u do cơ quan Nhà nư c có th m quy n l a ch n cho t ng vùng ng t, tương ng v i chu kỳ l p tham chi u TNCR c a tác ng ng t i v i yêu c u không s p (ho c m t cách tương ương là xác su t tham chi u vư t quá trong 50 năm, PNCR) (xem 2.1(1)P). H s t m quan tr ng γI b ng 1,0 ư c gán cho chu kỳ l p tham chi u. V i chu kỳ l p khác chu kỳ l p tham chi u (xem các m c quan tr ng trong 2.1(3)P và (4)), gia t c n n thi t k ag trên n n lo i A s b ng agR nhân v i h s t m quan tr ng γI (t c là ag = γI⋅agR) (xem ghi chú c a 2.1(4)). Giá tr agR l y theo B n phân vùng gia t c n n lãnh th Vi t Nam, t l 1 :1 000 000 (phiên b n thu nh cho trong Ph l c G, Ph n 1) ho c B ng phân vùng gia t c n n theo a danh hành chính cho trong Ph l c H, Ph n 1 (giá tr gia t c n n agR cho trong b ng ư c xem là giá tr i di n cho c vùng a danh). (4) Trư ng h p ng t y u, có th s d ng các quy trình thi t k ch u ng t ư c gi m nh ho c ơn gi n hoá cho m t s lo i, d ng k t c u. CHÚ THÍCH: Trư ng h p ng t y u là trư ng h p khi gia t c n n thi t k ag trên n n lo i A không vư t quá 0,08g (0,78 m/s 2 ). (5)P Trong trư ng h p ng t r t y u, không c n ph i tuân theo nh ng i u kho n c a tiêu chu n này. CHÚ THÍCH: Trư ng h p ng t r t y u là trư ng h p khi gia t c n n thi t k ag trên n n lo i A không vư t quá 0,04g (0,39 m/s 2 ). 3.2.2 Bi u di n cơ b n c a tác ng ng t 3.2.2.1 T ng quát
 43. 43. TCVN 9386:2012 44 (1)P Trong ph m vi tiêu chu n này, chuy n ng ng t t i m t i m cho trư c trên b m t ư c bi u di n b ng ph ph n ng gia t c àn h i, ư c g i t t là “ph ph n ng àn h i”. (2) D ng c a ph ph n ng àn h i ư c l y như nhau i v i hai m c tác ng ng t gi i thi u trong 2.1(1)P và 2.2.1(1)P v i yêu c u không s p (tr ng thái c c h n - tác ng ng t thi t k ) và i v i yêu c u h n ch hư h ng. (3)P Tác ng ng t theo phương n m ngang ư c mô t b ng hai thành ph n vuông góc ư c xem là c l p và bi u di n b ng cùng m t ph ph n ng. (4) i v i ba thành ph n c a tác ng ng t, có th ch p nh n m t ho c nhi u d ng khác nhau c a ph ph n ng, ph thu c vào các vùng ngu n và l n ng t phát sinh t chúng. CHÚ THÍCH: Khi l a ch n hình d ng phù h p cho ph ph n ng, c n lưu ý t i l n c a nh ng tr n ng t góp ph n l n nh t trong vi c ánh giá nguy cơ ng t theo phương pháp xác su t mà không thiên v gi i h n trên an toàn (ví d tr n ng t c c i có th x y ra) ư c xác nh nh m m c ích này. (5) nh ng nơi ch u nh hư ng ng t phát sinh t các ngu n r t khác nhau, kh năng s d ng nhi u hơn m t d ng ph ph n ng ph i ư c xem xét có th th hi n úng tác ng ng t thi t k . Trong nh ng trư ng h p như v y, thông thư ng giá tr c a ag cho t ng lo i ph ph n ng và t ng tr n ng t s khác nhau. (6) i v i các công trình quan tr ng (γI >1) c n xét các hi u ng khu ch i a hình. CHÚ THÍCH: Ph l c tham kh o A, Ph n 2 cung c p thông tin v hi u ng khu ch i a hình. (7) Có th bi u di n chuy n ng ng t theo hàm c a th i gian (xem 3.2.3). (8) i v i m t s lo i công trình, có th xét s bi n thiên c a chuy n ng n n t trong không gian cũng như theo th i gian. 3.2.2.2 Ph ph n ng àn h i theo phương n m ngang (1)P V i các thành ph n n m ngang c a tác ng ng t, ph ph n ng àn h i Se(T) ư c xác nh b ng các công th c sau (xem Hình 3.1): ( )      −⋅⋅+⋅⋅=≤≤ 15,21)(:0 η B geB T T SaTSTT (3.2) 5,2)(: ⋅⋅⋅=≤≤ ηSaTSTTT geCB (3.3) ( )       ⋅⋅⋅⋅=≤≤ T T SaTSTTT C geDC 5,2: η (3.4) ( )       ⋅ ⋅⋅⋅⋅=≤≤ 2 5,2:4 T TT SaTSsTT DC geD η (3.5) trong ó:
 44. 44. TCVN 9386:2012 45 Se(T) là ph ph n ng àn h i ; T là chu kỳ dao ng c a h tuy n tính m t b c t do; ag là gia t c n n thi t k trên n n lo i A (ag = γI⋅agR); TB là gi i h n dư i c a chu kỳ, ng v i o n n m ngang c a ph ph n ng gia t c; TC là gi i h n trên c a chu kỳ, ng v i o n n m ngang c a ph ph n ng gia t c; TD là giá tr xác nh i m b t u c a ph n ph n ng d ch chuy n không i trong ph ph n ng; S là h s n n; η là h s i u ch nh c n v i giá tr tham chi u η = 1 i v i c n nh t 5 %, xem (3) c a i u này. (2)P Giá tr c a chu kỳ TB, TC và TD và c a h s n n S mô t d ng ph ph n ng àn h i ph thu c vào lo i n n t, n u không xét t i a ch t t ng sâu (xem 3.1.2(1)). CHÚ THÍCH 1: i v i 5 lo i n n t A, B, C, D, và E, giá tr các tham s S, TB, TC và TD ư c cho trong B ng 3.2, các d ng ph ư c chu n hoá theo ag v i c n 5 % ư c cho Hình 3.2. Hình 3.1 - D ng c a ph ph n ng àn h i. B ng 3.2 - Giá tr c a các tham s mô t các ph ph n ng àn h i CHÚ THÍCH 2: i v i các n n t Lo i S1 và S2, c n có các nghiên c u riêng xác nh các giá tr tương ng c a S, TB, TC và TD. Lo i n n t S TB (s) TC (s) TD (s) A 1,0 0,15 0,4 2,0 B 1,2 0,15 0,5 2,0 C 1,15 0,20 0,6 2,0 D 1,35 0,20 0,8 2,0 E 1,4 0,15 0,5 2,0
 45. 45. TCVN 9386:2012 46 (3) H s i u ch nh c n η có th xác nh b ng bi u th c: η = 10/(5 + ξ ) ≥ 0,55 (3.6) trong ó: ξ là t s c n nh t c a k t c u, tính b ng ph n trăm. (4) Trư ng h p c bi t, khi dùng t s c n nh t khác 5 %, giá tr này ư c cho trong ph n có liên quan c a tiêu chu n này. (5)P Ph ph n ng chuy n v àn h i SDe(T), nh n ư c b ng cách bi n i tr c ti p ph ph n ng gia t c àn h i Se(T) theo bi u th c sau: 2 2 )()(     ⋅ ⋅= π T TSTS eDe (3.7) Hình 3.2 - Ph ph n ng àn h i cho các lo i n n t t A n E ( c n 5 %). (6) Thông thư ng, c n áp d ng bi u th c (3.7) cho các chu kỳ dao ng không vư t quá 4,0 s. i v i các k t c u có chu kỳ dao ng l n hơn 4,0 s có th dùng m t nh nghĩa ph chuy n v àn h i hoàn ch nh hơn. CHÚ THÍCH: V i ph ph n ng àn h i tham kh o Chú thích 1 c a 3.2.2.2(2)P, m t nh nghĩa như th ư c trình bày trong Ph l c tham kh o A dư i d ng ph ph n ng chuy n v . i v i nh ng chu kỳ dài hơn 4 s, ph ph n ng gia t c àn h i Se(T) có th l y t ph ph n ng chuy n v àn h i d a vào bi u th c (3.7). 3.2.2.3 Ph ph n ng àn h i theo phương th ng ng (1)P Thành ph n th ng ng c a tác ng ng t ph i ư c th hi n b ng ph ph n ng àn h i, Sve(T), ư c xác nh b ng cách s d ng các bi u th c t (8) n (11).
 46. 46. TCVN 9386:2012 47 ( )       −⋅⋅+⋅=≤≤ )10,3(1:0 η B vgveB T T aTSTT (3.8) ( ) 0,3: ⋅⋅=≤≤ ηvgveCB aTSTTT (3.9) ( ) T T aTSTTT C vgveDC ⋅⋅⋅=≤≤ 0,3: η (3.10) ( ) 2 0,3:4 T TT aTSsTT DC vgveD ⋅ ⋅⋅⋅=≤≤ η (3.11) CHÚ THÍCH: i v i 5 lo i n n t A, B, C, D, và E, giá tr các tham s TB, TC và TD mô t các ph th ng ng ư c cho trong B ng 3. Không áp d ng các giá tr này cho các lo i n n t c bi t S1 và S2. B ng 3.3 - Giá tr các tham s mô t ph ph n ng àn h i theo phương th ng ng gvg aa / TB (s) TC (s) TD (s) 0,90 0,05 0,15 1,0 3.2.2.4 Chuy n v n n thi t k (1) Tr phi có nghiên c u riêng d a trên thông tin s n có, giá tr chuy n v n n thi t k dg ng v i gia t c n n thi t k có th tính b ng bi u th c sau: dg = 0,025⋅ag⋅S⋅TC⋅TD (3.12) v i ag, S, TC và TD như ã nh nghĩa trong 3.2.2.2. 3.2.2.5 Ph thi t k dùng cho phân tích àn h i (1) Kh năng kháng ch n c a h k t c u trong mi n ng x phi tuy n thư ng cho phép thi t k k t c u v i các l c ng t bé hơn so v i các l c ng v i ph n ng àn h i tuy n tính. (2) tránh ph i phân tích tr c ti p các k t c u không àn h i, ngư i ta k n kh năng tiêu tán năng lư ng ch y u thông qua ng x d o c a các c u ki n c a nó và/ho c các cơ c u khác b ng cách phân tích àn h i d a trên ph ph n ng ư c chi t gi m t ph ph n ng àn h i, vì th ph này ư c g i là “ph thi t k ”. S chi t gi m ư c th c hi n b ng cách ưa vào h s ng x q. (3)P H s ng x q bi u th m t cách g n úng t s gi a l c ng t mà k t c u s ph i ch u n u ph n ng c a nó là hoàn toàn àn h i v i t s c n nh t 5 % và l c ng t có th s d ng khi thi t k theo mô hình phân tích àn h i thông thư ng mà v n ti p t c b o m cho k t c u m t ph n ng th a mãn các yêu c u t ra. Giá tr c a h s ng x q trong ó có xét t i nh hư ng c a t s c n nh t khác 5 % c a các lo i v t li u và h k t c u khác nhau tùy theo c p d o k t c u tương ng ư c cho trong các ph n khác nhau c a tiêu chu n này. Giá tr c a h s ng x q có th khác nhau theo các hư ng n m ngang khác nhau c a k t c u, m c dù s phân lo i c p d o k t c u ph i như nhau trong m i hư ng.
 47. 47. TCVN 9386:2012 48 (4)P i v i các thành ph n n m ngang c a tác ng ng t, ph thi t k Sd(T) ư c xác nh b ng các bi u th c sau: ( )             −⋅+⋅⋅=≤≤ 3 25,2 3 2 :0 qT T SaTSTT B gdB (3.13) ( ) q SaTSTTT gdCB 5,2 : ⋅⋅=≤≤ (3.14) ( )      ⋅≥ ⋅⋅⋅= ≤≤ g C g dDC a T T q Sa TSTTT β 5,2 : (3.15) ( )      ⋅≥ ⋅ ⋅⋅⋅= ≤ g DC g dD a T TT q Sa TSTT β 2 5,2 : (3.16) Trong ó: ag, S, TC và TD như ã nh nghĩa trong 3.2.2.2; Sd(T) là ph thi t k ; Q là h s ng x ; β là h s ng v i c n dư i c a ph thi t k theo phương n m ngang, β = 0,2. (5) i v i thành ph n th ng ng c a tác ng ng t, ph thi t k cho b i các bi u th c t (3.13) n (3.16) v i gia t c n n thi t k avg theo phương th ng ng ư c thay b ng giá tr ag ; S l y b ng 1,0 còn các tham s khác như ã nh nghĩa trong 3.2.2.3. (6) i v i thành ph n th ng ng c a tác ng ng t, h s ng x q nói chung có th l y nh hơn ho c b ng 1,5 cho m i lo i v t li u và h k t c u. (7) Vi c l y giá tr q l n hơn 1,5 theo phương th ng ng c n ư c lý gi i thông qua phân tích phù h p. (8)P Ph thi t k ư c xác nh như trên không thích h p cho thi t k công trình có h cách ch n áy ho c có h tiêu tán năng lư ng. 3.2.3 Nh ng cách bi u di n khác c a tác ng ng t 3.2.3.1 Bi u di n theo l ch s th i gian 3.2.3.1.1 T ng quát (1)P Chuy n ng ng t cũng có th ư c bi u di n dư i d ng gi n gia t c n n và các i lư ng liên quan (v n t c và chuy n v ).
 48. 48. TCVN 9386:2012 49 (2)P Khi tính toán k t c u theo mô hình không gian, chuy n ng ng t ph i bao g m ba gi n gia t c tác ng ng th i. Không th s d ng ng th i cùng m t gi n gia t c cho c hai phương n m ngang. Có th th c hi n nh ng ơn gi n hoá phù h p v i nh ng ph n có liên quan c a tiêu chu n này. (3) Tùy theo tính ch t c a vi c áp d ng và thông tin th c có, vi c mô t chuy n ng ng t có th th c hi n b ng cách s d ng các gi n gia t c nhân t o (xem 3.2.3.1.2) và các gi n gia t c ghi ư c ho c các gi n gia t c mô ph ng (xem 3.2.3.1.3). 3.2.3.1.2 Gi n gia t c nhân t o (1)P Các gi n gia t c nhân t o ph i thi t l p phù h p v i ph ph n ng àn h i ã cho trong 3.2.2.2 và 3.2.2.3 v i t s c n nh t 5 % (ξ = 5 %). (2)P Kho ng th i gian kéo dài c a các gi n gia t c ph i phù h p v i m nh và các c trưng có liên quan khác c a hi n tư ng ng t dùng làm cơ s xác nh ag. (3) Khi không có d li u hi n trư ng c th , kho ng th i gian kéo dài t i thi u Ts c a ph n d ng trong các gi n gia t c ư c l y b ng 10 s. (4) B gi n gia t c nhân t o c n tuân th nh ng quy nh sau ây: a) T i thi u c n s d ng ba gi n gia t c; b) Các giá tr trung bình c a ph ph n ng gia t c khi T = 0 ( ư c tính t các gi n gia t c) không nh hơn giá tr ag⋅S c a a i m ang xét; c) Trong mi n chu kỳ t 0,2T1 n 2T1, trong ó T1 là chu kỳ cơ b n c a k t c u theo phương gi n gia t c ư c áp d ng, b t kỳ giá tr nào c a ph ph n ng àn h i trung bình ng v i t s c n 5 % tính ư c t t t c các kho ng th i gian không ư c nh hơn 90 % giá tr ng v i ph ph n ng àn h i có t s c n 5 %. 3.2.3.1.3 Gi n gia t c ghi ư c ho c gi n gia t c mô ph ng (1)P Có th s d ng gi n gia t c ghi ư c ho c gi n gia t c thi t l p thông qua mô ph ng v t lý ngu n phát sinh và các cơ ch lan truy n mi n là các m u s d ng ư c ánh giá là tương thích v i các c trưng ng t c a ngu n phát sinh và các i u ki n n n t phù h p v i a i m xây d ng. Các giá tr c a gi n gia t c này ư c hi u ch nh theo giá tr ag⋅S c a vùng ang xét. (2)P Vi c phân tích hi u ng khu ch i n n t và vi c ki m tra n nh ng l c mái d c, c n xem 2.2, Ph n 2. (3) B gi n gia t c ghi ư c ho c mô ph ng ư c s d ng c n tuân theo 3.2.3.1.2(4). 3.2.3.2 Mô hình không gian c a tác ng ng t
 49. 49. TCVN 9386:2012 50 (1) i v i k t c u có nh ng c trưng riêng n m c không th gi thi t r ng l c kích ng t t c các i m t a là như nhau, ph i s d ng các mô hình không gian cho tác ng ng t (xem 3.2.2.1(8)). (2)P Các mô hình không gian nói trên ph i phù h p v i các ph ph n ng àn h i ư c s d ng nh nghĩa tác ng ng t theo 3.2.2.2 và 3.2.2.3. 3.2.4 Các t h p tác ng ng t v i các tác ng khác (1)P Giá tr thi t k Ed c a các h qu tác ng do ng t gây ra ph i ư c xác nh theo công th c: ik i iE j jkd QAPGE d , 1 ,2 1 , """""" ∑∑ ≥≥ +++= ψ trong ó: “+” có nghĩa là “t h p v i”. (2)P Các hi u ng quán tính c a tác ng ng t thi t k ph i ư c xác nh có xét n các kh i lư ng liên quan t i t t c các l c tr ng trư ng xu t hi n trong t h p t i tr ng sau: ΣGk,j “+”ΣψE,I ⋅ Qk,i (17) trong ó: ψE,i là h s t h p t i tr ng i v i tác ng thay i th i (xem 4.2.4); (3) Các h s t h p ψE,i xét n kh năng là tác ng thay i Qk,i không xu t hi n trên toàn b công trình trong th i gian x y ra ng t. Các h s này còn xét n s tham gia h n ch c a kh i lư ng vào chuy n ng c a k t c u do m i liên k t không c ng gi a chúng. (4) Các giá tr ψ2,i cho trong B ng 4 còn các giá tr ψE,i i v i nhà ư c cho 4.2.4. B ng 3.4 - Các giá tr ψ2,i i v i nhà Tác ng ψ2,i T i tr ng t lên nhà, lo i Lo i A: Khu v c nhà , gia ình 0,3 Lo i B: Khu v c văn phòng 0,3 Lo i C: Khu v c h i h p 0,6 Lo i D: Khu v c mua bán 0,6 Lo i E: Khu v c kho lưu tr 0,8 Lo i F: Khu v c giao thông, tr ng lư ng xe ≤ 30 kN 0,6 Lo i G: Khu v c giao thông, 30 kN ≤ tr ng lư ng xe ≤ 160 kN 0,3 Lo i H: Mái 0

×