Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcvn 5896 1995 các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và

9,392 views

Published on

Cập nhật thông tin ở đây: https://www.facebook.com/HuyTraining
Link down ở đây
https://goo.gl/nlu8GI

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tcvn 5896 1995 các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và

  1. 1. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 B¶n vÏ x©y dùng- C¸c phÇn bè trÝ h×nh vÏ, chó thÝch b»ng ch÷ vµ khung tªn trªn b¶n vÏ 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu liªn quan tíi viÖc s¾p xÕp, bè trÝ vµ néi dung cña c¸c phÇn dµnh ®Ó vÏ h×nh, ®Ó chó thÝch b»ng ch÷ vµ ®Ó kÎ khung tªn trªn c¸c b¶n vÏ x©y dùng. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn 3. C¸ch bè trÝ tæng qu¸t (xem h×nh 1 vµ h×nh 2) ISO 3098 - 1 - 1974 B¶n vÏ kÜ thuËt - Ch÷ viÕt PhÇn 1: C¸c kiÓu ch÷ th|êng dïng ISO 7200 - 1984, B¶n vÏ kÜ thuËt - Khung tªn. Trang 1
  2. 2. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 B¶n vÏ chñ yÕu chia thµnh c¸c phÇn sau: - PhÇn bè trÝ h×nh vÏ (xem ®iÒu 4); - PhÇn chó thÝch b»ng ch÷ (xem ®iÒu 5); - PhÇn khung tªn (xem ISO 7200) 4. PhÇn bè trÝ h×nh vÏ C¸c h×nh trong mét b¶n vÏ ®|îc s¾p xÕp theo hµng vµ theo cét. Mét h×nh nÕu ®|îc coi lµ h×nh vÏ chÝnh ph¶i ®Æt t¹i gãc trªn bªn tr¸i cña b¶n vÏ hoÆc cña mét nhãm c¸c h×nh vÏ. NÕu cã thÓ ®|îc th× sau khi vÏ xong c¸c h×nh, nªn gËp tê giÊy vÏ theo khæ A4. 5. PhÇn chó thÝch b»ng ch÷ 6.1. §iÒu kho¶n chung:Trªn b¶n vÏ, phÇn chó thÝch b»ng ch÷ ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc hiÓu râ néi dung cña b¶n vÏ (xem ®iÒu 5-2), kh«ng kÓ c¸c chó thÝch cÇn thiÕt ®|îc ghi c¹nh c¸c h×nh vÏ trong phÇn bè trÝ h×nh vÏ. PhÇn chó thÝch b»ng ch÷ th|êng ®|îc ®Æt ë lÒ bªn ph¶i cña b¶n vÏ (xem h×nh 1); chiÒu réng cña phÇn nµy b»ng chiÒu réng cña khung tªn, réng nhÊt lµ 170 mm hoÆc nhá nhÊt lµ 100 mm. NÕu mét h×nh vÏ chiÕm toµn bé chiÒu réng cña b¶n vÏ th× phÇn chó thÝch b»ng ch÷ ®|îc ®Æt ë lÒ phÝa d|íi cña b¶n vÏ (xem h×nh 2); chiÒu cao cña phÇn nµy ®|îc chän tïy theo yªu cÇu. PhÇn chó thÝch b»ng ch÷ ®|îc chia thµnh c¸c cét cã chiÒu réng thÝch hîp. 6.1. Th«ng tin ghi trong phÇn chó thÝch b»ng ch÷ 6.1.1. §iÒu kho¶n chungC¸c th«ng tin d|íi ®©y th|êng ®|îc ghi trong phÇn chó thÝch b»ng ch÷: - C¸c gi¶i thÝch (xem 5.2.2) - C¸c chØ dÉn (xem 5.2.3) - C¸c tham kh¶o (xem 5.2.4) - H×nh vÏ ®Þnh vÞ (xem 5.2.5) - B¶ng söa ®æi (xem 5.2.6) 6.1.2. C¸c gi¶i thÝchPhÝa d|íi ®Ò môc "c¸c gi¶i thÝch" ghi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®äc b¶n vÏ, ch¼ng h¹n c¸c gi¶i thÝch cña c¸c kÝ hiÖu ®Æc biÖt, c¸c tªn gäi, c¸c ch÷ viÕt t¾t vµ c¸c ®¬n vÞ kÝch th|íc. 5.2.3. C¸c chØ dÉnPhÝa d|íi ®Ò môc "c¸c chØ dÉn" ghi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó hoµn thiÖn nh÷ng ®iÒu ®· tr×nh bµy trªn b¶n vÏ nh»m bæ sung cho c¸c th«ng tin ghi trong phÇn ®Ó vÏ h×nh, ch¼ng h¹n c¸c chØ dÉn liªn quan tíi vËt liÖu, c¸c gia c«ng, c¸c xö lý bÒ mÆt, vÞ trÝ l¾p r¸p, con sè c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c kÝch th|íc tæ hîp. NÕu mét vµi ®èi t|îng ®|îc tr×nh bµy trªn b¶n vÏ th× c¸c chØ dÉn tæng qu¸t ph¶i ®Æt trong phÇn chó thÝch b»ng ch÷, cßn c¸c chØ dÉn ®Æc biÖt ®|îc ®Æt ngay bªn c¹nh h×nh vÏ t|¬ng øng. 5.2.4. C¸c tham kh¶oPhÝa d|íi ®Ò môc "c¸c tham kh¶o" ghi c¸c b¶n vÏ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. 5.2.5. H×nh vÏ ®Þnh vÞ Trang 2
  3. 3. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 H×nh vÏ ®Þnh vÞ ®|îc ®Æt sao cho vÉn thÊy râ sau khi ®· gÊp b¶n vÏ. Tïy theo yªu cÇu, h×nh vÏ ®Þnh vÞ bao gåm c¸c h×nh vÏ sau: - S¬ ®å mÆt b»ng chç x©y dùng cïng víi khu ®Êt, mòi tªn chØ h|íng b¾c, c«ng tr×nh x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh v.v... (xem h×nh 3) - S¬ ®å mÆt b»ng c«ng tr×nh x©y dùng cïng víi khu ®Êt vµ bé phËn v.v... (xem h×nh 4); - S¬ ®å mÆt c¾t ngang c«ng tr×nh x©y dùng cïng víi mÆt b»ng sµn, h|íng nh×n v.v... (xem h×nh 5) Trang 3
  4. 4. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 5.2.6. B¶ng söa ®æiB¶ng söa ®æi dïng ®Ó ghi tÊt c¶ nh÷ng thay ®æi nh| c¸c söa ch÷a, c¸c ®iÓm söa bæ sung sau lÇn vËn hµnh ®Çu tiªn. Ngoµi ra, bÊt k× yÕu tè nµo kh¸c cã thÓ ¶nh h|ëng ®Õn hiÖu lùc cña b¶n vÏ còng ®|îc ghi trong b¶ng söa ®æi. B¶ng söa ®æi bao gåm nh÷ng th«ng tin sau ®©y: - Tªn gäi cña ®iÒu söa ®æi vµ nÕu cÇn, sè l|îng c¸c chç cã söa ®æi; - C¸c chi tiÕt liªn quan tíi sù söa ®æi; - Ngµy söa ®æi; - Ch÷ kÝ cña ng|êi cã tr¸ch nhiÖm söa ®æi. ChiÒu réng cña b¶ng söa ®æi b»ng: a) ChiÒu réng cña khung tªn nÕu b¶ng söa ®æi ®|îc ®Æt ngay phÝa trªn khung tªn; b) Ýt nhÊt lµ 100 mm nÕu b¶ng söa ®æi ®Æt ë phÝa tr¸i cña khung tªn. ChiÒu cao mçi dßng trong b¶ng söa ®æi ph¶i tu©n theo c¸c quy t¾c nªu trong ISO 3098 -1 vµ ph¶i ®¸p øng yªu cÇu tèi thiÓu vÒ kho¶ng c¸ch cña c¸c dßng c¬ së. VÝ dô vÒ c¸ch bè trÝ mét b¶ng söa ®æi ®|îc tr×nh bÇy trªn h×nh 6. 5.3. C¸ch bè trÝC¸c vÝ dô vÒ c¸ch bè trÝ nµy ®Ó chó thÝch b»ng ch÷ trªn tê giÊy vÏ ®|îc tr×nh bµy trªn c¸c h×nh 7, 8 vµ 9. Trang 4
  5. 5. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 6. Th| môc 1) ISO 128 - 1982 B¶n vÏ kÜ thuËt - C¸c nguyªn t¾c chung vÒ biÓu diÔn 2) ISO 5457 - 1980 B¶n vÏ kÜ thuËt - Khu«n khæ vµ c¸ch bè trÝ b¶n vÏ 3) ISO 8048 - 1984 B¶n vÏ kÜ thuËt - B¶n vÏ x©y dùng - C¸c h×nh chiÕu, h×nh c¾t vµ mÆt c¾t. Trang 5

×