Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcvn 5686 1992 các kết cấu công trình xây dụng ký hiệu quy ước chung

9,307 views

Published on

Cập nhật thông tin ở đây: https://www.facebook.com/HuyTraining
Link down ở đây
https://goo.gl/nlu8GI

Published in: Law
  • Be the first to comment

Tcvn 5686 1992 các kết cấu công trình xây dụng ký hiệu quy ước chung

  1. 1. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5686 : 1992 Nhãm H HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng C¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dông-KÝ hiÖu quy |íc chung System Of documents for building design - Components of building structures - General symbols and conventions . 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh kÝ hiÖu quy |íc b»ng ch÷ vµ sè cña c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh nhµ ë d©n dông vµ c«ng nghiÖp trªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ (®Æc biÖt b¶n vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt c¸c cÊu kiÖn BTCT) . Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn kh¸c thuéc hÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cã liªn quan. 1.2. Khi dïng nh÷ng kÝ hiÖu b»ng ch÷ vµ sè ch|a ®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy th× ph¶i cã chó thÝch, vµ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong môc 2.1 cña tiªu chuÈn nµy. 2. CÊu t¹o cña kÝ hiÖu 2.1. KÝ hiÖu quy |íc gåm 4 nhãm; Nhãm 1; gåm c¸c ch÷ in hoa viÕt tªn cña kÕt cÊu ThÝ dô; Mãng; M V× kÌo; VK Khung; K Ban c«ng; BC Ngoµi ra bªn c¹nh ch÷ in hoa cho phÐp ghi thªm c¸c ch÷ in th|êng ®Ó tr¸nh trïng lÆp vµ chi râ lo¹i kÕt cÊu. ThÝ dô; DÇm trÇn; D tr Nhãm 2; gåm c¸c ch÷ th|êng ®Ó chØ vËt liÖu dïng lµm kÕt cÊu, viÕt d|íi d¹ng sè mò. ThÝ dô; Cét bª t«ng cèt thÐp Cbtct Cét g¹ch; Cgh Cét bª t«ng; Cbt Cét gç; Cg Cét thÐp; Ct Trong tr|êng hîp hÖ kÕt cÊu cÊu lùc chÝnh cña c«ng trinh lµm b»ng mét lo¹i vËt liÖu chñ yÕu th× trªn kÝ hiÖu cho c¸c kÕt cÊu ®ã kh«ng cÇn ph¶i ghi nhãm nµy. Nhãm 3; gåm ch÷ sè, chØ vÞ trÝ tÇng cña kÕt cÊu, viÕt ngang hµng víi nhãm 1. §èi víi c¸c kÕt cÊu cña c«ng tr×nh mét tÇng vµ c¸c kÕt cÊu mãng kh«ng cÇn ghi nhãm nµy. Nhãm 4; gåm sè cã hai ch÷ sè, chØ thø tù kÕt cÊu, viÕt sau nhãm 3. Nhãm 4 ®|îc ph©n c¸ch víi nhãm 3 b»ng dÊu chÊm. Trang 1
  2. 2. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5686 : 1992 ThÝ dô; Cét tÇng 3 sè 2; C3.02 2.2. Mét sè kÝ hiÖu th«ng th|êng C¸c ký hiÖu th|êng dïng ®|îc nªu trong b¶ng d|íi ®©y; Tªn kÕt cÊu Ký hiÖu quy |íc Tªn kÕt cÊu Ký hiÖu quy |íc Mãng M Khung K Mãng m¸y Mm DÇm D B¶n mãng Bm DÇm trÇn Dtr S|ên mãng Sm DÇm m¸i Dm DÇm mãng Dmg V× kÌo VK Cäc Cc T|êng T §µi cäc §c CÇu thang CT Gi»ng G Cèn thang Cth Cét C Lanh t« L Lanh t« cã « v¨ng L« Vßm V ¤ v¨ng Ov M¸ng n|íc MN Ban c«ng BC BÓ n|íc BN C«ng son CS Panen P B¶n B Panen m¸i Pm B¶n sµn Bs Panen sµn Ps Trang 2
  3. 3. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5686 : 1992 Phô lôc 1 (Quy ®Þnh tªn gäi cña tÇng nhµ) - TÇng nhµ lµ kh«ng gian gi÷a hai "®é cao", ®|îc bao bäc bëi sµn, trÇn vµ c¸c t|êng (kÓ c¶ nh÷ng giíi h¹n nµy) Mçi tÇng ®|îc gäi tªn b»ng mét sè. Sè ®Æt cho tÇng ®|îc quy ®Þnh tõ thÊp lªn cao, b¾t ®Çu tõ sè 1. TÇng hÇm ®|îc gäi lµ "tÇng 0" (h×nh 1) - §é cao cña tÇng quy ®Þnh lµ mÆt trªn cña sµn chÞu lùc Trang 3
  4. 4. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5686 : 1992 Phô lôc 2 (C¸ch ghi kÝ hiÖu quy |íc trªn b¶n vÏ) 1. C¸ch ghi kÝ hiÖu quy |íc c¸c kÕt cÊu trªn mÆt c¾t (H×nh 1) 2. C¸ch ghi kÝ hiÖu quy |íc c¸c kÕt cÊu trªn mÆt b»ng (h×nh 2) Trang 4

×