Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcvn 5671 1992 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng hồ sơ thiết kế kiến trúc

9,254 views

Published on

Cập nhật thông tin ở đây: https://www.facebook.com/HuyTraining
Link down ở đây
https://goo.gl/nlu8GI

Published in: Law
  • Be the first to comment

Tcvn 5671 1992 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng hồ sơ thiết kế kiến trúc

  1. 1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng- Hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc Ph¹m vi ¸p dông. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh thµnh phÇn, néi dung, yªu cÇu kÜ thuËt vµ kÝ hiÖu c¸c b¶n vÏ: PhÇn hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc cña nhµ vµ c«ng tr×nh thuéc giai ®o¹n chuÈn bÞ x©y dùng theo hai giai ®o¹n thiÕt kÕ: kÜ thuËt vµ thi c«ng.Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c b¶n vÏ phèi c¶nh tæng thÓ, néi thÊt vµ c¸c ®å ¸n dù thi. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Thµnh phÇn hå s¬ kiÕn tróc ë hai giai ®o¹n thiÕt kÕ bao gåm: - C¸c b¶n vÏ kiÕn tróc kÝ hiÖu b»ng ch÷ KT, sau ®ã ghi ch÷ sè ¶ RËp chØ sè thø tù cña b¶n vÏ (vÝ dô : KT -4) - §èi víi hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng cÇn cã thªm c¸c b¶ng tæng hîp c¸c yªu cÇu vÒ cÊu kiÖn, vÒ trang thiÕt bÞ, vÒ nguyªn vËt liÖu trang trÝ vµ hoµn thiÖn ®Æc biÖt. 1.2. Néi dung cña hå s¬ b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng bao gåm: - Nh÷ng sè liÖu chung vÒ thi c«ng. - VÞ trÝ c«ng tr×nh x©y dùng. - C¸c mÆt b»ng c¸c tÇng, tÇng hÇm, tÇng kÜ thuËt, m¸i, sµn. - C¸c mÆt c¾t. - C¸c mÆt ®øng. - C¸c chi tiÕt cÊu t¹o kiÕn tróc. - S¬ ®å l¾p ®Æt hoÆc vÞ trÝ cÊu kiÖn. 1.3. KÝch th|íc khæ b¶n vÏ ®|îc quy ®Þnh thèng nhÊt lÊy b»ng béi sè khæ giÊy A4. 1.4. Quy c¸ch b¶n vÏ, kÝ hiÖu, tªn, sè thø tù, sè trang cña b¶n vÏ, nÐt vÏ, kÝ hiÖu ch÷, kÝ hiÖu vËt liÖu x©y dùng, c¸ch ®¸nh trôc vµ kÝ hiÖu trôc, ®|îc ¸p dông theo TCVN 4455 : 87 vµ c¸c tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng hiÖn hµnh. 1.5. VÞ trÝ ®|êng dãng kÝch th|íc ph¶i ®Æt ë phÝa trong nÐt vÏ t|êng rµo cña c«ng tr×nh - nÕu cã -vµ däc theo bªn ngoµi nÐt vÏ cña t|êng chÝnh ng«i nhµ. -Khi c«ng tr×nh cã c¸c t|êng rµo bao quanh kÝch th|íc c¸c t|êng bé phËn vµ tæng kÝch th|íc cña nhµ hoÆc c«ng tr×nh ®|îc ghi phÝa ngoµi t|êng rµo. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu trªn, quy c¸ch ghi kÝch th|íc cÇn tu©n theo TCVN 4455 : 87 vµ c¸c tµi liÖu vÒ hÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng hiÖn hµnh. 1.6. HÖ ®o l|êng ¸p dông trong hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc lµ hÖ mÐt. - KÝch th|íc c¸c chiÒu ®|îc ghi b»ng mm. - §é cao ®|îc ghi b»ng m. - DiÖn tÝch ®|îc ghi b»ng m2 . Trong tr|êng hîp b¾t buéc ph¶i ¸p dông hÖ ®o l|êng kh¸c th× ph¶i ghi chó râ trong mçi b¶n vÏ. 1.7. C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kiÕn tróc ®|îc thÓ hiÖn víi c¸c tØ lÖ sau: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:100, 1:200 (1:400), 1:500, (1:800), 1:1000 Chó thÝch: Trang 1
  2. 2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 C¸c tØ lÖ viÕt trong ngoÆc chØ ¸p dông trong tr|êng hîp ®Æc biÖt. - C¸c b¶n vÏ s¬ ®å (S¬ ®å m¹ng l|íi, s¬ ®å d©y chuyÒn ho¹t ®éng, s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt v.v…) c¸c h×nh vÏ phèi c¶nh kh«ng dïng tØ lÖ kÝch th|íc. - Trong mét b¶n vÏ cã nhiÒu h×nh vÏ tØ lÖ kh¸c nhau th× bªn c¹nh h×nh vÏ ph¶i ghi râ tØ lÖ cña h×nh ®ã trõ tr|êng hîp ®èi víi c¸c h×nh vÏ thiÕt kÕ ®iÓn h×nh, c¸c h×nh vÏ kh«ng theo tØ lÖ. 1.8. C¸ch ghi ®é cao ®|îc quy ®Þnh nh| sau: - §é cao gèc cña c«ng tr×nh ± 0,000 lµ ®|êng giao nhau gi÷a ch©n t|êng vµ hÌ nhµ trªn lèi vµo chÝnh cña nhµ. - Bªn c¹nh hay phÝa d|íi ®é cao ± 0,00 cña c«ng tr×nh cÇn ghi ®é cao t|¬ng øng víi ®é cao mÆt biÓn theo hÖ thèng nhÊt ®é cao quèc gia. Trong tr|êng hîp kh«ng cã sè liÖu vÒ ®é cao t|¬ng øng víi ®é cao mÆt biÓn theo hÖ thèng nhÊt ®é cao quèc gia th× ®é cao 0,000 cña c«ng tr×nh cÇn ®|îc so s¸nh víi mét ®iÓm x¸c ®Þnh cho tr|íc cña c¬ quan duyÖt cÊp ®Êt. - §é cao ± 0,000 ph¶i thèng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 1.9. Trong b¶n vÏ mÆt b»ng, tªn vµ kÝ hiÖu ®|îc ¸p dông nh| sau: - C¸c buång, phßng trong nhµ vµ c«ng tr×nh cÇn ®|îc ®¸nh sè thø tù. NÕu nhµ hoÆc c«ng tr×nh cã nhiÒu tÇng, sè thø tù ë buång, phßng ë tÇng trªn cïng ®|îc ghi tõ tr¸i sang ph¶i, tÇng d|íi tiÕp theo ghi tõ ph¶i sang tr¸i, tÇng d|íi tiÕp theo sau l¹i tõ tr¸i sang ph¶i… - C¸c tÇng ®|îc quy ®Þnh ®¸nh sè nh| sau: + TÇng hÇm:00 + TÇng trÖt (tÇng mÆt ®Êt): 0 + C¸c tÇng kh¸c:1, 2, 3, 4… Nh| vËy sè thø tù c¸c buång, phßng trong c¸c tÇng sÏ nh| sau: VÝ dô: TÇng trÖt cã 8 phßng: 01, 02… 08 G¸c 1 cã 10 phßng 1.1, 1.2… 1.10 - Tªn c¸c buång, phßng ®|îc ghi ë vÞ trÝ buång hoÆc phßng ®ã. Trong c¸c b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé, tªn cña phßng, buång cã thÓ kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i in hoa. - CÇn ghi kÝ hiÖu, chÊt l|îng vËt liÖu dïng ®Ó x©y tr¸t hoÆc èp t|êng bao quanh buång, phßng ®ã. Cã thÓ ghi kÝ hiÖu råi ghi chó thÝch bªn ngoµi h×nh vÏ. 1.10. Trªn h×nh vÏ mÆt b»ng vµ mÆt b»ng chi tiÕt vÒ cÊu t¹o kiÕn tróc ph¶i ghi râ vÞ trÝ thÓ hiÖn mÆt c¾t.ë chç mÆt c¾t gÊp khóc th× nhÊt thiÕt ph¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ mÆt c¾t. MÆt c¾t ph¶i thÓ hiÖn nh÷ng nÐt ®Æc tr|ng nhÊt cña ng«i nhµ (cöa sæ, cÇu thang v.v…) MÆt ph¼ng c¾t ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt chÊm g¹ch ®Ëm. 1.11. C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ph¶i ®|îc thùc hiÖn b»ng mùc can ®en ®Ó cã thÓ sao chôp ®|îc nhiÒu b¶n. Trang 2
  3. 3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 2. Nh÷ng sè liÖu chung trong b¶n vÏ thi c«ng 2.1. Hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i cã: - B¶n liÖt kª c¸c b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc. - B¶n liÖt kª c¸c trang thiÕt bÞ hoµn thiÖn. 2.2. Trong b¶n vÏ thi c«ng cÇn ph¶i cã nh÷ng chØ dÉn vÒ: - BËc chÞu löa cña nhµ vµ c«ng tr×nh - §Æc ®iÓm cña vËt liÖu lµm t|êng - X©y dùng hÖ thèng chèng thÊm vµ ®é dèc nÒn, sµn… - C«ng t¸c hoµn thiÖn trong nhµ vµ ngoµi nhµ. - BiÖn ph¸p c¸ch ©m, chèng rung, ®iÒu hßa kh«ng khÝ vµ lµm kÝn c¸c phßng khi cÇn thiÕt. 3. MÆt b»ng 3.1. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ mÆt b»ng tæng thÓ 3.1.1. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ mÆt b»ng tæng thÓ ®|îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1:1000. Trong tr|êng hîp buéc ph¶i thÓ hiÖn víi nh÷ng tØ lÖ kh¸c nhau th× khi thÓ hiÖn vÉn ph¶i b¶o ®¶m ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh ®· nªu trong ®iÒu 3.1 cña tiªu chuÈn nµy. 3.1.2. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng ph¶i thÓ hiÖn ®|îc nh÷ng yªu cÇu: - Ng«i nhµ hay c«ng tr×nh thiÕt kÕ vµ m«i tr|êng xung quanh cã liªn quan. - KÝ hiÖu mòi tªn chØ h|íng B¾c. - Ýt nhÊt ph¶i ghi râ ®é cao cña mét ®iÓm x¸c ®Þnh trong hÖ thèng nhÊt ®é cao toµn quèc. - §é cao trung b×nh cña mÆt b»ng hiÖn tr¹ng. 3.1.3. Xung quanh c«ng tr×nh còng cÇn thÓ hiÖn: - Nhµ hay c«ng tr×nh hoÆc c¸c phÇn x©y dùng vÜnh cöu, t¹m thêi trªn khu ®Êt, - C¸c ®|êng d©y, hÖ thèng èng dÉn, m¹ng l|íi giao th«ng (s¾t bé, èng dÉn tho¸t n|íc, khÝ ®èt, dÉn ®iÖn v.v…) víi nh÷ng ®Æc tr|ng cña nã. - CÇn ghi râ, chÝnh x¸c c¸c yÕu tè vÒ n|íc, ®iÖn vµ ®é cao cña m¹ch n|íc ngÇm trong b¶n vÏ. Nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®|îc lµ: - VÞ trÝ kiÓm tra, x¸c ®Þnh mùc n|íc ngÇm. - VÞ trÝ c©y (c©y lín) giÕng n|íc, cét ®iÖn hiÖn cã. - Kh¶ n¨ng më réng c«ng tr×nh trong t|¬ng lai. - Cæng vµo nhµ hay c«ng tr×nh, sè tÇng. - §é cao ± 0,000 cña c«ng tr×nh lµ gi¸ trÞ t|¬ng øng trong hÖ thèng nhÊt ®é cao toµn quèc hay víi gi¸ trÞ t|¬ng øng cña mét ®iÓm ®· x¸c ®Þnh, cã thÓ lÊy ®é cao cña m¸i ®ua cña c«ng tr×nh bªn c¹nh lµm mèc. - VÞ trÝ vµ ®é cao cña c¸c ®iÓm gãc nhµ hay c«ng tr×nh, gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c ®iÓm ®ã trong hÖ thèng nhÊt ®é cao toµn quèc hay víi mét ®iÓm cè ®Þnh cã ®é cao x¸c ®Þnh. 3.1.4. CÇn ghi c¸c kÝch th|íc chÝnh cña ng«i nhµ hay c«ng tr×nh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhµ hay c«ng tr×nh, kho¶ng c¸ch tõ nhµ hay c«ng tr×nh thiÕt kÕ ®Õn c¸c nhµ hay Trang 3
  4. 4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 c«ng tr×nh hiÖn cã. C¸c kho¶ng c¸ch tõ mÆt ngoµi bé phËn c«ng tr×nh ®Õn ®|êng ®á hay ranh giíi c¸c hÖ thèng ®|êng giao th«ng kÕ cËn. 3.1.5. Khi dïng kÝ hiÖu ch|a cã quy ®Þnh ®Ó thÓ hiÖn trong b¶n vÏ th× ph¶i cã gi¶i thÝch. §|îc phÐp ®¸nh bãng vµ dïng c¸c ®|êng nÐt ®Ó t¹o d¸ng cho c«ng tr×nh nh|ng kh«ng ®|îc lµm ¶nh h|ëng tíi viÖc ghi ®äc c¸c sè, ch÷, kÝ hiÖu trong b¶n vÏ. 3.1.6. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cÇn cã h×nh vÏ s¬ ph¸c mÆt b»ng tæng thÓ hiÖn tr¹ng khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh vµ hiÖn tr¹ng c¶ khu vùc xung quanh (trÝch tõ b¶n s¬ ®å quy ho¹ch) víi tØ lÖ 1 : 1000 hoÆc 1 : 25000 3.2. MÆt b»ng tÇng 3.2.1. MÆt b»ng tÇng ®|îc thiÕt kÕ víi tØ lÖ: - Cho giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé vµ lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt : 1 : 200 - Cho giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt vµ thi c«ng : 1 : 100 - ChØ cho giai ®o¹n thiÕt kÕ thi c«ng : 1 : 50 3.2.2. Nhµ hay c«ng tr×nh thiÕt kÕ cã nhiÒu tÇng, gi÷a c¸c tÇng cã sù kh¸c nhau vÒ bè côc, kÕt cÊu th× tÊt c¶ c¸c mÆt b»ng cña c¸c tÇng ®Òu ph¶i thÓ hiÖn. NÕu mÆt b»ng c¸c tÇng gièng nhau vÒ bè côc, kÕt cÊu th× chØ cÇn thÓ hiÖn mét mÆt b»ng ®Æc tr|ng. 3.2.3. MÆt b»ng tÇng lµ h×nh c¾t b»ng cña ng«i nhµ hay c«ng tr×nh. Ng|êi ta t|ëng t|îng dïng mét mÆt ph¼ng c¾t n»m ngang ë ®é cao c¸ch mÆt sµn kho¶ng b»ng 1/ 3 chiÒu cao cña tÇng (hoÆc ë ®é cao 1m trªn mÆt sµn) c¾t qua ng«i nhµ hay c«ng tr×nh. Trong tr|êng hîp cöa sæ ®|îc thiÕt kÕ cao h¬n ®é cao quy |íc ë trªn, th× mÆt c¾t ngang ®|îc lÊy ë ®é cao ngang qua cöa sæ. 3.2.4. B¶n vÏ mÆt b»ng c«ng tr×nh giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé vµ lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt cÇn thÓ hiÖn: - Bè côc mÆt b»ng víi c¸c kÝch th|íc chÝnh cña c¸c phßng. - C¸c t|êng, v¸ch, cét. - Cöa ®i (cã vÏ h|íng cöa më), cöa sæ, lç t|êng, cÇu thang… - DiÖn tÝch cña phßng ®|îc tÝnh b»ng m2 , ®|îc ghi vµo mét gãc phßng vµ cã g¹ch d|íi. - Xung quanh mÆt b»ng cã ghi kÝch th|íc gi÷a c¸c m¶ng t|êng, c¸c trôc t|êng vµ tæng chiÒu dµi (hay réng) cña ng«i nhµ hay c«ng tr×nh. - §é cao cña tÇng (nÕu cÇn) so víi ®é cao ± 0,000 cña c«ng tr×nh. 3.2.5. T|êng chÞu lùc, trong b¶n vÏ mÆt b»ng cho giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé, ®|îc thÓ hiÖn: t« mùc ®en toµn bé hoÆc g¹ch chÐo. NÕu kh«ng dïng hai c¸ch trªn, phÇn t|êng bÞ c¾t qua ®|îc vÏ b»ng nÐt ®Ëm, phÇn ë xa mÆt ph¼ng c¾t vÏ b»ng nÐt m¶nh. Sµn nhµ chØ ®|îc phÐp thÓ hiÖn trong tr|êng hîp l¸t b»ng vËt liÖu ®Æc biÖt, nh|ng nã kh«ng ®|îc lµm ¶nh h|ëng tíi viÖc thÓ hiÖn vµ lµm rèi b¶n vÏ mÆt b»ng. 3.2.6. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu nh| ®· quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 3.2.4. vµ 3.2.5 b¶n vÏ mÆt b»ng cho giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt cÇn thÓ hiÖn thªm: - Nh÷ng lç trèng trªn trÇn vµ sµn nhµ. - èng khãi, lß s|ëi, èng th«ng giã, c¸c èng dÉn vµ tho¸t víi ®Çy ®ñ kÝch th|íc. - C¸c lo¹i trang thiÕt bÞ bè trÝ cè ®Þnh trong nhµ (bÓ t¾m, bÖ xÝ, chËu röa, tñ Trang 4
  5. 5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 t|êng, bÖ bÕp…) 3.2.7. B¶n vÏ mÆt b»ng c«ng tr×nh ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt cÇn ghi ®Çy ®ñ: - Bªn trong h×nh vÏ: C¸c kÝch th|íc hai chiÒu cña c¸c bé phËn buång, phßng, tªn, sè thø tù, diÖn tÝch sö dông cña chóng (trong tr|êng hîp cÇn thiÕt ghi c¶ kÝ hiÖu vËt liÖu l¸t nÒn) kÝch th|íc chiÒu réng, chiÒu cao bªn trong cña cöa sæ, ®é cao sµn cña c¸c tÇng so víi ®é cao ± 0,000 cña c«ng tr×nh. - Bªn ngoµi h×nh vÏ: KÝch th|íc cña m¶ng t|êng, lç cöa, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña cöa ®i, cöa sæ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña nh÷ng b|íc cét ë c«ng tr×nh cã kÕt cÊu khung. - Tæng kÝch th|íc cña toµn c«ng tr×nh vµ c¸c bé phËn chÝnh. - MÆt b»ng tÇng hÇm vµ tÇng trÖt cÇn ghi râ ®é cao so víi d|íi ®é cao ±0,000 cña c«ng tr×nh, phÝa d|íi ghi gi¸ trÞ t|¬ng øng cña hÖ thèng nhÊt ®é cao toµn quèc hay ®é cao t|¬ng øng x¸c ®Þnh cña mét ®iÓm cè ®Þnh nµo ®ã. 3.2.8. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu nh| cho ®èi víi mÆt b»ng ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt, mÆt b»ng cho giai ®o¹n thiÕt kÕ thi c«ng cÇn thÓ hiÖn thªm: - Khung vµ cÊu t¹o chÝnh cña cöa. - C¸c kÝch th|íc chÝnh liªn quan tíi viÖc l¾p r¸p c¸c trang thiÕt bÞ cè ®Þnh. - C¸c vËt liÖu èp t|êng, ch©n t|êng vËt liÖu chèng thÊm vµ tÊt c¶ c¸c kÕt cÊu cÇn thiÕt ph¶i thÓ hiÖn phï hîp víi yªu cÇu tØ lÖ kÝch th|íc cña h×nh vÏ. 3.2.9. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu cÇn ghi trong h×nh vÏ mÆt b»ng ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt, ë giai ®o¹n thi c«ng cÇn ghi thªm: - Sè thø tù, kÝch th|íc chiÒu réng, chiÒu cao bªn trong cña cöa. - Kho¶ng c¸ch bªn trong gi÷a trôc cña cöa víi t|êng gÇn nhÊt song song víi trôc. - Kho¶ng c¸ch gi÷a ®|êng trôc cña c¸c cöa cïng h|íng víi nhau. - §é cao, vÞ trÝ liªn kÕt, kÝch th|íc cña c¸c lç, èng th«ng giã, ®|êng èng tho¸t khãi vµ kÝch th|íc cÇn thiÕt cho viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ trong thi c«ng. - ChiÒu réng cÇu thang, bËc thang, ®|êng trôc cña cÇu thang, tæng kÝch th|íc cÇu thang, sè bËc thang theo thø tù tõ d|íi lªn. - ChiÒu cao vµ ®é dµy bËu cöa sæ. - §é cao cña t|êng löng - ChÊt l|îng cña g¹ch vµ v÷a x©y t|êng - VËt liÖu èp ch©n t|êng vµ l¸t sµn nhµ (cã thÓ ghi cïng víi tªn, diÖn tÝch cña tõng bé phËn, t|êng, - §é cao cña mÆt b»ng tÇng so víi ®é cao ± 0,00 cña nhµ. - Khe lón, cöa ®Ó lµm vÖ sinh èng khãi - HÖ thèng m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é, s|ëi, trang trÝ, thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhµ. 3.2.10. Trong b¶n vÏ mÆt b»ng cña m¸i b»ng thÓ hiÖn: - Khe lón cña c«ng tr×nh nÕu cã - VÞ trÝ èng khãi, èng th«ng h¬i vµ c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh cã trªn m¸i - KÝch th|íc ®Þnh vÞ cña c¸c bé phËn ®ã víi nhau hoÆc so víi mét ®iÓm cè ®Þnh - H|íng tho¸t n|íc, ®é cao cña r·nh tho¸t n|íc, ®|êng g©n ph©n khu vùc tho¸t Trang 5
  6. 6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 n|íc. 3.2.11. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng cña m¸i dèc cÇn thÓ hiÖn: - TÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu n»m ngang - Nãc nhµ vµ c¸c vÞ trÝ cña c¸c v× kÌo chÝnh - C¸c v× kÌo thÓ hiÖn b»ng nÐt ®øt - VÞ trÝ cét, trô-èng khãi, m¸ng dÉn n|íc m|a, èng th«ng giã, t|êng b¶o vÖ lan can… vµ nh÷ng kÕt cÊu thuéc c«ng viÖc nÒ trong ph¹m vi tÇng gi¸p m¸i (g¸c xÐp hay kh«ng gian gi÷a trÇn vµ m¸i). - C¸c cét, trô, t|êng chÞu lùc phÝa d|íi sµn tÇng gi¸p m¸i thÓ hiÖn b»ng nÐt ®øt - VÞ trÝ nh÷ng lç trèng lÊy ¸nh s¸ng, cöa sæ vµ c¸c phÇn nh« trªn m¸i dèc. 3.2.12. C¸c cÊu kiÖn ®óc s½n (panen sµn, t|êng…) cÇn thÓ hiÖn víi yªu cÇu cña hå s¬ kÜ thuËt riªng. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng thi c«ng ph¶i dïng kÝ hiÖu thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn trong toµn bé hå s¬ kÜ thuËt. NhÊt thiÕt ph¶i ghi ®Çy ®ñ kÝch th|íc cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®Æt c¸c cÊu kiÖn. 3.2.13. Trªn b¶n vÏ thi c«ng mÆt b»ng tÇng cÇn cã: - B¶n liÖt kª cöa sæ, cöa ®i, cæng, c¸nh cöa. - B¶n liÖt kª lanh t«. - B¶n liÖt kª c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i cÇn cho viÖc l¾p r¸p. - B¶n liÖt kª trang thiÕt bÞ. 3.3. Trªn b¶n vÏ thi c«ng mÆt b»ng sµn cÇn thÓ hiÖn: - Trôc täa ®é cña nhµ hoÆc c«ng tr×nh (trôc ë phÇn ngoµi, ë khe lón, ë ranh giíi chç cã kiÓu sµn kh¸c - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc ngoµi cïng. - T|êng, v¸ch ng¨n cña nhµ. - Cæng ra vµo. - §|êng s¾t, ®|êng ray c«ng nghÖ. - Ranh giíi gi÷a nh÷ng chç sµn cã kÕt cÊu kh¸c nhau. - C¸c kiÓu sµn trong c¸c phßng cña c«ng tr×nh. - KÝch th|íc chç nèi: §|êng èng, r·nh tho¸t n|íc, phÔu thu n|íc mµ bÞ che lÊp bëi c¸c kÕt cÊu cña sµn. - Chç nèi gi÷a trôc ®|êng ch¹y cña cÇn cÈu víi trôc täa ®é nhµ hoÆc c«ng tr×nh. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i thÓ hiÖn vïng lµm viÖc cña cÇn cÈu. - §¸nh dÊu nh÷ng vïng hoÆc chç cã thÓ sinh ra næ, ch¸y. - VÏ riªng c¸c chi tiÕt liªn kÕt sµn víi kÕt cÊu nhµ, chi tiÕt c¸c bé phËn sµn mµ ë chç ®ã liªn kÕt víi sµn cã kÕt cÊu kh¸c nhau (chç khã lµm…) 3.4. S¬ ®å l¾p ®Æt cÊu kiÖn trong hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng cÇn thÓ hiÖn: - VÞ trÝ c¸c cÊu kiÖn víi ®Çy ®ñ kÝ hiÖu vµ kÝch th|íc l¾p ®Æt. - §|êng ch¹y cña cÇn cÈu, ph¹m vi lµm viÖc cña chóng. 4. MÆt c¾t 4.1. MÆt c¾t trong hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé hoÆc lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ®|îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 200 vµ ph¶i ghi râ: Trang 6
  7. 7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 - KÝch th|íc ®é cao cña c¸c bé phËn, ghi theo ph|¬ng th¼ng ®øng cña c«ng tr×nh thiÕt kÕ. - §é cao c¸c tÇng, m¸i so víi ®é cao ± 0,00 cña c«ng tr×nh. Trªn mÆt c¾t kh«ng cÇn ghi kÝ hiÖu vÒ kÕt cÊu cña c«ng tr×nh. 4.2. MÆt c¾t trong hå s¬ kÜ thuËt ®|îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 100 hoÆc 1 : 50 vµ ph¶i thÓ hiÖn: - Kh«ng gian bªn trong cña c«ng tr×nh, nh÷ng chç ®Æc tr|ng nhÊt. - §é cao vµ kÕt cÊu c¸c bé phËn c«ng tr×nh. 4.2.1. Bªn trong h×nh vÏ mÆt c¾t ph¶i ghi ®Çy ®ñ. - KÝch th|íc chiÒu cao bªn trong vµ ®é cao kÕt cÊu cña c¸c phßng. - §é cao cña c¸c tÇng so víi ®é cao ± 0,00 - Tªn c¸c tÇng. 4.2.2. Bªn ngoµi h×nh vÏ mÆt c¾t cÇn ghi ®Çy ®ñ: - ChiÒu cao cña c¸nh cöa vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cöa - KÝch th|íc tõng bé phËn chÝnh vµ tæng kÝch th|íc cña c«ng tr×nh. - §é cao cña èng khãi, nãc nhµ ,m¸i ®ua so víi ®é cao ± 0,00 cña c«ng tr×nh. - §é cao cña mùc n|íc ngÇm ®· ®|îc x¸c ®Þnh - §Êt nguyªn thæ vµ ®Êt t«n nÒn. - §é cao ± 0,00 cña c«ng tr×nh so víi ®é cao thùc theo hÖ thèng nhÊt ®é cao toµn quèc, hay so víi ®é cao cña mét ®iÓm cè ®Þnh nµo ®ã. - VËt liÖu l¸t hÌ bao quanh c«ng tr×nh, vËt liÖu thèng thÊm vµ cÊu t¹o sµn nÒn. 4.3. MÆt c¾t trong hå s¬ thi c«ng ®|îc thùc hiÖn víi tØ lÖ 1 : 100 hoÆc 1 : 50 vµ ph¶i thÓ hiÖn thªm ngoµi nh÷ng yªu cÇu cña hå s¬ kÜ thuËt. - Nh÷ng kÝ hiÖu quy ®Þnh vÒ vËt liÖu cña c¸c bé phËn kÕt cÊu c¾t qua. - CÊu t¹o cÇu thang bao gåm: KÝch th|íc chiÒu cao, chiÒu dµi vÒ thang KÝch th|íc c¸c bËc thang VËt liÖu l¸t - ChiÒu cao cña lan can, tay vÞn - C¸c kÝch th|íc vµ vËt liÖu cña lan can, tay vÞn - C¸c kÝch th|íc ®é s©u cña phÇn mãng c«ng tr×nh - Tæng kÝch th|íc chiÒu réng cña m¸i 4.3.1. Bªn trong h×nh vÏ cÇn ghi thªm ngoµi nh÷ng yªu cÇu ®èi víi b¶n vÏ mÆt c¾t kÜ thuËt: - C¸c kÝch th|íc chiÒu cao cña cöa, dÇm, lan can, bËu cöa sæ so víi sµn hoÆc trÇn nhµ. - KÝch th|íc chiÒu cao kÕt cÊu bªn trong cña c¸c bé phËn n»m trong t|êng chÞu lùc. - §é cao cña sµn vµ trÇn cña tÇng. Trang 7
  8. 8. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 - C¸c líp cÊu t¹o cña sµn vµ cña m¸i b»ng 4.3.2. Bªn ngoµi h×nh vÏ cÇn ghi thªm ngoµi nh÷ng yªu cÇu ®èi víi b¶n vÏ mÆt c¾t kÜ thuËt: - KÝch th|íc chiÒu cao bªn ngoµi cöa, lan can, m¸i ®ua so víi ®é cao ±0,000 cña c«ng tr×nh. - KÝch th|íc ®é cao cña c¸c bé phËn vµ toµn bé c«ng tr×nh. - KÝch th|íc chiÒu ngang ®Æc tr|ng cña toµn bé c«ng tr×nh 4.3.3. Trong tr|êng hîp m¸i dèc kÕt cÊu gç th× cÇn thÓ hiÖn: - TÊt c¶ c¸c mÆt c¾t ®Æc tr|ng cña kÕt cÊu m¸i. - Mäi kÝch th|íc kÕt cÊu mÆt c¾t cña c¸c bé phËn gç. - C¸c kÝch th|íc vÞ trÝ ®é cao cña xµ gç, ®ßn tay vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng 5. MÆt ®øng 5.1. MÆt ®øng trong hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé vµ lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ®|îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ: 1 : 200 5.1.1. Trong hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé cÇn thÓ hiÖn: - MÆt ®øng chÝnh cña c«ng tr×nh - Nh÷ng mÆt ®øng ®Æc tr|ng cña c«ng tr×nh 5.1.2. Trong b¶n vÏ mÆt ®øng cÇn thÓ hiÖn: - §é cao ± 0,00 cña c«ng tr×nh, ®é cao cña ®Ønh m¸i vµ m¸i ®ua. - Cöa ®i, cöa sæ cÇn ph¶i chia kho¶ng c¸ch chÝnh x¸c, nh|ng kh«ng cÇn thÓ hiÖn c¸c nÐt chi tiÕt. - èng khãi, èng th«ng h¬i hay c¸c bé phËn x©y dùng trªn m¸i nh×n thÊy trªn mÆt ®øng. - Mét phÇn hay toµn bé c«ng tr×nh tiÕp gi¸p nÕu cã. 5.1.3. Trong tr|êng hîp hå s¬ thiÕt kÕ nªu trªn ®|îc thÓ hiÖn ë nh÷ng tØ lÖ kÝch th|íc lín h¬n, th× vÉn ¸p dông nh÷ng néi dung quy ®Þnh trong ®iÒu 5.1. 5.2. MÆt ®øng trong hå s¬ thiÕt kÕ kÜ thuËt ®|îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 100 hoÆc 1 : 50 5.2.1. Trong hå s¬ thiÕt kÕ kÜ thuËt cÇn thÓ hiÖn tÊt c¶ mäi mÆt ®øng cña c«ng tr×nh 5.2.2. Trong b¶n vÏ mÆt ®øng cÇn thÓ hiÖn: - Nh÷ng bé phËn bªn ngoµi t¸c ®éng, liªn quan tíi ý ®å kiÕn tróc, diÖn tÝch t|êng cña c«ng tr×nh (kÝch th|íc chia c¸c cöa ®i, cöa sæ, h×nh thï t¹o d¸ng nghÖ thuËt kiÕn tróc, èng dÉn n|íc, t|êng chÞu löa, èng khãi v.v...) - Mét phÇn mÆt ®øng cña c«ng tr×nh tiÕp gi¸p nÕu cã. Trong tr|êng hîp c«ng tr×nh tiÕp gi¸p lµ di tÝch lÞch sö, ®µi kû niÖm th× ph¶i thÓ hiÖn toµn bé, (cã thÓ dïng h×nh ¶nh ®Ó thÓ hiÖn). - §é cao cña c¸c tÇng, nãc nhµ, m¸i ®ua, èng khãi so víi cèt ± 0,000 cña c«ng tr×nh. 5.3. MÆt ®øng trong hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng ®|îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 100 hoÆc 1 : 50. 5.3.1. Hå s¬ thiÕt kÕ mÆt ®øng cho thi c«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c mÆt ®øng c«ng tr×nh. Trong tr|êng hîp c¸c mÆt ®øng bÞ che khuÊt th× thÓ hiÖn kÕt hîp víi mÆt c¾t. 5.3.2. Hå s¬ thiÕt kÕ cho thi c«ng chØ ®|îc phÐp thÓ hiÖn b»ng ®|êng nÐt m¶nh. Trang 8
  9. 9. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5671 : 1992 5.3.3. Hå s¬ thiÕt kÕ c¸c mÆt ®øng cho thi c«ng ph¶i thÓ hiÖn: - C¸c chi tiÕt, bé phËn ¶nh h|ëng tíi bÒ ngoµi cña mÆt ®øng c«ng tr×nh (m¶ng t|êng, kÝch th|íc chia « cöa sæ, h×nh t|îng t¹o d¸ng nghÖ thuËt, èng dÉn n|íc, lan can, bËu cöa, èng khãi v.v...) - Mét phÇn cña mÆt ®øng c«ng tr×nh tiÕp gi¸p, tr|êng hîp c«ng tr×nh tiÕp gi¸p lµ di tÝch lÞch sö, ®µi kû niÖm th× ph¶i thÓ hiÖn toµn bé (cã thÓ dïng h×nh ¶nh). - §é cao cña èng khãi, nãc nhµ m¸i ®ua so víi ®é cao ± 0,00 cña c«ng tr×nh - Chó thÝch c¸c vËt liÖu t¹o d¸ng, trang trÝ ë c¸c m¶ng t|êng nÕu cã. 5.3.4. Trong tr|êng hîp x©y b»ng g¹ch méc, hoÆc t|êng cã tr¸t v÷a th× cÇn ph¶i ghi: - §é cao « v¨ng m¸i ®ua - Sè hµng g¹ch liªn kÕt víi mãng (ch©n t|êng) - KÝch th|íc chiÒu cao cöa vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cöa sæ víi nhau. 6. Chi tiÕt cÊu t¹o kiÕn tróc 6.1. C¸c chi tiÕt cÊu t¹o cña c¸c bé phËn kÕt cÊu trong c«ng tr×nh chñ yÕu ®|îc thÓ hiÖn theo tØ lÖ tõ 1 : 20 ®Õn 1 : 1 6.1.1. Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt cÇn thÓ hiÖn: - C¸c chi tiÕt cÊu t¹o ®Æc tr|ng nhÊt cña c¸c bé phËn kÕt cÊu - VËt liÖu sö dông, c¸c kÝch th|íc chi tiÕt, sè thø tù chi tiÕt. - Trong mét b¶n vÏ nÕu c¸c chi tiÕt ®|îc thÓ hiÖn ë c¸c tØ lÖ kh¸c nhau th× bªn c¹nh h×nh vÏ ph¶i ghi tØ lÖ kÝch th|íc sö dông. 6.1.2. Trong c¸c h×nh vÏ chi tiÕt ë tØ lÖ 1 : 5, 1 : 2 tïy thuéc vµo mËt ®é nÐt vÏ cã thÓ ghi tªn c¸c líp cÊu t¹o cña chi tiÕt trªn phÇn c¾t hoÆc bªn ngoµi, h×nh vÏ. 6.1.3. Trong c¸c h×nh vÏ chi tiÕt ë tØ lÖ 1: 1 kh«ng cÇn kÝ hiÖu vËt liÖu sö dông, ®|êng kÝch th|íc vµ sè kÝch th|íc. 6.1.4. C¸c b¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ó ®Æt s¶n xuÊt tr|íc ®|êng thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 20 ®Õn 1:1. Cã thÓ tham kh¶o c¸c tØ lÖ d|íi ®©y: - Khu«n cöa, chi tiÕt èp ch©n t|êng - Khung m¸i ®ua, khu«n cöa, vËt liÖu èp ch©n t|êng, tØ lÖ 1 : 20, 1 : 10, 1 :5, 1 : 2, 1 : 1. - ThiÕt bÞ èng khãi: 1 : 10 - Bé phËn èn khãi kÐo dµi: 1 : 50, 1 : 20 - CÇu thang: 1 : 20, 1 : 10 hoÆc 1 : 1 - Lan can, tay vÞn: 1 : 20 hoÆc 1 : 2 - C¸c bé phËn cÊu t¹o kim lo¹i máng, c¸c cÊu t¹o cña m¸i b»ng 1 : 5, 1 : 2 hoÆc 1 : 1 - CÊu t¹o cña khe lón 1 : 2 hoÆc 1 : 1 - Nh÷ng cÊu t¹o cña kÕt cÊu m¸i b»ng gç, cöa cèng, cöa sæ: 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5 - Nh÷ng b¶n vÏ chi tiÕt ®¸ hoa, ®¸ röa: 1 : 10, 1 : 10, 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1. - Hµng rµo: 1 : 20, 1 : 5. - KÕt cÊu cöa: mÆt ®øng: 1 : 20, 1 : 10. - Chi tiÕt : 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1. Trang 9

×