Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcvn 5570 1991 ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ

9,680 views

Published on

Cập nhật thông tin ở đây: https://www.facebook.com/HuyTraining
Link down ở đây
https://goo.gl/nlu8GI

Published in: Law
  • Be the first to comment

Tcvn 5570 1991 ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ

  1. 1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5570 : 1991 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng . B¶n vÏ x©y dùng KÝ hiÖu ®|êng nÐt vµ ®|êng trôc trong b¶n vÏ Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh kÝ hiÖu ®èi víi ®|êng trôc trong h×nh vÏ vµ c¸c lo¹i ®|êng nÐt trong b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho b¶n vÏ cña mäi giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. Ngoµi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, khi thÓ hiÖn kÝ hiÖu ®|êng trôc cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 4608 : 88 vµ TCVN 4455: 87 vÒ c¸c néi dung cã liªn quan. 2. §|êng nÐt trong b¶n vÏ 2.1. §|êng nÐt vÏ ph¶i ®¶m b¶o ®Òu, râ rµng vµ chÝnh x¸c víi tõng lo¹i nÐt, nÐt c¾t, nÐt hiÖn, nÐt khuÊt, ®|êng trôc v.v... 2.2. C¸c lo¹i ®|êng nÐt vµ ®é ®Ëm cña nÐt vÏ quy ®Þnh trong b¶ng 1. Chó thÝch: 1. §é Èm cña b lÊy b»ng 0,4 ®Õn 0,8mm; 2. Quy ®Þnh vÒ ®é Èm cña nÐt vÏ trong b¶ng 1 ¸p dông víi h×nh vÏ cã tû lÖ tõ 1/50 trë xuèng: 3. §èi víi h×nh vÏ cã tØ lÖ lín h¬n 1/50 ph¶i c¨n cø theo tØ lÖ h×nh vÏ ®Ó chän ®é ®Ëm nÐt vÏ t|¬ng øng. 3. KÝ hiÖu ®|êng trôc 3.1. §|êng trôc cña h×nh vÏ ®|îc ghi b»ng sè hoÆc b»ng ch÷ trong vßng trßn ®¬n nh| h×nh 1a. Sè ghi theo sè ¶ RËp. Ch÷ ghi theo ch÷ c¸i, kiÓu ch÷ in viÕt hoa, trõ hai ch÷ I vµ O v× dÔ lÉn víi ch÷ sè. §é ®Ëm cña nÐt ch÷ vµ ch÷ sè b»ng b/2. Trang 1
  2. 2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5570 : 1991 3.2. §|êng kÝnh cña vßng trßn kÝ hiÖu phô thuéc vµo tØ lÖ cña h×nh vÏ vµ ®|îc quy ®Þnh: 6 mm cho h×nh vÏ víi tØ lÖ nhá h¬n 1 : 200; 8 mm cho h×nh vÏ víi tØ lÖ tõ 1 : 200 ®Õn 1 : 100; 10 mm cho h×nh vÏ víi tØ lÖ lín h¬n 1 : 100; §é ®Ëm nÐt vßng trßn b»ng tõ b/4 ®Õn b/3 3.3. Thø tù ghi ch÷, ch÷ sè kÝ hiÖu ®|êng trôc vµ c¸c tr|êng hîp dïng kÝ hiÖu quy |íc trong b¶ng 2. 3.4. Tr|êng hîp mÆt b»ng c«ng tr×nh cã d¹ng bÊt k×, nguyªn t¾c kÝ hiÖu ®|êng trôc vÉn trªn c¬ së theo trôc n»m ngang vµ trôc th¼ng ®øng cña b¶n vÏ dÞch chuyÓn theo chiÒu kim ®ång hå ®èi víi c¸c phÇn c«ng tr×nh mµ kh«ng n»m trong hÖ trùc giao hay hÖ trùc trßn (tham kh¶o thÝ dô nªu trong phô lôc 2). 3.5. Tr|êng hîp dïng kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i mµ sè ch÷ kh«ng ®ñ th× tiÕp tôc kÝ hiÖu b»ng hai ch÷ c¸i ghÐp vµ l¹i b¾t ®Çu tõ AA, BB... 3.6. §èi víi c¸c bé phËn n»m gi÷a c¸c trôc chÝnh, khi cÇn ®Æt trôc trung gian th× kÝ hiÖu trôc nµy theo mÉu ghi trong h×nh 1b. B¶ng 2 Trang 2
  3. 3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5570 : 1991 Trang 3
  4. 4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5570 : 1991 Trang 4

×