Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcvn 4612 1988 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – kết cấu bê tông cốt

9,459 views

Published on

Cập nhật thông tin ở đây: https://www.facebook.com/HuyTraining
Link down ở đây
https://goo.gl/nlu8GI

Published in: Law
  • Be the first to comment

Tcvn 4612 1988 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – kết cấu bê tông cốt

  1. 1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4612:1988 Nhãm H HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng – KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp – KÝ hiÖu quy |íc vµ thÓ hiÖn b¶n vÏ Symstem of documents for building desing – Reinforced concrete structures conventional symbols and representation on drawings Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 2235:1977 “Tµi liÖu thiÕt kÕ. ThiÕt lËp b¶n vÏ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp”. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thÓ hiÖn c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp trong thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o, ë c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. Ngoµi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn TCVN 2: 1974; TCVN 12: 1974 “tµi liÖu thiÕt kÕ”; TCVN 95: 1963 “Bu l«ng”; TCVN 1091: 1973 “Hµn” vµ c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan kh¸c. 1.3. Nh÷ng kÝ hiÖu quy |íc chung ®Ó thÓ hiÖn b¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ®|îc tr×nh bµy trong b¶ng 1. NÕu sö dông nh÷ng kÝ hiÖu kh«ng cã trong b¶ng nµy th× ph¶i chó thÝch trªn b¶n vÏ. Trang 1
  2. 2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4612:1988 Trang 2
  3. 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4612:1988 Trang 3
  4. 4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4612:1988 2. Quy ®Þnh vÒ thÓ hiÖn b¶n vÏ C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ph¶i ghi râ rµng, ®Çy ®ñ ®¶m b¶o khi thi c«ng ®óng víi yªu cÇu thiÕt kÕ. 2.1. S¬ ®å h×nh häc cña kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn m¶nh víi tØ lÖ nhá (1:100, 1:200, …) vµ vÏ ë vÞ trÝ râ nhÊt trªn b¶n vÏ ®Çu tiªn cña kÕt cÊu ®ã. 2.2. B¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ®|îc thÓ hiÖn theo nh÷ng tØ lÖ sau: a) S¬ ®å h×nh häc: 1:100; 1:200; 1:500; b) H×nh thÓ hiÖn cÊu t¹o: 1:20; 1:50; 1:100; c) H×nh thÓ hiÖn chi tiÕt:1:5; 1:10; 1:20; Khi thÓ hiÖn c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cho phÐp dïng 2 lo¹i tØ lÖ: - TØ lÖ nhá (1:50 hoÆc 1:100 hoÆc 1:200) cho chiÒu dµi c¸c cÊu kiÖn - TØ lÖ lín (1:5; 1:10 hoÆc 1:20) cho kÝch th|íc mÆt c¾t vµ c¸c chi tiÕt 2.3. Cèt thÐp c¸c lo¹i c¶u kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ®|îc thÓ hiÖn v¬i gi¶ thiÕt lµ bªt«ng trong suèt. NÐt vÏ cèt thÐp ®Ëm h¬n nÐt thÓ hiÖn mÆt c¾t hoÆc nÐt thÓ hiÖn kÕt cÊu. Cèt thÐp cã ®|êng kÝnh lín h¬n thÓ hiÖn b»ng nÐt ®Ëm h¬n. Cèt thÐp cøng ®|îc vÏ b»ng nh÷ng kÝ hiÖu dïng ®Ó thÓ hiÖn kÕt cÊu thÐp h×nh. Trang 4
  5. 5. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4612:1988 2.4. Khi thÓ hiÖn c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ph¶i ghi râ: - C¸c kÝch th|íc cÇn thiÕt cho viÖc gia c«ng s¶n xuÊt, thi c«ng l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn; - VÞ trÝ c¸c thanh cèt thÐp, chç nèi (buéc, hµn) cèt thÐp, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai, n¬i uèn c¸c cèt xiªn trong cÊu kiÖn; - Sè kÝ hiÖu (sè thø tù) cña c¸c thanh cèt thÐp; - KÝ hiÖu c¸c cÊu kiÖn, mÆt c¾t däc, mÆt c¾t ngang cña cÊu kiÖn; - KÝ hiÖu c¸c nót, c¸c chi tiÕt cÇn vÏ ë tØ lÖ lín; - M¸c bª t«ng, m¸c thÐp, m¸c v÷a chÌn mèi nèi kÌm theo c|êng ®é chÞu kÐo, chÞu nÐn, chÞu c¾t cña chóng. - C¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn, chiÒu dµy líp bªt«ng b¶o vÖ cèt thÐp; - Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý, cÇn thùc hiÖn khi thi c«ng; - Sù liªn hÖ gi÷a c¸c tê b¶n vÏ. 2.5. C¸c thanh cèt thÐp ®|îc vÏ trong cét “ h×nh d¸ng vµ kÝch th|íc” cña b¶n thèng kª cèt thÐp. Tr|êng hîp cÇn thiÕt cho phÐp vÏ khai triÓn c¸c cèt thÐp t¹i vÞ trÝ thÓ hiÖn c¸c mÆt c¾t cÊu kiÖn. Trªn h×nh vÏ khai triÓn cèt thÐp ph¶i ghi râ chiÒu dµi mãc neo, c¸c ®o¹n uèn, b¸n kÝnh c¸c ®o¹n cong, chiÒu dµi duçi th¼ng cña thanh cèt thÐp. 2.6. §èi víi c¸c kÕt cÊu giao c¾t nhau ph¶i thÓ hiÖn tÊt c¶ cèt thÐp ë vÞ trÝ giao c¾t nhau. NÕu t¹i ®ã mËt ®é cèt thÐp dµy ®Æc th× ph¶i thÓ hiÖn thªm b»ng mÆt c¾t cÇn thiÕt. T¹i vÞ trÝ giao c¾t nhau mÆt c¾t däc ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn m¶nh; mÆt c¾t ngang ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt ®øt. 2.7. §èi víi kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp øng lùc tr|íc ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ râ rµng c¸ch bè trÝ c¸c bã cèt thÐp; vÞ trÝ c¸c ®Çu neo cèt thÐp c¸c chó thÝch cÇn thiÕt cho viÖc h|íng dÉn thi c«ng vµ gia c«ng c¸c cÊu kiÖn cña toµn kÕt cÊu. Ngoµi ra cÇn ph¶i vÏ chi tiÕt ë tØ lÖ lín mét sè chi tiÕt phøc t¹p nh| m¾t khung, c¸c ®µu neo cèt thÐp… 2.8. Sè kÝ hiÖu c¸c thanh cèt thÐp, c¸c cÊu kiÖn, c¸c chi tiÕt ®|îc viÕt b»ng sè A RAP trong ®|êng trßn cã ®|êng kÝnh tõ 6 ®Õn 8 mm, kÝ hiÖu c¸c nót, c¸c chi tiÕt vÏ ë tØ lÖ lín ®|îc viÕt trong vßng trßn cã ®|êng kÝnh tõ 8 ®Ðn 10 m. Vßng trßn nµy ®|îc g¹ch chia ra hai phÇn. PhÇn trªn viÕt sè kÝ hiÖu c¸c nót, c¸c chi tiÕt vÏ ë tØ lÖ lín, phÇn d|íi viÕt kÝ hiÖu cña b¶n vÏ mµ chi tiÕt hoÆc nut vÏ lín sÏ ®|îc thÓ hiÖn ë ®ã. KÝ hiÖu cña cÊu kiÖn, c¸c mÆt c¾t ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt ch÷ in hoa (th|êng ch÷ ®Çu – viÕt t¾t tªn cÊu kiÖn) kÌm theo ch÷ A RAP. 2.9. Mçi b¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ph¶i cã b¶ng thèng kª cèt thÐp vµ b¶ng ph©n lo¹i tæng hîp cèt thÐp theo mÉu. B¶ng kª cèt thÐp Sè l|îng thanh Tªn cÊu kiÖn Sè kÝ hiÖu H×nh d¸ng vµ kÝch th|íc (mm) §|êng kÝnh (mm) ChiÒu dµi mét thanh Trong mét cÊu kiÖn Toµn bé Tæng chiÒu dµi Trang 5
  6. 6. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4612:1988 B¶ng ph©n lo¹i vµ tæng hîp cèt thÐp Lo¹i, nhãm cèt thÐp §|êng kÝnh(mm) Tæng chiÒu dµi(m) Träng l|îng(kg) Träng l|îng thÐp c¸c cÊu kiÖn (tÊn) Chó thÝch: - B¶ng nµy kh«ng dïng cho tõng cÊu kiÖn mµ dïng tæng hîp cÊu kiÖn cã trong mét b¶n vÏ - C¸c chi tiÕt thÐp ®Æt s½n, c¸c l|íi thÐp còng kÕt hîp thèng kª vµ ph©n lo¹i vµo b¶ng trªn Phô lôc a) B¶n vÏ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp víi h×nh cèt thÐp khai triÓn VÝ dô minh ho¹ Trang 6

×