Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác động

2,049 views

Published on

Nhiều tài liệu hơn ở đây
http://www.huytraining.com
Cập nhật tin tức ở đây
https://www.facebook.com/HuyTraining

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác động

 1. 1. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng –Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Loads ands effects-Design standard 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh t¶i träng vµ t¸c ®éng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu x©y dùng, nÒn mãng nhµ vµ c«ng tr×nh. 1.2. C¸c t¶i träng vµ t¸c ®éng do giao th«ng ®|êng s¾t, ®|êng bé, do sãng biÓn, do dßng ch¶y, do bèc xÕp hµng ho¸, do ®éng ®Êt, do d«ng lèc, do thµnh phÇn ®éng lùc cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph|¬ng tiÖn giao th«ng… g©y ra kh«ng qui ®Þnh tiªu trong chuÈn nµy ®|îc lÊy theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c t|¬ng øng do nhµ n|íc ban hµnh. 1.3. Khi söa ch÷a c«ng tr×nh, t¶i träng tÝnh to¸n x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt qu¶ kh¶o s¸t thùc tÕ c«ng tr×nh. 1.4. T¸c ®éng cña khÝ quyÓn ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng hiÖn hµnh hoÆc theo sè l|îng cña tæng côc khÝ t|îng thuû v¨n. 1.5. T¶i träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong tiªu chuÈn nµy mµ do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 1.6. §èi víi nh÷ng ngµnh cã c«ng tr×nh ®Æc thï (giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn lùc, b|u ®Õn,..), trªn c¬ së cña tiªu chuÈn nµy cÇn x©y dùng c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh cho phï hîp. 2. Nguyªn t¾c c¬ b¶n 2.1. Quy ®Þnh chung 2.1.1. Khi thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶ tÝnh ®Õn c¸c t¶i träng sinh ra trong qu¸ tr×nh sö dông, x©y dùng còng nh| trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn c¸c kÕt cÊu. 2.1.2. C¸c ®¹i l|îng tiªu chuÈn nªu ra trong tiªu chuÈn nµy lµ ®Æc tr|ng c¬ b¶n cña t¶i träng. T¶i träng tÝnh to¸n lµ tÝch cña t¶i träng tiªu chuÈn víi hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i träng. HÖ sè nµy tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sai lÖch bÊt lîi cã thÓ x¶y ra cña t¶i träng so víi gi¸ trÞ tiªu chuÈn vµ ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i giíi h¹n ®|îc tÝnh ®Õn. 2.1.3. Trong tr|êng hîp cã kÝ do vµ cã sè liÖu thèng kª thÝch hîp, t¶i träng tÝnh to¸n ®|îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp theo x¸c suÊt v|ît t¶i cho tr|íc. 2.1.4. Khi cã t¸c ®éng cña hai hay nhiÒu t¶i träng ®ång thêi, viÖc tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ nÒn mãng theo nhãm thø nhÊt vµ nhãm thø hai cña tr¹ng th¸i giíi h¹n ph¶i thùc hiÖn theo c¸c tæ hîp bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng hay néi lùc t|¬ng øng cña chóng. C¸c tæ hîp t¶i träng ®|îc thiÕt lËp tõ nh÷ng ph|¬ng ¸n t¸c dông ®ång thêi cña c¸c t¶i träng kh¸c nhau, cã kÓ ®Õn kh¶ n¨ng thay ®æi s¬ ®å t¸c dông cña t¶i träng. Khi tÝnh tæ hîp T¶i träng hay néi lùc t|¬ng øng ph¶i nh©n víi hÖ sè tæ hîp. 2.2. HÖ sè ®é tin cËy J (HÖ sè v|ît t¶i) 2.2.1. HÖ sè ®é tin cËy khi tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ nÒn mãng ph¶i tÝnh to¸n nh| sau: 2.2.1.1. Khi tÝnh to¸n c|êng ®é vµ æn ®Þnh theo c¸c ®Òu hoÆc môc 3.2, 4.2.2, 4.3.3, 4.4.2, 5.8, 6.3, 6.17. 2.2.1.2. Khi ®é bÒn mái lÊy b»ng 1. §èi víi dÇm cÇu trôc lÊy theo c¸c chØ dÉn ë ®iÒu 5.16 Trang 1
 2. 2. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 2.2.1.3. Khi tÝnh to¸n theo biÕn d¹ng vµ chuyÓn vÞ lÊy b»ng 1 nÕu tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu vµ nÒn mãng kh«ng ®Ò ra c¸c gi¸ trÞ kh¸c. 2.2.1.4. Khi tÝnh theo c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c kh«ng ®|îc chØ ra ë c¸c môc 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 th× lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu vµ nÒn mãng. Chó thÝch: 1) Khi tÝnh to¸n kÕt vµ nÒn mãng theo t¶i träng sinh ra trong giai ®o¹n x©y l¾p, gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña t¶i träng giã gi¶m ®i 20%. 2) Khi tÝnh to¸n c|êng ®é vµ æn ®Þnh trong ®Òu kiÖn t¸c ®éng va ch¹m cña cÇu trôc vµ cÇu treo vµo gèi ch¾n ®|êng ray, hÖ sè tin cËy lÊy b»ng 1 ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i t¶i träng. 2.3. Ph©n lo¹i t¶i träng 2.3.1. T¶i träng ®|îc ph©n thµnh t¶i träng th|êng xuyªn vµ t¶i träng t¹m thêi (dµi h¹n, ng¾n h¹n vµ ®Æc biÖt) tïy theo thêi gian t¸c dông cña chóng. 2.3.2. T¶i träng th|êng xuyªn (tiªu chuÈn hoÆc tÝnh to¸n) lµ c¸c t¶i träng t¸c dông kh«ng biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông c«ng tr×nh. T¶i träng t¹m thêi lµ c¸c t¶i träng cã thÓ kh«ng cã trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông. 2.3.3. T¶i träng th|êng xuyªn gåm cã: 2.3.3.1. Khèi l|îng c¸c thµnh phÇn vµ c«ng tr×nh, gåm khèi l|îng c¸c kÕt cÊu chÞu lùc vµ c¸c kÕt cÊu bao che; 2.3.3.2. Khèi l|îng vµ ¸p lùc chÞu ®ùng cña ®Êt (lÊp vµ ®¾p), ¸p lùc t¹o ra do viÖc khai th¸c má; Chó thÝch: øng lùc tù t¹o hoÆc cã tr|íc trong kÕt cÊu hay nÒn mãng (kÓ c¶ øng suÊt tr|íc) ph¶i kÓ ®Õn khi tÝnh to¸n nh| øng lùc do c¸c t¶i träng th|êng xuyªn. 2.3.4. T¶i träng t¹m thêi dµi h¹n gåm cã: 2.3.4.1. Khèi l|îng v¸ch ng¨n t¹m thêi, khèi l|îng phÇn ®Êt vµ bª t«ng ®Öm d|íi thiÕt bÞ; 2.3.4.2. Khèi l|îng cña thiÕt bÞ cè ®Þnh: m¸y c¸i, m« t¬, thïng chøa, èng dÉn kÓ c¶ phô kiÖn, gèi tùa, líp ng¨n c¸ch, b¨ng t¶i, b¨ng truyÒn, c¸c m¸y n©ng cè ®Þnh kÓ c¶ d©y c¸p vµ thiÕt bÞ ®Òu khiÓn, träng l|îng c¸c chÊt láng vµ chÊt r¾n trong thiÕt bÞ suèt qu¸ tr×nh sö dông. 2.3.4.3. ¸p lùc h¬i, chÊt láng, chÊt rêi trong bÓ chøa vµ ®|êng èng trong qu¸ tr×nh sö dông, ¸p lùc d| vµ sù gi¶m ¸p kh«ng khÝ khi th«ng giã c¸c hÇm lß vµ c¸c n¬i kh¸c; 2.3.4.4. T¶i träng t¸c dông lªn sµn do vËt liÖu chøa vµ thiÕt bÞ trong c¸c phßng, kho, kho l¹nh, kho chøa h¹t; 2.3.4.5. T¸c dông nhiÖt c«ng nghÖ do c¸c thiÕt bÞ ®Æt cè ®Þnh; 2.3.4.6. Khèi l|îng cña c¸c líp n|íc trªn m¸ c¸ch nhiÖt b»ng n|íc; 2.3.4.7. Khèi l|îng cña c¸c líp bôi s¶n xuÊt b¸m vµo kÕt cÊu; 2.3.4.8. C¸c t¶i träng th¼ng ®øng do mét cÇu trôc hoÆc mét cÇu treo ë mét nhÞp cña mét nhµ nh©n víi hÖ sè: 0,5 - ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh 0,6 - ®èi víi cÇu trôa lµm viÖc nÆng 0,7 - ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nÆng 2.3.4.9. C¸c t¶i träng lªn sµn nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ n«ng nghiÖp nªu ë cét 5 b¶ng 3 Trang 2
 3. 3. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 2.3.4.10. T¸c ®éng cña biÕn d¹ng nÒn kh«ng kÌm theo sù thay ®æi cÊu tróc cña ®Êt; 2.3.4.11. T¸c ®éng do thay ®æi ®é Èm, co ngãt vµ tõ biÕn cña vËt liÖu. 2.3.5. T¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n gåm cã: 2.3.5.1. Khèi l|îng ng|êi, vËt liÖu söa ch÷a, phô kiÖn dông cô vµ ®å g¸ l¾p trong ph¹m vi phôc vô vµ söa ch÷a thiÕt bÞ; 2.3.5.2. T¶i träng sinh ra khi chÕ t¹o, vËn chuyÓn vµ x©y l¾p c¸c kÕt cÊu x©y dùng, khi l¾p r¸p vµ vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ kÓ c¶ t¶i träng g©y ra do khèi l|îng cña c¸c thµnh phÇn vµ vËt liÖu chÊt kho t¹m thêi (kh«ng kÓ c¸c t¶i träng ë c¸c vÞ trÝ ®|îc chän tr|íc dïng lµm kho hay ®Ó b¶o qu¶n vËt liÖu, t¶i träng t¹m thêi do ®Êt ®¾p. 2.3.5.3. T¶i träng do thiÕt bÞ sinh ra trong c¸c giai ®o¹n khëi ®éng, ®ãng m¸y, chuyÓn tiÕp vµ thö m¸y kÓ c¶ khi thay ®æi vÞ trÝ hoÆc thay thÕ thiÕt bÞ: 2.3.5.4. T¶i träng do thiÕt bÞ n©ng chuyÓn di ®éng (cÇu trôc, cÈu treo, pal¨ng ®Õn, m¸y bèc xÕp..) dïng trong thêi gian x©y dùng, sö dông, t¶i träng do c¸c c«ng viÖc bèc dì ë c¸c kho chøa vµ kho l¹nh; 2.3.5.5. T¶i träng lªn sµn nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ n«ng nghiÖp nªu ë cét 4 b¶ng 3; 2.3.5.6. T¶i träng giã; 2.3.6. T¶i träng ®Æc biÖt gåm cã: 2.3.6.1. T¶i träng ®éng ®Êt; 2.3.6.2. T¶i träng do næ; 2.3.6.3. T¶i träng do ph¹m nghiªm träng qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, do thiÕt bÞ trôc trÆc h| háng t¹m thêi; 2.3.6.4. T¸c ®éng cña biÕn d¹ng nÒn g©y ra do thay ®æi cÊu tróc ®Êt (vÝ dô: biÕn d¹ng do ®Êt bÞ sôt lë hoÆc lón |ít), t¸c ®éng do biÕn d¹n cña mÆt ®Êt ë vïng cã nøt ®Êt, cã ¶nh h|ëng cña viÖc khai th¸c má vµ cã hiÖn t|îng caxt¬; 2.4. Tæ hîp t¶i träng 2.4.1. Tïy thµnh phÇn c¸c t¶i träng tÝnh ®Õn, tæ hîp t¶i träng gåm cã tæ hîp c¬ b¶n vµ tæ hîp ®Æc biÖt. 2.4.1.1. Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n gåm c¸c t¶i träng th|êng xuyªn, t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n vµ t¹m thêi ng¾n h¹n 2.4.1.2. Tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt gåm c¸c t¶i träng th|êng xuyªn, t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n, t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n cã thÓ x¶y ra vµ mét trong c¸c t¶i träng ®Æc biÖt. Tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt do t¸c ®éng næ hoÆc do va ch¹m cña c¸c ph|¬ng tiÖn giao th«ng víi c¸c bé phËn c«ng tr×nh cho phÐp kh«ng tÝnh ®Õn c¸c t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n cho trong môc2.3.5. Tæ hîp t¶i träng dïng ®Ó tÝnh kh¶ n¨ng chèng ch¸y cña kÕt cÊu lµ tæ hîp ®Æc biÖt. 2.4.2. Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n cã mét t¶i träng t¹m thêi th× gi¸ trÞ cña t¶i träng t¹m thêi ®|îc lÊy toµn bé. 2.4.3. Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n cã tõ hai t¶i träng t¹m thêi trë lªn th× gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña t¶i träng t¹m thêi hoÆc c¸c néi lùc t|¬ng øng cña chóng ph¶i ®|îc nh©n víi hÖ sè tæ hîp nh| sau: 2.4.3.1. T¶i träng t¹m thêi dµi h¹n vµ t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n nh©n víi hÖ sè = 0,9; Trang 3
 4. 4. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 2.4.3.2. Khi cã thÓ ph©n tÝch ¶nh h|ëng riªng biÖt cña tõng t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n lªn néi lùc, chuyÓn vÞ trong c¸c kÕt cÊu vµ nÒn mãng th× t¶i träng cã ¶nh h|ëng lín nhÊt kh«ng gi¶m, t¶i träng thø hai nh©n víi hÖ sè 0,8; c¸c t¶i träng cßn l¹i nh©n víi hÖ sè 0,6. 2.4.4. Tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt cã hai t¶i träng t¹m thêi th× gi¸ trÞ cña t¶i träng t¹m thêi ®|îc lÊy toµn bé. 2.4.5. Tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt cã hai t¶i träng t¹m thêi trë lªn, gi¸ trÞ t¶i träng ®Æc biÖt ®|îc lÊy kh«ng gi¶m, gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña t¶i träng t¹m thêi hoÆc néi lùc t|¬ng øng cña chóng ®|îc nh©n víi hÖ sè tæ hîp nh| sau: t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n nh©n víi hÖ sè 1=0,95, t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n nh©n víi hÖ sè 2=0,8 trõ nh÷ng tr|êng hîp ®· ®|îc nãi râ trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh trong vïng ®éng ®Êt hoÆc c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu vµ nÒn mãng kh¸c. 2.4.6. Khi tÝnh kÕt cÊu hoÆc nÒn mãng theo c|êng ®é vµ æn ®Þnh víi c¸c tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n vµ ®Æc biÖt trong tr|êng hîp t¸c dông ®ång thêi Ýt nhÊt cña hai t¶i träng t¹m thêi (dµi h¹n hoÆc ng¾n h¹n), th× néi lùc tÝnh to¸n cho phÐp lÊy theo c¸c chØ dÉn ë phô lôc A. 2.4.7. ViÖc tÝnh to¸n t¶i träng ®éng do thiÕt bÞ trong tæ hîp víi c¸c t¶i träng kh¸c ®|îc qui ®Þnh theo c¸c tµ liÖu tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ mãng m¸y hoÆc kÕt cÊu chÞu lùc cña nhµ vµ c«ng tr×nh cã ®Æt m¸y g©y ra t¶i träng ®éng. 3. Khèi l|îng cña kÕt cÊu vµ ®Êt 3.1. T¶i träng tiªu chuÈn do khèi l|îng c¸c kÕt cÊu x¸c ®Þnh theo sè liÖu cña tiªu chuÈn vµ catalo hoÆc theo c¸c kÝch th|íc thiÕt kÕ vµ khèi l|îng thÓ tÝch vËt liÖu, cã thÓ ®Õn ®é Èm thùc tÕ trong qu¸ tr×nh x©y dùng, sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh. 3.2. HÖ sè ®é tin cËy ®èi víi c¸c t¶i träng do khèi l|îng kÕt cÊu x©y dùng vµ ®Êt quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1-HÖ sè ®é tin cËy ®èi víi c¸c t¶i träng do khèi l|îng kÕt cÊu x©y dùng vµ ®Êt C¸c kÕt cÊu vµ ®Êt HÖ sè ®é tin cËy 1. 1.ThÐp 2. 2.Bª t«ng cã khèi l|îng thÓ tÝch lín h¬n 1600kg/m3 , bª t«ng cèt thÐp, g¹ch ®¸, g¹ch ®¸ cã cèt thÐp vµ gç 3. Bª t«ng cã khèi l|îng thÓ tÝch kh«ng lín h¬n 1600kg/m3 , c¸c vËt liÖu ng¨n c¸ch, c¸c líp tr¸t vµ hoµn thiÖn(tÊm, vá, c¸c vËt liÖu cuén, líp phñ, líp v÷a lãt..) tuú theo ®Òu kiÖn s¶n xuÊt: - Trong nhµ m¸y - ë c«ng tr|êng 4. §Êt nguyªn thæ 5. §Êt ®¾p 1,05 1,1 1,2 1,3 1,1 1,15 Chó thÝch: 1) Khi kiÓm tra æn ®Þnh chèng lËt, ®èi víi phÇn khèi l|îng kÕt cÊu vµ ®Êt, nÕu gi¶m xuèng cã thÓ dÉn ®Õn sù lµm viÖc cña kÕt cÊu bÊt lîi h¬n th× hÖ sè ®é tin cËy lÊy b»ng 0,9 2) Khi x¸c ®Þnh t¶i träng cña ®Êt t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh cÇn tÝnh ®Õn ¶nh h|ëng cña ®é Èm thùc tÕ, t¶i träng vËt liÖu chÊt kho, thiÕt bÞ vµ ph|¬ng tiÖn giao th«ng t¸c ®éng lªn ®Êt; Trang 4
 5. 5. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 3) §èi víi kÕt cÊu thÐp,nÕu øng lùc do khèi l|îng riªng v|ît qu¸ 50% øng lùc chung th× hÖ sè ®é tin cËy lÊy b»ng 1,1. 4. T¶i träng do thiÕt bÞ, ng|êi vµ vËt liÖu, s¶n phÈm chÊt kho 4.1. PhÇn nµy ®Ò cËp ®Õn c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña t¶i träng do ng|êi, sóc vËt, thiÕt bÞ, s¶n phÈm, vËt liÖu, v¸ch ng¨n t¹m thêi t¸c dông lªn c¸c sµn nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. C¸c ph|¬ng ¸n chÊt t¶i lªn sµn b»ng c¸c t¶i träng ®ã ph¶ lÊy theo c¸c ®Òu kiÖn dù kiÕn tr|íc khi x©y dùng vµ sö dông. NÕu trong giai ®o¹n thiÕt kÕ c¸c d÷ liÖu vÒ c¸c ®Òu kiÖn ®ã kh«ng ®Çy ®ñ, th× khi tÝnh kÕt cÊu vµ nÒn mãng ph¶i xÐt ®Õn c¸c ph|¬ng ¸n chÊt t¶i ®èi víi tõng sµn riªng biÖt sau ®©y: 4.1.1. Kh«ng cã t¶i träng t¹m thêi t¸c ®éng lªn sµn 4.1.2. ChÊt t¶i tõng phÇn bÊt lîi lªn sµn khi tÝnh kÕt cÊu vµ nÒn 4.1.3. ChÊt t¶i kÝn sµn b»ng c¸c t¶i träng ®· chän; Khi chÊt t¶i tõng phÇn bÊt lîi th× t¶i träng tæng céng trªn sµn nhµ nhiÒu tÇng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ t¶i träng x¸c ®Þnh cã kÓ ®Õn hÖ sè n tÝnh theo c«ng thøc ®Òu 4.3.5 khi chÊt t¶i kÝn sµn. 4.2. X¸c ®Þnh t¶i träng do thiÕt bÞ vµ vËt liÖu chÊt kho 4.2.1. T¶i träng do thiÕt bÞ, vËt liÖu, s¶n phÈm chÊt khÝ vµ ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®|îc x¸c ®Þnh theo nhiÖm vô thiÕt kÕ ph¶i xÐt ®Õn tr|êng hîp bÊt lîi nhÊt, trong ®ã nªu râ: C¸c s¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ cã thÓ cã; vÞ trÝ c¸c chç chøa vµ cÊt gi÷ t¹m thêi vËt liÖu, s¶n phÈm, sè l|îng vµ vÞ trÝ c¸c ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn trªn mçi sµn. Trªn s¬ ®å cÇn ghi râ kÝch th|íc chiÕm chç cña thiÕt bÞ vµ ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn; kÝch th|íc c¸c kho chøa vËt liÖu; sù di ®éng cã thÓ cña c¸c thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh sö dông hoÆc sù s¾p xÕp l¹i mÆt b»ng vµ c¸c ®Òu kiÖn ®Æt t¶i kh¸c (kÝch th|íc mçi thiÕt bÞ, kho¶ng c¸ch gi÷a chóng). 4.2.2. C¸c gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn vµ hÖ sè ®é tin cËy lÊy theo c¸c chØ dÉn cña tiªu chuÈn nµy. Víi m¸y cã t¶i träng ®éng th× gi¸ trÞ tiªu chuÈn, hÖ sè ®é tin cËy cña lùc qu¸n tÝnh vµ c¸c ®Æc tr|ng cÇn thiÕt kh¸c ®|îc lÊy theo yªu cÇu cña c¸c tµi liÖu tiªu chuÈn dïng ®Ó x¸c ®Þnh t¶i träng ®éng. 4.2.3. Khi thay thÕ c¸c t¶i träng thùc tÕ trªn sµn b»ng c¸c t¶i träng ph©n bè ®Òu t|¬ng ®|¬ng, t¶i träng t|¬ng ®|¬ng nµy cÇn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n riªng rÏ cho tõng cÊu kiÖn cña sµn (b¶n sµn, dÇm phô, dÇm chÝnh). Khi tÝnh víi t¶i träng t|¬ng ®|¬ng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc vµ ®é cøng cña kÕt cÊu gièng nh| khi tÝnh víi t¶i träng thùc tÕ. T¶i träng ph©n bè ®Òu t|¬ng ®|¬ng nhá nhÊt cho nhµ c«ng nghiÖp vµ nhµ kho lÊy nh| sau: ®èi víi b¶n sµn vµ dÇm phô kh«ng nhá h¬n 300daN/m2 ; ®èi víi c¸c dÇm chÝnh, cét vµ mãng kh«ng nhá h¬n 200daN/m2 . 4.2.4. Khèi l|îng thiÕt bÞ (kÓ c¶ èng dÉn) ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c tiªu chuÈn vµ catal«. Víi c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn x¸c ®Þnh khèi l|îng theo sè liÖu cña lÝ lÞch m¸y hay b¶n vÏ thi c«ng. 4.2.4.1. T¶i träng do khèi l|îng thiÕt bÞ gåm cã khèi l|îng b¶n th©n thiÕt bÞ hay m¸y mãc (trong ®ã cã d©y dÉn, thiÕt bÞ g¸ l¾p cè ®Þnh vµ bÖ); khèi l|îng líp ng¨n c¸ch; khèi l|îng c¸c vËt chøa trong c¸c thiÕt bÞ cã thÓ cã khi sö dông; khèi l|îng c¸c chi tiÕt gia c«ng nÆng nhÊt; hµng hãa vËn chuyÓn theo søc n©ng danh nghÜa… Trang 5
 6. 6. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 4.2.4.2. Ph¶i lÊy t¶i träng do thiÕt bÞ c¨n cø vµo ®Òu kiÖn xÕp ®Æt chóng khi sö dông. CÇn dù kiÕn c¸c gi¶i ph¸p ®Ó tr¸nh ph¶i gia cè kÕt cÊu chÞu lùc khi di chuyÓn thiÕt bÞ lóc l¾p ®Æt vµ sö dông. 4.2.4.3. Khi tÝnh c¸c cÊu kiÖn kh¸c nhau, sè m¸y bèc xÕp, thiÕt bÞ l¾p ®Æt cã mÆt ®ång thêi vµ s¬ ®å bè trÝ trªn sµn ®|îc lÊy theo nhiÖm vô thiÕt kÕ. 4.2.4.4. T¸c dông ®éng cña t¶i träng th¼ng ®øng do m¸y bèc xÕp hay xe cé ®|îc phÐp tÝnh b»ng c¸ch nh©n t¶i träng tiªu chuÈn tÜnh víi hÖ sè ®éng 1,2. 4.2.4.5. HÖ sè ®é tin cËy ®èi víi c¸c t¶i träng do khèi l|îng cña thiÕt bÞ cho ë b¶ng 2 B¶ng 2- HÖ sè ®é tin cËy cña c¸c t¶i träng do khèi l|îng thiÕt bÞ Lo¹i t¶i träng HÖ sè ®é tin cËy 1. Träng l|îng thiÕt bÞ cè ®Þnh 2. Träng l|îng líp ng¨n c¸ch cña thiÕt bÞ ®Æt cè ®Þnh 3. Träng l|îng vËt chøa trong thiÕt bÞ, bÓ chøa vµ èng dÉn. a) ChÊt láng b) ChÊt huyÒn phï, chÊt cÆn vµ c¸c chÊt rêi 4. T¶i träng do m¸y bèc dì vµ xe cé 5. T¶i träng do vËt liÖu cã kh¶ n¨ng hót Èm ngÊm n|íc(b«ng, v¶i, sîi, mót xèp, thùc phÈm…) 1,05 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 4.3. T¶i träng ph©n bè ®Òu 4.3.1. T¶i träng tiªu chuÈn ph©n bè ®Òu trªn sµn vµ cÇu thang cho ë b¶ng 3 B¶ng 3- T¶i träng tiªu chuÈn ph©n bè ®Òu trªn sµn vµ cÇu thang T¶i träng tiªu chuÈn (daN/m2 ) Lo¹i phßng Lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh Toµn phÇn PhÇn dµi h¹n 1. Phßng ngñ 2. Phßng ¨n, phßng kh¸ch, buång vÖ sinh, phßng t¾m, phßng bida 3. BÕp, phßng giÆt 4. V¨n phßng, phßng thÝ a) Kh¸ch s¹n, bÖnh viÖn, tr¹i giam b) Nhµ ë kiÓu c¨n hé, nhµ trÎ, mÉu gi¸o, tr|êng häc néi tró, nhµ nghØ, nhµ h|u trÝ, nhµ ®Òu d|ìng… a) Nhµ ë kiÓu c¨n hé b) Nhµ trÎ, mÉu gi¸o, tr|êng häc, nhµ nghØ, nhµ h|u trÝ, nhµ ®Òu d|ìng, kh¸ch s¹n, bÖnh viÖn, tr¹i giam, nhµ m¸y a) Nhµ ë kiÓu c¨n hé b) Nhµ trÎ, mÉu gi¸o, tr|êng häc, nhµ nghØ, nhµ h|u trÝ, nhµ ®Òu d|ìng, kh¸ch s¹n, bÖnh viÖn, tr¹i giam, nhµ m¸y 200 150 150 200 150 300 70 30 30 70 130 100 Trang 6
 7. 7. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 nghiÖm 5. Phßng nåi h¬i, phßng ®éng c¬ vµ qu¹t… kÓ c¶ khèi l|îng m¸y 6. Phßng ®äc s¸ch 7. Nhµ hµng 8. Phßng héi häp, khiªu vò, phßng ®îi, phßng kh¸n gi¶, phßng hßa nh¹c, phßng thÓ thao, kh¸n ®µi 9. S©n khÊu 10. Kho 11. Phßng häc 12. X|ëng 13. Phßng ¸p m¸i 14. Ban c«ng vµ l« gia Trô së c¬ quan, tr|êng häc, bÖnh viÖn, ng©n hµng, c¬ së nghiªn cøu khoa häc Nhµ cao tÇng, c¬ quan, tr|êng häc, nhµ nghØ, nhµ h|u trÝ, nhµ ®Òu d|ìng, kh¸ch s¹n, bÖnh viÖn, tr¹i giam, c¬ së nghiªn cøu khoa häc a) Cã ®Æt gi¸ s¸ch b) Kh«ng ®Æt gi¸ s¸ch a) ¡n uèng, gi¶i kh¸t b) TriÓn l·m, tr|ng bµy, cöa hµng a) Cã ghÕ g¾n cè ®Þnh b) Kh«ng cã ghÕ g¾n cè ®Þnh T¶i träng cho 1 mÐt chiÒu cao vËt liÖu chÊt kho: a) Kho s¸ch l|u tr÷ (s¸ch hoÆc tµi liÖu xÕp dµy ®Æc) b) Kho s¸ch ë c¸c th| viÖn c) Kho giÊy d) Kho l¹nh Tr|êng häc a) X|ëng ®óc b) X|ëng söa ch÷a b¶o d|ìng xe cã träng t¶i d 2500kg c) Phßng lín cã l¾p m¸y vµ cã ®|êng ®i l¹i C¸c lo¹i nhµ: a) T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn tõng d¶i trªn diÖn tÝch réng 0,8m däc theo lan can, ban c«ng, l«gia b) T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn toµn bé diÖn tÝch ban c«ng, l«gia ®|îc xÐt ®Õn nÕu t¸c 200 750 400 200 300 400 400 500 750 480/1m 240/1m 400/1m 500/1m 200 2000 500 400 70 400 100 750 140 70 100 140 140 180 270 480/1m 240/1m 400/1m 500/1m 70 70 - - - 140 Trang 7
 8. 8. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 15. S¶nh, phßng gi¶i lao, cÇu thang, hµnh lang th«ng víi c¸c phßng 16.G¸c löng 17. Tr¹i ch¨n nu«i 18. M¸i b»ng cã sö dông 19. M¸i b»ng kh«ng sö dông 20. Sµn nhµ ga vµ bÕn tµu ®Õn ngÇm 21.Ga ra « « dông cña nã bÊt lîi h¬n khi lÊy theo môc a a) Phßng ngñ, v¨n phßng, phßng thÝ nghiÖm, phßng bÕp, phßng giÆt, phßng vÖ sinh, phßng kÜ thuËt. b) Phßng ®äc, nhµ hµng, phßng héi häp, khiªu vò, phßng ®îi, phßng kh¸n gi¶, phßng hoµ nh¹c, phßng thÓ thao, kho, ban c«ng, l«gia c) S©n khÊu a) Gia sóc nhá b) Gia sóc lín a) PhÇn m¸i cã thÓ tËp trung ®«ng ng|êi ®Ó ®i ra tõ c¸c phßng s¶n xuÊt, gi¶ng ®|êng, c¸c phßng lín) b) PhÇn m¸i dïng ®Ó nghØ ng¬i c) C¸c phÇn kh¸c a) M¸i ngãi, m¸i fibr« xi m¨ng, m¸i t«n vµ c¸c m¸i t|¬ng tù, trÇn v«i r¬m, trÇn bª t«ng ®æ t¹i chç kh«ng cã ng|êi ®i l¹i, chØ cã ng|êi ®i l¹i söa ch÷a, ch|a kÓ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn n|íc, th«ng h¬i nÕu cã. b) M¸i b»ng, m¸i dèc b»ng bª t«ng cèt thÐp, m¸ng n|íc m¸ h¾t, trÇn bª t«ng l¾p ghÐp kh«ng cã ng|êi ®i l¹i, chØ cã ng|êi ®i l¹i söa ch÷a, ch|a kÓ c¸c thiÕt bÞ ®Õn n|íc, th«ng h¬i nÕu cã §|êng cho xe ch¹y, dèc lªn xuèng dïng cho xe con, xe kh¸ch vµ xe t¶i nhÑ cã tæng khèi l|îng d 2500kg 200 300 400 500 75 t 200 >500 400 150 50 30 75 400 500 70 100 140 180 - t70 t180 140 50 - - - 140 180 Chó thÝch: 1) T¶i träng nªu ë môc 13 b¶ng 3 ®|îc kÓ trªn diÖn tÝch kh«ng ®Æt thiÕt bÞ vµ vËt liÖu; 2) T¶i träng nªu ë môc 14 b¶ng 3 dïng ®Ó tÝnh c¸c kÕt cÊu chÞu lùc cña ban c«ng, l«gia. Khi tÝnh c¸c kÕt cÊu t|êng, cét, mãng ®ì ban c«ng, l«gia th× t¶i träng trªn ban c«ng, l«gia lÊy b»ng t¶i träng c¸c phßng chÝnh kÒ ngay ®ã vµ ®|îc gi¶m theo c¸c chØ dÉn cña môc 4.3.5 Trang 8
 9. 9. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 3) M¸i h¾t hoÆc m¸ng n|íc lµm viÖc kiÓu c«ng x«n ®|îc tÝnh víi t¶i träng tËp trung th¼ng ®øng ®Æt ë mÐp ngoµi. Gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña t¶i träng tËp trung lÊy b»ng 75daN trªn mét mÐt dµi däc t|êng. §èi víi nh÷ng m¸i h¾t hoÆc m¸ng n|íc cã chiÒu dµi däc t|êng d|íi mét mÐt vÉn lÊy mét t¶i träng tËp trung b»ng 75daN. HÖ sè ®é tin cËy ®èi víi t¶i träng tËp trung nµy b»ng 1,3. Sau khi tÝnh theo t¶i träng tËp trung ph¶i kiÓm tra l¹i t¶i ph©n phèi ®Òu. Gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña t¶i träng ph©n phèi ®Òu lÊy theo môc 19b b¶ng 3; 4) Gi¸ trÞ cña phÇn t¶i träng dµi h¹n ®èi víi nhµ vµ c¸c phßng nªu ë môc lôc 12, 13, 16, 17, 18c, vµ 19 b¶ng 3 ®|îc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c«ng nghÖ; 5) Gi¸ trÞ cña t¶i träng ®èi víi tr¹i ch¨n nu«i trong môc 17 b¶ng 3 cÇn x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c«ng nghÖ. 4.3.2. T¶i träng do khèi l|îng v¸ch ng¨n t¹m thêi ph¶i lÊy theo cÊu t¹o, vÞ trÝ ®Æc ®iÓm tùa lªn sµn vµ treo vµo t|êng cña chóng. Khi tÝnh c¸c bé phËn kh¸c nhau, t¶i träng nµy cã thÓ lÊy: 4.3.2.1. Theo t¸c dông thùc tÕ 4.3.2.2. Nh| mét t¶i träng ph©n phèi ®Òu kh¸c. Khi ®ã t¶i träng phô nµy ®|îc thiÕt lËp b»ng tÝnh to¸n theo s¬ ®å dù kiÕn s¾p xÕp c¸c v¸ch ng¨n vµ lÊy kh«ng d|íi 75daN/m2 . 4.3.3. HÖ sè ®é tin cËy ®èi víi t¶i träng ph©n phèi ®Òu trªn sµn vµ cÇu thang lÊy b»ng 1,3 khi t¶i träng tiªu chuÈn nhá h¬n 200daN/m2 , b»ng 1,2 khi t¶i träng tiªu chuÈn lín h¬n hoÆc b»ng 200daN/m2 . HÖ sè ®é tin cËy ®èi víi t¶i träng do khèi l|îng c¸c v¸ch ng¨n t¹m thêi lÊy theo ®Òu 3.2 4.3.4. Khi tÝnh dÇm chÝnh, dÇm phô, b¶n sµn, cét vµ mãng, t¶i träng toµn phÇn trong b¶ng 3 ®|îc phÐp gi¶m nh| sau: 4.3.4.1. §èi víi c¸c phßng nªu ë môc 1,2,3,4,5 b¶ng 3 nh©n víi hÖ sè A1 (khi A>A1=9m2 ) (1) Trong ®ã A - diÖn tÝch chÞu t¶i, tÝnh b»ng mÐt vu«ng 4.3.4.2. §èi víi c¸c phßng nªu ë môc 6, 7, 8, 10, 12, 14 b¶ng 3 nh©n víi hÖ sè A2(khi A>A2=36m2 ) Chó thÝch: 1) Khi tÝnh to¸n tr|êng chÞu t¶i cña mét sµn, gi¸ trÞ t¶i träng ®|îc gi¶m tïy theo diÖn tÝch chÞu t¶i A cña kÕt cÊu (b¶n sµn, dÇm) gèi lªn t|êng 2) Trong nhµ kho, ga ra vµ nhµ s¶n xuÊt cho phÐp gi¶m t¶i träng theo chØ dÉn cña c¸c qui tr×nh t|¬ng øng. 4.3.5. Khi x¸c ®Þnh lÞch däc ®Ó tÝnh cét,t|êng vµ mãng chÞu t¶i träng tõ hai sµn trë lªn gi¸ trÞ c¸c t¶i träng ë b¶ng 3 ®|îc phÐp gi¶m b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè n 4.3.5.1. §èi víi c¸c phßng nªu ë môc 1, 2, 3, 4, 5 b¶ng 3 n A n 4,0 4,0 1 1 (3) 4.3.5.2. §èi víi c¸c phßng nªu ë môc 6, 7, 8, 10, 12, 14 b¶ng 3 1 1 / 6,0 4,0 AA A 1 1 / 6,0 4,0 AA A Trang 9
 10. 10. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 n A n 5,02 2 Trong ®ã: A1, A2 ®|îc x¸c ®Þnh t|¬ng øng theo môc 4.3.4. n- Sè sµn ®Æt t¶i trªn tiÕt diÖn ®ang xÐt cÇn kÓ ®Õn khi tÝnh to¸n t¶i träng. Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh m« men uèn trong cét vµ t|êng cÇn xÐt gi¶m t¶i theo môc 4.3.4. ë c¸c dÇm chÝnh vµ dÇm phô gèi lªn cét vµ t|êng ®ã. 4.4. T¶i träng tËp trung vµ t¶i träng lªn lan can. 4.4.1. C¸c bé phËn sµn, m¸, cÇu thang, l«gia cÇn ®|îc kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng tËp trung qui |íc th¼ng ®øng ®Æt lªn cÊu kiÖn t¹i mét vÞ trÝ bÊt lîi, trªn mét diÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh kh«ng qu¸ 10 cm (khi kh«ng cã t¶i trong t¹m thêi kh¸c). NÕu nhiÖm vô thiÕt kÕ kh«ng qui ®Þnh gi¸ trÞ c¸c t¶i träng tËp trung tiªu chuÈn cao h¬n th× lÊy b»ng: 4.4.1.1. 150 daN ®èi víi sµn vµ cÇu thang 4.4.1.2. 100 daN ®èi víi sµn tÇng hÇm m¸i, m¸i, s©n th|îng vµ ban c«ng 4.4.1.3. 50daN ®èi víi c¸c m¸i leo lªn b»ng thang dùng s¸t t|êng. C¸c bé phËn ®· tÝnh ®Õn t¶i träng côc bé do thiÕt bÞ hoÆc ph|¬ng tiÖn vËn t¶i cã thÓ x¶y ra khi x©y dùng vµ sö dông th× kh«ng ph¶i kiÓm tra theo t¶i träng nªu ë trªn 4.4.2. C¸c T¶i träng tiªu chuÈn n»m ngang t¸c dông lªn tay vÞn lan can cÇu thang vµ ban c«ng, l«gia lÊy b»ng: 4.4.2.1. 150daN/m2 ®èi víi c¸c nhµ ë, nhµ mÉu gi¸o, nhµ nghØ, nhµ an d|ìng, bÖnh viÖn vµ c¸c c¬ së ch÷a bÖnh kh¸c 4.4.2.2. 80daN/m2 ®èi víi c¸c nhµ vµ phßng cã yªu cÇu ®Æc biÖt; §èi víi c¸c sµn thao t¸c, c¸c lèi ®i trªn cao hoÆc m¸i ®ua, chØ ®Ó cho mét vµ ng|êi ®i l¹i, t¶i träng tiªu chuÈn n»m ngang tËp trung t¸c dông lªn tay vÞn lan can vµ t|êng ch¾n m¸i lÊy b»ng 30daN/m2 (ë bÊt k× chç nµo theo chiÒu dµi cña tay vÞn) nÕu nhiÖm vô thiÕt kÕ kh«ng ®ßi hái mét t¶i träng cao h¬n. 5. T¶i träng do cÇu trôc vµ cÈu treo 5.1. T¶i träng do cÇu trôc vµ cÈu treo ®|îc x¸c ®Þnh theo chÕ ®é lµm viÖc cña chóng, theo phô lôc B. 5.2. T¶i träng tiªu chuÈn th¼ng ®øng truyÒn theo c¸c b¸nh xe cña cÇu trôc lªn dÇm ®|êng cÈu vµ c¸c sè liÖu cÇn thiÕt kh¸c ®Ó tÝnh to¸n lÊy theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn Nhµ n|íc cho cÇu trôc vµ cÈu treo, víi lo¹i phi tiªu chuÈn lÊy theo sè liÖu cho trong lÝ lÞch m¸y cña nhµ m¸y chÕ t¹o. Chó thÝch: ThuËt ng÷ ®|êng cÈu ®|îc hiÓu lµ hai dÇm ®ì mét cÇu trôc,lµ tÊt c¶ c¸c dÇm ®ì mét cÈu treo (Hai dÇm ®èi víi cÈu treo mét nhÞp, ba dÇm ®èi víi cÈu treo hai nhÞp..) 5.3. T¶i träng tiªu chuÈn n»m ngang h|íng däc theo dÇm cÇu trôc do lùc h·m cÇu trôc ph¶i lÊy b»ng 0,1 t¶i träng tiªu chuÈn th¼ng ®øng, t¸c dông lªn b¸nh xe h·m ®ang xÐt cña cÇu trôc. 5.4. T¶i träng tiªu chuÈn n»m ngang vu«ng gãc víi dÇm cÇu trôc do h·m xe têi ®iÖn lÊy b»ng 0,05 tæng søc n©ng danh nghÜa vµ khèi l|îng cña xe têi ®èi víi cÇu trôc cã mãc mÒm; b»ng 0,1 tæng sè ®ã ®èi víi cÇu trôc cã mãc cøng. Trang 10
 11. 11. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 T¶i träng nµy kÓ ®Õn khi tÝnh khung ngang nhµ vµ dÇm cÇu trôc ®|îc ph©n ®Òu cho tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña cÇu trôc trªn mét dÇm cÇu trôc vµ cã thÓ h|íng vµo trong hay ra ngoµi nhÞp ®ang tÝnh. 5.5. T¶i träng tiªu chuÈn n»m ngang vu«ng gãc víi ®|êng cÈu do cÇu trôc ®iÖn bÞ lÖch vµ do ®|êng cÈu kh«ng song song (lùc x«) ®èi víi tõng b¸nh xe cña cÇu trôc lÊy b»ng 0,1 t¶i träng tiªu chuÈn th¼ng ®øng t¸c dông lªn b¸nh xe. T¶i träng nµy chØ kÓ ®Õn khi tÝnh ®é bÒn vµ æn ®Þnh cña dÇm cÇu trôc vµ liªn kÕt cña nã víi cét trong c¸c nhµ cã cÇu trôc lµm viÖc ë chÕ ®é nÆng vµ rÊt nÆng. Khi ®ã t¶i träng truyÒn lªn dÇm cña ®|êng cÈu do tÊt c¶ c¸c b¸nh xe ë cïng mét phÝa cña cÇu trôc vµ cã thÓ h|íng vµo trong hay ra ngoµi nhÞp ®ang tÝnh. T¶i träng nªu ë ®Òu 5.4 kh«ng cÇn kÓ ®Õn ®ång thêi víi lùc x«. 5.6. T¶i träng ngang lµ lùc x« do h·m cÇu trôc vµ xe têi ®|îc ®Æt ë vÞ trÝ tiÕp xóc gi÷a b¸nh xe cña cÇu trôc vµ ®|êng ray. 5.7. T¶i träng tiªu chuÈn n»m ngang h|íng däc theo dÇm cÇu trôc do va ®Ëp cña cÇu trôc vµo gèi ch¾n ë cuèi ®|êng ray x¸c ®Þnh theo phô lôc C. T¶i träng nµy chØ kÓ ®Õn khi tÝnh gèi ch¾n vµ liªn kÕt cña chóng víi dÇm cÇu trôc. 5.8. HÖ sè ®é tin cËy ®èi víi c¸c t¶i träng do cÇu trôc lÊy b»ng1,1. Chó thÝch: 1) Khi tÝnh ®é bÒn cña dÇm cÇu trôc do t¸c dông côc bé vµ ®éng lùc cña t¶i träng tËp trung th¼ng ®øng ë mçi b¸nh xe cÇu trôc, gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña t¶i träng nµy ®|îc nh©n víi hÖ sè phôJ 1b»ng: 1,6- §èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nÆng vµ cã mãc cøng; 1,4- §èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nÆng vµ cã mãc cøng; 1,3- §èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc nÆng; 1,1- §èi víi cÇu trôc lµm viÖc ë chÕ ®é cßn l¹i; 2) Khi kiÓm tra æn ®Þnh côc bé cña bông dÇm cÇu trôc J 1 =1,1 5.9. Khi tÝnh ®é bÒn vµ æn ®Þnh cña dÇm cÇu trôc vµ c¸c liªn kÕt cña chóng víi kÕt cÊu chÞu lùc: 5.9.1. T¶i träng tÝnh to¸n th¼ng ®øng do c¸c cÇu trôc ph¶i nh©n víi hÖ sè ®éng: - Khi b|íc cét kh«ng lín h¬n 12m: 1,2- §èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nÆng; 1,1- §èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, nÆng vµ víi chÕ ®é lµm viÖc cña cÈu treo. - Khi b|íc cét lín h¬n 12m: b»ng 1,1 ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nÆng 5.9.2. T¶i träng ngang tÝnh to¸n cña cÇu trôc ph¶i nh©n víi hÖ sè ®éng b»ng 1,1 ®èi víi c¸c cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nÆng. 5.9.3. Trong c¸c tr|êng hîp kh¸c, hÖ sè ®éng lÊy b»ng 1 5.9.4. Khi tÝnh to¸n ®é bÒn cña kÕt cÊu, ®é vâng cña dÇm cÇu trôc, chuyÓn vÞ cña cét vµ t¸c ®éng côc bé cña t¶i träng tËp trung th¼ng ®øng ë mçi b¸nh xe, hÖ sè ®éng kh«ng cÇn xÐt ®Õn. 5.10. Khi tÝnh ®é bÒn vµ æn ®Þnh cña dÇm cÇu trôc cÇn xÐt c¸c t¶i träng ®øng do hai cÇu trôc hay cÈu treo t¸c dông bÊt lîi nhÊt. Trang 11
 12. 12. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 5.11. §Ó tÝnh ®é bÒn, ®é æn ®Þnh cña khung, cét, nÒn vµ mãng cña nhµ cã cÇu trôc ë mét sè nhÞp (trong mçi nhÞp chØ cã mét tÇng) th× trªn mçi ®|êng cÈu ph¶i lÊy t¶i träng th¼ng ®øng do hai cÈu treo t¸c dông bÊt lîi nhÊt. Khi tÝnh ®Õn sù lµm viÖc kÕt hîp cña c¸c cÇu trôc ë c¸c nhÞp kh¸c nhau ph¶i lÊy t¶i träng th¼ng ®øng do 4 cÇu trôc t¸c dông bÊt lîi nhÊt. 5.12. §Ó tÝnh ®é bÒn vµ æn ®Þnh cña khung, cét v× kÌo, c¸c kÕt cÊu ®ì v× kÌo, nÒn vµ mãng cña c¸c nhµ cã cÈu treo ë mét hay mét sè nhÞp th× trªn mçi ®|êng cÈu ph¶i lÊy t¶i träng th¼ng ®øng do hai cÈu treo t¸c dông bÊt lîi nhÊt. Khi tÝnh ®Õn sù lµm viÖc kÕt hîp cña c¸c cÈu treo trªn c¸c nhÞp kh¸c nhau th× t¶i träng th¼ng ®øng ph¶i lÊy: - Do hai cÈu treo: ®èi víi cét kÕt cÊu ®ì v× kÌo, nÒn vµ mãng cña d·y ngoµi biªn khi cã hai ®|êng cÇu trôc ë trong nhÞp. - Do 4 cÈu treo: + §èi víi cét, kÕt cÊu ®ì v× kÌo, nÒn vµ mãng cña d·y gi÷a. + §èi víi cét, kÕt cÊu ®ì v× kÌo, nÒn vµ mãng cña d·y biªn khi cã ba ®|êng cÇu trôc trong nhÞp + §èi víi kÕt cÊu v× kÌo khi cã hai hay b¹ ®|êng cÇu trôc ë trong nhÞp. 5.13. Sè cÈu ®|îc kÓ ®Õn ®Ó tÝnh ®é bÒn, ®é æn ®Þnh do t¶i träng th¼ng ®øng vµ n»m ngang cña cÇu trôc khi bè trÝ hai hay ba ®|êng cÇu trôc trong mét nhÞp, khi cÇu trôc vµ cÈu treo di chuyÓn ®ång thêi trong cïng mét nhÞp hoÆc khi sö dông c¸c cÈu treo ®Ó chuyªn chë hµng tõ cÈu nµy sang cÈu kh¸c b»ng c¸c cÈu con ®¶o chiÒu ph¶i lÊy theo nhiÖm vô thiÕt kÕ. 5.14. Khi tÝnh ®é bÒn, ®é æn ®Þnh cña dÇm cÇu ch¹y, cét, khung, v× kÌo, kÕt cÊu ®ì v× kÌo, nÒn vµ mãng, viÖc x¸c ®Þnh t¶i träng ngang cÇn kÓ ®Õn sù t¸c dông bÊt lîi nhÊt cña kh«ng qu¸ 2 cÇu trôc bè trÝ trªn cïng mét ®|êng cÈu hay ë c¸c ®|êng kh¸c nhau trong cïng mét tuyÕn. Khi ë mét cÈu chØ cÇn kÓ ®Õn mét t¶i träng ngang (däc hay vu«ng gãc). 5.15. Khi x¸c ®Þnh ®é vâng ®øng, ®é vâng ngang cña dÇm cÇu trôc vµ chuyÓn vÞ ngang cña cét chØ lÊy t¸c dông cña mét cÇu trôc bËt lîi nhÊt. 5.16. Khi tÝnh to¸n víi mét cÇu trôc,t¶i träng th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang cÇn ph¶i lÊy toµn bé, kh«ng ®|îc gi¶m. Khi tÝnh to¸n víi hai cÇu trôc, t¶i träng ®ã ph¶i nh©n víi hÖ sè tæ hîp: nth= 0,85 ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc vµ trung b×nh. nth= 0,95 ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc nÆng vµ rÊt nÆng. Khi tÝnh to¸n víi 4 cÇu trôc th× t¶i träng do chóng g©y ra ph¶i nh©n víi hÖ sè tæ hîp: nth= 0,7 ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc vµ trung b×nh nth= 0,8 ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc nÆng vµ rÊt nÆng. 5.17. Trong ®Òu kiÖn ë mét ®|êng cÇu trôc chØ mét cÇu trôc ho¹t ®éng cßn cÇu trôc thø hai kh«ng ho¹t ®éng trong thêi gian sö dông c«ng tr×nh, t¶i träng khi ®ã chØ lÊy do mét cÇu trôc. 5.18. Khi tÝnh ®é bÒn mái cña dÇm cÇu trôc vµ liªn kÕt cña chóng víi kÕt cÊu chÞu lùc, cÇn gi¶m t¶i träng theo môc 2.3.4.8. Khi kiÓm tra mái ®èi víi bông dÇm trong vïng t¸c dông cña t¶i träng tËp trung th¼ng ®øng do mét b¸nh xe cña cÇu trôc, gi¸ trÞ tiªu chuÈn ¸p lùc th¼ng ®øng cña b¸nh xe ®· ®|îc gi¶m ë trªn cÇn t¨ng lªn b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè theo chó thÝch trong ®iÒu 5.8. Trang 12
 13. 13. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 ChÕ ®é lµm viÖc cña cÇu trôc khi tÝnh ®é bÒn mái cña c¸c kÕt cÊu ph¶i do tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu qui ®Þnh. 6. T¶i träng giã 6.1. T¶i träng giã lªn c«ng tr×nh gåm c¸c thµnh phÇn: ¸p lùc ph¸p tuyÕn We, lùc ma s¸t Wf vµ ¸p lùc ph¸p tuyÕn Wi. T¶i träng giã lªn c«ng tr×nh còng cã thÓ qui vÒ hai thµnh phÇn ¸p lùc ph¸p tuyÕn Wx vµ Wy. 6.1.1. ¸p lùc ph¸p tuyÕn We ®Æt vµo mÆt ngoµi c«ng tr×nh hay c¸c cÊu kiÖn. 6.1.2. Lùc ma s¸t Wf h|íng theo tiÕp tuyÕn víi mÆt ngoµi vµ tØ lÖ víi diÖn tÝch h×nh chiÕu b»ng (®èi víi m¸i r¨ng c|a, l|în sãng vµ m¸i cã cöa trêi) hoÆc víi diÖn tÝch h×nh chiÕu ®øng (®èi víi t|êng cã l«gia vµ c¸c kÕt cÊu t|¬ng tù). 6.1.3. ¸p lùc ph¸p tuyÕn Wi ®Æt vµo mÆt trong cña nhµ víi t|êng bao che kh«ng kÝn hoÆc cã lç cöa ®ãng më hoÆc më th|êng xuyªn. 6.1.4. ¸p lùc ph¸p tuyÕn Wx,Wy ®|îc tÝnh víi mÆt c¶n cña c«ng tr×nh theo h|íng c¸c trôc x vµ y. MÆt c¶n cña c«ng tr×nh lµ h×nh chiÕu cña c«ng tr×nh lªn c¸c mÆt vu«ng gãc víi c¸c trôc t|¬ng øng. 6.2. T¶i träng giã gåm cã hai thµnh phÇn tÜnh vµ ®éng: Khi x¸c ®Þnh ¸p lùc mÆt tr«ng Wi còng nh| khi tÝnh to¸n nhµ nhiÒu tÇng cao d|íi 40m vµ nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng cao d|íi 36m víi tØ sè ®é cao trªn nhÞp nhá h¬n 1,5 x©y dùng ë ®Þa h×nh d¹ng A vµ B, thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã kh«ng cÇn tÝnh ®Õn. 6.3. Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã W cã ®é cao Z so víi mèc chuÈn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: W=W0 x k x c ë ®©y: W0- gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã lÊy theo b¶n ®å ph©n vïng phô lôc D vµ ®Òu 6.4 k - hÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é cao lÊy theo b¶ng 5 c- hÖ sè khi ®éng lÊy theo b¶ng 6 HÖ sè ®é tin cËy cña t¶i träng giã J lÊy b»ng 1,2. 6.4. Gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã W0 lÊy theo b¶ng 4. Ph©n vïng giã trªn l·nh thæ ViÖt Nam cho trong phô lôc D. §|êng ®Ëm nÐt rêi lµ ranh giíi gi÷a vïng ¶nh h|ëng cña b·o ®|îc ®¸nh gi¸ lµ yÕu hoÆc m¹nh (kÌm theo kÝ hiÖu vïng lµ kÝ hiÖu A hoÆc B). Ph©n vïng ¸p lùc giã theo ®Þa danh hµnh chÝnh cho trong phô lôc E. Gi¸ trÞ ¸p lùc giã tÝnh to¸n cña mét sè tr¹m quan tr¾c khÝ t|îng vïng nói vµ h¶i ®¶o vµ thêi gian sö dông gi¶ ®Þnh cña c«ng tr×nh kh¸c nhau cho trong phô lôc F B¶ng 4- Gi¸ trÞ ¸p lùc giã theo b¶n ®å ph©n vïng ¸p lùc giã trªn l·nh thæ ViÖt Nam Vïng ¸p lùc giã trªn b¶n ®å I II III IV V W0 65 95 125 155 185 6.4.1. §èi víi vïng ¶nh h|ëng cña b·o ®|îc ®¸nh gi¸ lµ yÕu (phô lôc D), gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã W0 ®|îc gi¶m ®i 10daN/m2 ®èi víi vïng I-A,12daN/m2 ®èi víi vïng II-A vµ 15daN/m2 ®èi víi vïng III-A. Trang 13
 14. 14. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 6.4.2. §èi víi vïng I, gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã Wo lÊy theo b¶ng 4 ®|îc ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ nhµ vµ x©y dùng ë vïng nói, ®åi, vïng ®ång b»ng vµ c¸c thung lòng. Nh÷ng n¬i cã ®Þa h×nh phøc t¹p lÊy theo môc 6.4.4. 6.4.3. Nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng nói, h¶i ®¶o cã cïng ®é cao, cïng d¹ng ®Þa h×nh vµ ë s¸t c¹nh c¸c tr¹m quan tr¾c khÝ t|îng cho trong phô lôc F th× gi¸ trÞ ¸p lùc giã tÝnh to¸n víi thêi gian sö dông gi¶ ®Þnh kh¸c nhau ®|îc lÊy theo trÞ sè ®éc lËp cña c¸c tr¹m nµy (B¶ng F1 vµ F2 phô lôc F). 6.4.4. Nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng cã ®Þa h×nh phøc t¹p (hÎm nói, gi÷a hai d·y nói song song, c¸c cöa ®Ìo..), gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã W0 ph¶i lÊy theo sè liÖu cña tæng côc khÝ t|îng thñy v¨n hoÆc kÕt qu¶ kh¶o s¸t hiÖn tr|êng x©y dùng ®· ®|îc xö lÝ cã kÓ ®Õn kinh nghiÖm sö dông c«ng tr×nh. Khi ®ã gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã W0 (daN/m2 ) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: W0 = 0,0613 x V0 2 ë ®©y V0- vËn tèc giã ë ®é cao 10m so víi mèc chuÈn (vËn tèc trung b×nh trong kho¶ng thêi gian 3 gi©y bÞ v|ît trung b×nh mét lÇn trong vßng 20 n¨m) t|¬ng øng víi ®Þa h×nh d¹ng B, tÝnh b»ng mÐt trªn gi©y. 6.5. C¸c gi¸ trÞ cña hÖ sè k kÓ ®Õn sù thay ®æi ¸p lùc giã theo ®é cao so víi mèc chuÈn vµ d¹ng ®Þa h×nh. X¸c ®Þnh theo b¶ng 5. §Þa h×nh d¹ng A lµ ®Þa h×nh trèng tr¶i, kh«ng cã hoÆc cã rÊt Ýt vËt c¶n cao kh«ng qu¸ 1,5m (bê biÓn tho¸ng, mÆt s«ng, hå lín, ®ång muèi, c¸nh ®ång kh«ng cã c©y cao..). §Þa h×nh d¹ng B lµ ®Þa h×nh t|¬ng ®èi trèng tr¶i, cã mét sè vËt c¶n th|a thít cao kh«ng qu¸ 10m (vïng ngo¹i « Ýt nhµ, thÞ trÊn, lµng m¹c, rõng th|a hoÆc rõng non, vïng trång c©y th|a…) §Þa h×nh d¹ng C lµ ®Þa h×nh bÞ che ch¾n m¹nh, cã nhiÒu vËt c¶n s¸t nhau cao tõ 10m trë lªn (trong thµnh phè, vïng rõng rËm..) C«ng tr×nh ®|îc xem lµ thuéc d¹ng ®Þa h×nh nµo nÕu tÝnh chÊt cña d¹ng ®Þa h×nh ®ã kh«ng thay ®æi trong kho¶ng c¸ch 30h khi h d 60 vµ 2km khi h 60m tÝnh tõ mÆt ®ãn giã cña c«ng tr×nh, h lµ chiÒu cao c«ng tr×nh. B¶ng 5- B¶ng hÖ sè k kÓ ®Õn sù thay ®æi ¸p lùc giã theo ®é cao vµ d¹ng ®Þa h×nh D¹ng ®Þa h×nh §é cao Z, m A B C 3 5 10 15 20 30 40 50 60 80 100 150 1,00 1,07 1,18 1,24 1,29 1,37 1,43 1,47 1,51 1,57 1,62 1,72 0,80 0,88 1,00 1,08 1,13 1,22 1,28 1,34 1,38 1,45 1,51 1,63 0,47 0m54 0m66 0m74 0m80 0m89 0m97 1m03 1m08 1,18 1,25 1,40 Trang 14
 15. 15. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 200 250 300 350 t 400 1,79 1,84 1,84 1,84 1,84 1,71 1,78 1,84 1,84 1,84 1,52 1,62 1,70 1,78 1,84 Chó thÝch: 1) §èi víi ®é cao trung gian cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ k b»ng c¸ch néi suy tuyÕn tÝnh c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 5. 2) Khi x¸c ®Þnh t¶i träng giã cho mét c«ng tr×nh, ®èi víi c¸c h|íng giã kh¸c nhau cã thÓ cã d¹ng ®Þa h×nh kh¸c nhau. 6.6. Khi mÆt ®Êt xung quanh nhµ vµ c«ng tr×nh kh«ng b»ng ph¼ng th× mèc chuÈn ®Ó tÝnh ®é cao ®|îc x¸c ®Þnh theo phô b¶ng G. 6.7. S¬ ®å ph©n bè t¶i träng giã lªn nhµ, c«ng tr×nh hoÆc c¸c cÊu kiÖn vµ hÖ sè khÝ ®éng c¬ ®|îc x¸c ®Þnh theo chØ dÉn cña b¶ng 6. C¸c gi¸ trÞ trung gian cho phÐp x¸c ®Þnh b»ng c¸ch néi suy tuyÕn tÝnh. Mòi tªn trong b¶ng 6 chØ h|íng giã thæi lªn nhµ, c«ng tr×nh hoÆc cÊu kiÖn. HÖ sè khÝ ®éng ®|îc x¸c ®Þnh nh| sau: 6.7.1. §èi víi mÆt hoÆc ®iÓm riªng lÎ cña nhµ vµ c«ng tr×nh lÊy nh| hÖ sè ¸p lùc ®· cho (s¬ ®å 1 ®Õn s¬ ®å 33 b¶ng 6). Gi¸ trÞ d|¬ng cña cña hÖ sè khÝ ®éng øng víi chiÒu ¸p lùc giã h|íng vµo bÒ mÆt c«ng tr×nh, gi¸ trÞ ©m øng víi chiÒu ¸p lùc giã h|íng ra ngoµi c«ng tr×nh. 6.7.2. §èi víi c¸c kÕt cÊu vµ cÊu kiÖn (s¬ ®å 34 ®Õn s¬ ®å 43 b¶ng 6) lÊy nh| hÖ sè c¶n chÝnh diÖn cx vµ cy khi x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn c¶n chung cña vËt thÓ t¸c dông theo ph|¬ng luång giã vµ ph|¬ng vu«ng gãc víi luång giã, øng víi diÖn tÝch h×nh chiÕu cña vËt thÓ lªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi luång giã; lÊy nh| hÖ sè lùc n©ng cz khi x¸c ®Þnh thµnh phÇn ®øng cña lùc c¶n chung cña vËt thÓ øng víi diÖn tÝch h×nh chiÕu cña vËt thÓ lªn mÆt ph¼ng n»m ngang. 6.7.3. §èi víi kÕt cÊu cã mÆt ®ãn giã nghiªng mét gãc D so víi ph|¬ng luång giã lÊy nh| hÖ sè cn vµ ct khi x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn c¶n chung cña vËt thÓ theo ph|¬ng trôc cña nã øng víi diÖn tÝch mÆt ®ãn giã. Nh÷ng tr|êng hîp ch|a xÐt ®Õn trong b¶ng 6 (c¸c d¹ng nhµ vµ c«ng tr×nh kh¸c, theo c¸c h|íng giã kh¸c, c¸c thµnh phÇn c¶n chung cña vËt thÓ theo h|íng kh¸c), hÖ sè khÝ ®éng ph¶i lÊy theo sè liÖu thùc nghiÖm hoÆc c¸c chØ dÉn riªng. 6.8. §èi víi nhµ vµ c«ng tr×nh cã lç cöa (cöa sæ, cöa ®i, lç th«ng tho¸ng, lç lÊy ¸nh s¸ng) nªu ë s¬ ®å 2 ®Õn s¬ ®å 26 b¶ng 6, ph©n bè ®Òu theo chu vi hoÆc cã t|êng b»ng phibr« xi m¨ng vµ c¸c vËt liÖu cã thÓ cho giã ®i qua (kh«ng phô thuéc vµo sù cã mÆt cña c¸c lç cöa), khi tÝnh kÕt cÊu cña t|êng ngoµi, cét, dÇm chÞu giã, ®è cöa kÝnh, gi¸ trÞ cña hÖ sè khÝ ®éng ®èi víi t|êng ngoµi ph¶i lÊy: c = + 1 khi tÝnh víi ¸p lùc d|¬ng c = - 0,8 khi tÝnh víi ¸p lùc ©m T¶i träng giã tÝnh to¸n ë c¸c t|êng trong lÊy b»ng 0,4.W0 vµ ë c¸c v¸ch ng¨n nhÑ träng l|îng kh«ng qu¸ 100daN/m2 lÊy b»ng 0,2.W0 nh|ng kh«ng d|íi 10daN/m2 6.9. Khi tÝnh khung ngang cña nhµ cã cöa trêi theo ph|¬ng däc hoÆc cöa trêi thiªn ®Ønh víi a4h (s¬ ®å 9,10,25 b¶ng 6), ph¶i kÓ ®Õn t¶i träng giã t¸c dông lªn c¸c cét khung Trang 15
 16. 16. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 phÝa ®ãn giã vµ phÝa khuÊt giã còng nh| thµnh phÇn ngang cña t¶i träng giã t¸c dông lªn cöa trêi. §èi víi nhµ cã m¸i r¨ng c|a (s¬ ®å 24 b¶ng 6) hoÆc cã cöa trêi thiªn ®Ønh khi a d 4h ph¶i tÝnh ®Õn lùc ma s¸t Wt thay cho c¸c thµnh phÇn lùc n»m ngang cña t¶i träng giã t¸c dông lªn cöa trêi thø hai vµ tiÕp theo tõ phÝa ®ãn giã. Lùc ma s¸t Wt ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: Wt=W0 x ct x k x S (7) Trong ®ã: W0 - ¸p lùc giã lÊy theo b¶ng 4 tÝnh b»ng decaNewton trªn mÐt vu«ng; ct - hÖ sè ma s¸t cho trong b¶ng 6 k - hÖ sè lÊy theo b¶ng 5 S - diÖn tÝch h×nh chiÕu b»ng (®èi víi r¨ng c|a, l|în sãng vµ m¸ cã cöa trêi) hoÆc diÖn tÝch h×nh chiÕu ®øng (®èi víi t|êng cã l«gia vµ c¸c kÕt cÊu t|¬ng tù) tÝnh b»ng mÐt vu«ng Trang 16
 17. 17. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 17
 18. 18. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 18
 19. 19. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 19
 20. 20. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 20
 21. 21. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 21
 22. 22. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 22
 23. 23. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 23
 24. 24. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 24
 25. 25. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 25
 26. 26. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 26
 27. 27. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 27
 28. 28. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 28
 29. 29. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 29
 30. 30. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 30
 31. 31. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 31
 32. 32. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 32
 33. 33. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 33
 34. 34. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 34
 35. 35. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trang 35
 36. 36. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 6.10. T¹i vïng l©n cËn c¸c ®|êng bê m¸i, bê nãc vµ ch©n m¸i, c¸c c¹nh tiÕp gi¸p gi÷a t|êng ngang vµ t|êng däc, nÕu ¸p lùc ngoµi cã gi¸ trÞ ©m th× cÇn kÓ ®Õn ¸p lùc côc bé (h×nh 1). HÖ sè ¸p lùc côc bé D lÊy theo b¶ng 7 B¶ng 7- HÖ sè ¸p lùc côc bé D Vïng cã ¸p lùc côc bé HÖ sè D - Vïng 1: Cã bÒ réng a tÝnh tõ bê m¸i, bê nãc, ch©n m¸i vµ gãc t|êng. - Vïng 2: Cã bÒ réng a tiÕp gi¸p víi vïng 1 2 1,5 Chó thÝch: 1) T¹i c¸c vïng cã ¸p lùc côc bé, hÖ sè khÝ ®éng c cÇn ®|îc nh©n víi hÖ sè ¸p lùc côc bé D; 2) Khi tÝnh lùc tæng hîp trªn 1 c«ng tr×nh, mét bøc t|êng hoÆc mét hÖ m¸i kh«ng ®|îc sö dông c¸c hÖ sè ¸p lùc côc bé nµy; 3) BÒ réng a lÊy b»ng gi¸ trÞ nhá nhÊt trong 3 gi¸ trÞ sau: 0,1b, 0,1l, 0,1h nh|ng kh«ng nhá h¬n 1,5m kÝch th|íc b, l, h xem trªn h×nh 1; 4) HÖ sè ¸p lùc côc bé chØ ¸p dông cho c¸c nhµ cã ®é dèc m¸i D 100 ; 5) Khi cã m¸i ®ua th× diÖn tÝch bao gåm c¶ diÖn tÝch m¸i ®ua, ¸p lùc phÇn m¸i dua lÊy b»ng phÇn t|êng s¸t d|íi m¸i dua. 6.11. Thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã ph¶i ®|îc kÓ ®Õn khi tÝnh c¸c c«ng tr×nh trô, th¸p, èng khãi, cét ®iÖn, thiÕt bÞ d¹ng cét, hµnh lang b¨ng t¶i, c¸c giµn gi¸ lé thiªn,…c¸c nhµ nhiÒu tÇng cao trªn 40m, c¸c khung ngang nhµ c«ng nghiÖp 1 tÇng mét nhÞp cã ®é cao trªn 36m, tØ sè ®é cao trªn nhÞp lín h¬n 1,5. Trang 36
 37. 37. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 6.12. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cao vµ kÕt cÊu mÒm (èng khãi, trô, th¸p…) cßn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra t×nh tr¹ng mÊt æn ®Þnh khÝ ®éng. ChØ dÉn tÝnh to¸n vµ gi¶i ph¸p gi¶m lao ®éng cña c¸c kÕt cÊu ®ã ®|îc x¸c lËp b»ng nh÷ng nghiªn cøu riªng trªn c¬ së c¸c sè liÖu thö nghiÖm khÝ ®éng. 6.13. Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã Wp ë ®é cao z ®|îc x¸c ®Þnh nh| sau: 6.13.1. §èi víi c«ng tr×nh vµ c¸c bé phËn kÕt cÊu cã tÇn sè dao ®éng riªng c¬ b¶n f1 (Hz) lín h¬n gi¸ trÞ giíi h¹n cña tÇn sè dao ®éng riªng fL quy ®Þnh trong ®iÒu 6.14 ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: WP = Wu]uQ (8) Trong ®ã: W- Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã ë ®é cao tÝnh to¸n ®|îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.3; ] - HÖ sè ¸p lùc cña t¶i träng giã ë ®é cao z lÊy theo b¶ng 8; Q - HÖ sè t|¬ng quan kh«ng gian ¸p lùc ®éng cña t¶i träng giã x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.15. B¶ng 8 – HÖ sè t|¬ng quan cña t¶i träng giã ] HÖ sè ¸p lùc ®éng ] ®èi víi c¸c d¹ng ®Þa h×nh ChiÒu cao z, m A B C d 5 10 20 40 60 80 100 150 200 250 300 350 t 480 0,318 0,303 0,289 0,275 0,267 0,262 0,258 0,251 0,246 0,242 0,239 0,236 0,231 0,517 0,486 0,457 0,429 0,414 0,403 0,395 0,381 0,371 0,364 0,358 0,353 0,343 0,754 0,684 0,621 0,563 0,532 0,511 0,496 0,468 0,450 0,436 0,425 0,416 0,398 6.13.2. §èi víi c«ng tr×nh (vµ c¸c bé phËn kÕt cÊu cña nã) cã s¬ ®å tÝnh to¸n lµ hÖ mét bËc tù do (khung ngang nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng, th¸p n|íc,…) khi f1 fL x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: WP = Wu[u]uQ (9) Trong ®ã: [- HÖ sè ®éng lùc ®|îc x¸c ®Þnh b»ng ®å thÞ ë h×nh 2, phô thuéc vµo th«ng sè H vµ ®é gi¶m l«ga cña dao ®éng. (10) 1 0 940 f W u uJ H Trang 37
 38. 38. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 J- HÖ sè tin cËy cña t¶i träng giã lÊy b»ng 1,2 W0- Gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã (N/m2 ) x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.4. 6.13.3. C¸c nhµ cã mÆt b»ng ®èi xøng f1 fL f2 víi f2 lµ tÇn sè dao ®éng riªng thø hai cña c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: WP = mu[uMuy (11) Trong ®ã m - Khèi l|îng cña phÇn c«ng tr×nh mµ träng t©m cã ®é cao z. [ - HÖ sè ®éng lùc, xem môc 6.13.2. y - DÞch chuyÓn ngang cña c«ng tr×nh ë ®é cao z øng víi d¹ng dao ®éng riªng thø nhÊt (®èi víi nhµ cã mÆt b»ng ®èi xøng, cho phÐp lÊy y b»ng dÞch chuyÓn ®o t¶i träng ngang ph©n bè ®Òu ®Æt tÜnh g©y ra). - HÖ sè ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia c«ng tr×nh thµnh r phÇn, trong ph¹m vi mçi phÇn t¶i träng giã kh«ng ®æi. (12) Trong ®ã: Mk - Khèi l|îng phÇn thø k cña c«ng tr×nh yk- DÞch chuyÓn ngang cña träng t©m phÇn thø k øng víi d¹ng dao ®éng riªng thø nhÊt. Wpk- Thµnh phÇn ®éng ph©n bè ®Òu cña t¶i träng ë phÇn thø k cña c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8) . ¦ ¦ u u r k kk r k Pkk My Wy 1 2 1 Trang 38
 39. 39. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 §èi víi nhµ nhiÒu tÇng cã ®é cøng, khèi l|îng vµ bÒ réng mÆt ®ãn giã kh«ng ®æi theo chiÒu cao, cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã ë ®é cao z theo c«ng thøc: (13) Trong ®ã: Wph - Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng trong ®ã ë ®é cao h cña ®Ønh c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8). 6.14. Gi¸ trÞ dao ®éng cña tÇn sè riªng fL (Hz) cho phÐp kh«ng cÇn tÝnh lùc qu¸n tÝnh ph¸t sinh khi c«ng tr×nh dao déng riªng t|¬ng øng, x¸c ®Þnh theo b¶ng 9 phô thuéc vµo gi¸ trÞ G cña dao ®éng. 6.14.1. §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp vµ g¹ch ®¸, c«ng tr×nh khung thÐp cã kÕt cÊu bao che, G = 0,3. 6.14.2. C¸c th¸p, trô, èng khãi b»ng thÐp, c¸c thiÕt bÞ d¹ng cét thÐp cã bÖ b»ng bª t«ng cèt thÐp G = 0,15 B¶ng 9 - Gi¸ trÞ giíi h¹n dao ®éng cña tÇn sè riªng fL fL HzVïng ¸p lùc giã G = 0,3 G = 0,15 I 1,1 3,4 II 1,3 4,1 II 1,6 5,0 IV 1,7 5.6 V 1,9 5,9 §èi víi c«ng tr×nh d¹ng trô khi f1 fL cÇn ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng æn ®Þnh khÝ ®éng. 6.15. HÖ sè t|¬ng quan kh«ng gian thµnh phÇn ®éng cña ¸p lùc giã X ®|îc lÊy theo bÒ mÆt tÝnh to¸n cña c«ng tr×nh trªn ®ã x¸c ®Þnh c¸c t|¬ng quan ®éng. BÒ mÆt tÝnh to¸n gåm cã phÇn bÒ mÆt t|êng ®ãn giã, khuÊt giã, t|êng bªn, m¸i vµ c¸c kÕt cÊu t|¬ng tù mµ qua ®ã ¸p lùc giã truyÒn ®|îc lªn c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh. NÕu bÒ mÆt tÝnh to¸n cña c«ng tr×nh cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt vµ ®|îc ®Þnh h|íng song song víi c¸c trôc c¬ b¶n (xem h×nh 3) th× hÖ sè X x¸c ®Þnh theo b¶ng 10 phô thuéc vµo c¸c tham sè U vµ F. C¸c tham sè U vµ F ®|îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 11. php W h Z W uuu [4,1 Trang 39
 40. 40. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 B¶ng 10 - HÖ sè t|¬ng quan kh«ng gian ¸p lùc ®éng cña t¶i träng giã X HÖ sè X khi F (m) b»ng U, m 5 10 20 40 80 160 350 0,1 0,95 0,92 0,88 0,83 0,76 0,67 0,56 5 089 0,87 0,84 0,80 0,73 0,65 0,54 10 0,85 0,84 0,81 0,77 0,71 0,64 0,53 20 0,80 0,78 0,76 0,73 0,68 0,61 0,51 40 0,72 0,72 0,70 0,67 O,63 0,57 0,48 80 0,63 0,63 0,61 0,59 0,56 0,51 0,44 160 0,53 0,53 0,52 0,50 0,47 0,44 0,38 B¶ng 11 - C¸c tham sè U vµ F MÆt ph¼ng to¹ ®é c¬ b¶n song song víi bÒ mÆt tÝnh to¸n. U F Zoy b h Zox 0,4a h Xoy b a 6.16. C¸c c«ng tr×nh cã fS fL cÇn tÝnh to¸n ®éng lùc cã kÓ dÕn s d¹ng giao ®éng ®Çu tiªn, s ®|îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn: fS fL fS+1 6.17. HÖ sè tin cËy J ®èi víi t¶i träng giã lÊy b»ng 1,2 t|¬ng øng víi nhµ vµ c«ng tr×nh cã thêi gian sö dông gi¶ ®Þnh lµ 50 n¨m. Khi thêi gian sö dông gi¶ ®Þnh kh¸c ®i th× gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña t¶i träng giã ph¶i thay ®æi b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè trong b¶ng 12. B¶ng 12 - HÖ sè ®iÒu chØnh t¶i träng giã víi thêi gian sö dông gi¶ ®Þnh cña c«ng tr×nh kh¸c nhau. Trang 40
 41. 41. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Thêi gian sö dông gi¶ ®Þnh, n¨m. 5 10 20 30 40 50 HÖ sè ®iÒu chØnh t¶i träng giã. 0,61 0,72 0,83 0,91 0,96 1 Phô lôc A Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh néi lùc tÝnh to¸n trong c¸c tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n vµ ®Æc biÖt. A.1 Khi kÓ ®Õn ®ång thêi Ýt nhÊt 2 t¶i träng trong tæ hîp c¬ b¶n, tæng gi¸ tri néi lùc tÝnh to¸n X do c¸c t¶i träng ®ã (m« men uèn hay m« men xo¾n, lùc däc hay lùc c¾t) ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
 42. 42. ¦ ¦ u m i m i itcitci XXX 1 1 22 1J (A.1) Trong ®ã : Xtci - néi lùc ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña tõng t¶i träng, cã kÓ ®Õn hÖ sè tæ hîp t|¬ng øng víi c¸c yªu cÇu cña môc2.3.4; Ji – hÖ sè tin cËy cña tõng t¶i träng; m – sè t¶i träng ®ång thêi t¸c dông. A.2. NÕu t¶i träng t¹o ra 2 hay 3 néi lùc kh¸c nhau (X, Y, Z) ®éng thêi ®|îc kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n (thÝ dô néi lùc ph¸p tuyÕn vµ c¸c m« men uèn theo 1 hay 2 ph|¬ng) th× trong mçi tæ hîp t¶i träng, khi cã 3 néi lùc ph¶i xem xÐt 3 ph|¬ng ¸n néi lùc tÝnh to¸n(X,Y,Z),(Y, Z, X) vµ (Z, X, Y); cßn khi cã 2 néi lùc th× cã 2 ph|¬ng ¸n(X,Y), (Y, Z). §èi víi ph|¬ng ¸n (X, Y, Z), c¸c néi lùc ®ã ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:
 43. 43. ¦¦ ur m i itci m i tci XXX 1 22 1 1J (A2)
 44. 44. ¦ ¦ ¦ u uu r m i m i itci m i itcitci tci X YX YY 1 1 22 1 2 1 1 J J (A3)
 45. 45. ¦ ¦ ¦ u uu r m i itci itci m i tcim i tci X ZX ZZ 1 22 2 1 1 2 1 1 J J (A4) Trong ®ã: X, Y , Z - néi lùc tÝnh to¸n tæng céng sinh khi c¸c t¶i träng t¹m thêi. Xtci, Ytci, Ztci - c¸c néi lùc ®|îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña tõng t¶i träng cã kÓ ®Õn hÖ sè tæ hîp, ®èi víi c¸c t¶i träng ng¾n h¹n lÊy theo c¸c môc 1,4,3, tr|êng hîp tÝnh ®Õn thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã cÇn x¸c ®Þnh theo ®iÒu 5.13. Trang 41
 46. 46. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 m,Ji - nh| trong c«ng thøc (A.1) §èi víi ph|¬ng ¸n (Y, Z , X ) vµ (Z, X , Y ), néi lùc ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc (A.1), (A.2) vµ (A.4) víi sù ho¸n vÞ vßng c¸c kiÓu X, Y, Z. Trong c¸c c«ng thøc (A.1), (A.2) vµ (A.4) dÊu trõ lÊy ®i trong c¸c tr|êng hîp gi¶m c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña néi lùc, ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (A.2) lµ nguy hiÓm, khi ®ã tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ph¶i lÊy dÊu nh| nhau. Khi thµnh phÇn c¸c tæ hîp tÝnh to¸n, trong tr|êng hîp t¶i träng t¹m thêi ®|îc tÝnh sao cho ®¶m b¶o xuÊt hiÖn trong tiÕt diÖn gi¸ trÞ cùc trÞ cña 1 trong c¸c néi lùc, cßn c¸c néi lùc kh¸c thu ®|îc nh| hÖ qu¶ cña phÐp tÝnh nµy, th× néi lùc tÝnh to¸n cùc trÞ nªn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (A.2), cßn néi lùc t|¬ng øng cña nã theo c¸c c«ng thøc (A.2) vµ (A.4). VÝ dô khi thµnh lËp tæ hîp (Nmin, M t|¬ng øng), Nmin nªn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (A.2) cßn M t|¬ng øng theo c«ng thøc (A.30). Chó thÝch: Tïy vµo d¹ng cña tæ hîp mµ thªm vµo c¸c néi lùc do t¶i träng th|êng xuyªn víi c¸c hÖ sè tin cËy lín h¬n hay nhá h¬n ®¬n vÞ (xem ®iÒu 3.2). Phô lôc B B¶ng kª mÉu c¸c cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau B¶ng B1 ChÕ ®é lµm viÖc cña cÈu. Danh môc c¸c cÇu trôc diÖn C¸c x|ëng ®Þnh h×nh th|êng sö dông c¸c cÈu cã chÕ ®é lµm viÖc kiÓu trªn. NhÑ KiÓu cã mãc treo hµng C¸c x|ëng söa ch÷a, gian m¸y cña c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. Trung b×nh KiÓu cã mãc treo hµng bao gåm c¸c cÈu dung pal¨ng ®iÖn. C¸c x|ëng c¬ khÝ vµ l¾p r¸p cña c¸c nhµ m¸y cã c«ng viÖc s¶n xuÊt hµng lo¹t cì trung b×nh, x|ëng söa ch÷a c¬ khÝ, b·i chÊt dì hµng bao kiÖn. NÆng KiÓu mãc treo hµng, c¸c kiÓu dïng cho c«ng t¸c ®óc, rÌn, t«i kim lo¹i. C¸c x|ëng cña nhµ m¸y cã c«ng viÖc s¶n xuÊt hµng lo¹t cì lín, b·i chÊt dì hµng rêi, 1 sè x|ëng cña nhµ m¸y luyÖn kim. RÊt nÆng KiÓu gµu ngo¹m, kiÓu nam ch©m ®iÖn, kiÓu gµu ngo¹m cã tay ®ßn, kiÓu chÊt liÖu b»ng gµu nam ch©m ®Ó ®ì khèi ®óc, kiÓu dïng cho c«ng t¸c ®Ëp vôn nguyªn liÖu chÊt liÖu. C¸c x|ëng cña nhµ m¸y luyÖn kim. Chó thÝch: CÇu treo ch¹y ®iÖn cã chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, cßn cÇu trôc treo keo tay cã chÕ ®é lam viÖc nhÑ. Phô lôc C T¶i träng do va ®Ëp cña cÈu vµo gèi ch¾n cuèi ®|êng ray. T¶i träng ngang tiªu chuÈn Py(10 KN) h|íng däc theo ®|êng ch¹y cña cÈu sinh ra do va ®Ëp cña cÈu trôc vµo gèi ch¾n cuèi ®|êng ray ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (C.1)f vm Py 2 u Trang 42
 47. 47. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Trong ®ã : v- vËn tèc cña cÇu ë thêi ®iÓm va ®Ëp lÊy b»ng ½ vËn tèc danh nghÜa, tÝnh b»ng m/s; f- §é lón lín nhÊt cã kh¶ n¨ng x¶y ra cña bé gi¶m xãc, lÊy b»ng 0,1 m ®èi víi c¸c cÈu cã d©y treo mÒm vµ søc n©ng d|íi 500KN thuéc chÕ ®é lµm viÖc nhÑ, trung b×nh vµ nÆng; b»ng 0,2 m ®èi víi c¸c tr|êng hîp kh¸c m - khèi lùng tÝnh ®æi cña cÈu tÝnh b¨ng tÊn (10 KN), ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
 48. 48. k k T M L lL KQP P g m uu 2 1 (C.2) Trong ®ã : g- Gia tèc träng tr|êng, lÊy b»ng 9,81 m/s2 PM- Träng l|îng cÇn cña cÈu, tÝnh b»ng tÊn (10 KN) PT- Träng l|îng xe têi, tÝnh b»ng tÊn (10 KN) Q- Søc n©ng cña cÈu, tÝnh b»ng tÊn(10 KN) k - HÖ sè lÊy b»ng 0 ®èi víi c¸c cÈu cã d©y treo mÒm vµ b»ng 1 ®èi víi c¸c cÈu cã d©y treo cøng Lk - KhÈu ®é cña cÈu, tÝnh b»ng m l - Kho¶ng c¸ch tõ xe têi tíi gèi tùa, tÝnh b»ng m. TrÞ sè tÝnh to¸n t¶i träng cã kÓ ®Õn hÖ sè tin cËy theo ®iÒu 5.8 ®|îc lÊy kh«ng lín h¬n c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng C.1 d|íi ®©y: B¶ng C.1: §Æc tr|ng cña cÈu T¶i träng tíi h¹n, 10 KN 1. CÈu treo kÐo tay hay ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn 2. CÈu trôc ®iÖn v¹n n¨ng, chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh vµ nÆng cã cÈu dïng cho ph©n x|ëng ®óc. 3. CÇu trôc ®iÖn v¹n n¨ng , chÕ ®é lµm viÖc nhÑ 4. CÈu trôc ®iÖn , chÕ ®é lµm viÖc rÊt nÆng ( dïng trong ngµnh luyÖn kim vµ c«ng t¸c ®Æc biÖt) - Cã mãc mÒm - Cã mãc cøng 1 15 5 25 50 Phô lôc E B¶ng E1- Ph©n vïng ¸p lùc giã theo ®Þa danh hµnh chÝnh §Þa danh Vïng §Þa danh Vïng 1. Thñ ®« Hµ Néi: - Néi thµnh - HuyÖn §«ng Anh - HuyÖn Gia L©m - HuyÖn Sãc S¬n - HuyÖn Thanh Tr× - HuyÖn Tõ Liªm II.B II.B II.B II.B II.B II.B - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn Ch©u Phó - HuyÖn Chî Míi - HuyÖn Phó T©n - HuyÖn T©n Ch©u - HuyÖn TÞnh Biªn - HuyÖn Tho¹i S¬n I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A Trang 43
 49. 49. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 2. Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Néi thµnh - HuyÖn B×nh Ch¸nh - HuyÖn CÇn Giê - HuyÖn Cñ Chi - HuyÖn Hãc M«n - HuyÖn Nhµ BÌ - HuyÖn Thñ §øc 3. Thµnh Phè H¶i Phßng - Néi Thµnh - ThÞ X· §å S¬n - ThÞ X· KiÕn An - HuyÖn An H¶i - HuyÖn An L·o - HuyÖn C¸t H¶i - HuyÖn §¶o B¹ch Long VÜ - HuyÖn KiÕn Thôy - HuyÖn Thuû Nguyªn - Huyªn Tiªn L·ng - HuyÖn VÜnh B¶o 4. An Giang - ThÞ x· Long Xuyªn - ThÞ x· Ch©u §èc - HuyÖn An Phó II.A II.A II.A I.A II.A II.A II.A IV.B IV.B IV.B IV.B IV.B IV.B V.B IV.B III.B IV.B IV.B I.A I.A I.A - HuyÖn Tri T«n 5. Bµ RÞa –Vòng Tµu - Thµnh phè Vòng Tµu - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn C«n ®¶o - HuyÖn Long §Êt - HuyÖn Xuyªn Méc 6. B¾c Th¸i - Thµnh phè Th¸i Nguyªn - ThÞ X· B¾c C¹n - ThÞ x· S«ng C«ng - HuyÖn CHî §ån - HuyÖn B¹ch Th«ng - HuyÖn §¹i Tõ - HuyÖn §Þnh Ho¸ - HuyÖn ®ång Hû - HuyÖn Nµ R× - HuyÖn Phæ Yªn - HuyÖn Phó B×nh - HuyÖn Phó L|¬ng - HuyÖn Vâ Nhai 7. BÕn Tre - ThÞ x· BÕn Tre I.A II.A II.A III.A II.A II.A II.B I.A II.B I.A I.A II.A I.A I.A I.A II.B II.B I.A I.A II.A - HuyÖn Ba Chi - HuyÖn B×nh §¹i - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn Chî L¸ch - HuyÖn Giång Tr«m - HuyÖn Má cµy - HuyÖn Thanh Phó 8. B×nh §Þnh - Thµnh phè Quy Nh¬n - HuyÖn An Nh¬n - HuyÖn An L·o - HuyÖn Hoµi ¢n - HuyÖn Hoµi Nh¬n II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A III.B III.B II.B(I.A) II.B III.B - HuyÖn Qu¶ng Hoµ - HuyÖn Th¹ch An - HuyÖn Th«ng N«ng - HuyÖn Trµ LÜnh - HuyÖn Trïng Kh¸nh 11. CÇn Th¬: - Thµnh phè CÇn Th¬ - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn Long Mü - HuyÖn ¤ M«n - HuyÖn Phông HiÖp - HuyÖn Thèt Nèt - HuyÖn VÞ Thanh I.A I.A I.A I.A I.A II.A II.A II.A II.A(I.A II.A I.A II.A Trang 44
 50. 50. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 §Þa danh Vïng §Þa danh Vïng - HuyÖn Thèng NhÊt - HuyÖn Xu©n Léc 14. §ång Th¸p - ThÞ x· Cao L·nh - HuyÖn Cao L·nh - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn Hång Ngù - HuyÖn Lai Vung - HuyÖn Tam N«ng I.A I.A I.A I.A II.A I.A I.A I.A - HuyÖn ViÖt Yªn - HuyÖn Yªn Dòng - HuyÖn Yªn Phong - HuyÖn Yªn ThÕ 17. Hµ Giang: - ThÞ x· Hµ Giang - HuyÖn B¾c Mª - HuyÖn B¾c Quang - HuyÖn §ång V¨n II.B II.B II.B I.A I.A I.A I.A I.A - HuyÖn Phï C¸t - HuyÖn Phï MÜ - HuyÖn T©y S¬n - HuyÖn Tuy Ph|íc - HuyÖn V©n Canh - HuyÖn VÜnh Th¹nh 9. B×nh ThuËn - ThÞ x· Phan ThiÕt - HuyÖn B¾c B×nh - HuyÖn §øc Linh - HuyÖn Hµm T©n - HuyÖn Hµm ThuËn Nam - HuyÖn Hµm ThuËn B¾c - HuyÖn Phó Quý - HuyÖn T¸nh Linh - HuyÖn Tuy Phong 10. Cao B»ng - ThÞ x· Cao B»ng - HuyÖn Ba BÓ - HuyÖn B¶o L¹c - HuyÖn Hµ Qu¶ng - HuyÖn H¹ Lang - HuyÖn Hoµ An - HuyÖn Ng©n S¬n - HuyÖn Nguyªn B×nh III.B III.B II.B(I.A) III.B II.B I.A II.A II.A(I.A) I.A II.A II.A I.A(II.A) II.A I.A II.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A 12. §¾c L¾c: - ThÞ x· Bu«n Ma Thuét - HuyÖn C| Giót - HuyÖn C| M’ga - HuyÖn §¸c Min - HuyÖn §¸c N«ng - HuyÖn §¾c RlÊp - HuyÖn E Ca - HuyÖn E leo - HuyÖn E Sóp - HuyÖn Kr«ng Ana - HuyÖn Kr«ng B«ng - HuyÖn Kr«ng Bóc - HuyÖn Kr«ng N¨ng - HuyÖn Kr«ng N« - HuyÖn Kr«ng P¾c - HuyÖn P¸c - HuyÖn M¬ Drac 13. §ång Nai: - Thµnh phè Biªn Hoµ - ThÞ X· VÜnh An - HuyÖn §Þnh Qu¸n - HuyÖn Long Kh¸nh - HuyÖn Long Thµnh - HuyÖn T©n Phó I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A(II.A) II.A I.A Trang 45
 51. 51. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 - HuyÖn T©n Hång - HuyÖn Thanh B×nh - HuyÖn Thanh H|ng - HuyÖn Th¸p M|êi 15. Gia Lai: - ThÞ x· Pl©y Cu - HuyÖn A Dun Pa - HuyÖn An Khª - HuyÖn Ch| Pa - HuyÖn Ch| Pr«ng - HuyÖn Ch| Sª - HuyÖn §øc C¬ - HuyÖn Kbang - HuyÖn Kr«ng Chro - HuyÖn Kr«ng Pa - HuyÖn Ma Giang 16. Hµ B¾c: - ThÞ x· B¾c Giang - ThÞ x· B¾c Ninh - HuyÖn Gia L|¬ng - HuyÖn HiÖp Hoµ - HuyÖn Lang Giang - HuyÖn Lôc Nam - HuyÖn Lôc Ng¹n - HuyÖn QuÕ Vâ - HuyÖn S¬n §éng - HuyÖn T©n Yªn - HuyÖn Tiªn S¬n - HuyÖn ThuËn Thµnh I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B - HuyÖn Hßng Su Ph× - HuyÖn MÌo V¹c - HuyÖn Qu¶n B¹ - HuyÖn VÞ Xuyªn - HuyÖn XÝ MÇn - HuyÖn Yªn Minh 18. Hµ T©y: - ThÞ x· Hµ §«ng - ThÞ X· S¬n T©y - HuyÖn Ba V× - HuyÖn Ch|¬ng Mü - HuyÖn §an Ph|îng - HuyÖn Hoµi §øc - HuyÖn Mü §øc - HuyÖn Phó Xuyªn - HuyÖn Phóc Thä - HuyÖn Quèc Oai - HuyÖn Th¹ch thÊt - HuyÖn Thanh Oai - HuyÖn Th|êng TÝn - HuyÖn øng Hoµ 19. Hµ TÜnh: - ThÞ x· Hµ TÜnh - ThÞ x· Hång LÜnh - HuyÖn Can Léc - HuyÖn CÈm Xuyªn - HuyÖn §øc Thäk - HuyÖn H|¬ng Khuª - HuyÖn H|¬ng S¬n I.A I.A I.A I.A I.A I.A II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B IV.B IV.B IV.B III.B(IV.B) II.B I.A(II.B) I.A(II.B) §Þa danh Vïng §Þa danh Vïng Trang 46
 52. 52. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 - HuyÖn Kú Anh - HuyÖn Nghi Xu©n - HuyÖn Th¹ch Hµ 20. H¶i H|ng: - ThÞ x· H¶i D|¬ng - ThÞ x· H|ng Yªn - HuyÖn CÈm b×nh - HuyÖn Ch©u Giang - HuyÖn Kim M«n - HuyÖn Kim Thi - HuyÖn Mü V¨n - HuyÖn ChÝ Linh - HuyÖn Nam Thanh - HuyÖn Ninh Thanh - HuyÖn Phï Tiªn - HuyÖn Tø Léc 21. Hoµ B×nh: - ThÞ x· Hoµ B×nh - HuyÖn §µ b¾c - HuyÖn Kim B«i - HuyÖn Kú S¬n - HuyÖn L¹c Thuû - HuyÖn L¹c S¬n - HuyÖn L|¬ng S¬n - HuyÖn Mai Ch©u - HuyÖn T©n L¹c - HuyÖn Yªn Thuû 22. Kh¸nh Hoµ: - Thµnh Phè Nha Trang - HuyÖn Cam Ranh - HuyÖn Diªn Kh¸nh - HuyÖn Kh¸nh S¬n - HuyÖn Kh¸nh VÜnh - HuyÖn Ninh Hoµ - HuyÖn tr|êng Sa 23. Kiªn Giang: - ThÞ x· R¹ch Gi¸ - HuyÖn An Biªn - HuyÖn An Minh III.B(IV.B) IV.B IV.B III.B III.B III.B II.B II.B III.B II.B II.B III.B III.B III.B III.B I.A I.A II.B I.A II.B II.B II.B I.A I.A II.B II.A II.A II.A I.A I.A II.A III.A I.A I.A I.A - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn Giång RiÒng - HuyÖn Gß Quao - HuyÖn Hµ Tiªn - HuyÖn Hßn §Êt - HuyÖn Kiªn Høa - HuyÖn Phó Quèc - HuyÖn T©n HiÖp 24. Kon Tum - ThÞ x· Kon Tum - HuyÖn §ac Gi©y - HuyÖn VÜnh ThuËn - HuyÖn §¸c T« - HuyÖn Kon Pl«ng - HuyÖn Ngäc Håi - HuyÖn Sa ThÊy 25. Lai Ch©u - ThÞ x· §iÖn Biªn phñ - ThÞ X· Lai ch©u - HuyÖn §iÖn Biªn - HuyÖn M|êng Lay - HuyÖn M|êng TÌ - HuyÖn Phong Thæ - HuyÖn Tña Chïa - HuyÖn TuÇn Gi¸o - HuyÖn SÝn Hå 26. L©m §ång: - Thµnh Phè §µ L¹t - HuyÖn B¶o Léc - HuyÖn C¸t Tien - HuyÖn Di Linh - HuyÖn §a Hoai - HuyÖn §a TÎ - HuyÖn §¬n D|¬ng - HuyÖn §øc Träng - HuyÖn L¹c D|¬ng - HuyÖn L©m Hµ 27. L¹ng S¬n: - ThÞ x· L¹ng S¬n I.A II.A II.A I.A I.A II.A III.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A Trang 47
 53. 53. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 §Þa chØ Vïng §Þa chØ Vïng - HuyÖn B¾c S¬n - HuyÖn B×nh Gia - HuyÖn Cao Léc - HuyÖn Chi L¨ng - HuyÖn §×nh LËp - HuyÖn H÷u Lòng - HuyÖn Léc B×nh - HuyÖn Trµng §Þnh - HuyÖn V¨n L¨ng - HuyÖn V¨n Quan 28. Lµo Cai: - ThÞ X· Lµo Cai - HuyÖn B¾c Hµ - HuyÖn B¶o Th¾ng - HuyÖn B¶o Yªn - HuyÖn B¸t X¸t - HuyÖn M|êng Kh|¬ng - HuyÖn Sa Pa - HuyÖn Than Uyªn - HuyÖn V¨n Bµn 29. Long An: - ThÞ xa T©n An - HuyÖn BÕn Løc - HuyÖn CÇn §|íc - HuyÖn CÇn Giuéc - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn §øc Hoµ - HuyÖn §øc HuÖ - HuyÖn Méc Ho¸ - HuyÖn T©n Th¹nh - HuyÖn T©n Trô - HuyÖn Th¹ch Hoµ - HuyÖn Thñ Thõa - HuyÖn VÜnh H|ng 30. Minh H¶i: - ThÞ x· B¹c Liªu - ThÞ x· Cµ Mau - HuyÖn C¸i N|íc I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A II.A II.A II.A II.A II.A I.A I.A I.A I.A II.A I.A II.A I.A II.A II.A II.A - HuyÖn §Çm D¬i - HuyÖn Gi¸ Rai - HuyÖn Hång D©n - HuyÖn Ngäc HiÓn - HuyÖn Thíi B×nh - HuyÖn TrÇn V¨n Thêi - HuyÖn U Minh - HuyÖn VÜnh Lîi 31. Nam Hµ: - Thµnh phè Nam §Þnh - ThÞ X· Hµ Nam - HuyÖn B×nh Lôc - HuyÖn Duy Tiªn - HuyÖn H¶i HËu - HuyÖn Kim B¶ng - HuyÖn Lý Nh©n - HuyÖn Nam Ninh - HuyÖn NghÜa H|ng - HuyÖn Thanh Liªm - HuyÖn Vô B¶n - HuyÖn Xu©n Thuû - HuyÖn ý Yªn 32. NghÖ An - Thµnh phè Vinh - HuyÖn Anh S¬n - HuyÖn Con Cu«ng - HuyÖn DiÔn Ch©u - HuyÖn §« L|¬ng - HuyÖn H|ng Nguyªn - HuyÖn Kú S¬n - HuyÖn Nam §µn - HuyÖn Nghi Léc - HuyÖn NghÜa §µn - HuyÖn QuÕ Phong - HuyÖn Quú Ch©u - HuyÖn Quú Hîp - HuyÖn Quúnh L|u - HuyÖn T©n kú II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A IV.B III.B III.B(IV.B) III.B IV.B III.B III.B IV.B IV.B III.B IV.B IV.B IV.B III.B I.A I.A III.B II.B III.B I.A II.B III.B II.B I.A I.A I.A III.B I.A Trang 48
 54. 54. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 §Þa danh Vïng §Þa danh Vïng - HuyÖn Thanh Ch|¬ng - HuyÖn T|¬ng D|¬ng - HuyÖn Yªn Thµnh 33. Ninh B×nh: - ThÞ x· Ninh B×nh - ThÞ x· Tam §iÖp - HuyÖn Gia ViÔn - HuyÖn Hoa L| - HuyÖn Hoµng Long - HuyÖn Kim S¬n - HuyÖn Tam §iÖp 34. Ninh ThuËn: - ThÞ x· Phan Rang- Th¸p Chµm - HuyÖn Ninh H¶i - HuyÖn Ninh Ph|íc - HuyÖn Ninh S¬n 35. Phó Yªn: - ThÞ x· Tuy Hoµ - HuyÖn §ång Xu©n - HuyÖn S«ng CÇu - HuyÖn S«ng Hinh - HuyÖn S¬n Hoµ - HuyÖn Tuy An - HuyÖn Tuy Hoµ 36. Qu¶ng B×nh: - ThÞ x· §ång Híi - HuyÖn Bè Tr¹ch - HuyÖn LÖ Thuû - HuyÖn Minh Ho¸ - HuyÖn Qu¶ng Ninh - HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch - HuyÖn Tuyªn Ho¸ 37. Qu¶ng Nam- §µ N½ng: - Thµnh phè §µ N½ng - ThÞ x· Tam Kú - ThÞ x· Héi An - HuyÖn Duy Xuyªn - HuyÖn §¹i Léc II.B I.A II.B IV.B IV.B III.B III.B III.B IV.B IV.B II.A II.A II.A I.A III.B II.B III.B I.A I.A III.B II.B(II.B) III.B I.A(III.B) I.A(II.B,III.B) I.A I.A(II.B,III.B) III.B II.B II.B II.B III.B II.B II.B - HuyÖn §iÖn Bµn - HuyÖn Gi»ng - HuyÖn Hiªn - HuyÖn HiÖp §øc - HuyÖn Hoµng Sa - HuyÖn Hoµ Vang - HuyÖn Nói Thµnh - HuyÖn Ph|íc S¬n - HuyÖn QuÕ S¬n - HuyÖn Tiªn Ph|íc - HuyÖn Th¨ng B×nh - HuyÖn Trµ My 38. Qu¶ng Ng·i: - ThÞ x· Qu¶ng Ng·i - HuyÖn Ba T¬ - HuyÖn B×nh S¬n - HuyÖn §øc Phæ - HuyÖn Minh Long - HuyÖn Mé §øc - HuyÖn NghÜa Thµnh - HuyÖn S¬n Hµ - HuyÖn S¬n TÞnh - HuyÖn Trµ Bång - HuyÖn T| NghÜa 39. Qu¶ng Ninh: - ThÞ x· CÈm Ph¶ - ThÞ x· Hßn Gai - ThÞ x· U«ng BÝ - HuyÖn Ba ChÏ - HuyÖn B×nh Liªu - HuyÖn CÈm Ph¶ - HuyÖn §«ng TriÒu - HuyÖn H¶i Ninh - HuyÖn Hoµnh Bå - HuyÖn Qu¶ng Hµ - HuyÖn Tien Yªn - HuyÖn Yªn H|ng II.B I.A I.A II.B V.B II.B II.B I.A II.B II.B II.B I.A III.B I.A III.B II.B III.B II.B I.A II.B I.A II.B I.A II.B III.B III.B II.B II.B II.B IV.B II.B III.B II.B III.B II.B IV.B Trang 49
 55. 55. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 §Þa danh Vïng §Þa danh Vïng 40. Qu¶ng TrÞ: - ThÞ x· §«ng Hµ - ThÞ x· Qu¶ng TrÞ - HuyÖn Cam Lé - HuyÖn Gio Linh - HuyÖn H¶i L¨ng - HuyÖn H|íng Ho¸ - HuyÖn TriÖu Phong - HuyÖn VÜnh Linh 41. Sãc Tr¨ng: - ThÞ x· Sãc Tr¨ng - HuyÖn KÕ S¸ch - HuyÖn Long Phó - HuyÖn MÜ Tó - HuyÖn MÜ Xuyªn - HuyÖn Th¹nh TrÞ - HuyÖn VÜnh Ch©u 42. S«ng BÐ: - ThÞ x· Thñ DÇu Mét - HuyÖn BÕn C¸t - HuyÖn B×nh Long - HuyÖn Bï §¨ng - HuyÖn §ång Phó - HuyÖn Léc Ninh - HuyÖn Ph|íc Long - HuyÖn T©n Uyªn - HuyÖn ThuËn An 43. S¬n La: - ThÞ x· S¬n La - HuyÖn B¾c Yªn - HuyÖn Mai S¬n - HuyÖn Méc Ch©u - HuyÖn M|êng La - HuyÖn Phï Yªn - HuyÖn Quúnh Nhai - HuyÖn ThuËn Ch©u II.B II.B II.B II.B II.B I.A III.B II.B II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A 44. T©y Ninh - ThÞ X· T©y Ninh - HuyÖn BÕn Cçu - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn D|¬ng Minh Ch©u - HuyÖn Gß Dçu - HuyÖn Hoµ Thµnh - HuyÖn T©n Ch©u - HuyÖn Tr¶ng Bµng 45. Th¸i B×nh: - ThÞ x· Th¸i B×nh - HuyÖn §«ng H|ng - HuyÖn KiÕn X|¬ng - HuyÖn H|ng Hµ - HuyÖn Quúnh Phô - HuyÖn Th¸i Thuþ - HuyÖn TiÒn H¶i - HuyÖn Vò Th| 46. Thanh Ho¸: - ThÞ x· BØm S¬n - ThÞ X· Thanh Ho¸ - ThÞ x· SÇm S¬n - HuyÖn B¸ Th|íc - HuyÖn CÈm Thuû - HuyÖn §«ng S¬n - HuyÖn Hµ Trung - HuyÖn HËu Léc - HuyÖn Ho»ng Ho¸ - HuyÖn Lang Ch¸nh - HuyÖn Nga S¬n - HuyÖn Ngäc LÆc - HuyÖn N«ng Cèng - HuyÖn Nh| Xu©n - HuyÖn Quan Ho¸ - HuyÖn Qu¶ng X|¬ng - HuyÖn TÜnh Gia I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A IV.B IV.B IV.B IV.B IV.B IV.B IV.B IV.B IV.B IV.B III.B IV.B II.B II.B III.B IIIB IV.B IV.B II.B IV.B II.B III.B II.B I.A III.B III.B Trang 50
 56. 56. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 - HuyÖn S«ng M· - HuyÖn Yªn Ch©u I.A I.A - HuyÖn Th¹ch Thµnh III.B §Þa danh Vïng §Þa danh Vïng - HuyÖn TriÖu Yªn - HuyÖn Thä Xu©n - HuyÖn Th|êng Xu©n - HuyÖn TriÖu S¬n - HuyÖn VÜnh Léc 47. Thõa Thiªn HuÕ: - Thµnh phè HuÕ - HuyÖn A L|íi - HuyÖn H|¬ng Trµ - HuyÖn H|¬ng Thuû - HuyÖn Nam §«ng - HuyÖn Phong §iÒn - HuyÖn Phó Léc - HuyÖn Phó Vang - HuyÖn Qu¶ng §iÒn 48. TiÒn Giang: - Thµnh Phè Mü Tho - ThÞ X· Gß C«ng - HuyÖn Gai LËy - HuyÖn C¸i BÌ - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn Chî G¹o - HuyÖn Gß C«ng §«ng - HuyÖn Gß C«ng T©y 49. Trµ Vinh: - ThÞ x· Trµ Vinh - HuyÖn Cang Long - HuyÖn Cçu Ke - HuyÖn CÇu Ngang - HuyÖn Ch©u Thµnh - HuyÖn Duyªn H¶i - HuyÖn TiÓu CÇn - HuyÖn Trµ Có 50. Tuyªn Quang: III.B II.B II.B II.B III.B II.B I.A II.B II.B I.A III.B II.B III.B III.B II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A - HuyÖn Hµm Yªn - HuyÖn Na Hang - HuyÖn Yªn S¬n 51. VÜnh Long: - ThÞ x· VÜnh Long - HuyÖn B×nh Minh - HuyÖn Long Hå - HuyÖn Mang ThÝt - HuyÖn Tam B×nh - HuyÖn Trµ ¤n - HuyÖn Vòng Liªm 52. VÜnh Phó: - Thµnh phè ViÖt Tr× - ThÞ x· Phó Thä - ThÞ x· VÜnh Yªn - HuyÖn §oan Hïng - HuyÖn Mª Linh - HuyÖn LËp Th¹ch - HuyÖn Phong Ch©u - HuyÖn S«ng Thao - HuyÖn Tam §¶o - HuyÖn Tam Thanh - HuyÖn Thanh Hoµ - HuyÖn Thanh S¬n - HuyÖn VÜnh L¹c - HuyÖn Yªn LËp 53. Yªn B¸i: - ThÞ x· Yªn B¸i - HuyÖn Lôc Yªn - HuyÖn Mï C¨ng Ch¶i - HuyÖn Tr¹m TÊu - HuyÖn TrÊn Yªn - HuyÖn V¨n ChÊn - HuyÖn V¨n Yªn I.A I.A I.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.A II.B I.A II.B II.A II.A I.A II.B II.B I.A I.A II.B I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A I.A Trang 51
 57. 57. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 - ThÞ x· Tuyªn Quang - HuyÖn Chiªm Ho¸ I.A I.A - HuyÖn Yªn B×nh I.A Chó thÝch: Nh÷ng huyÖn thuéc hai hoÆc ba vïng giã (cã phÇn trong ngoÆc), khi lÊy gi¸ trÞ ®Ó thiÕt kÕ cÇn tham kh¶o ý kiÕn c¬ quan biªn so¹n tiªu chuÈn ®Ó chän vïng cho chÝnh x¸c. Phô lôc F ¸p lùc giã cho c¸c tr¹m quan tr¾c khÝ t|îng vïng nói vµ h¶i ®¶o. TrÞ sè ®éc lËp cña c¸c tr¹m quan tr¾c khÝ t|îng cho trong phô lôc F (b¶ng F1 vµ F2) lµ ¸p lùc giã tÝnh to¸n víi thêi gian sö dông gi¶ ®Þnh cña c«ng tr×nh 5 n¨m, 10 n¨m, 20 n¨m vµ 50 n¨m. B¶ng F1 - ¸p lùc giã tÝnh to¸n cña mét sè tr¹m quan tr¾c khÝ t|îng vïng nói, ¸p dông cho môc 6.4.3. ¸p lùc giã øng víi c¸c chu k× lÆp, daN/m2Tr¹m quan tr¾c khÝ t|îng 5 n¨m 10 n¨m 20 n¨m 50 n¨m 1. An Khª 2. B¾c C¹n 3. B¾c S¬n 4. B¶o Léc 5. Chiªm Ho¸ 6. Con Cu«ng 7. §µ L¹t 8. §¾c N«ng 9. Hµ Giang 10. Hoµ B×nh 11. Håi Xu©n 12. H|¬ng Khª 13. Kon Tum 14. L¹c S¬n 15. Lôc Ng¹n 16. Lôc Yªn 17. M’Dr¾c 18. Pl©ycu 19. Phó Hé 20. S×nh Hå 21. Tña Chïa 22. Than Uyªn 23. ThÊt Khª 24. Tuyªn Ho¸ 25. T|¬ng D|¬ng 59 67 49 45 60 42 47 48 58 55 57 58 40 59 70 65 70 61 60 64 41 62 60 62 52 69 78 57 52 70 47 53 54 68 65 66 67 46 69 83 76 81 70 69 75 47 73 73 72 61 80 90 65 59 81 54 60 60 79 74 76 77 53 79 97 88 93 79 79 87 53 85 87 83 71 95 107 76 69 97 63 70 69 94 88 91 91 61 94 117 104 109 93 92 104 62 102 107 98 86 Trang 52
 58. 58. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 26. Yªn B¸i 58 68 77 91 B¶ng F2 - ¸p lùc giã tÝnh to¸n cña mét sè tr¹m quan tr¾c khÝ t|îng vïng h¶i ®¶o, ¸p dông cho môc 6.4.3. ¸p lùc giã øng víi c¸c chu k× lÆp, daN/m2Tr¹m quan tr¾c khÝ t|îng 5 n¨m 10 n¨m 20 n¨m 50 n¨m 1. B¹ch Long VÜ 2. C« T« 3. Cån Cá 4. C«n S¬n 5. Hßn DÊu 6. Hßn Ng| 7. Hoµng Sa 8. Phó Quèc 9. Phó Quý 10. Tr|êng Sa 147 130 95 81 131 94 86 103 83 103 173 153 114 94 154 110 102 123 97 119 201 177 135 108 178 128 120 145 110 136 241 213 165 128 214 153 145 175 130 160 Phô Lôc C Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mèc chuÈn tÝnh ®é cao nhµ vµ c«ng tr×nh Khi x¸c ®Þnh hÖ sè k trong b¶ng 5, nÕu mÆt ®Êt xung quanh nhµ vµ c«ng tr×nh kh«ng b»ng ph¼ng th× mèc chuÈn ®Ó tÝnh ®é cao z ®|îc x¸c ®Þnh nh| sau: G.1. Tr|êng hîp mÆt ®Êt cã ®é dèc nhá so víi ph|¬ng n»m ngang i = 0,3, ®é cao z ®|îc kÓ tõ mÆt ®Êt ®Æt nhµ vµ c«ng tr×nh tíi ®iÓm cÇn xÐt. G.2. Tr|êng hîp mÆt ®Êt cã ®é dèc 0,3i2, ®é cao z ®|îc kÓ tõ mÆt cao tr×nh quy |íc Z0 thÊp h¬n so víi mÆt ®Êt thùc tíi ®iÓm cÇn xÐt. MÆt cao tr×nh quy |íc Z0 ®|îc x¸c ®Þnh theo H×nh G1. Trang 53
 59. 59. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 G.3 Tr|êng hîp mÆt ®Êt cã ®é dèc lín i _ 2, mÆt cao tr×nh quy |íc Z0 ®Ó tÝnh ®é cao z thÊp h¬n mÆt ®Êt thùc ®|îc x¸c ®Þnh theo H×nh G2. Bªn tr¸i C: Z0=Z1 Bªn ph¶i ®iÓm D: Z0=Z2 Trªn ®o¹n CD : X¸c ®Þnh Z0 B»ng ph|¬ng ph¸pnéi suy tuyÕn tÝnh ChuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o l|êng 1- Béi sè vµ |íc sè cña hÖ ®¬n vÞ SI Tªn KÝ hiÖu §é lín DiÔn gi¶i Giga G 109 1.000.000.000 Mega M 106 1.000.000 Kilo k 103 1.000 Hecto h 102 100 Deca da 10 10 Deci d 10-1 0,1 Centi c 10-2 0,01 Mili m 10-3 0,001 Micro µ 10-6 0,000.001 Trang 54
 60. 60. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 Nano n 10-9 0,000.000.001 2- ChuyÓn ®æi ®¬n vÞ th«ng th|êng: §¹i l|îng Tªn KÝ hiÖu ChuyÓn ®æi ChiÒu dµi kilomet met decimet centimet milimet km m dm cm mm =1000 m 1m= 10dm=100cm=1000mm =0,1m =0,01m =0,001m DiÖn tÝch kilomet vu«ng hecta met vu«ng decimet vu«ng centimet vu«ng km2 ha m2 dm2 cm2 =1.000.000m2 =100ha=10.000a =10000m2 =100a =100dm2 =100cm2 100mm2 ThÓ tÝch met khèi decimet khèi hectolit decalit lit m2 dm3 hl dal l =1000dm3 =1.000.000cm3 =1000 lit = 1 lit =10 dal=100lit =10lit Tèc ®é Kilomet/giê Met/gi©y km/h m/s =0,278 m/s Kh«i l|îng TÊn Kilogam Gam Miligam T kg g mg =10 t¹=100yÕn=1000kg=1.000.000g =1000g =1000mg =0,001g Lùc Khèi l|îng x gia tèc mega niuton kilo niuton niuton MN kN N =1.000.000N =1.000N; 1Tf=9,81KN|10KN 1kgf=9,81N|10N=1kg.m/s2 ¸p suÊt, øng suÊt lùc/diÖn tÝch Pascal Pa =1N/m2 ;1kgf/cm2 =9,81.104 N/m2 |0,1 MN/m2 ; 1kgf/m2 =9,81 N/m2 =9,81Pa |10N/m2 =1daN/m2 =1kgf/cm2 =10Tf/m2 =1 cét n|íc cao 10 mÐt cã tiÐt diÑn ngang 1 cm2 ë40 C Träng l|îng thÓ tÝch =1kgf/m3 =9,81N/m3 |10N/m3 ; 10Tf/m3 =9,81KN/m3 |10KN/m3 NhiÖt ®é §é Kelvin §é Celcius 0 K 0 C =273,150 K Trang 55
 61. 61. Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995 §¹i l|îng Tªn KÝ hiÖu DiÔn gi¶i N¨ng l|îng, c«ng, nhiÖt l|îng Megajule Kilojule Juie Milijule kilocalo MJ kJ J mJ Kcal =1000000J =1000J=0,239 Kcal =1Nm =0,001J =427kgm= 1,1636Wh; 1 m· lùc giê =270.000kgm=632Kcal C«ng suÊt n¨ng l|îng/ thêi gian megaoat kilooat m· lùc o¸t milioat MW KW hp W mW =1.000.000W =1000W=1000J/s= 1,36 m· lùc =0,239 Kcal/s =0,746 kW =1 J/s =0,001W TÇn sè (chu k×/gi©y) hec Hz =1 s-1 3- ChuyÓn ®æi ®¬n vÞ Anh sang HÖ SI: §¹i l|îng Tªn KÝ hiÖu ChuyÓn ®æi ChiÒu dµi Mile (dÆm Anh) Yard (th|íc Anh) Foot (bé Anh) Inch (ph©n Anh) mile yd ft in = 1609m = 0,9144m = 0,3048m = 2,54cm DiÖn tÝch Square mile (dÆm vu«ng) Acre (mÉu vu«ng) Square yard (th|íc vu«ng) Square foot (bé vu«ng) Sq.mile ac Sq.yd Sq.ft = 259 ha = 2590000 m2 = 4047 m2 = 0,836 m2 = 0,0929 m2 ThÓ tÝch Cubic yard (th|íc khèi) Cubic foot (bé khèi) Cubic inch (ph©n khèi Anh ) Cu.yd Cu.ft Cu.in = 0,7646 m3 = 28.32 dm3 = 16,387 cm3 Khèi l|îng Long ton Short ton Pound ounce tn.lg tn.sh lb oz = 1016 kg = 907,2 kg = 0,454 kg = 28,350 kg Trang 56

×