Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TCVN 4614 1988 các bộ phận cấu tạo ngôi nhà kí hiệu qui ước trên bản vẽ xây dựng

9,388 views

Published on

Cập nhật thông tin ở đây: https://www.facebook.com/HuyTraining
Link down ở đây
https://goo.gl/nlu8GI

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TCVN 4614 1988 các bộ phận cấu tạo ngôi nhà kí hiệu qui ước trên bản vẽ xây dựng

  1. 1. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 4614-1988 Trang 1 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng C¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ KÝ hiÖu qui ưíc trªn b¶n vÏ x©y dùng Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 2237 : 77 "Tµi liÖu thiÕt kÕ kÝ hiÖu c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ". 1. Quy ®Þnh chung 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kÝ hiÖu quy ưíc ®Ó thÓ hiÖn c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. C¸c kÝ hiÖu ph¶i vÏ theo ®óng tØ lÖ cña h×nh vÏ. 1.3. Trưêng hîp ph¶i sö dông kÝ hiÖu chưa®ưîc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ph¶i cã chó thÝch trªn b¶n vÏ. 1.4. Ngoµi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy khi thÓ hiÖn b¶n vÏ cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn "Tµi liÖu thiÕt kÕ tõ TCVN 5 : 74 ®Õn TCVN 9 : 74". 1.5. C¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ ®ưîc kÝ hiÖu quy ưíc trong tiªu chuÈn nµy bao gåm: - KÝ hiÖu lç trèng - KÝ hiÖu cöa sæ - KÝ hiÖu cöa ®i - KÝ hiÖu ®ưêng dèc, cÇu thang - KÝ hiÖu v¸ch ng¨n - KÝ hiÖu c¸c bé phËn cÇn söa ch÷a 2. Lç trèng 3. Cöa sæ
  2. 2. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 4614-1988 Trang 2
  3. 3. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 4614-1988 Trang 3 C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa sæ (®¬n, kÐp v.v...) vµ c¸ch më c¸nh cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o c¸nh cöa còng như kÜ thuËt ghÐp méng vµ l¾p dùng vµo tưêng. 4. Cöa ®i C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa ®i (®¬n, kÐp...) vµ c¸nh më c¸nh cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o cña c¸nh cöa còng như kÜ thuËt ghÐp méng vµ l¾p dùng vµo tưêng.
  4. 4. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 4614-1988 Trang 4
  5. 5. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 4614-1988 Trang 5 5. CÇu thang vµ ®ưêng dèc. C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy ®ưîc quy ưíc ®Ó thÓ hiÖn cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu thang vµ ®ưêng dèc tho¶i (kh«ng kÓ ®Õn vËt liÖu) trong c¸c b¶n vÏ cã tØ lÖ 1:200 vµ nhá h¬n. §èi víi b¶n vÏ tØ lÖ 1 : 100 trë lªn ph¶i thÓ hiÖn kÝ hiÖu cÇu thang chi tiÕt c¶ vËt liÖu, cÊu t¹o theo ®óng tØ lÖ tÝnh to¸n cña kÕt cÊu. 6. V¸ch ng¨n
  6. 6. TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 4614-1988 Trang 6 C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy ®ưîc quy ưíc ®Ó thÓ hiÖn c¸c lo¹i v¸ch ng¨n trªn mÆt b»ng víi tØ lÖ 1 : 200 vµ nhá h¬n. KÝ hiÖu thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn, ®Ëm (kÌm theo chó thÝch vÒ vËt liÖu). §èi víi c¸c b¶n vÏ tØ lÖ 1 : 50 hay lín h¬n kÝ hiÖu ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt vËt liÖu vµ cÊu t¹o cña v¸ch ng¨n theo ®óng tØ lÖ. 7. C¸c bé phËn cÇn söa ch÷a

×