Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường

788 views

Published on

Sách Của giảng Viên Huytraining - Trần Quốc Cường Biên Soạn
Mong các bạn ủng hộ khóa học của tác giả

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường

 1. 1. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 1 HỆ THỐNG HÓA KIẾN TH C ROBOT STRUCTURAL ( RSAP ) I- Ế Ế 1- 2- 3- 4- 5- X R V T SRUCTURAL ( RST ) sang X RS P 6- 7- 8- 9- 10- 11- tr 12- 13- 14- - Ố II. - www.elsoft.vn
 2. 2. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 2 II.2- II.2.1- ô ) theo TCVN II.2.2- . II. – – Show Toolbars X Structure Definition - Ế Ế Sử d ng tiêu chu n c a NGA TC Bê Tông Cốt Thép Phù hợp v i TCVN 5574-2012 TC Kết Cấu Thép
 3. 3. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 3 Phù hợp v i TCVN 5575-2012 B1 Thi t l p m đ nh theo TCVN > f … - L a ch n tiêu chu n c a NGA ( Russia ) , CHÂU ÂU ( Erocode ) - Ngôn ngữ : English *L a ch n 1 : tiêu chu n c a NGA ( Russia ) *L a ch n 2 : tiêu chu n c a CHÂU ÂU ( Erocode )
 4. 4. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 4 B2 : Thi t l dữ li u các c u ki n BTCT Tool > Job Preferences… Ch đ Metric
 5. 5. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 5
 6. 6. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 6 M c này ch ù thêm nh không có trong Robot : M C VẬT LIỆU Vào Modification để chỉnh sữa các loại vật liệu M ở d li u Databases T N
 7. 7. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 7 T RO O U U R N
 8. 8. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 8 M c Design Code (quy ph m thi t k ) L U T ÀN F L M Đ NH CHO T T C CÁC FILE C A ROBOT STRUCTURAL ( Save current parameters as default )
 9. 9. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 9 IV – Ĩ ẾT DIỆN RSAP IV.1- t di n cho thanh Click vào xu t hi n b ng , ch n vào New t o m i Xu t hi n b ng , ch dữ li u (Database) và ch n lo i v t li u Stell S đó n ti t di n , kiể m m n t các thông s trong b ng rồi Add vào Các loại kiểu hình tiết diện , vật liệu khác làm tương tự chỉ khác ở mục chọn lại vật liệu : RC Colum , RC Beam , Timber , Aluminium. 2-Định nghĩa tiết diện cho tấm Click vào xu t hi n b ng , ch n vào New t o m i
 10. 10. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 10 Tùy ch nh hình d ng t m m m n và ch n lo i v t li u thi t k , vd B20 Để qu ý d li đổi v t li u thi t k 1 cách d dàng ta có thể click vào xu t hi n b ng
 11. 11. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 11 Ch n v t li u mu đổi (1) , ch n v t li u c đổi (2) và Apply (3) Ngoài ra trong Robot Structural còn có công c hỗ trợ t o d ng mô hình nhanh là Library Structural , click ch n c u ki n c n t o và nh p thông s V- XÂY D NG MÔ HÌNH V.1 M t s ư ý ng mô hình 1 – Qu ý đổi h t đ Tắt – B t h t đ : Để đổi h t đ c a c u ki n ta click vào ,xu t hi n b ng :
 12. 12. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 12 S đó đ ợng c đổi và ch n l i thông s trong b ng. Để đổi toàn b h t đ công trình ta click vào Geometry > Properties > Local Bar Direction…Xu t hi n b ng: Ch đ ợng ho c ch n tổng thể c đổi rồi Apply. V.2- D ưới tr c cho công trình V.2.1-T ưới Tr c Cho Công Trình B ng H T E B1: Khai báo tr c X : - Dò t i t đ 0:0 kích chu đ ểm đó T o tr c 2 cách tr c 1 là 5m + Trong b đ n giá tr 5000 vào ô Position >Add
 13. 13. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 13 Tr c 3 cách tr 2 6m P đ n giá tr là 11000 ( theo nguyên tắc c ng dồn 5000+6000 ) . Ti p theo s có 3 tr 7m để l p l i các tr c này , trong ô Distance ta đ n giá tr 7000 , ô No of Repet : để là 3 và > Add
 14. 14. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 14 Ti p theo khai báo tr c Y Kích vào t đ 0:0 L m c khai báo tr X đ ợc : Sau khi khai báo tr c X,Y xong ta kích vào Apply i tr c s hi n ra
 15. 15. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 15 Đổi tên tr c ta kích vào Label , ch n kiểu 1,2,3 ho c A,B,C tùy ý > Apply -T ưới tr c xiên - ũ i tr X Y S đó - Kích vào Advanced parameters Kí đ ểm m để đ nh g c t đ để góc t đ X,Y nằm ù đ ểm ) , kích vào Axis/rotation angel ,ch ó đ L ý q q c Z
 16. 16. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 16 V.2.2-T ưới Tr c Cho Công Trình B ng H T Tr ưới d ng góc ho c bán kính ) Ti đ n ta nh p t đ theo góc S đó
 17. 17. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 17 M c Axis manager để qu n lý các h t đ V.2.3-T ưới Tr c Cho Công Trình Tùy Ý Có 3 m c : - L í 2 đ ểm v 1 tr c dài vô h n - S m í 2 đ ểm v 1 tr c dài h u h n - Semi- í 2 đ ểm v 1 tr đ u dài h u h n , đ u dài vô h n  Mu n v 2 m xiên
 18. 18. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 18 V.2 D NG T NG CHO CÔNG TRÌNH Cách 1 : vào Geomatry > Stories > kích vào biểu tượng Story Để q đ ợc các t ng ta chuyển sang nhìn m t bằng 3D Kích vào biể ợng t đ để b t qu n lý quan sát T đ đ nh thứ 1 : Ta nh p vào giá tr 3600 so v đ t ng Base là 0.000 m , ta s đ ợc m đ 3m6
 19. 19. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 19 Cách 2 t đ th công , nh p giá tr 5000 v i s t ng c n t o là 1 t ng ta s đ ợc m t t ng có chi u cao 5 m t t ng 2 lên t 3 i N ng hợ đã đ mà v đ ta vào m c t i tr c kích vào Stories b đ lên
 20. 20. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 20 Cách 3 t đ tùy ch nh *Để t o 1 t ng trung gian giữa 2 t ng ( vd t ng 4 ) Ta kích vào t ng 4 bên b ng qu n lý nằm bên tay trái kích ch n t 4 m i B c 1 Làm ti c 2
 21. 21. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 21 Hi n ra 1 b ng At the top : thêm 1 t ng t ng trên cùng Above : Thêm t ng trung gian giữa 2 t ng B w è i t i 1 kho n (m) Để xóa t m i Cách 2 : thêm t ng cho công trình T b ng Object Inspector : T i m t bằng 2D ,kích chu t ph i vào t ng trên cùng > Stories > Add Story…Xu t hi n b ng
 22. 22. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 22 Nh p s t ng , nh p chi u cao t ng mu n thêm , N i t n ra vào b ng t o i tr c t đ , t i m c Z kích vào Apply. Mu n xóa các t ng ta kích vào : Xu t hi n b ng và kích ch n t ng c n xóa , n Delete > Apply V.3 Xu t mô hình t RST sang RSAP Từ mô hình RST , kiểm tra kỹ các liên kết đã đạt hay chưa sau đó mới xuất sang RSAP T RST vào Analyza > Robot Structural Analysis
 23. 23. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 23 Có 2 m c : Reinforcement Code Check : kiểm tra xem vi c b trí thép có phù hợp n i l Robot Structural Analysis Link : link sang Robot Send model : gửi mô hình Update model đổi mô hình Update model and results đổi mô hình và k t qu Sau khi xu t sang RSAP V v t li u n u bên Revit thi t k Mac bao nhiêu qua bên Robot s y , mu n đổi , ta bôi ch đổi m c Material
 24. 24. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 24 Có thể nh p l c t Revit rồi chuyể R để í toán , ho c xu t sang Robot sau đó p l để tính toán. V.4 Xây d ng mô hình trong RSAP V.4.1 – Xây D n T các ti t di đã o ta ti n hành xây d ng mô hình gi đồ án Click vào m t trong các biể ợ để ti n hành xây d ng trên mô hình Để có thể xây d đ ợc nhanh mô hình , ta click vào ch n xu t hi n b ng :
 25. 25. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 25 1- Ch n truc c n copy 2- Ch n copy ho c di chuyể đ ợng 3- Ch n s ợng c n copy Tương tự làm cho các đối tượng khác V.4.2 – Xây D ng Mô Hình C u Thang T o h i c u thang
 26. 26. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 26 T đ ợc h i c u thang Ti đ n ta d ng c t cho c u thang D ng d m chi u ngh cho thang Chuyển sang m t phẳng XY và tr c t đ c để d ng sàn
 27. 27. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 27 Chuyể m 3 để v sàn nghiêng ( b n thang ) Để m đ ợng c u thang ta click chu t ph i ch n SELECT ch n các c u ki n thang đó trên thanh công c đ ợc :
 28. 28. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 28 Để đ c lỗ sàn ta lên sàn t ng c đ c lỗ , click vào công c ch n RECTANGLE Để đ ợng lên t ng trên ta ch đ ợng c đó . VI – Ĩ I VÀ TỔ HỢP T I TR NG VI.1 -THIẾT LẬP QUY PH M T I TR NG > J f …
 29. 29. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 29 VI.2 –KHAI BÁO T I TR NG Loads > Load Types
 30. 30. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 30 – Ổ Ợ I TR NG Loads > Manul Combinations VI.4 –CHẤT T I TR NG VI.4.1- Ấ 1- Loads > Loads Definitions… í ể ợ
 31. 31. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 31 Tiếp theo ta chọn loại t i c n chất TT HT GI … N ó m m ó M đ ểm
 32. 32. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 32 VI.4.2- Ấ Loads > Loads Definitions… í ể ợ Tiếp theo ta chọn loại t i c n chất TT HT GI … VI.4.3- Ấ Ấ Loads > Loads Definitions… í ể ợ Tiếp theo ta chọn loại t i c n chất TT HT GI … VI.4.4- Ấ C BIỆT Ế Load > Wind & Snow 2 X m m đ đ ợ
 33. 33. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 33 N í S w đ .Click ch n các nút khung ho đ s nút vào ô Envelope. Nh n vào Auto các nút s đ ợc t đ ng ch n. P m để *M đ *M W đ
 34. 34. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 34 N ứ ó -A (kPa =kN) N ó ó đ Structure susceptible to dynamic wind action S để Generate B Đồ đ ợ
 35. 35. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 35 Để m 2 3 ể ợ X P m 3 Generation X 3
 36. 36. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 36 - NG VÀO TÂM HÌNH H C Click chu t ph i ch n Tables > Stories , xu t hi n b ng ch n Values G (x,y,z )(m) : tâm kh ợng R (x,y,z )(m) : tâm cứng Ra mô hình ta xem k t qu
 37. 37. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 37 (1) Tâm hình h c (2) Tâm kh ợng (3) Tâm cứng T c khi gán t i , ta c n khai báo sàn tuy đ i cứng Thi t l đ ng Click vào ch n xu t hi n b ng ,ch n New t o m i L m Ti p theo ch n
 38. 38. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 38 S đó ng > Apply t đ ng máy s khai báo sàn tuy đ i cứng Để đ nh các nút ta ti n hành ch y tính Click chu t ph > … Ch n nút do tính toán V đã ó đ ợc nút cứng cho tâm hình h c c a sàn
 39. 39. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 39 TI N HÀNH CH T T I GIÓ CHO TÂM HÌNH H C C A SÀN B t b ng tính lên , ch t t i gió cho tâm hình h c ta s nh p các giá tr Fx Ti n hành ch t t i Copy giá tr sang Gõ s nút vào ta s đ ợ i
 40. 40. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 40 L m v i các t đ ợc Ho để ch t t ó ể click chu t ph i vào màn hình và ch n Tables xu t hi n b ng ch n load S đó p các giá tr và nút vào là xong Đ i v ó Y ũ m ý ng hợ ó ó ợc l i thì khai báo d “ – ” - NG VÀO TÂM KHỐ ỢNG Thi t l đ ng Click vào ch n xu t hi n b ng ,ch n New t o m i
 41. 41. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 41 L m Ti p theo ch n Ti p theo ta ti i ph n tử >
 42. 42. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 42 Ti p theo ta vào Analysis > Analysis Type
 43. 43. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 43 Ti p theo ta vào m c Load to Mass Conversion > (2) > (3) ch TLBT T NG ,HOÀNTHI N rồi > (4) Ti p theo Ti p theo ta cho ho t t m đ ng L m
 44. 44. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 44 H s ho t t i là 0.5 Ti n hành tính toán
 45. 45. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 45 S q í để xem k t qu đ ng ta vào results > story table > Ra ngoài màn hình View Click chu t ph i > … Ch n nút do tính toán
 46. 46. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 46 VI.4.7- Ấ ẤU KIỆN Để ch t t i nhanh cho c u ki n , ví d c u thang ta t o c u ki n c đ t tên cho nó và bắ đ u t o d ng mô hình Để ch đ ợc t t c c u ki n c u thang ta click vào trên thanh công c , xu t hi n b ng : L m 2 3 ch đ ợc t t c c u ki n c đó ắt đ u ch t t i . Để lo i b c u ki n nào không mu n ch m i (1),(2),(3) ,(4)
 47. 47. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 47 VI.5 - TR Ợ Loads > Loads Definitions… í ể ợ Kí Selt-weight and mass ư ý T TLBT
 48. 48. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 48 họn loại t i c n chất DL DL … Loads > Special Loads > Prestress Forces…  Along load axis : l c d c tr c , ch n m t trong các tr c y ho c x  Beginning – e1 : t đ ểm đ u  Mindpoint – e2 : t đ ểm giữa  End – e3 : t đ ểm cu i  Prestress Force : l c ứng su c , gõ s  Bars : thanh .Click chu t vào thanh trên b ng thi t k ho c gõ tên thanh VI.6 Load > Wind loads simulation > Generate wind loads…
 49. 49. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 49 B m ó M T ắ đ ó M m để m đ .5 S để ắ đ m m đ ó
 50. 50. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 50 VI.7 Ổ Ợ
 51. 51. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 51
 52. 52. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 52
 53. 53. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 53
 54. 54. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 54
 55. 55. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 55 VI.7.1- Ế Ậ Ổ Ợ Ổ Ợ Q m ổ ợ VI.7.2- Ổ Ợ ( Tổ hợp t i tr ng t đ đ ợc nên tổ hợp t i tr ng th công ) Load > Automatic ombination…
 56. 56. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 56 X L > F … 2 > đ M (3) X M Cases
 57. 57. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 57 M m 3 ULS SLS ó đ m SP m Group óm đ ợ ó q Vd : TT ( TLBT + TUONG + HOANTHIEN )
 58. 58. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 58 M Relations m q m q TT T L m đó Generate S đó í Để m ổ ợ Loads > Combinations Table VI.7.3- Ổ Ợ Loads > Manual ombinations… X N w đ ổ ợ đ TT TLBT TUON O NT N ồ đ OMBO 2 3… L ULS ểm S U Đ T N ÀN T P N L Sauk hi tổ hợp xong mu n xem các lo i tổ hợp ta click vào Load > Combinications Table
 59. 59. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 59 Để xem t t ph i ch n … Thì nó s hi n rõ chi ti Mu n ch nh sửa thì vào m c Edit
 60. 60. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 60 VII-T I TR NG ẤT VII.1-THIẾT LẬP T I TR ẤT Click vào Tool > Job Preferences… Click vào Analysis > Analysis Type
 61. 61. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 61 Tƿ ng , hoàn thi n , c u t o ) và ho t t đ
 62. 62. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 62 L ý ho t t i để h s là 0.5
 63. 63. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 63 Các h s : S,B,Tb,Tc,Td là các h s c a phổ S đó ó đ ợc các t i đ đ t . Ta ch c n quan tâm t X Y Z b ó đ
 64. 64. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 64 S đó n hành thi t l p l i H s s í u , ta ch c n ch nh sửa các thông s (1) Gia t c tr ng ng (2) Lo đ t (3) H s ứng xử
 65. 65. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 65 Ta s ó m đ ợc m t s t i Ta ch c n quan tâm t X Y Z b ó đ
 66. 66. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 66 N N T C N CH N P N ÁN NÊN T S XÓA X,Y C A P N ÁN ÒN L I Để đ nh d đ ng ta ti n hành ch y mô hình Sau khi tính toán xong ta click vào Results > Advanced > Modal Analysis xem k t qu
 67. 67. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 67 Xu t hi n b q đ ng l n nh t c X Y Ti p theo ta click vào Analysis > Analysis Type m n hành tính toán
 68. 68. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 68 Sau khi tính toán xong , ta có thể xem k t qu vào view nhìn mô hình Resuilts > Diagrams fof Bars… xem chuyển v , ví d chuyển v cho Model 1 M 2.3.4.5…
 69. 69. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 69 VII.2-TÍNH T I TR ẤT B NG MÁY ( AUTO ) C n có tr ợng b n thân Vào Analysic > Analysic Type ( kích vào New > ch n t i tr đ đ t > ok ) Xu t hi n b ng , ch n l i tiêu chu n đ u tiên là ch n ch đ t đ í đ đ t , click vào
 70. 70. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 70 Ch n l i thông s đ a hình vùng A Đ n 3 thông s  ag : h s đ t n n ( tra tiêu chu n 9386 –ph l 233 đ ợc gia t c i để ó đ ợc gia t t nền ta l y gia t i x gia t c tr ng ường )  q: h s ứng xử ( trang 84 –TCVN 9386 )  Beta : h s đ nh phổ l y 0.2 Lo đ t : ch n lo i đ t A.B.C.D.E ( b ng 3.1 lo đ t n n –TCVN 9386 trang 42)
 71. 71. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 71 S đó í Xu t hi n b ng , ch X,Y : h s an toàn S đó đ ợc các thông s i
 72. 72. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 72 Click vào để cho máy tính toán và nh p l đ đ t vào công trình S q í để xem k t qu , click chu t ph i ch n Display và ch i : VIII – PHÂN TÍCH KẾT CẤU VIII - đ ểm R ữ ù ểm ó ể đ ữ ù Tool > Job Preferences >Meshing T ó 2 P ử ữ 2 P đ
 73. 73. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 73 í > M  Đ đ ƿ T ó 3 (1) đ (2) ứ (3) đ 1- ư ướ Click sang Method parameters để đó Ok đ m m ù m Meshing methods
 74. 74. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 74 ướ ướ N m Automatic selection of a meshing method để ử .5 m đ ợ
 75. 75. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 75 2- ư ướ c t p Click vào tùy ch n nâng cao Th c hi i phức t K
 76. 76. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 76 đ ợc chia chi ti những lỗ tr ng Ta ti n hành bôi ch n toàn công trình và ó đã Cu i cùng ta kiểm m m đã ổ đ c khi ch y tính toán Analysis > Verification… VIII.2 - Ế Ậ
 77. 77. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 77 VIII.3 - Ế Ậ Ế VIII.4 - Ế Ậ
 78. 78. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 78 VIII.5- Ế Ậ Ế Ấ
 79. 79. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 79 IX – XEM KẾT QU Xem k t qu : click chu t ph i > Tables… - Xem ph n l c chân c t : Reactions - Xem thành ph n n i l c M,N,Q ( Force ) - Xem ứng su t ( Stresses ) IX.1- Xem k t qu b ng bi thanh
 80. 80. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 80 IX.2- c k t qu tính toán C KẾT QU TÍNH TOÁN PH N L C Results > Reactions ( Xu t hi n b ng )
 81. 81. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 81
 82. 82. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 82 IX.3a-Biể đồ màu cho thanh Results > Maps on Bars ( Xu t hi n b ng )
 83. 83. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 83
 84. 84. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 84 IX.3b-Biể đồ màu Results > Maps ( Xu t hi n b ng )
 85. 85. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 85 IX.4-Xem chuy n v Results > Deflections…xem m c N u k t qu chuyển v nh , ta có thể gi m ti t di n d m , c t l i IX.5-Xem chi ti t k t qu c ư ng Click ch đ ợng Results > Detailed Analysis Xu t hi n k t qu chi ti đ ợng
 86. 86. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 86 X-TH THUẬT S D NG ROBOT STRUCTURAL X.1- ng cách Click vào T > m L … X.2-L i x ng Click vào Edit > Edit > Vertical Mirror… đối xứng theo phương ngang Click vào Edit > Edit > Horizontal Mirror… đối xứng theo phương đứng ) X.3-Ch ư ng Để m đ ợng nào , ví d c u thang ta click chu t ph i ch n SELECT ch n các c u ki đó trên thanh công c đ ợc : XI – THIẾT KẾ CẤU KIỆ Ẻ XI.1 – THIẾT KẾ CẤU KIỆN C T Ch n lo i thi t k
 87. 87. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 87 Kiểm tra các tiêu chuẩn thiết lập xem đã phù hợp hay chưa S đó n vào New Colum ho c vào RC Element > New > Colum Xu t hi n giao di n thi t k Click vào Column Geometry để thi t l p
 88. 88. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 88 Xu t hi n c t n hành thi p l ều ki n làm vi c , click vào
 89. 89. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 89 Ch t t i Ti p t c click vào
 90. 90. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 90
 91. 91. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 91  Có thể i k t qu thi t l p cho l n thi t l p sau Thi t l trí thép
 92. 92. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 92
 93. 93. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 93 Có thể i cho những l n thi t l p sau
 94. 94. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 94 Ti n hành tính toán Ta có biể đồ q
 95. 95. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 95 k t qu tính toán , n u không xu t hi m đ nào h t thì k t qu í đã ợp lí Nếu muốn thay đổi thiết kế ta có thể chọn lại Tri n khai b n v XI.2 – THIẾT KẾ CẤU KIỆM D M
 96. 96. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 96 Click ch n ho c RC Element > New > Beam Thi t l p các thong s cho d m thi t k
 97. 97. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 97 Thi t l p các thông s t i tr ng Ti p theo click vào để thi t l p các thông s sau
 98. 98. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 98
 99. 99. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 99 Ti p t c click vào để thi t l p các thông s mong mu n thi t k S đó n hành tính toán c t thép và xem k t qu
 100. 100. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 100 XI.3 – THIẾT KẾ CHO CẤU KIỆN Click vào ho c RC Element > New > Foundation Thi t l p các thông s
 101. 101. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 101 Ti n hành ch t t i Thi t l p các thông s n đ t Contents -QUY TR N T T K N TR N B N RS P .......................................................................1 - M T S T O TÁ B N VÀ L U K S N RS P..................................................1 . - M RS P....................................................................................................1 .2- Q m .........................................................................................................................2 .2. - Q m B BT T T VN N ...........2 .2.2-Q m K T K T T VN N . ................2 .3 –T – ........................................................................................................2
 102. 102. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 102 - N QUY P M VÀ T ÊU U N T T K ..........................................................................2 IV – Đ N N T T DI N RSAP...................................................................................................9 IV.1-Đ t di n cho thanh.......................................................................................................9 V- XÂY D NG MÔ HÌNH...................................................................................................................11 V.1 M t s ý xây d ng mô hình ..............................................................................................11 V.2- D i tr c cho công trình .....................................................................................................12 V.2.1-T L i Tr c Cho Công Trình Bằng H T Đ Đ ........................................................12 V.2.2-T L i Tr c Cho Công Trình Bằng H T Đ Tr i d ng góc ho c bán kính )..............16 V.2.3-T L i Tr c Cho Công Trình Tùy Ý......................................................................................17 V.2 D NG T NG CHO CÔNG TRÌNH ............................................................................................18 V.3 Xu t mô hình t RST sang RSAP.................................................................................................22 V.4 Xây d ng mô hình trong RSAP ....................................................................................................24 V.4.1 – Xây D M B n...................................................................................................24 V.4.2 – Xây D ng Mô Hình C u Thang..............................................................................................25 VI – Đ N N ÁN T I VÀ T H P T I TR NG..................................................................28 VI.1 -THI T L P QUY PH M T I TR NG....................................................................................28 VI.2 –KHAI BÁO T I TR NG .........................................................................................................29 V .3 –T P T I TR NG..............................................................................................................30 VI.4 –CH T T I TR NG .................................................................................................................30 V .4. - T T O N T ............................................................................................................30 V .4.2- T T O T N .......................................................................................................32 V .4.3- T T O B M T T M.............................................................................................32 V .4.4- T T O T TR N Đ C BI T TUY T .....................................................32 V .4.5- ÁN T TR NG VÀO TÂM HÌNH H C............................................................................36 V .4.6- ÁN T TR NG VÀO TÂM KH L NG.......................................................................40 V .4.7- T T N N O U KI N ...................................................................................46 VI.5 - TR N L N B N T N.................................................................................................47 V .6 M P N T TR N ..................................................................................................48 V .7 T P T TR N ................................................................................................................50 V .7. -T T L P QUY P M T P T TR N VÀ T P T TR N T Đ N .......55 V .7.2-T P T TR N T Đ N ...........................................................................................55
 103. 103. The Hand Book Robot Structural Analysis Profesional Tác Giả : TRẦN QUỐC CƯỜNG Trang 103 V .7.3-T P T TR N T N ........................................................................................58 VII-T I TR N Đ N Đ T..............................................................................................................60 VII.1-THI T L P T I TR N Đ N Đ T....................................................................................60 VII.2-TÍNH T I TR N Đ N Đ T B NG MÁY ( AUTO ).........................................................69 VIII – PHÂN TÍCH K T C U..............................................................................................................72 V . - L P N T .........................................................................................................72 1- ư ướ .............................................................................................73 2- ư ướ c t p .............................................................................................75 đ ợc chia chi ti những lỗ tr ng.................................................................................76 Ta ti n hành bôi ch ó đã ............................................................76 Cu i cùng ta kiểm m m đã ổ đ nh c khi ch y tính toán................................76 V .2 - T T L P P N P ÁP P N T O Đ N .....................................................76 V .3 - T T L P P N P ÁP P N T P TUY N .....................................................77 V .4 - T T L P P N P ÁP P N T Đ N ..............................................................77 IX – XEM K T QU ............................................................................................................................79 IX.1- Xem k t qu bằng biể đồ thanh ................................................................................................79 IX.2-Đ c k t qu tính toán..................................................................................................................80 IX.4-Xem chuyển v ............................................................................................................................85 N u k t qu chuyển v nh , ta có thể gi m ti t di n d m , c t l i...........................................................85 IX.5-Xem chi ti t k t qu c đ ợng..............................................................................................85 X-TH THU T S D NG ROBOT STRUCTURAL..........................................................................86 X.1-Đ ng cách ...........................................................................................................................86 X.2-L đ i xứng..............................................................................................................................86 X.3-Ch xem đ ợng .......................................................................................................................86 XI – THI T K C U KI N Đ N LẺ...................................................................................................86 XI.1 – THI T K C U KI N C T....................................................................................................86 XI.2 – THI T K C U KI M D M..................................................................................................95 XI.3 – THI T K CHO C U KI N M N Đ N ........................................................................... 100

×