Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auktuálne otázky zodpovednosti za porušovanie práv duševného vlastníctva online

510 views

Published on

Prezentácia z februárovej prednášky v Brne.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Auktuálne otázky zodpovednosti za porušovanie práv duševného vlastníctva online

 1. 1. Aktuální otázky odpovědnosti za porušování práv duševního vlastnictví online Martin Husovec Brno; Feb 2013
 2. 2. Dva príbehy Courtesy of Prof. Zittrain “Some food for thought” “Nesystematický výklad”
 3. 3. Barcelona [ES] ● Žaloba o odpojenie užívateľa z internetu ● bez časovej limitácie ● užívateľ nebol ani účastníkom konania ● poskytovateľ sa ho vôbec nezastal ● užívateľ nemá prostriedok nápravy ● zatiaľ žalovaný len jeden poskytovateľ ● možné aj všetkých v krajine naraz ● Audiencia Provincial Barcelona, Case No. 470/2013, 23. December 2013;
 4. 4. Tallinn [EE] ● Deliktná zodpovednosť diskusného fóra ● striktná zodpovednosť ● povinnosť monitorovať všetku diskusiu ● oznámenie a filtrácia nestačí ● aktívny hosting ● dnes pred ESĽP, veľká komora ● rozhodnutie ESĽP, Delfi AS v. Estonia, App. No. 64569/09. picture by Visit Estonia
 5. 5. Ten istý fenomén, dva rôzne svety ● Deliktná zodpovednosť (Tallinn) ● únijné právo neupravuje vznik, ale vylúčenie (čl. 12-14 SEO); ● v zásade národné právo; ● obmedzená cez zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať (čl. 15 SEO); ● Obligatórna súčinnosť nevinného poskytovateľa (Barcelona) ● únijné právo upravuje minimum, ale aj vrchný strop (čl. 8(3) InfoSoc, čl. 11 EnfD, čl. 63(1) UPCA, ? CTMR); ● nevzťahuje sa na ňu vylúčenie (čl. 12-14 SEO); ● len niektoré krajiny majú tradíciu; ● obmedzená cez zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať (čl. 15 SEO); ● napr. blokovanie webstránok, odhalenie identity, odpojenie z internetu, a pod.
 6. 6. Deliktná zodpovednosť (horúce otázky) ● Čo je vlastný obsah? ● Kto je common law “publisher” [Tamiz v Google Inc Google UK Ltd [2012] EWHC 449 (QB)] ● Koho obsah je “našepkávanie vo vyhľadávaní” [BGH, autocomplete, VI ZR 269/12] ● Kto už neposkytuje pasívny hosting? ● Poskytovateľ diskusie [pozýva užívateľov, technický dizajn, profit, a pod.] Delfi AS v. Estónsko [Najvyšší súd Estónska, 21.1.2008] ● Podobne výkladové stanovisko Ministerstva priemyslu a obchodu ČR (obchodný model v. skutočná vedomosť) ● Ako obmedzuje zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať post-notifikačnú starostlivosť? ● Rozsah špecifického prípadu; Nemecká judikatúra veľmi široko; ● Možno tento zákaz uplatňovať aj na aktívny hosting? ● Slobodný výkon povolania: § 46-49 Scarlet Extended C-70/10; § 105 návrhov GA vo veci UPC Telekabel Wien C-314/12. ● Sloboda prejavu: [?] Delfi AS v. Estónsko, ESĽP. ● Rozsah aplikácie protiprávnej omisie podľa ObčZČR? ● Možno §§ 2900 a 2901 aplikovať aj na ochranu osobných údajov? [ochranná norma] ● Poskytovateľ (napr. Vyhľadávač, či YouTube) nemusí byť data controller (správca) podľa ZoOOU; ● [Google Spain, C-131/12; Rozhodnutie Corte di Cassazione, YouTube, sp. zn. 5107/14.]
 7. 7. Obligatórna súčinnosť (horúce otázky) ● Viaceré koncepčné otázky ● striktná zodpovednosť cez zadné vrátka [čl. 12(3), 13(2), 14(3) SEO] ● potreba subsidiarity oproti deliktnému právu? [žaloba o zrušenie registrácie bez žalovania držiteľa domény – prípad HomelifeSpain.com] ● kto nesie náklady? [smernica implicitne žalovaný, no nemusí vždy] ● Procesné a iné ľudské práva? ● Blokovanie webstránok a právo na spravodlivý proces [Husovec, http://ssrn.com/abstract=2257232] ● Právo na súkromný život [žaloba o odpojenie] ● Sloboda prejavu a “kolaterálna cenzúra” [ESĽP, Ahmet Yıldırım v Turkey (Case No. 3111/10)] ● Ako ju obmedzuje zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať? ● Zastavilo síce filtrovanie ala Scarlet Extended C-70/10 a Netlog C-360/10, no nezastaví UPC Telekabel Wien C-314/12UPC; ● Nemecká judikatúra ide ďaleko;
 8. 8. Problém filtrovania ● Zľacňovanie a inovácie vo filtrovaní ho urobia neoddeliteľnou súčasťou internetu; ● Otázka preto ani nie je či vôbec aplikovať, ale za akých okolností. Problém ● “kolaterálnej cenzúry” – blokovanie všetkých Google Sites pre jednu [Ahmet Yıldırım v. Turkey]; ● “zajatia algoritmami” - ak mi je niečo odmietnuté pretože stroj vyhodnotí moje dáta určitým spôsobom, akú mám možnosť ochrany? - algoritmus je obchodné tajomstvo a nezískam ho ani cez odpis informácií (BGH, VI ZR 156/13); - keď nie je transparentný, ako môžem dokázať, že je neobjektívny, diskriminačný, nesprávny alebo neproporcionálny? - sloboda prejavu, právo na súkromný život, a pod.
 9. 9. “Geometria” práv PDV “massive objects cause a distortion in space-time, which is felt as gravity” (Einstein, 1915) picture by NASA
 10. 10. ● Aj PDV sú trojrozmerné “ťažké objekty”, ktoré menia časo-priestor (spoločnosť) okolo seba; ● Podmienky pre objekt ochrany (napr. jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti človeka); ● Doba ochrany (napr. 70 rokov po smrti jediného autora); ● Rozsah práva (spôsoby použitia diela § 18 AutZČR) + rozsah jeho vymáhateľnosti (možnosť vynútenia práva podľa voči tým čo nezasahujú § 18 AutZČR priamo); ● SDEÚ si nedostatok právneho základu v rozsahu vymáhateľnosti často kompenzuje v rozsahu práva [Innoweb, C-202/12, Svensson, C-466/12 vs Frisdranken, C-119/10 ] “Geometria” práv PDV
 11. 11. Kontaktné údaje martin (at) husovec.eu Knižka www.husovec.eu/p/book.html http://ssrn.com/author=1912670 twitter.com/hutko Ďakujem za pozornosť!

×