The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docx

The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions. Vast and great, he manifests without discrimination. Great bodhi practices and paramitas— All beings see how he perfected these in the past. -- Giving rise to great compassion for sentient beings, He cultivated the paramita of giving. Thus his body is most sublime and wondrous, Causing delight in the beholder. -- During oceanic, boundless great eons in the past, He cultivated the paramita of pure precepts. Thus, he gained a pure body pervading the ten directions, And he extinguishes intense sufferings in all worlds. -- In the past he cultivated the purity of patience. His faith and understanding were true and undiscriminating. Therefore he has perfect features and characteristics. And his radiance lights up the ten directions. -- Long ago, for many oceans of eons, he cultivated with vigor And managed to reverse the weighty obstacles of sentient beings. Therefore his division-bodies pervade the ten directions And appear beneath the majestic bodhi tree. -- The Buddha long cultivated—for measureless eons— Purifying the entire great ocean of dhyana samadhi . Upon seeing him, beings rejoice profoundly And completely cast out their turbid, obstructive afflictions. -- The Thus Come One cultivated a sea of all practices, Fully perfecting prajña paramita Thus he releases universal illumination, Dispelling all ignorance and gloom. -- With various expedients he transforms sentient beings, Leading them to succeed in their every practice. He travels pervasively through the ten directions, Never resting during boundless eons. -- The Buddha cultivated for seas of great eons, Purely perfecting the paramita of all vows. Hence, he appears throughout all worlds And rescues sentient beings to the end of time. -- For countless eons, the Buddha cultivated and cured The paramita of the power of all dharmas, Thereby accomplishing spontaneous strength And appearing in all lands of the ten directions. -- The Buddha cultivated the wisdom of the universal door. The nature of all wisdom resembles the void. Thus he achieved unobstructed power And shines his light upon lands in the ten directions. == Chapter 1: “The Wondrous Adornments of the Rulers of the Worlds”, Avatamsaka sutra. -- Oai thần của Phật khắp mười phương Thị-hiện rộng lớn vô-phân-biệt Hạnh đại bồ-đề ba-la-mật Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy. -- Xưa với chúng-sanh khởi đại-bi Tu hành Bồ-Tát ba-la-mật Do đây thân Phật rất đẹp xinh Chúng-sanh thấy Phật đều mừng rỡ. -- Thuở xưa vô-biên vô-lượng kiếp Tu trì tịnh-giới ba-la-mật Thân Phật thanh-tịnh khắp mười phương Dứt trừ thế-gian những đau khổ. -- Thuở xưa tu hành nhẫn thanh-tịnh Tín giải chân-thật vô-phân-biệt Nên sắc tướng Phật đều viên-mãn Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương. -- Thuở xưa nhiều kiếp tinh-tấn tu Chuyển được chúng-sanh chướng sâu nặng Nên Phật phân thân khắp mười phương Dưới cội bồ-đề đều có Phật. --

The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions.
----
The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions.
Vast and great, he manifests without discrimination.
Great bodhi practices and paramitas—
All beings see how he perfected these in the past.
--
Giving rise to great compassion for sentient beings,
He cultivated the paramita of giving.
Thus his body is most sublime and wondrous,
Causing delight in the beholder.
--
During oceanic, boundless great eons in the past,
He cultivated the paramita of pure precepts.
Thus, he gained a pure body pervading the ten directions,
And he extinguishes intense sufferings in all worlds.
--
In the past he cultivated the purity of patience.
His faith and understanding were true and undiscriminating.
Therefore he has perfect features and characteristics.
And his radiance lights up the ten directions.
--
Long ago, for many oceans of eons, he cultivated with vigor
And managed to reverse the weighty obstacles of sentient beings.
Therefore his division-bodies pervade the ten directions
And appear beneath the majestic bodhi tree.
--
The Buddha long cultivated—for measureless eons—
Purifying the entire great ocean of dhyana samadhi .
Upon seeing him, beings rejoice profoundly
And completely cast out their turbid, obstructive afflictions.
--
The Thus Come One cultivated a sea of all practices,
Fully perfecting prajña paramita
Thus he releases universal illumination,
Dispelling all ignorance and gloom.
--
With various expedients he transforms sentient beings,
Leading them to succeed in their every practice.
He travels pervasively through the ten directions,
Never resting during boundless eons.
--
The Buddha cultivated for seas of great eons,
Purely perfecting the paramita of all vows.
Hence, he appears throughout all worlds
And rescues sentient beings to the end of time.
--
For countless eons, the Buddha cultivated and cured
The paramita of the power of all dharmas,
Thereby accomplishing spontaneous strength
And appearing in all lands of the ten directions.
--
The Buddha cultivated the wisdom of the universal door.
The nature of all wisdom resembles the void.
Thus he achieved unobstructed power
And shines his light upon lands in the ten directions.
==
Chapter 1: “The Wondrous Adornments of the Rulers of the Worlds”,
Avatamsaka sutra.
--
Oai thần của Phật khắp mười phương
Thị-hiện rộng lớn vô-phân-biệt
Hạnh đại bồ-đề ba-la-mật
Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.
--
Xưa với chúng-sanh khởi đại-bi
Tu hành Bồ-Tát ba-la-mật
Do đây thân Phật rất đẹp xinh
Chúng-sanh thấy Phật đều mừng rỡ.
--
Thuở xưa vô-biên vô-lượng kiếp
Tu trì tịnh-giới ba-la-mật
Thân Phật thanh-tịnh khắp mười phương
Dứt trừ thế-gian những đau khổ.
--
Thuở xưa tu hành nhẫn thanh-tịnh
Tín giải chân-thật vô-phân-biệt
Nên sắc tướng Phật đều viên-mãn
Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương.
--
Thuở xưa nhiều kiếp tinh-tấn tu
Chuyển được chúng-sanh chướng sâu nặng
Nên Phật phân thân khắp mười phương
Dưới cội bồ-đề đều có Phật.
--
Xưa Phật tu hành vô-lượng kiếp
Vô-lượng thiền-định đều thanh-tịnh
Người thấy được Phật tâm vui mừng
Phiền-não chướng cấu đều trừ dứt.
--
Như-Lai thuở xưa tu các hạnh
Đầy đủ bát-nhã ba-la-mật
Nên Phật phóng quang khắp sáng soi
Trừ được tất cả ngu-si-ám.
--
Các môn phương-tiện độ chúng-sanh
Khiến chỗ tu hành đều thành tựu
Tất cả mười phương đều khắp qua
Vô-biên kiếp số chẳng thôi dứt.
--
Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp
Trọn nên đại nguyện ba-la-mật
Nên Phật xuất hiện khắp thế-gian
Cứu chúng-sanh tận vị-lai-tế.
--
Từ vô-lượng kiếp Phật tu hành
Tất cả pháp-lực ba-la-mật
Do đây được thành sức tự nhiên
Hiện khắp mười phương các quốc-độ.
--
Xưa Phật tu hành trí phổ-môn
Trí tánh rộng lớn như hư-không
Do đây được thành sức vô-ngại
Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi.
= kinh Hoa Nghiêm, phẩm 1:”THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM”
The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docx

Recommended

Tung kinh vo luong tho by
Tung kinh vo luong thoTung kinh vo luong tho
Tung kinh vo luong thovankhan101
395 views58 slides
Vi203 by
Vi203Vi203
Vi203Phi Phi
591 views787 slides
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th... by
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...Đỗ Bình
1.1K views465 slides
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu by
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng YếuVãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng YếuNguyen Truong Giang
196 views85 slides
Quan Pho Hien Bo Tat Kinh by
Quan Pho Hien Bo Tat KinhQuan Pho Hien Bo Tat Kinh
Quan Pho Hien Bo Tat KinhPhu Hung Ho
346 views14 slides
An bình tĩnh lặng by
An bình tĩnh lặngAn bình tĩnh lặng
An bình tĩnh lặngzukisiwa
1.2K views60 slides

More Related Content

Similar to The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docx

Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac by
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giacKinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giacHuong Vo
2.1K views144 slides
The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua (Ngài Hòa Thượng Tu... by
The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua (Ngài Hòa Thượng Tu...The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua (Ngài Hòa Thượng Tu...
The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua (Ngài Hòa Thượng Tu...hoatraituhoc
479 views60 slides
Phật học đúc kết by
Phật học  đúc kếtPhật học  đúc kết
Phật học đúc kếtTang Tan Dung
526 views6 slides
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - https://www.facebook.com/bangkieuhanoi by
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - https://www.facebook.com/bangkieuhanoiTừ điển phật học kinh đại bát niết bàn - https://www.facebook.com/bangkieuhanoi
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - https://www.facebook.com/bangkieuhanoiĐỗ Bình
270 views596 slides
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - Kinh đại bát niết bàn đoàn trung c... by
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - Kinh đại bát niết bàn  đoàn trung c...Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - Kinh đại bát niết bàn  đoàn trung c...
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - Kinh đại bát niết bàn đoàn trung c...Đỗ Bình
389 views236 slides

Similar to The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docx(20)

Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac by Huong Vo
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giacKinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Huong Vo2.1K views
The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua (Ngài Hòa Thượng Tu... by hoatraituhoc
The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua (Ngài Hòa Thượng Tu...The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua (Ngài Hòa Thượng Tu...
The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua (Ngài Hòa Thượng Tu...
hoatraituhoc479 views
Phật học đúc kết by Tang Tan Dung
Phật học  đúc kếtPhật học  đúc kết
Phật học đúc kết
Tang Tan Dung526 views
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - https://www.facebook.com/bangkieuhanoi by Đỗ Bình
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - https://www.facebook.com/bangkieuhanoiTừ điển phật học kinh đại bát niết bàn - https://www.facebook.com/bangkieuhanoi
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - https://www.facebook.com/bangkieuhanoi
Đỗ Bình270 views
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - Kinh đại bát niết bàn đoàn trung c... by Đỗ Bình
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - Kinh đại bát niết bàn  đoàn trung c...Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - Kinh đại bát niết bàn  đoàn trung c...
Từ điển phật học kinh đại bát niết bàn - Kinh đại bát niết bàn đoàn trung c...
Đỗ Bình389 views
Này long vương , ông nên biết bồ tát có một pháp có thể đoạn trừ tất cả khổ n... by Đỗ Bình
Này long vương , ông nên biết bồ tát có một pháp có thể đoạn trừ tất cả khổ n...Này long vương , ông nên biết bồ tát có một pháp có thể đoạn trừ tất cả khổ n...
Này long vương , ông nên biết bồ tát có một pháp có thể đoạn trừ tất cả khổ n...
Đỗ Bình1K views
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 18 by Phật Ngôn
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 18Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 18
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 18
Phật Ngôn339 views
Tịnh Độ Ngũ Kinh by nataliej4
Tịnh Độ Ngũ Kinh Tịnh Độ Ngũ Kinh
Tịnh Độ Ngũ Kinh
nataliej458 views
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa) by Phật Ngôn
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)
Phật Ngôn1.5K views
Thỉnh Nguyện Trăm Đấng Hộ Phật Cõi Tịnh Độ Đâu Xuất by TrongDorje
Thỉnh Nguyện Trăm Đấng Hộ Phật Cõi Tịnh Độ Đâu XuấtThỉnh Nguyện Trăm Đấng Hộ Phật Cõi Tịnh Độ Đâu Xuất
Thỉnh Nguyện Trăm Đấng Hộ Phật Cõi Tịnh Độ Đâu Xuất
TrongDorje452 views
Giảng Kinh Lăng Nghiêm Quyển 6 | Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng | Bản Word by Nhân Quả Luân Hồi
Giảng Kinh Lăng Nghiêm Quyển 6 | Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng | Bản WordGiảng Kinh Lăng Nghiêm Quyển 6 | Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng | Bản Word
Giảng Kinh Lăng Nghiêm Quyển 6 | Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng | Bản Word
Triết học Vedanta by Little Daisy
Triết học VedantaTriết học Vedanta
Triết học Vedanta
Little Daisy1.5K views
Hồi hướng công đức ... by lam04dt
Hồi hướng công đức ...Hồi hướng công đức ...
Hồi hướng công đức ...
lam04dt1.6K views
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác... by TnhNguyn722072
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
TnhNguyn72207252 views

More from HuongMinhNguyen

I vow to be reborn in Sukhavati.docx by
I vow to be reborn in Sukhavati.docxI vow to be reborn in Sukhavati.docx
I vow to be reborn in Sukhavati.docxHuongMinhNguyen
9 views2 slides
Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docx by
Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docxReciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docx
Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docxHuongMinhNguyen
11 views3 slides
Little Monk by Miss La Sen house.docx by
Little Monk by Miss La Sen house.docxLittle Monk by Miss La Sen house.docx
Little Monk by Miss La Sen house.docxHuongMinhNguyen
8 views30 slides
Little Monk, Avatamsaka sutra.docx by
Little Monk, Avatamsaka sutra.docxLittle Monk, Avatamsaka sutra.docx
Little Monk, Avatamsaka sutra.docxHuongMinhNguyen
12 views1 slide
If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docx by
If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docxIf Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docx
If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docxHuongMinhNguyen
7 views2 slides
Vairocana buddha.docx by
Vairocana buddha.docxVairocana buddha.docx
Vairocana buddha.docxHuongMinhNguyen
4 views2 slides

More from HuongMinhNguyen(20)

Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docx by HuongMinhNguyen
Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docxReciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docx
Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docx
HuongMinhNguyen11 views
If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docx by HuongMinhNguyen
If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docxIf Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docx
If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docx
HuongMinhNguyen7 views
I vow to rebirth in Sukhavati..docx by HuongMinhNguyen
I vow to rebirth in Sukhavati..docxI vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docx
HuongMinhNguyen14 views
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind..... by HuongMinhNguyen
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
HuongMinhNguyen16 views
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx by HuongMinhNguyen
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
HuongMinhNguyen6 views
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx by HuongMinhNguyen
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
HuongMinhNguyen12 views
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx by HuongMinhNguyen
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docxBODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
HuongMinhNguyen12 views
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx by HuongMinhNguyen
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
HuongMinhNguyen13 views
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx by HuongMinhNguyen
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
HuongMinhNguyen19 views
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx by HuongMinhNguyen
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docxbồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
HuongMinhNguyen37 views
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx by HuongMinhNguyen
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docxCHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
HuongMinhNguyen14 views
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master... by HuongMinhNguyen
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
HuongMinhNguyen8 views

The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docx

 • 1. The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions. ---- The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions. Vast and great, he manifests without discrimination. Great bodhi practices and paramitas— All beings see how he perfected these in the past. -- Giving rise to great compassion for sentient beings, He cultivated the paramita of giving. Thus his body is most sublime and wondrous, Causing delight in the beholder. -- During oceanic, boundless great eons in the past, He cultivated the paramita of pure precepts. Thus, he gained a pure body pervading the ten directions, And he extinguishes intense sufferings in all worlds.
 • 2. -- In the past he cultivated the purity of patience. His faith and understanding were true and undiscriminating. Therefore he has perfect features and characteristics. And his radiance lights up the ten directions. -- Long ago, for many oceans of eons, he cultivated with vigor And managed to reverse the weighty obstacles of sentient beings. Therefore his division-bodies pervade the ten directions And appear beneath the majestic bodhi tree. -- The Buddha long cultivated—for measureless eons— Purifying the entire great ocean of dhyana samadhi . Upon seeing him, beings rejoice profoundly And completely cast out their turbid, obstructive afflictions.
 • 3. -- The Thus Come One cultivated a sea of all practices, Fully perfecting prajña paramita Thus he releases universal illumination, Dispelling all ignorance and gloom. -- With various expedients he transforms sentient beings, Leading them to succeed in their every practice. He travels pervasively through the ten directions, Never resting during boundless eons. -- The Buddha cultivated for seas of great eons, Purely perfecting the paramita of all vows. Hence, he appears throughout all worlds And rescues sentient beings to the end of time.
 • 4. -- For countless eons, the Buddha cultivated and cured The paramita of the power of all dharmas, Thereby accomplishing spontaneous strength And appearing in all lands of the ten directions. -- The Buddha cultivated the wisdom of the universal door. The nature of all wisdom resembles the void. Thus he achieved unobstructed power And shines his light upon lands in the ten directions. == Chapter 1: “The Wondrous Adornments of the Rulers of the Worlds”, Avatamsaka sutra. --
 • 5. Oai thần của Phật khắp mười phương Thị-hiện rộng lớn vô-phân-biệt Hạnh đại bồ-đề ba-la-mật Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy. -- Xưa với chúng-sanh khởi đại-bi Tu hành Bồ-Tát ba-la-mật Do đây thân Phật rất đẹp xinh Chúng-sanh thấy Phật đều mừng rỡ. -- Thuở xưa vô-biên vô-lượng kiếp Tu trì tịnh-giới ba-la-mật Thân Phật thanh-tịnh khắp mười phương Dứt trừ thế-gian những đau khổ. -- Thuở xưa tu hành nhẫn thanh-tịnh Tín giải chân-thật vô-phân-biệt
 • 6. Nên sắc tướng Phật đều viên-mãn Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương. -- Thuở xưa nhiều kiếp tinh-tấn tu Chuyển được chúng-sanh chướng sâu nặng Nên Phật phân thân khắp mười phương Dưới cội bồ-đề đều có Phật. -- Xưa Phật tu hành vô-lượng kiếp Vô-lượng thiền-định đều thanh-tịnh Người thấy được Phật tâm vui mừng Phiền-não chướng cấu đều trừ dứt. -- Như-Lai thuở xưa tu các hạnh Đầy đủ bát-nhã ba-la-mật Nên Phật phóng quang khắp sáng soi Trừ được tất cả ngu-si-ám.
 • 7. -- Các môn phương-tiện độ chúng-sanh Khiến chỗ tu hành đều thành tựu Tất cả mười phương đều khắp qua Vô-biên kiếp số chẳng thôi dứt. -- Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp Trọn nên đại nguyện ba-la-mật Nên Phật xuất hiện khắp thế-gian Cứu chúng-sanh tận vị-lai-tế. -- Từ vô-lượng kiếp Phật tu hành Tất cả pháp-lực ba-la-mật Do đây được thành sức tự nhiên Hiện khắp mười phương các quốc-độ. -- Xưa Phật tu hành trí phổ-môn Trí tánh rộng lớn như hư-không
 • 8. Do đây được thành sức vô-ngại Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi. = kinh Hoa Nghiêm, phẩm 1:”THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM”