Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektijuhtimine

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektijuhtimine

 1. 1. Projektijuhtimine HBP
 2. 2. Käsitletavad teemad <ul><li>Sissejuhatus projektijuhtimisse </li></ul><ul><li>Projektorganisatsioon ja rollid projektides </li></ul><ul><li>Projekti ettevalmistus </li></ul><ul><li>Projekti plaanimine </li></ul><ul><li>Projekti riskianalüüs </li></ul><ul><li>Projekti elluviimine </li></ul><ul><li>Töö projektgrupiga </li></ul><ul><li>Projekti lõpetamine </li></ul>
 3. 3. Koolituse läbiviijast <ul><li>Haridus: </li></ul><ul><li>1997 MBA </li></ul><ul><li>1993-1994 St. Galleni Ülikooli projekt TRANSFER (ettevõtte juhtimine, juhtimis konsultatsioonide metoodika, turundus) </li></ul><ul><li>1983 Tallinna Pedagoogiline Instituut (matemaatika- füüsika õpetaja) </li></ul><ul><li>Töö: </li></ul><ul><li>2008- ... TTÜ külalislektor </li></ul><ul><li>1998-2007 TTÜ rahvusvahelise turunduse lektor </li></ul><ul><li>1998-2003 EBS projektijuhtimise lektor </li></ul><ul><li>1994- ... OÜ HBP juhataja </li></ul><ul><li>1988-1993 AS HM Puidutööstus (tegevdirektor) </li></ul><ul><li>1986-1988 Kingissepa J. Ellami nim. Kutsekeskkool nr 26 (direktori asetäitja õppe-tootmistöö alal, direktori kt.) </li></ul><ul><li>1984-1986 Tootsi 8-kl Kool (direktor) </li></ul><ul><li>1983-1984 Tootsi 8-kl Kool (matemaatika õpetaja) </li></ul><ul><li>1980-1983 Tallinna 24. Keskkool (matemaatika õpetaja) </li></ul>
 4. 4. Käsitletavad teemad <ul><li>Sissejuhatus projektijuhtimisse </li></ul><ul><li>Projektorganisatsioon ja rollid projektides </li></ul><ul><li>Projekti ettevalmistus </li></ul><ul><li>Projekti plaanimine </li></ul><ul><li>Projekti riskianalüüs </li></ul><ul><li>Projekti elluviimine </li></ul><ul><li>Töö projektgrupiga </li></ul><ul><li>Projekti lõpetamine </li></ul>
 5. 5. Mõisted - projekt <ul><li>Projektiks (töö) nimetatakse konkreetse eesmärgi tähtaegseks saavutamiseks kavandatud tegevuste kogumit, mille elluviimiseks on ressursi piirangud. </li></ul>Täna mõeldakse projekti all tööd ja projekteeritud objekti tööjooniseid (projektdokumentatsioon).
 6. 6. Projekti tunnused <ul><li>uudsus </li></ul><ul><li>ühekordsus </li></ul><ul><li>ajaline piiritletus </li></ul><ul><li>erakorraliste ressursside vajadus </li></ul><ul><li>valdkondade vaheline </li></ul><ul><li>keeruline plaanida ja juhtida </li></ul><ul><li>riskirohkus </li></ul><ul><li>konfliktsus </li></ul><ul><li>vajab spetsiaalset organisatsiooni </li></ul>
 7. 7. Mida me projektides juhime?
 8. 8. Projekt, projekti juhtimine ja projektipõhine juhtimine <ul><li>Projekt on </li></ul><ul><ul><li>ajutine töö, mis tuleb lõpetada tähtaegselt ning mille tegemiseks mõeldud ressursid on piiratud. </li></ul></ul><ul><li>Projektijuhtimine on </li></ul><ul><ul><li>konkreetse eesmärgi tähtaegseks saavutamiseks kavandatud protsesside juhtimine. </li></ul></ul><ul><ul><li>juhtimisülesannete, -organisatsiooni, -tehnikate ja –vahendite ühtne kogum projekti ellu viimiseks. </li></ul></ul><ul><li>Projektipõhine juhtimine on </li></ul><ul><ul><li>projektide kogumi kaudu ettevõtte või organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamine. </li></ul></ul><ul><ul><li>interdistsiplinaarsete projektide juhtimine, kus projektijuhil tuleb juhtida korraga mitmes organisatsioonis või ettevõttes toimuvaid projekte ning koostööd nii tellija kui alltöövõtjatega omades sealjuures ainult piiratud õigusi. </li></ul></ul>
 9. 9. Miks käivitatakse projekte? Kõige üldisemalt on iga projekti alguses mingi reageerimist nõudev probleem, vajadus või võimalus.
 10. 10. Kes on kõige olulisemad osapooled projektides? Probleemi omanik Raha omanik Lahenduse pakkuja Tellija Teostaja Info <ul><ul><li>tulemus </li></ul></ul><ul><ul><li>aeg </li></ul></ul><ul><ul><li>hind </li></ul></ul>
 11. 11. Projekti juhtimise elutsükkel
 12. 12. Millised on põhilised sõltuvused ühes organisatsioonis projekte juhtides?
 13. 13. <ul><li>Vormistatud on väga korrektne p rojek i lähteülesanne </li></ul><ul><li>Piisava põhjalikkusega on ära kirjeldatud, miks antud projekt käivitatakse </li></ul><ul><li>Täpselt on paigas: </li></ul><ul><ul><li>milline roll on igal projektis osalejal </li></ul></ul><ul><ul><li>kes, mille eest vastutab </li></ul></ul><ul><ul><li>millised on projektijuhi/osalejate otsustusõiguse piirid </li></ul></ul><ul><li>Moodustatud on pandud pädev meeskond, kellel on: </li></ul><ul><ul><li>erialane kompetentsus </li></ul></ul><ul><ul><li>projektitöö alane kompetentsus </li></ul></ul><ul><li>Koostatud on korrektne projekti plaan </li></ul><ul><li>Määratletud on projektispetsiifilised väärtused ja reeglid </li></ul>Millal rakendub projektijuhtimise meetod edukalt?
 14. 14. Projektijuhtimise areng <ul><li>70-ndad aastad </li></ul><ul><ul><li>WBS - work breakdown structure, PERT – Programm Evaluation and Review Technique, projekti elutsükli analüüs </li></ul></ul><ul><li>80-ndad aastad </li></ul><ul><ul><li>Riskijuhtimine, kulude juhtimine, tasuvus </li></ul></ul><ul><li>90-ndad aastad </li></ul><ul><ul><li>Meeskonna kujundamine, motivatsioon, kommunikatsioon, kvaliteedi juhtimine, projektide eelhindamine (mitteäriliste) </li></ul></ul><ul><li>2000-ndad aastad </li></ul><ul><ul><li>Võrgustumine (organisatsioonid, projektid, inimesed), virtuaalne projektitöö </li></ul></ul>
 15. 15. Projektijuhtimise trendid <ul><li>Bürokratiseerumine </li></ul><ul><li>Standardiseerimine </li></ul><ul><li>Projektide eelhindamine </li></ul><ul><li>Virtualiseerumine </li></ul><ul><li>Tarkvaralahenduste otsimine </li></ul><ul><li>Projektiomaste mudelite väljatöötamine </li></ul><ul><li>Projekti käigu jälgimine, tulemuste mõõtmine </li></ul><ul><li>Projektgrupi liikmete motiveerituse järjest suurem tähtsustamine </li></ul><ul><li>Sertifitseerimine </li></ul><ul><li>Projekti kui “organisatsioon” organisatsioonis </li></ul>
 16. 16. Kus asub projektijuhtimine?
 17. 17. Projektide liigid <ul><li>Arendusprojekt </li></ul><ul><ul><li>Eesmärgid ei ole alati konkreetsed, sageli hoopis nägemuslikud </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesmärkide saavutamiseks vajaminevad tegevused ei ole alati teada </li></ul></ul><ul><ul><li>Ennustatavus halb </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriitilisuse järjekord </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lõpptulemus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kulud </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tihti sisesed projektid </li></ul></ul><ul><li>Teostusprojekt </li></ul><ul><ul><li>Eesmärgid selged ja konkreetsed </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti sündmused hästi teada </li></ul></ul><ul><ul><li>Ennustatavus hea </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriitilisuse järjekord </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kulu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lõpptulemus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Eeldab tavaliselt väliste ressursside kasutamist </li></ul></ul>
 18. 18. Projektide liigid
 19. 19. Käsitletavad teemad <ul><li>Sissejuhatus projektijuhtimisse </li></ul><ul><li>Projektorganisatsioon ja rollid projektides </li></ul><ul><li>Projekti ettevalmistus </li></ul><ul><li>Projekti plaanimine </li></ul><ul><li>Projekti riskianalüüs </li></ul><ul><li>Projekti elluviimine </li></ul><ul><li>Töö projektgrupiga </li></ul><ul><li>Projekti lõpetamine </li></ul>
 20. 20. Projektorganisatsioon Otsustamine Protsessi juhtimine Erialane oskusteave
 21. 21. Puhas projekt- organisatsioon Projektorganisatsioon

×