Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kros humanet porovnanie

276 views

Published on

Porovnanie Kros a Humanet

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kros humanet porovnanie

  1. 1. Kros – HumanetporovnanieKlasické vs. progresívne online riešenieúčtovníctva
  2. 2. Do ringuvstupujú... Ekonomické programy Kros sú najpredávanejšímklasickým krabicovým ekonomickým systémom vsegmente malých a stredných firiem na Slovensku. Ekonomický systém Humanet je zasanajrozšírenejším online ekonomickým programomv segmente malých a stredných firiem naSlovensku.
  3. 3. FunkčnosťKrosKlasické ekonomicképrogramy, ako napríkladKros, prešli už pomernedlhú cestu. Je to užtakmer 20 rokov odvzniku prvých Windowsverzií, takže jesamozrejmé, že vosvojich najnovšíchverziách ponúkajúmnožstvo funkcií.HumanetNa druhej strane onlineekonomické systémy, akonapríklad Humanet, súpomerne nové. Ako prvývznikol online mzdovýprogram Humanet, ktorýpoužívajú užívatelia už od roku2007.V roku 2009 sa k nemupridalo aj podvojné a v roku2010 jednoduché účtovníctvo.Napriek oveľa kratšejexistencii sa svojoufunkčnosťou onlineekonomický softvér Humanetvyrovná klasickýmekonomickým programom.Dokonca v prípade mzdovéhoprogramu je na tom rozsahomfunkčnosti Humanet ďalej akoktorýkoľvek iný mzdovýprogram na Slovensku vsegmente malých a strednýchfiriem.
  4. 4. RýchlosťspracovaniaKrosZ pohľadu rýchlostispracovania sa môžezdať, že musia byť natom lepšie klasickéekonomicképrogramy, ako napríkladKros. Je logické, žereakcia programu nastlačenie klávesnice, akje programnainštalovaný na danompočítači, jerýchlejšia, ako keďprogram komunikujecez internet.HumanetRealita pri práci s onlineekonomickýmsoftvérom, akým jenapríklad Humanet, je častoprekvapujúca. Onlinesystémy reagujú väčšinourýchlejšie ako užívateliaočakávajú. Zároveňspracovanie miezd aúčtovníctva nie je ibasamotné zadávanie údajov.Spracovanie pozostáva aj zvytvárania tlačovýchzostáv, generovaniaexportov a ďalšíchprehľadov, kde generovanietýchto výstupov bývamnohokrát rýchlejšie práve vonline ekonomickomsystéme.
  5. 5. BezpečnosťKrosKaždého hneďnapadne, že ak je onlineekonomický program nainternete, ako napríkladHumanet, tak to musíbyť menej bezpečné akopoužívanie klasickéhoekonomickéhoprogramu, akým jenapríklad Kros.HumanetAvšak paradoxne onlineekonomické systémy súbezpečnejšie ako klasickýekonomický program, ktorý jenainštalovaný na počítačiúčtovníčky s pripojením nainternet.Vysoká bezpečnostnáúroveň online ekonomickéhosystému, akým je Humanet, jedaná kvalitne zabezpečenýmdátovým centrommonitorovaným nonstopkamerovým systémom,záložnými generátormi,pravidelným zálohovaním dát,prevádzkou cez zabezpečenýprotokol s kryptovanímprenášaných dát SSLcertifikátom, možnosťouviacúrovňovej autentifikácie,e-mailovou notifikáciou,žurnálovaním dát a ďalšímitechnológiami.
  6. 6. FlexibilitaKrosKlasický ekonomickýprogram, akým jenapríklad Kros, nikdyneposkytne úroveňflexibility onlineprogramu. Zároveň odVás klasický ekonomickýprogram vyžadujevykonávať pravidelnejeho aktualizáciu azálohovanie dát, takžeokrem samotnéhospracovania miezd aúčtovníctva naVás kladieklasický ekonomickýprogram ďalšie nároky.HumanetOnline ekonomický systém,akým je Humanet, jedostupný prostredníctvominternetu.Vďaka tomu homôžete používať kedykoľveka kdekoľvek. Nemusíte sinikdy nič sťahovať ainštalovať. Máte istotu, ževždy pracujete s najnovšouverziou a aktuálnoulegislatívou.Neobmedzujete sa iba naoperačný systémWindows.Môžete využívať aj Linux aMac. Rovnako dobre máteonline ekonomický systémHumanet dostupný aj vosvojom smartfóne a tablete.
  7. 7. Kros – HumanetporovnanieRiešte účtovníctvo moderne!

×