Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TUACC meets ondernemers

449 views

Published on

Presentatie TUACC sessie "In gesprek met je klant"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TUACC meets ondernemers

 1. 1. HET TUACCINNOVATIELABDe innovatiebron van de accountancyinnovatielabwoensdag 26 juni 13
 2. 2. TUACCmeetsondernemers“In gesprek met je klant”woensdag 26 juni 13
 3. 3. Stelling van de middag:Reageer:www.vot.rsID: 6618“Er is onvoldoendedruk vanuit de marktom innovatie in deaccountancysectorecht op gang tebrengen”woensdag 26 juni 13
 4. 4. • 12:15 - 12:25 uur Introductie TUACC• 12:25 - 13:00 uur De TUACC aanpak• 13.00 - 14:45 uur In gesprek• 14:45 - 15:00 uur Pauze• 15:00 - 16:00 uur In debatProgrammawoensdag 26 juni 13
 5. 5. • Introductie TUACC• De TUACC aanpak• In gesprek• Pauze• In debatProgrammawoensdag 26 juni 13
 6. 6. PIETERIntro TUACCwoensdag 26 juni 13
 7. 7. • Introductie TUACC• De TUACC aanpak• In gesprek• Pauze• In debatProgrammawoensdag 26 juni 13
 8. 8. dromendoengrote rolledengrote rolTuacc InnovatielabResultaat: meer innovatie ideeën, een snellere time-to-marketen een grotere kans op succesvolle innovaties.inspiratie + ideegeneratiediverse sessies / events per jaarop vaste momenten.selectie ideeën + uitwerkingonline, maar ook bijeenkomstenwaar nodig, geen vaste data.Toetsing ideeënBij leden, maar bijvoorbeeldook bij potentiële klanten.Intekenen ledenVoor daadwerkelijkerealisatie van een idee,.RealisatieTot toetsing ideeën ishet lab in de lead,daarna de leden.woensdag 26 juni 13
 9. 9. MAARSCHAPPELIJKE TRENDS 10-30 JAARKLANTTRENDS 5-10 JAARMARKTTRENDS 0-5 JAARWelke megatrends in de maatschappij (veranderende waardenpatronen)spreken je aan vanuit de waarden (drijfveren) en overtuigingen, de dingen dieje energie geven), die je als organisatie hebt?Hoe veranderen de behoeften en het gedrag van mensen door degekozen maatschappelijke trends?Hoe kun je met wat je kunt als organisatie kunt (kernvaardigheden)hier op inspelen met geschikte proposities en producten?VOORWAARDE VOOR VISIEVORMING: ZELFBEWUSTZIJNWie zijn we, waar zijn we goed in en wat vinden we belangrijk?Waarden, overtuigingen, rol, kernvaardigheden & competenties, wat geeft energie? Hoe kun je,vanuit wie jebent, wat je kunten wat jegelooft, zoeffectiefmogelijkinspelen op dewereld en jegedachtengoedzichtbaarmaken?Ik ben(identiteit),ik zie(visie)ik wil!(missie)woensdag 26 juni 13
 10. 10. Megatrends in demaatschappij 10-30 jaarTechnologisering - de voortschrijdende invloed van de techniekDematerialisering - de opkomst van het ontastbareFeminisering - de invloed van emotieHumanisering - het vertrouwen in de mensheidEcologisering - de toestand op de aardeSocialisering - de terugkeer van de gemeenschapRegionalisering - de grenzen van cultuurConservering - het verlangen naar het verledenVergrijzing - de eeuwige jeugdRisicobeheersing - het gevoel van veiligheid en controlewoensdag 26 juni 13
 11. 11. Kick off maartEerst inspiratieopdoen en dan ideeëngenereren!woensdag 26 juni 13
 12. 12. woensdag 26 juni 13
 13. 13. woensdag 26 juni 13
 14. 14. Even andere mindset!woensdag 26 juni 13
 15. 15. Innovatie?Maak geen (dik) businessplan, maar start eenontdekkingstocht naar eennieuw business model,product of dienstwoensdag 26 juni 13
 16. 16. Ideeën?Je moet je niet de vraag stellen “kanik het doen”, maar juist “moet ik hetwel doen”**en deze laatste vraag wil je zo snel mogelijk beantwoord hebben!woensdag 26 juni 13
 17. 17. Proberen (gewoon DOON)is eenvoudiger danvoorspellenwoensdag 26 juni 13
 18. 18. Het initiële idee heeft geen waarde.....Het is een zaadje!**en dat zaadje wil je wel zo snel mogelijk laten groeien!woensdag 26 juni 13
 19. 19. Een idee waar je helemaalniets mee doet zal nooitwaarde krijgen!woensdag 26 juni 13
 20. 20. Heb het lef om zo snel mogelijkafscheid te nemen van een idee datniet werkt**ook al is het je kindje!woensdag 26 juni 13
 21. 21. En heb het lef omopen te staan voor(ongezouten) kritiek!woensdag 26 juni 13
 22. 22. Het te delen met anderen en hetgezamenlijk te verrijken**anderen hebben waarschijnlijk ook (aanvullende) ideeën of gevoel bij hetonderwerp!woensdag 26 juni 13
 23. 23. Je visie achter het idee tebeschrijven** je visie zal niet veranderen, je strategie, product ofdienst gaan zeker veranderen tijdens deontdekkingstocht!woensdag 26 juni 13
 24. 24. Je waardepropositie voor jedoelgroep uit te werken. Welke pijnen behoefte ga je oplossen voor wie!*dit zijn nu nog allemaal aannames!woensdag 26 juni 13
 25. 25. Je aannames te validerenbij je klant** vertaal je aannames in goede hypotheses en ga het jeklant gewoon voorleggen!woensdag 26 juni 13
 26. 26. Stelling van de middag:Reageer:www.vot.rsID: 6618“Er is onvoldoendedruk vanuit de marktom innovatie in deaccountancysectorecht op gang tebrengen”https://www.mentimeter.com/p/8c0e2b8071ccwoensdag 26 juni 13
 27. 27. TUACCmeetsondernemers“In gesprek met je klant”woensdag 26 juni 13
 28. 28. Get out of thebuilding!woensdag 26 juni 13
 29. 29. Deel 1 Dromen•Breakout 2 - Earth•Megatrend Socialisering•Kansgericht denken - TrendslationMEGATRENDwoensdag 26 juni 13
 30. 30. Deel 1 Dromen•Breakout 2 - Earth•Megatrend Socialisering•Kansgericht denken - TrendslationMEGATRENDwoensdag 26 juni 13
 31. 31. Hypothese 1woensdag 26 juni 13
 32. 32. In een Sharing Economy (“economie van delen”) isvertrouwen, openheid en transparantie heel belangrijk.Vaak gebeurt dit middels sociale controle. Accountantshebben een controlerende functie en bieden een basisvoor vertrouwen in bedrijven. Provocatie: controle doorde gemeenschap, middels transparantie en openheid,leidt tot meer vertrouwen dan de controle door eenaccountant.?woensdag 26 juni 13
 33. 33. Hypothese 2woensdag 26 juni 13
 34. 34. In een continue veranderende wereld zal de MKBondernemer zich laten adviseren door specialisten. Deaccountant is daar maar één van. En dat is maar goedook!woensdag 26 juni 13
 35. 35. Technologiseringde voortschrijdende invloed van de techniekwoensdag 26 juni 13
 36. 36. TechnologiseringAls er een megatrend is die de gemoederenbezighoudt, dan is het wel de voortschrijdende invloedvan de techniek. Het inzicht dat de snelheid vanbewegen toeneemt, hebben we te danken aantoepassingen op het gebied van informatie- encommunicatietechnologie. Hoewel de internethypevoorbij is, is de digitale revolutie nog lang niet teneinde. Technologisering staat voor digitalisering enminiaturisering. Maar ook technologischeontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied vanbiotechnologie en duurzame technologie (zoalswaterstoftechnologie) en de integratie vanverschillende technologieën behoren hiertoe. VariantenMechaniseringOnder mechanisering wordt het vervangen vanhandmatige handelingen door het gebruik vanmachines verstaan. De mechanisering hangt samenmet de industrialisatie. Mechanisering heeft devolgende voordelen:Met minder menselijke inspanning kan meergeproduceerd worden in een kortere tijd;Het geproduceerde is van een constante kwaliteit;Meer krachtoverbrenging mogelijk dan een mens ofdier zou kunnen overbrengen; Bij geautomatiseerdemechanisatie is continu productie mogelijk.Post-fordismeKortweg is post-fordisme: flexibilisering van deproductie. Steeds meer productieprocessen wordengestandaardiseerd. Door middel vanmassaproductie blijven de kosten laag. Bij hetmaken van auto’s bijvoorbeeld. Tijdens ditproductieproces kan de klant ‘ingrijpen’, bijvoorbeeldqua kleur van de auto en andere extra’s.DomoticaDomotica is dat alles op één netwerk wordt gezet.ICT in huis bijvoorbeeld. Als je opstaat staat je koffieal klaar, het bad loopt vol en de verwarming gaatmeteen aan. Ideaal dus!BelangrijkTechnologie staat altijd ten dienste van een andere megatrend alsmiddel. Denk bijvoorbeeld aan socialisering, waarbij technologie kanhelpen om de gemeeschap te versterken.woensdag 26 juni 13
 37. 37. Hypothese 3woensdag 26 juni 13
 38. 38. Controle achteraf is volledig overbodig geworden.Continue monitoring is de standaard. Data is immersoveral en altijd beschikbaar!woensdag 26 juni 13
 39. 39. Hypothese 4woensdag 26 juni 13
 40. 40. “Door volledig gebrek aan verbinding tussen MKBAccountant en de ondernemer en andere stakeholdersis het volstrekt onduidelijk welk technologievraagstuker nu eigenlijk op tafel ligt”woensdag 26 juni 13
 41. 41. • Introductie TUACC• De TUACC aanpak• In gesprek• Pauze• In debatProgrammawoensdag 26 juni 13
 42. 42. In gesprek: Hoe gaan we het doen!Stap 1 : Vormen van 2 groepenStap 2: De groepen weer verdelen in 2 groepen, 1groep die de converatie aangaat, 1 groep observeertStap 3: Bespreken hypotheseStap 4: Groep die observeert krijgt formulier!woensdag 26 juni 13
 43. 43. woensdag 26 juni 13
 44. 44. woensdag 26 juni 13
 45. 45. woensdag 26 juni 13
 46. 46. woensdag 26 juni 13
 47. 47. Wissel na 30 minutenStap 1 : 2 a 3 observeerders koppelen belangrijkstewaarnemingen terugStap 2: Groep die in gesprek gaat kiest nieuwehypotheseStap 3: 30 minuten in gesprekStap 4: Groep die observeert krijgt weer formulier!Stap 5: Na 30 minuten terugkoppelingwoensdag 26 juni 13
 48. 48. • Introductie TUACC• De TUACC aanpak• In gesprek• Pauze• In debatProgrammawoensdag 26 juni 13
 49. 49. • Introductie TUACC• De TUACC aanpak• In gesprek• Pauze• In debatProgrammawoensdag 26 juni 13
 50. 50. Eind debat (OPEN FISHBOWL)Stap 1 : Vier stoelen op het podiumStap 2: Stoelen worden roulerend bezet, dooriemand die op dat moment “iets” kwijt wil! Debatvindt dus plaats tussen de 4 personen op hetpodium!Stap 3: Afstluitenwoensdag 26 juni 13
 51. 51. • Afsluiting en terugkoppelingProgrammawoensdag 26 juni 13
 52. 52. Stelling van de middag:Reageer:www.vot.rsID: 6618“Er is onvoldoendedruk vanuit de marktom innovatie in deaccountancysectorecht op gang tebrengen”https://www.mentimeter.com/p/8c0e2b8071ccwoensdag 26 juni 13

×