тема 18 данъчна ревизия

6,147 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

тема 18 данъчна ревизия

  1. 1. Данъчна ревизия В контролната практика на данъчната ревизия са налице контролните формиданъчна проверка и данъчна ревизия. Данъчните проверки се извършват от представители на данъчнатаадминистрация- данъчни инспектори и данъчни експерти от данъчните подразделения;ТДД, РДД или ГДД. В ДОПК е предвидено, че данъчните органи могат да извършватежедневни, текущи или периодични проверки за спазването на данъчнотозаконодателство в стопански и търговски обекти, както и за констатиране на факти иобстоятелства, свързани с техните данъчни задължения. Данъчните проверки сеизвършват от данъчните органи, без да е необходима заповед или изрично писменовъзлагане от техния непосредствен ръководител. Резултатите от проверката сеотразяват в протокол. В случаите, когато се констатира извършено данъчно нарушение,данъчният орган е задължен да състави акт за извършено нарушение и да преценинеобходимостта от последващо извършване на данъчна ревизия. Данъчната проверка е възможно да се осъществи и по повод организацията наподаване на данъните декларации от физическите и юридическите лица и последващатаим обработка от данъчните служители. Данъчният орган проверява дали декларацията епопълнена съобразно с изискванията за съответния вид данъчна декларация, т.е. даливъв всички реквизити в нея са нанесени необходимите данни. В случаите на установенинесъответствия данъчният служител изисква остраняването им от данъчно задълженотолице, а ако това не може да стане веднага, декларацията не се приемаи се смята, четакава изобщо не е подавана. В данъчния контрол се използват следните видове проверки: Цялостна проверка. Проверяват се всички съставни компоненти напроверяваните дейности. Репрезентативна (извадкова)-. Тя се извършва въз основа на избор наопределена дейност на данъчния субект, която се прави от данъчните органи. Частична проверка. Обхваща контролни процедури само върху част отдейността на даден подконтролен обект. При нея се извършват контролни действиясамо по отношение на даден данъкоплатец. Тематична. При нея се проверяват изпулнените задачи, решени или нерешенипроблеми, причините за това и други. Формална проверка. Обхваща установяването на изискванията за оформянетона документита, наличието на задължителните реквизити, точността на цифровитеданни и сборове, неговата достоверност от гледна точка дали е подправена или не. Фактическа проверка. Тя е наи- често използваната в хода на данъчнияконтрол. При нея се установява достоверността на отразените в отчтните документиданни, както дали техния размер отговаря на данъчните задължения на ФЛ и ЮЛ вдействителност. Насрещна проверка е проверка за установяване на факти и обстоятелстваимащи значение за облагането на данъчния ревизиран субект, свързан с дейността надруг данъчен субект. Документална проверка е тази , която се извършва само въз основа напредставените в данъчното подразделение документи. Плановите проверки се извършват винаги по предварително изготвен план-график. Извънредни проверки са тези, за които потребността е възникнала в хода натекущата дейност на данъчния субект.
  2. 2. Данъчните ревизии са втората основна форма на данъчния контрол. Тазиконтролна форма е сравнително по- често използвана в дейността на данъчните органиот данъчните проверки. Резултатите от данъчната ревизия имат по- значимипоследствиа за данъчия субект, които се обуславят от по- голямата значимост наданъчния ревизионен акт в сравнение с констативния протокол, с който приключваданъчната проверка. В ДОПК е предвидено данъчната ревизия да се определя катодейност на данъчните органи, насочна към проверяване на данъчните задължения наданъчния субект и за установяване на саконосъобразността на действията му наосновата на специфичните или репрезентативните методи за контрол. Данъчната ревизия може да обхваща установяването на: o Всички данъчни задължения за целия ревизиран период, обхващащ времето, през което не е извършена данъчна ревизия; o Всички данъчни задължения за определен от данъчния орган период; o Отделни видове данъчни задължения за целия ревизиран период; o Отделни видове данъчни задължения за определен период; o Данъчни задължения, факти и обстоятелства, доходи или имущества, декларирани от данъчните субекти. От съществено значение е регламентацията в ДОПК на данъчните органи, коитомогат да възлагат извършването на данъчни ревизии. Данъчната ревизия може да севъзлага от: Териториалния данъчен директор или определен от него орган на ТДД- заданъчните субекти, регистрирани или подлежащи на регистрация в ТДД, както и заслучаите за данъчна проверка по делегация; Регионалния данъчен директор- за данъчните субекти, регистрирани илиподлежащи на регистрация на територията на РДД, само за определени в ДОПК случаи; Главния данъчен директор или определено от него лице от ГДД- за всичкиданъчни субекти на територията на страната. Тези данъчни органи могат да възлагат данъчна ревизия и по искане на данъчниясубект по ред, определен от главния данъчен директор. Данъчна ревизия, предизвиканаот данъчния субект, се налага най-често при смяна на собствеността на неговотоимущество или на длъжностното лице, което го представлява. В ДОПК е предвидена и специална процедура за спиране на ревизията.Ревизията може да се спре в следните случаи. • При възникване на някаква нвпреодолима пречка, която най- често е природно бедствие или крупна производствена авария- от деня на настъпване на събитието; • При внезапно заболяване на лице или лица, чието участие в ревизията е наложително, като заболяването се удостоверява с надлежен медицински документ; • Когато лицето не е намерено на данъчния адрес; • При други обстоятелства предвидени със закон. От съществено значение е регламентирането с ДОПК на мястото на провежданена ревизията, което е труднорешим проблем по различни причини. Данъчният субект едлъжен да предостави подходящо място и да създаде условия за извършване наревизията, както и да определи лица за контакт с данъчните органи и за оказване насъдействие по време на ревизията. При невъзможност за осъществяване на ревизиятапри данъчния субект или по преценка на ревизиращия данъчен орган, тя се извършва впомещенияна данъчната дирекция. В тези случаи задължително се съставя протокол вдва екземпляра и опис на документите, които се предоставят на данъчния орган.
  3. 3. В ДОПК са предвидени някои особености за провеждане на данъчна ревизия принесъстоятелност на данъчен субект. В случаите на уведомяване на данъкоплатец,обявен в несъстоятелност, данъчният орган може да започне данъчна ревизия надлъжника не по- късно от един месец след обнародването на решението за откриване напроизводство по несъстоятелност. Данъчната ревизия се предвижда да завърши иданъчният ревизионен акт следва да бъде връчен на длъжника, респективно на синдика,в срок до един месец от започването на данъчната ревизия. При условията, посоченипо- горе, данъчното вземане се смята за предявено в срок, дори и да бъде обжалвано понадлежен ред. Основните видове данъчни ревизии са: 1.Според обхвата си- пълни(комплексни) и частични(репрезентативни). Пълната данъчна ревизия е с продължителност от 2 до 3 месеца, а при по-големите данъкоплатци 5,6 месеца. В случай когато проверяваният данъчен субект имамного дъщерни предприятия, срокът може да бъде удължен с 3 месеца. Ако този 3-месечен срок е недостатъчен, той може да бъде удължен само от министъра нафинансите след мотивирано предложение на главния данъчен директор. Частична данъчна ревизия- при нея се проверяват само част от държавнитевземания, а често предмет на контролни действия могат да бъдат възстановяването наданъчен кредит при данъчна ревизия по ДДС и други. 2. Според регулярността(честотата) биват: Планови- извършват се по предварително утвърдена програма или план-график. Извънредни- правят се при възникването на извънредни обстоятелства, а същои при обявяване в несъстоятелност на данъчния субект. Данъчни ревизии по подоходно облагане- в тази група се отнасят ревизиите поотношение на облагането с данък върху печалбата по Закона за корпоративнотоподоходно облагане и с данък върху доходите на ФЛ по Закона за облагане на доходитена физическите лица. Данъчни ревизии по косвено облагане- в тази група са данъчните ревизии поотношение на данъка върху добавената стойност и по акцизите. Данъчни ревизии по местните данъци и такси- преобладават контролнитедействия по отношение на имуществените данъци и такси, в т.ч.: данък върхунедвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване наимуществата по дарение и по възмезден начин. В ДОПК се посочва кои лица са данъчните субекти: местните физически июридически лица; чуждестранните лица, получаващи доходи от източник в страната;чуждестранните юридически лица и неперсонифицираните дружества. Тук се включвати тези, които имат място за стопанска дейност, клон или търговско представителство,получават доходи от източници в страната или извършват подлежаща на облагане сданъци дейност, както и лицата, които се ползват с имунитет в нашата страна, но само вслучаите, предвидени в закон или международен акт, по който Република Българияестрана. В ДОПК е предвидено от групата на данъчните субекти да бъдат изключенидържавата, държавните органи и органите за местното самоуправление. С ДОПК севъзприема принципът, чрез който неперсонифицираните дружества да се третират вданъчно отношение при данъчното им регистриране и облагане като юридически лица. Организацията на данъчната ревизия се състои от четири етапа: Планиране на данъчната ревизия. Практиката в досегашната дейност наданъчната ревизия е да се изготви поименен списък на подлежащите за ревизия обектикато това става обикновено в последното тримесечие на предходната данъчна година.От значение е планирането на времето за извършване на данъчната ревизия: • За холдинговите дружества и за дружествата с подразделение в страната- 45 дни.
  4. 4. • За големите данъчните субекти- 30 дни. • За средните данъчни субекти- 20 дни. • За малките данъчни субекти- 10 дни. Подготовка на данъчната ревизия. Този етап започва след издаването назаповедта за извършване на данъчна ревизия от началника на данъчната служба, коятонаблюдава данъчният субект. В нея се посочват:-наименуванието на ревизирания данъкоплатец-обхватът и периодът на ревизията-трите имена и заеманата длъжност в данъчната администрация-срокът на извършване на данъчната ревизия. Подготовката започва от запознаването на данъчните органи с досието наданъчния субект, в което се съхраняват актове за констатации, данъчни ревизионниактове, актове за нарушения и накзателни постановления и други. Извършването на данъчната ревизия е най-важният и основен етап, койтовключва процедурите извършени от данъчните органи по събирането, установяването иизясняването на фактите с помощта, на които се определя данъчното задължение повид и по размер. Документиране на констатациите от данъчната ревизия. Данъчната ревизияприключва с данъчен ревизионен акт. Методи на данъчния контрол: анализ, програмно- целева организация,систематичен контрол,моделиране,проектиране, сведения, справки, инвентаризация. Анализ: той е метод с дългосрочен и продължителен характер, чрез който сеобобщават данни от различни информационни източници, които са свързани спроцесите и явленията протичащи в данъчните субекти. При него се прави разчет намерките, които трябва да се предприемат за отстраняване на негативните страни вдейността на контролирания обект и възможните санкции, които се налагат. Познати саняколко вида анализ: 1. Перспективен анализ- основна цел при него е да открои тенденциите и закономерностите в развитието на проблема. 2. Оперативен анализ-чрез него се измерва влиянието на отделните фактори имащи отношение към контролирания обект и се определят условията за възникването им и се предлагат по коригиращи въздействия. 3. Комплексен анализ- в данъчния контрол той се използва най- често тъй като изследваните явления и процеси при него са най- комплексни и взаимносвързани и се влияят от различни фактори. 4. Тематичен анализ- използва се предимно при частичните данъчни проверки и ревизии. Програмно- целева организация на данъчния контрол. Комплексен подход,който се използва предимно в теорията и практиката на стопанското управление и в по-малка степен в данъчния контрол. Честите структорни промени и реорганизациивъзпрепятстват данъчните органи да го използват по-често в своята контролна дейност.Ефектът от него се проявява най-добре в голяма контролна система като данъчната,която надброява над 9500 данъчни служители. Систематичен контрол. Този метод се прилага по-често от данъчния контрол ипредставлява единна система от контролни методи с оглед целите на контрола върхуедин или група контролирани параметри. По-важните етапи на систематичния контролса: -Предварителна подготовка - Осъществяване на систематичния контрол -Реализиране на резултатите от систематичния контрол
  5. 5. -Изготвяне на отчет за извършения систематичен контрол до висшестоящатаадминистрация респективно до ТДД, РДД и ГДД. Моделиране. Той се прилага по-рядко в данъчния контрол в България заразлика от страните с развита пазарна икономика. При него подобно на нализа евъзможно статично, от разстояние да се наблюдават и изследват контролиранитепроцеси и явления при данъчния контрол, а също и да се дава оценка накритичните точки на изменение. Осъществява се по отношение на обекта наконтрол за неговите вътрешни и външни връзки, за протичащите в него процесикакто и за определени тенденции и закономерности. Проектиране. При него се моделират бъдещи състояния в подконтролнатаобласт като например перспективите за подобряване на данъчната дисциплина наданъчния субект и други, които обслужват целите на контролната дейност. Принего се описва и начинът на създаването на определен модел. За еазлика отпрогнозирането, проектирането има не само за цел да отрази действителнитеконстатации, а и да ги подчини на предварително поставена цел от контролнитеоргани. Сведения. Те разкриват миналото и настоящето на подконтролния обект ипроцесите и закономерностите в него. Възможно е този метод да се прилага и приданъчната проверка и при данъчната ревизия, но може и да бъде приложен безналичието на тези две форми. Сведенията обикновено се предоставят писмено, ное възможно да бъдат и на електронен носител. Справка. Тя е характерен метод не само при финансово- ревизионнияконтрол, но и при данъчния контрол. За този метод е характерно, че се изясняваопределена страна на едно или повече явления от дейността на проверяванияданъчен субект. Инвентаризацията е контролен метод, използван в данъчния контролсравнително по-рядко в сравнение с финансовия контрол.терминът„инвентаризация” се е наложил като синоним на изброяване или измерване илиизобщо на оценяване на фактическото състояние на дълготрайни, а твърде често ина краткотрайни материални активи, в т.ч. и на налични суми в подконтролнияобект. Основна в данъчното производство са данъчните актове, издавани следизвършването на данъчни ревизии и данъчни проверки. В подробности ще бъдеразгледам данъчният ревизионен акт, в който се отразяват резултатите отданъчното производство. Данъчен ревизионен акт се издава от данъчния орган,определен с акта за възлагане на данъчната ревизия. С него се определят, изменятили прихващат данъчните задължения, както и се възстановяват внесени суми,данъци и резултати за данъчен период,подлежащи на възстановяване, когато товае предвидено в закон. Данъчният ревизионен акт се издава в писмена форма в 7-дневен срок от приключването на данъчната ревизия. С данъчния ревизионен актмогат да се постановят мерки за предварително обезпечаване на данъчнивземания, което да стане едновременно с неговото връчване. Тези обезпечителнимерки могат да бъдат наложени с постановление на ъответния териториалендиректор по предложение на ревизиращия орган при започване или по време наданъчната ревизия . Констатациите, направени от данъчните органи, сасъщевременно и мотивите на данъчния акт, Един екземпляр от данъчнияревизионен акт се връчва по реда на ДОПК на ревизирания субект в срок до 7 дниот издаването му. Неразделна част от данъчните ревизионни актове са всички савсички събрани в хода на данъчната ревизия доказателства.

×